De atomische acceleratiestoel en progressieve openbaringen

Vraag: Ik heb een vraag over de atomische acceleratiestoel. Kan meester Saint Germain meer vertellen over hoe die werkt en of het mogelijk is om kleine groepen met die stoel te laten werken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain:

Je moet inloggen op het idee dat progressieve openbaringen progressief zijn. Daarom geven wij, zoals Moeder Maria met de wijsheid van de Goddelijke Moeder heeft uitgelegd, altijd concepten die zij gerelateerd zijn aan hun eigen bewustzijnsstaat. Het is vervolgens de hoop dat de mensen zichzelf zullen verheffen in plaats van ze letterlijk in een gesloten kader te veranderen, wanneer zij dat concept niet meer nodig hebben.

Het concept van de atomische acceleratiestoel werd in de jaren (19)30 gegeven, toen nog heel weinig mensen op de planeet in staat waren om het hele proces van de ascensie te bevatten, zoals dit zich in werkelijkheid ontvouwt. Zij konden het alleen maar op een meer lichamelijke, fysieke, manier bevatten en veel van hen konden zich niet van hun lichaam losmaken. Velen zaten vast aan de christelijke ideeën dat aan het eind der tijden Jezus zou verschijnen en dat alle fysieke lichamen van alle mensen die zijn gestorven in de geschiedenis letterlijk weer zouden opstaan en in een soort hemelse wereld met dat fysieke lichaam voortleven. In die dertiger jaren konden veel mensen zich niet konden onttrekken aan het idee dat de ascensie wel een fysiek proces moest zijn.

Ik zag dat het in de I AM Movement nodig was om de mensen een concept te geven waar zij mee konden omgaan en daarom heb ik het concept ascensie op veel fysiekere manier gepresenteerd. Ik heb zelfs het concept gegeven dat het mogelijk is om fysiek te ascenderen en in zekere zin is het ook mogelijk om fysiek te ascenderen vanwege het feit dat je het lichaam kunt dematerialiseren als de levensstroom ascendeert. Dit betekent niet perse dat het fysieke lichaam ascendeert en dat je in het geascendeerde rijk nog een fysiek lichaam bezit dat op het fysieke lichaam dat je op aarde had, lijkt. Dit is niet het juiste inzicht, maar het werd gebaseerd op het beperkte vermogen dat de mensen in die tijd hadden om dit te abstraheren.

In de volgende decennia hebben veel meer mensen hun vermogen uitgebreid om die concrete fysieke beelden te abstraheren. Ik zeg nu dus dat het concept van de atomische acceleratiestoel een concept was dat aan mensen met een bepaald bewustzijnsniveau werd gegeven. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen met dat bewustzijnsniveau geïncarneerd, dus het concept als zodanig is niet verouderd, maar dit is wel verouderd voor jullie, want jullie zijn in staat om die fysiekere, materiële kijk erop te abstraheren.

Je hoeft de fysieke atomen niet te accelereren. De fysieke atomen van je lichaam worden zelfs niet naar het niveau van het geascendeerde rijk geaccelereerd wanneer je ascendeert. We zouden kunnen zeggen dat het fysieke lichaam, de fysieke atomen van de materiële wereld zoals die er tegenwoordig uitziet, op den duur – zullen worden geaccelereerd wanneer de hele sfeer ascendeert, maar dit is nog steeds geen fysieke ascensie. Eigenlijk transcenderen de atomen de matrix die ze tot atomen maakt. Ze worden naar een hogere staat geaccelereerd, een compleet hogere gedachtematrix – niet een hogere fysieke staat op een lineaire manier, maar een totaal andere gedachtematrix.

Je ziet dat de leringen van de I AM Movement op een tijdstip werden gegeven toen mensen daar behoefte aan hadden. Zij geloofden ook heel erg in technologie en dat de verworvenheden van de technologie al die mooie snufjes voort zouden brengen en alle problemen oplossen en bijna als magie zouden werken. Het was hun behoefte om zich hiermee te voeden, bij wijze van spreken, omdat dit het bewustzijn van de mensen toen was. Daarom heb ik bepaalde leringen gegeven over verschillende snufjes die in de retraiteverblijven van de meesters stonden, waaronder de atomische acceleratiestoel.

Jullie moeten begrijpen dat wij – zelfs in leringen van geascendeerde meesters en ook in veel andere spirituele en religieuze leringen – proberen om een bepaald idee over te brengen, maar om dat idee te geven, moeten wij dat omkleden met een uiterlijke vorm die de mensen kunnen bevatten met het bewustzijnsniveau van dat moment. Een verstandige student maakt wel onderscheid tussen het idee en de specifieke uiterlijke vorm, het concept en een specifieke vorm.

Hoewel ik dit concept van de atomische acceleratiestoel heb gegeven en enigzsins in detail beschreven, was het de bedoeling dat het de verbeeldingskracht van de mensen zou prikkelen, zodat zij verder zouden kijken dan de vorm en beseffen dat het in werkelijkheid mogelijk was om jouw vier lagere lichamen te accelereren naar een totaal nieuwe matrix. Je versnelt echter niet zozeer je lichamen, maar je energie en je bewustzijn. Het is geen lineaire acceleratie, waarbij je een fysiek atoom op een hoger vibratieniveau brengt. In werkelijkheid bevrijd je de energie uit de matrix van het atoom, zoals ik heb gezegd. Je bevrijdt jouw bewustzijn uit de matrix van jouw gedachten en gevoelens.

Dit concept heeft Jezus aan het kruis belichaamd, of gedemonstreerd. Hij moest fysiek sterven om spiritueel herboren te worden. Die oude matrix moest sterven. Die kan niet op een lineaire manier worden geaccelereerd. Die matrix is niet alleen een lagere gradatie van perfectie die tot een hogere gradatie van perfectie moet worden verheven en daarna ascenderen. Je moet die matrix laten sterven, zodat de Bewuste Jij zichzelf kan bevrijden uit de identificatie met die matrix.

Tussen de regels door kun je horen dat degenen die openstaan voor onze nieuwere leringen het idee van de atomische acceleratiestoel maar moeten negeren. Het helpt niet om te proberen een fysieke stoel te creëren, want als er een mechanische, technische, fysieke manier was om de mensen te laten ascenderen, dan zouden de gevallen wezens die al heel lang geleden hebben gemaakt om die te gebruiken om toegang tot het geascendeerde rijk te krijgen. Daar hadden zij dan kunnen beginnen dezelfde flinke schade aan te richten als op aarde en dit kan eenvoudig niet.