Kom ook in de Rivier van Leven

ONDERWERPEN: Waarom God het universum schiep – De bedoeling van het méér zijn – Waarom jij op aarde bent – De Invocatie van de Rivier van Leven – De impact van wakes – Het Midden-Oosten is niet een heilig gebied – Ken Gods Licht in jou – De wezenlijke uitdaging op aarde

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 februari 2006

Uit de eeuwige stroom van de Rivier van Leven ben ik gekomen. Jullie kennen mij als Maria, de Moeder van Jezus. Jullie kennen me als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde. Toch ben ik meer. Want ik ben een onsterfelijk geascendeerd wezen, en ik ben geascendeerd, omdat ik mij juist gewijd heb aan het in de stroom van de Rivier van Leven zijn die de essentie van Gods Wezen is.

De Rivier van Leven is het proces van God die Zelf transcendeert en meer wordt. En allen die de zonen en dochters van God zijn – en die zich inzetten voor de zaak van hun Vader – wijden zich aan het deelnemen aan de Rivier van Leven. En door te transcenderen en meer te worden, helpen ze God en het Al meer te worden.

Mijn geliefde harten, velen van jullie zijn opgegroeid met een beeld van God als een statisch, nooit veranderend Wezen dat in een hemel buiten je bereik verblijft. Mensen hebben behoefte aan een volmaakte God. En hoewel God helemaal volmaakt is, is God niet volmaakt in de menselijke betekenis van het woord, want mensen zien volmaaktheid als iets wat nooit kan veranderen, wat nooit kan groeien, wat nooit kan transcenderen, wat nooit meer kan worden. Toch is dit niet Gods perfectie. Want God kan wel degelijk meer worden. In feite is Gods hele reden van bestaan meer worden.

Waarom God het universum schiep
Dit leg ik heel gedetailleerd uit in mijn boek over het overvloedige leven. Maar ik zal jullie een korte samenvatting geven. De essentie van wat mensen God noemen, de hoogste manifestatie van God, is wat we het zuivere Wezen van God zouden kunnen noemen. Het zuivere wezen van God verblijft op een niveau dat het begrip van de menselijke geest te boven gaat of niet met de woorden en beelden van deze wereld kan worden beschreven. Toch kan het zuivere wezen van God beschreven worden als het Al-zijn. En in het Al-zijn is er geen plaats voor gescheidenheid, iets wat losstaat van het Al-zijn. Er is geen plaats voor aparte wezens, wezens die zichzelf gescheiden van hun bron zien, gescheiden van hun God.

Dus toen jullie universum geschapen werd, trok het Al-zijn van God zich samen vanuit een bepaald gebied binnen het Al-zijn. Het licht en de energie die God is, werd in één enkel punt samengetrokken binnenin het centrum van een sfeer (bol). En die sfeer werd wat sommige religies de leegte noemen. Deze leegte is leeg in vergelijking met het Al-zijn. En daardoor wordt het mogelijk om vormen en wezens in die leegte te scheppen die een afzonderlijk bestaan lijken te hebben.

Toch is het niet de bedoeling dat deze wezens eeuwig gescheiden zouden blijven. Het is de hoop dat ze zullen groeien als ze herkennen van wie zij echt als verlengstuk van de Schepper. En daardoor zullen ze uit eigen wil weer met het Al-zijn samensmelten, maar nu met de kennis en ervaring hoe het is om gescheiden van het Al-zijn te zijn. En dan waarderen ze het Al-zijn opnieuw.

Zie je, mijn geliefden, jullie universum begon toen de Schepper in het centrum van deze wereld van vorm Zich uitbreidde en een sfeer schiep die van de leegte gescheiden werd door het feit dat het een bepaalde hoeveelheid licht bevatte. Jullie Schepper heeft toen uit zichzelf bewuste wezens geschapen en ze naar die sfeer gezonden met de opdracht zich te vermenigvuldigen en erover te heersen. Ze moesten hun creatieve talenten en hun licht vermenigvuldigen die ze van hun Schepper hadden gekregen en daarmee over de sfeer waarin ze leefden, heersen. Door hun licht te vermenigvuldigen, zouden ze de intensiteit van het licht in hun sfeer versterken tot dat licht een kritieke intensiteit had bereikt en deze sfeer helemaal met licht gevuld werd.

Toen dat gebeurde, breidde God de oorspronkelijke sfeer uit en schiep daarbuiten nog een sfeer. Deze nieuwe sfeer werd niet met licht gevuld, maar had voldoende licht om het van de leegte te scheiden en zo begon het creatieve proces opnieuw met een nieuwe groep medescheppers die naar die sfeer gezonden werd. Dit creatieve proces is door vele niveaus heen door blijven gaan. En het materiële universum waarin jullie leven is gewoon het laatste deel van dit proces. Jullie universum wordt van de leegte gescheiden, maar is nog niet met zoveel licht gevuld dat het mogelijk is om direct waar te nemen dat alles van Gods licht gemaakt is en dat daarom alles uit dezelfde bron gekomen is.

De bedoeling van het méér zijn
Dat maakt het mensen mogelijk om de illusie te handhaven dat zij aparte wezens zijn, gescheiden van God, gescheiden van elkaar en zelfs om de illusie handhaven dat er geen God is, dat er geen bron is buiten dat wat zij met hun zintuigen waarnemen. Toch is het niet Gods wens dat deze staat van leegheid altijd zo blijft en daarom schiep God mensen naar Zijn eigen beeld en Zijn gelijkenis en zond ze naar de aarde met de opdracht zich te vermenigvuldigen en er heerschappij over te nemen.

Daarom zijn jullie hier om je talenten te vermenigvuldigen, om jullie licht te vermenigvuldigen. En wanneer je dat doet, plaats jij je in de Rivier van Leven die Gods eeuwige stroom van zelftranscendentie is. Je wordt daarom een medeschepper naast jouw God die een persoonlijke bijdrage levert om de intensiteit van het licht in dit universum te vergroten, zodat het universum geleidelijk naar een hoger niveau gebracht kan worden en het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd kan worden. Dit betekent in werkelijkheid dat de aarde dan op een niveau vibreert waardoor zij onderdeel van Gods koninkrijk van Licht uitmaakt.

Dus jullie begrijpen dat jullie niet alleen maar hier zijn om een alledaags materieel bestaan te leiden en de aarde te verlaten zoals je die aantrof. Je bent hier omdat jij, voordat je hier kwam, de keuze hebt gemaakt onderdeel van Gods Rivier van Leven uit te maken. Jij wilde naar dit universum afdalen en de intensiteit van het Licht vergroten en helpen het tot onderdeel van Gods koninkrijk te maken. Je maakte deze keuze uit liefde, uit liefde voor je Schepper en uit liefde voor jezelf als verlengstuk van die Schepper.

Dit was niet een op jezelf gerichte of egoïstische liefde. Het was echt praktische liefde, omdat jij jezelf herkende als het unieke en uniek waardevolle individu dat je geschapen werd te zijn. Daardoor is het geen verwaandheid om van je Goddelijke Zelf te houden. Het is enkel de allerhoogste erkenning van wie je bent en waar je vandaan komt.

Mijn geliefden, ik geef jullie deze lering zodat jullie een basis hebben om de bedoeling en het belang van mijn nieuwe Invocatie van de Rivier van Leven te begrijpen. Deze invocatie is, tot in detail, ontworpen om je een aantal van de vele illusies die in overvloed op aarde aanwezig zijn, te helpen overwinnen, illusies die uit de geest van de antichrist voortkomen, de geest die zichzelf altijd gescheiden van God ziet. Dit staat in tegenstelling tot de geest van Christus, die zichzelf altijd één met God beschouwt en daarom, net als Jezus, verklaart: “ Ik en mijn Vader zijn één.”

Waarom jij op aarde bent
Daardoor zie je dat de geest van de antichrist, omdat de intensiteit van het Licht in het materiële universum nog geen kritiek niveau heeft bereikt, in dit universum kan bestaan en haar illusies in stand houden. Wanneer mensen in deze geest vast zitten, zullen ze er vast van overtuigd zijn dat er niets meer is dan zij met hun uiterlijke zintuigen kunnen zien of wat zij met hun uiterlijke geest kunnen bevatten. Maar in werkelijkheid hebben ze hun eigen bekwaamheid om waar te nemen en om iets te bevatten, beperkt. Ze hebben hun blikveld en voorstellingsvermogen beperkt. En zo hebben ze hun eigen mentale gevangenis gecreëerd. En ze gebruiken bepaalde overtuigingen en ideeën om te bevestigen dat de gevangenis bestaat en dat er niets meer dan dat is.

Dit mijn geliefden, betekent dat deze mensen vastzitten. In plaats van echt te zijn wie zij zijn, zoals ze oorspronkelijk geschapen zijn, zijn ze ten prooi gevallen aan de illusie dat ze minder zijn dan zij geschapen zijn. Ze zitten vast in de mentale gevangenis door te denken dat zij sterfelijke menselijke wezens zijn. Velen van hen denken dat ze als zondaar geboren zijn en dat ze niets goed kunnen doen. Sommigen denken dat er geen God bestaat en dat zij het product van een toevallig proces zijn, wat inhoudt dat een toevallige gebeurtenis op elk willekeurig moment hen of de hele planeet kan wegvagen.

Jullie zijn hier gekomen uit mededogen voor degenen die in deze bewustzijnsstaat van minder zijn komen vast te zitten. Jullie zijn hier gekomen, omdat jullie voor ieder zichtbaar wilden aantonen dat er een alternatief is, dat je niet minder hoeft te zijn. In feite kun je meer dan een mens, meer dan een zondaar, zijn. Je kunt een zoon of dochter van God op aarde Zijn. Je kunt een Christuswezen op aarde zijn en daardoor kun je in feite in Gods koninkrijk zijn en het spirituele leven van overvloed manifesteren terwijl je hier nog op aarde bent, zelfs wanneer je in uiterlijke omstandigheden verkeert die de menselijke geest verre van ideaal toe schijnen.

Dat is de reden dat je bent gekomen. Je bent gekomen om iedereen te laten zien dat je méér kunt zijn en dat jij bereid bent méér te zijn. De meeste mensen op aarde zijn echt overweldigd door de dichtheid van de energie op deze planeet. Ze zijn door de subtiliteiten van de kromme geest, de geest van de antichrist, erin verstrikt geraakt. En zo zijn ze onder de betovering gekomen van de illusie dat zij minder zijn, dat de aarde minder is en dat die nooit meer kan zijn dan wat ze op dit moment is.

De Invocatie van de Rivier van Leven
Maar, mijn geliefden, omdat jij een spiritueel wezen bent, weet je diep van binnen dat dit niet de enige manier is om te leven, dat er een alternatief is, dat het voor jou mogelijk is om méér te zijn. En daardoor geef ik, om jullie een zeer krachtig instrument te geven om weer terug in de Rivier van Leven te komen, met grote vreugde de Invocatie van de Rivier van Leven uit. Je zult merken dat deze invocatie heel anders is dan diverse eerdere rozenkransen die ik heb uitgegeven. Deze richt zich niet direct op wereldomstandigheden, maar richt zich directer op psychologische aspecten.

Maar omdat jij om je eigen genezing en verheffing vraagt, vraag je natuurlijk ook om genezing voor het collectieve bewustzijn van de mensheid. Omdat jij de illusies van de antichrist in je eigen wezen aanvecht, vecht jij ze op planetaire schaal aan. En daardoor verricht je, hoewel je niet direct aanroepen doet voor de toestand van de wereld, toch een immense dienst om het bewustzijn van de mensheid te verhogen.

Mijn geliefden, deze invocatie is uiterst krachtig. Dit is een enorm krachtig hulpmiddel om je eigen bewustzijn en het bewustzijn van de mensheid als geheel te verhogen. Ik moet jullie zeggen dat nog niet zo heel lang geleden deze rozenkrans niet had kunnen worden uitgegeven, omdat de planeet er nog niet klaar voor was. Wat de planeet er klaar voor heeft gemaakt, is dat zoveel mensen overal ter wereld mijn rozenkransen zijn gaan gebruiken, zodat jullie de weg om deze nieuwe rozenkrans uit te brengen, voorbereid hebben.

Hier ben ik ontzettend dankbaar voor. Want zie je, wij zijn blij jullie elk hulpmiddel te kunnen geven dat jullie nodig hebben om jullie zelf en deze planeet te verheffen. Wij hebben de middelen al, maar het heeft geen zin ze aan jullie te geven als je niet in staat bent ze te gebruiken en voor ze de bedoelde impact op deze planeet kunnen hebben.

De impact van wakes
Mijn geliefden, ik wil graag mijn dankbaarheid uiten voor deze serie rozenkransen over de wereldomstandigheden, die jullie nu al verscheidene maanden opzeggen. Ik heb het hier nog niet eerder over gehad, maar ik wil dat nu doen. Deze rozenkransen, alle Invocaties van de Gouden Eeuw en de Rozenkrans van Oneindig Licht, hebben echt een enorme impact gehad. Ze hebben talrijke rampen, groot en klein, voorkomen, waaronder een heel grote aardbeving in Japan en een nieuwe aardbeving en tsunami in de Indische Oceaan. Deze twee gebeurtenissen alleen al, zouden van zo’n grote omvang zijn geweest dat zij een belangrijke impact gehad zouden hebben, niet alleen in dat gebied van de wereld, maar op wereldschaal vanwege de economische bijwerkingen.

Ik moet je zeggen dat jullie ook veel gewelddaden hebben afgewend, zelfs de uitbraak van situaties die tot oorlog hadden kunnen leiden. Ik wil hiermee niet al te veel jullie gevoel van belangrijkheid opblazen. Maar ik probeer jullie een realistisch gevoel te geven dat omdat mijn rozenkransen en invocaties de krachtigste instrumenten zijn, degenen die mijn rozenkransen opzeggen de topsteen van de piramide op aarde worden van alle mensen die spirituele middelen uit één of andere spirituele traditie gebruiken. En daardoor staat iedereen die mijn rozenkransen opzegt als het ware op de schouders van vele mensen die minder effectieve hulpmiddelen gebruiken. Jullie worden een brandpunt en de gecombineerde stuwkracht van alle andere mensen en jullie eigen oproepen zullen nu door jullie aandacht en de affirmaties die jullie in jullie rozenkransen opzeggen, geleid worden. Daarom kan zelfs een klein aantal mensen dat deze rozenkransen opzegt, een belangrijk verschil uitmaken.

Het Midden-Oosten is niet een heilig gebied
Ik vraag jullie er serieus over na te denken dat er op deze planeet een bewustzijn is dat een overmatig belang aan dit gebied in het Midden-Oosten toeschrijft. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de judees-christelijke traditie en de Islam. Omdat al deze grote wereldreligies in het Midden-Oosten zijn ontstaan, bestaat er al heel lang de neiging te denken dat het Midden-Oosten wel het heiligste gebied op de planeet moet zijn.

Mijn geliefden, dit is niet zo. Integendeel, het Midden-Oosten is een van de donkerste gebieden op de planeet en dat is precies de reden dat God er zoveel profeten naartoe heeft gezonden om zowel de omstandigheden als de mensen te verlichten. Ik zou daarom graag willen dat jullie overwegen je van het planetaire bewustzijn los te maken dat vindt dat het Midden-Oosten op een of andere manier belangrijker is dan welke ander streek op aarde ook.

Je moet beseffen dat je bent waar je bent, omdat je eigen regio de plek is waar jouw goddelijke plan uitgevoerd moet worden, tenminste voorlopig. Richt daarom je aandacht, richt je oproepen in de rozenkransen en richt je volmaakte concept op het gebied waar je woont, jij je in beweegt en je bestaan hebt. Wij hebben echt degenen nodig die een bepaald gebied kennen om de hoogst mogelijke visie voor dat gebied te visualiseren. Dit betekent niet dat je het globale perspectief moet veronachtzamen. Maar het betekent wel dat jij je prioriteiten juist moet hebben gesteld, zodat je niet overdreven ongerust of bezorgd wordt over een verafgelegen deel van de wereld waar jij niet woont.

Daarom vraag ik jullie alle angst betreffende het Midden-Oosten los te laten. De krachten en de mensen die in het Midden-Oosten opereren, hebben op geen stukken na de macht die ze misschien lijken te hebben. Hun macht neemt in snel tempo af nu ze door hun eigen woede, haat en hun gewelddaden geoordeeld worden. Elke uitbarsting van geweld en woede brengt het oordeel van God over de mensen, de duistere krachten en het bewustzijn daarachter. En zo neemt hun macht af.

Ze lijken misschien nog wel een bedreiging, maar ik vraag jullie het volmaakte concept te handhaven dat het Midden-Oosten van duisternis gezuiverd wordt en daarom geen bedreiging meer vormt voor de vrede op aarde en goede harmonie tussen mannen en vrouwen. Handhaaf het volmaakte concept dat het Midden-Oosten van de druk van woede, haat en wraakzucht wordt bevrijd. Handhaaf de visie dat mensen worden bevrijd om echte zelfbeschikking over hun natie te krijgen. En handhaaf het concept dat vrouwen worden bevrijd van de onderdrukking door mannen, de maatschappij en de Moslimreligie.

Mijn geliefden, het volmaakte concept handhaven, houdt meer in dan enkel een betere toekomst visualiseren. Het betekent echt geloven dat die toekomst de realiteit is. En wanneer jij dit echt gelooft, heb jij geen reden om bang te zijn voor de onvolmaakte verschijnselen die zich nog steeds in het Midden-Oosten voordoen. Wees niet bang. En als je angst in jouw wezen ontdekt, wees dan bereid naar de balk in je eigen oog te kijken en trek hem eruit. Want er is geen plaats voor in het bewustzijn van een medeschepper die zich in de Rivier van Leven bevindt. Wees bereid dat op te geven en dat te transcenderen. Wees bereid de volmaakte liefde van God te accepteren die je angsten uitbant en je in staat stelt meer te worden, zodat je die angsten kunt transcenderen. Ga er boven staan, zoals je boven de angsten uit je kinderjaren bent gaan staan van niet kunnen slapen zonder het licht aan.

Ken Gods Licht in jou
Mijn geliefde harten, zelfs Jezus had zulke kinderangsten en was vaak bang om in het donker te slapen. Toch zeg ik je dat hij die angsten heeft overwonnen toen ik hem voor het slapen gaan een verhaaltje over God vertelde die een eeuwig licht in de hemel heeft, een licht dat in zijn eigen hart verankerd zat en dat altijd de duisternis in zijn gedachten kon verlichten, de duisternis die de echte oorzaak van zijn angsten was. Zelfs op zo jonge leeftijd begreep Jezus dit verhaal. Hij heeft contact gemaakt met dat goddelijke licht in zijn hart en sinds die tijd had hij zijn angst voor het donker overwonnen, omdat hij wist dat er licht binnenin hem was.

Mijn geliefden, ook jullie hebben een licht in je hart, in je hartchakra. Dit is de vlam van Gods liefde, wijsheid en kracht die in de duisternis schijnt. En hoewel de duisternis het niet begrijpt, kun jij het wel begrijpen en jij kunt rustig zijn in de wetenschap dat Gods licht in jou is. En zolang jij bereid bent dat licht te vermenigvuldigen, royaal weg te geven wat je royaal ontvangen hebt, zul jij méér worden. En wanneer jij in dat proces zit van méér worden, hoef jij de beperkingen op aarde, de onvolmaakte verschijnselen op aarde niet te vrezen.

Weet je, de beperkingen op aarde, ongeacht hoe onoverkomelijk of hoe onveranderlijk ze ook lijken, kunnen niemand tegenhouden die bereid is Gods licht – het licht in jouw hart – te vermenigvuldigen zodat jij het méér wordt. Mijn geliefden, het zou je misschien kunnen opvallen dat mijn nieuwe invocatie de term ‘MEER’ gebruikt en ‘het MEER’.

Het valt je misschien op dat het die term afgewisseld wordt met de term ‘Christus’. Dit is geen toeval, want de Christus is vertegenwoordiger van de bewustzijnsstaat die zich toelegt om het méér in actie te zijn op aarde, om al het leven op te tillen, om allen uit te dagen die vastzitten in het bewustzijn waardoor ze denken dat ze minder zijn. De Christus wijdt zich zelfs aan het aanvechten van de illusies van mensen, zodat ze verder kunnen zien en kunnen inzien dat zij niet in die illusies vastzitten. Ze zitten niet vast in hun angsten die hen bang maken de leugens van de geest van de antichrist te onderzoeken, die hen bang maken om méér te worden en zo de banden van hun beperkingen te doorbreken.

Mijn geliefde harten, als jullie je wijden aan het opzeggen van deze invocatie en nadenken over de woorden, zul je een nieuw gevoel van vrede, vreugde en troost in jou ontdekken, een nieuw gevoel van hoop dat jij echt de beperkingen in jouw eigen leven kunt transcenderen. En zo kun jij dat gevoel van beperkt worden door omstandigheden op deze wereld transcenderen. Je kunt elke angst transcenderen dat de wereld naar de hel gaat, zoals de populaire uitdrukking zegt. Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat de wereld niet naar de hel gaat. De wereld gaat naar de hemel, of beter, de wereld transcendeert het bewustzijn van de hel en stijgt op in de richting van het bewustzijn van de hemel.

De wezenlijke uitdaging op aarde
Daardoor zullen bepaalde gebieden, als het licht sterker wordt, donkerder lijken, omdat de schaduwen intenser worden als contrast van het licht. Maar laat dit je niet misleiden om tot een staat van pessimisme te vervallen. Want opnieuw, je moet inzien dat alles wat er gebeurt, zelfs de schijnbaar ernstigste wereldomstandigheden, gewoon deel uitmaken van de eeuwige uitdaging die in de invocatie beschreven wordt. Die uitdaging die zal blijven bestaan zolang er nog voldoende duisternis in dit universum over is om de krachten van de antichrist, het bewustzijn van de antichrist, hier te laten voortbestaan. Zolang deze krachten hier zijn, zullen ze je de uitdaging presenteren. Kies je ervoor hun leugens te geloven en daardoor minder te zijn? Of kies je ervoor de waarheid van Christus te geloven en daardoor meer te zijn?

Daarom zeg ik tegen jullie dat jullie, dat degenen die mijn rozenkransen en invocaties opgezegd hebben, ervoor hebben gekozen méér te zijn. En ik geef jullie als beloning voor jullie dienstbaarheid, een invocatie die voor velen van jullie een doorbraak naar een nieuwe bewustzijnsstaat kan betekenen, een nieuwe staat van verbondenheid met jouw eigen hogere wezen en met je God, een nieuw gevoel dat in jouw persoonlijke leven en op wereldschaal met God alles mogelijk is. Benut deze rozenkrans dus. Ren ermee. Laat je erop meevoeren. Geef de behoefte op om je gescheiden van de Rivier van Leven te voelen.

Dompel jezelf onder in die Rivier. Eis opnieuw je ware identiteit als echte zoon of dochter van God op. En aanvaard je rechtmatige plaats in Gods altijd in beweging zijnde, altijd transcenderende Rivier van Leven. Wees alles wat je bent. Wees hier beneden alles wat je Boven bent. En ga met mij mee, omdat ik verder ga met transcenderen en meer wordt dan alle beelden van Moeder Maria die de Katholieke Kerk of een andere spirituele lering of instelling op deze planeet van mij heeft.

Want het schenkt mij echt vreugde om elk moment méér te worden. En wanneer jij in de Rivier van Leven duikt, zul ook jij deze oneindige vreugde ontdekken, weten dat jij onderdeel van het Al bent dat jouw God is en het lichaam van jouw God op aarde. Zodoende verzegel ik jullie in de vrede van de oneindige vreugde van het MEER. Wees méér – tot in eeuwigheid.