De Overleving van de aardigste, niet de sterkste

ONDERWERPEN: Corruptie komt van de gevallen wezens – Hoe je corruptie met wortel en al uittrekt – Zakenconglomeraties in Korea – Zakelijke hervormingen in Korea – Een breder perspectief op corruptie – Een hiërarchie van gevallen wezens die de maatschappij besturen – Gevallen wezens in Korea – Een nieuw type van zakendoen – Gebreken in de evolutietheorie – Het communisme en kapitalisme zijn niet natuurlijk of onvermijdelijk – Van de overleving van de sterkste naar voorspoed voor de aardigste

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 juli – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en ik wil jullie wat leringen over het fenomeen corruptie geven. Er zijn organisaties waartoe de geascendeerde meesters hebben geïnspireerd om waakhonden te zijn over de corruptie op wereldschaal. Sommige hebben indexen gemaakt waarbij ze verschillende criteria gebruiken om de naties op de wereld te rangschikken op basis van hoeveel corruptie die hebben. Je kunt natuurlijk altijd de criteria ter discussie stellen en je kunt ook zien dat er door de verschillende criteria verschillende uitkomsten zijn.  Wanneer je niettemin toch naar deze indexen kijkt, zie je dat Zuid-Korea de natie is waar de minste corruptie in Zuidoost Azië is en Noord-Korea de natie is met het hoogste corruptieniveau.

Het is natuurlijk wel duidelijk, of het het zou in ieder geval duidelijk moeten zijn dat het fenomeen corruptie in de Gouden Eeuw niet kan bestaan. Het is niet zo dat je het niet kunt tolereren, maar het mag zelfs niet voorkomen wanneer je verder in de Gouden Eeuw komt. Daarom moeten jullie, de spirituele mensen, dit fenomeen kennen en oproepen doen voor jullie specifieke samenleving, maar natuurlijk ook voor andere samenlevingen die jullie proberen te transformeren. Dus kunnen jullie, de spirituele mensen, niet in slaap worden gesust door het relatief lage niveau van corruptie in Zuid-Korea, want je weet natuurlijk wel dat jullie ook oproepen moeten doen voor de transformatie van Noord-Korea en dat betekent dat de corruptie daar moet worden blootgelegd en overwonnen.

Corruptie komt van de gevallen wezens
We zouden misschien kunnen beginnen dit fenomeen te bekijken door een paar eenvoudige vragen te stellen. Het communisme of marxisme heeft altijd beweert dat het vormen van de samenleving wordt gebaseerd op het dienen van de belangen van de gewone mensen, de arbeiders. Hoe kan het dan dat in Noord-Korea, Venezuela, Cuba – de paar landen die er nog over zijn die nog aan het communisme vasthouden – het hoogste niveau van corruptie hebben van alle landen ter wereld? Hoe kan er in Rusland nog steeds een heel hoog niveau van corruptie zijn, wanneer dat nog zo wordt beïnvloed door het Sovjet verleden.

Is dit niet een contradictio in terminus dat de landen die beweren dat zij een politiek systeem hebben dat de belangen van de gewone man vooropstelt, zulke hoge niveaus van corruptie hebben? Het is wel bekend, of zou bekend moeten zijn, dat het een feit is dat corruptie heel erg tegen de belangen van de gewone man ingaat. De gewone mensen zijn niet in een positie in hun samenleving dat zij steekpenningen kunnen aannemen. Zij behoren niet tot de leiders die een elite vormen, zelfs in communistische naties, en die dus corruptie op hoog niveau kunnen plegen, omdat het niet een kwestie is van steekpenningen aannemen, omdat daar een veel subtielere vorm van corruptie bestaat.

Je ziet, opnieuw, dat de verklaring heel eenvoudig is. Zoals wij al hebben gezegd, geeft een communistisch systeem de gevallen wezens de vrije teugel om een machtselite te formeren die door hen wordt geleid. Wij hebben ook gezegd dat een onbegrensd kapitalistisch land een kleine elite de vrije teugel geeft en dat zijn ook gevallen wezens zijn die de samenleving proberen over te nemen.

Wat is de essentie van corruptie? Het is eigenbelang, schier eigenbelang dat op angst wordt gestoeld. De mensen die in de positie zitten die de maatschappij hen gegeven heeft, nemen die positie in de maatschappij niet in, zij horen naar de belangen van de mensen of de belangen van de staat te kijken. In plaats daarvan zoeken zij naar hun eigen eigenbelang en gebruiken die positie om diverse vormen van corruptie te plegen, van steekpenningen tot het uitwisselen van gunsten. Wie zijn de mensen die zulke steekpenningen willen betalen en gunsten uitwisselen? Dat zijn ook de mensen die op zoek zijn naar hun eigen belangen, want door een steekpenning te betalen, kun je iets doen wat je anders niet zou kunnen. Dus kun je vooruitlopen op degenen die niet in staat of bereid zijn om de steekpenning te betalen. Opnieuw, je ziet het, schier eigenbelang. Op de hogere niveaus zie je dat er een kleine kliek is, een kleine elite, van mensen die elkaar op een subtielere manier gunsten verlenen. Zij helpen elkaar  een bepaalde baan in de samenleving of bepaalde persoonlijke voordelen toe te schuiven.

Je ziet dat het fenomeen corruptie in essentie door de gevallen wezens is bedacht. Ik zeg niet dat iedereen die zich met corruptie bezig houdt, of het nu betalen of ontvangen is, een gevallen wezen is. Ik zeg dat degenen die betrokken zijn bij welke vorm van corruptie ook om de tuin zijn geleid en in het gevallen bewustzijn gelokt en daardoor deel van het systeem zijn geworden. Zij zijn verleid om te denken dat zij om hun eigen belang te bevorderen, mee moeten doen aan corruptie. Op geen enkele andere manier kunnen zij doen wat zij denken te moeten doen.

Hoe je corruptie met wortel en al uittrekt
Je zou je dus af kunnen vragen hoe het komt dat er naties op de wereld zijn die een heel laag niveau van corruptie hebben. Komt dat niet omdat de mensen in die naties verder hebben willen kijken dan hun schier eigenbelang en dat zij kijken naar wat het beste voor het Al is? Zij hebben een houding, een cultuur, waardoor de mensen zich niet bezig willen houden met corruptie en hun regering neemt strenge maatregelen om corruptie te bestrijden, waarin de pers corruptie probeert bloot te leggen en omdat de mensen zelf proberen corruptie bloot te leggen wanneer zij het tegenkomen.

Je ziet in die naties dat zij natuurlijk geen tovenarij gebruiken om de corruptie er met wortel en al uit te trekken en dat iets niet in andere naties kan worden gekopieerd. Zij hebben eenvoudig maatregelen genomen, omdat zij zich ervan bewust zijn geworden dat je door verder te kijken dan het enge, op angst gestoelde eigenbelang te kijken, je een ruimer, meer verlicht eigenbelang kunt bereiken, omdat het in feite in het belang van de gehele bevolking is om een samenleving te vormen met zo weinig mogelijk corruptie.

Dit betekent dat je een maatschappij krijgt waarin de machtselite niet zo sterk is. Dus ook al is er nog wel een bepaalde machtselite in de landen met weinig corruptie, die machtselites niet in dezelfde mate gevallen wezens of helemaal geen gevallen wezens zullen aantrekken die nogal meedogenloos zijn. Je ziet dat die landen de gevallen wezens gewoon niet bieden wat zij willen.

Wanneer je naar een bepaald land kijkt en ziet hoe je corruptie zou kunnen bestrijden, moet je kijken naar de instituties of structuren in de samenleving die de gevallen wezens laten doen wat de gevallen wezens altijd doen, namelijk zichzelf als een machtselite proberen te vestigen die macht kan uitoefenen zonder de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen, zonder er persoonlijk aansprakelijk voor te zijn. Zij willen op elke mogelijke manier persoonlijk voordeel eruit halen zonder aansprakelijk te worden gesteld voor de middelen die ze gebruiken en het lijden dat dit veroorzaakt voor de gewone bevolking.

Zakenconglomeraties in Korea
Wanneer je vanuit dit perspectief naar Zuid-Korea kijkt, zie je dat natuurlijk één van de belangrijkste bronnen voor corruptie is dat er na de oorlog zakenconglomeraties (die ook wel chaebol worden genoemd) ontstonden. Als je dit historisch bekijkt, zie je dat het een van de maatregelen was die je kon nemen om de economie weer op gang te brengen en de vernietigende effecten van de oorlog te boven te komen, maar het heeft de samenleving van Korea en de bevolking van Korea ook veel gekost. De regering gaf voornamelijk een baan aan bepaalde families die naar hun eigen eigenbelang op zoek konden gaan zonder daarvoor door de regering, de media, of het volk, voor aansprakelijk te worden gesteld – en zonder financieel verantwoordelijk te zijn, omdat zij leningen kregen waar de regering garant voor stond, mochten zij falen.

Hier werd op veel manieren de droom van de kapitalisten en de droom van de gevallen wezens verwezenlijkt, omdat een kleine groep mensen uit bevoorrechte families, heel veel macht over de samenleving kon uitoefenen zonder er ooit door die samenleving voor aansprakelijk gesteld te worden voor hoe dat de mensen beïnvloedde. Naar de geschiedenis kijkend, zie je natuurlijk dat die zakenconglomeraties voor grote economische groei hebben gezorgd in Zuid-Korea. Je zou kunnen zeggen dat het een tijdlang goed was voor de samenleving. En dit standpunt zal ik niet betwisten, hoewel ik erop wil wijzen dat men ook op andere manieren economische groei had kunnen bevorderen, zoals andere landen op de wereld bewezen hebben.

Niettemin was dit de manier die de leiders destijds hebben gekozen en je moet natuurlijk ook erkennen dat zij zich in een heel moeilijke situatie bevonden. Zij maakten die keuzes op basis van hun cultuur en geschiedenis en zo is het nu eenmaal gegaan. Het heeft geen zin om te klagen, iemand de schuld ervan te geven of te zeggen dat het verkeerd was vanwege dit of dat. Je moet deze structuur bekijken en de consequenties die het voor de samenleving had. Je moet duidelijk erkennen dat die zakenconglomeraties heel duidelijk niet de Gouden Eeuw in Zuid-Korea kunnen brengen.

Zakelijke hervormingen in Korea
Dus moet de economie in Zuid-Korea drastisch hervormd worden. De regering moet ingrijpen om een andere zakelijke structuur te maken die de macht spreidt, zodat die niet bij bepaalde families komt te liggen, maar een veel breder draagvlak krijgt. Er ontstaat dan een nieuw type van modern zakendoen met professionelere leiders, maar die, in de eerste plaats, met transparanter leiderschap. De mensen worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hun daden en de consequenties die dat voor de maatschappij heeft, voor de werknemers en de mensen in het algemeen.

Natuurlijk heeft de regering al geprobeerd om die structuur te hervormen, maar slechts met beperkt succes. Zoals in iedere samenleving gebeurt, als je eenmaal een elite hebt gecreëerd die een bevoorrechte positie heeft, wordt ze net een inktvis met veel tentakels die zich naar alle gebieden van de samenleving spreiden. Hij zal eerst proberen invloed uit te oefenen met behulp van die tentakels, door die verbindingen, en de bedoeling van die invloed komt er globaal op neer dat hij probeert de bevoorrechte positie van de inktvis zelf te behouden, zodat die niet zijn privileges kan kwijtraken.

Dus moeten jullie oproepen doen voor de mensen in de regering, in de media, in andere instituties van de samenleving steunen die deze hervormingen tot stand kunnen brengen, die een sterk karakter hebben en die door zullen voeren ondanks het verzet. Wij moeten ook de oproepen doen dat de mensen worden voorgelicht over de organisatie van die zakenconglomeraties en hun effect op de samenleving. Dan moet je de oproepen doen dat de mensen hun mening geven en de pogingen om de structuur te hervormen, steunen.

Jullie moeten natuurlijk ook de oproepen voor Noord-Korea doen om daar de hervorming te krijgen van wat zij hebben gecreëerd, dat ook een fenomeen is dat bepaalde privileges geeft aan een heel kleine groep mensen. Dit zijn de mensen die je kunt vertrouwen als onderdeel van de partij, of het nu families zijn of niet, maar die absolute loyaliteit aan het systeem hebben getoond en die proberen in hun  machtspositie te blijven.

Een breder perspectief op corruptie
Ik zou graag willen dat jullie meer inzicht kregen, zodat jullie verder kunnen kijken dan de concrete situatie in Zuid-Korea en Noord-Korea of zelfs andere Aziatische landen. Ik zou jullie heel graag mee terug willen nemen in de geschiedenis om te beseffen dat de situatie zoals die nu in Zuid-Korea is, eigenlijk niet uniek in de geschiedenis is. De kenmerken in de buitenwereld kunnen uniek in de vorm lijken, omdat je een communistisch systeem in Noord-Korea hebt en de zakenconglomeraties in Zuid-Korea, maar als je de concrete specifieke situatie beter bekijkt, zie je een patroon dat je ook in veel vroegere tijdperken terug kunt zien, niet alleen in Korea, maar in veel van de naties in Oost en Zuidoost Azië. Je ziet dat er vroeger veel van die samenlevingen zijn geweest, waar Jezus over sprak, die een heel hoog organisatieniveau hadden, maar ook een hoog niveau van corruptie. Dat waren ook zeer hiërarchische samenlevingen die speciale privileges schonken aan een heel kleine elite aan de top van de samenleving.

Nu bestaat er, zoals Jezus heeft gezegd, een bepaald bewustzijn in de ziel van alle mensen dat het leven op een bepaalde manier moet verlopen en dat er bepaalde dingen niet moeten gebeuren. Natuurlijk is één van die onderbewuste aspecten van bewustzijn die je in alle mensen ziet, dat de essentie van het leven vrije wil is. De essentie van groei is dat je keuzes maakt, maar om die keuzes te kunnen maken, moet je opties hebben. Als je in een samenleving bent geboren op een bepaalde plaats in het leven en als je ouders boer waren, heb je geen andere optie dan ook boer worden, dan weet de ziel dat zij niet, door haar samenleving, de juiste opties heeft gekregen om haar vrije wil te gebruiken. Die heeft gewoon de vrijheid niet, er zijn geen opties beschikbaar voor de ziel om een pad in dat leven te kiezen dat tot maximale groei leidt. In plaats daarvan heeft de ziel de optie om mechanisch de positie in te nemen die de samenleving heeft gedefinieerd en dit leidt niet tot maximale groei. De ziel weet dat dit niet juist is.

Je ziet een vreemd fenomeen in dergelijke samenlevingen. Degenen die op de lagere niveaus van de samenleving zitten, gaan accepteren dat zij niets kunnen doen binnen de structuur van die samenleving. Zij  moeten hun plaats accepteren en hoewel zij niet tevreden zijn over die plaats, kunnen zij geen manier vinden om hiertegen in opstand te komen. Zij hebben bepaalde opties tot hun beschikking om hun lot in het leven te verbeteren. Zij kunnen dat niet doen door met het officiële systeem samen te werken, hoewel zij een bepaalde plaats in het leven hebben. Zelfs als zij hun plaats naar beste kunnen invullen, kunnen zij niet naar een andere plaats worden bevorderd. Zij kunnen alleen maar het leven leiden dat door hun plaats wordt bepaald door de officiële regels op te volgen.

Zij zien dat zij, door middel van corruptie, hun lot in het leven binnen bepaalde begrenzingen kunnen veranderen. Ze kunnen zelfs meer geld krijgen dan zij van de staat betaald krijgen in die samenleving, zodat zij zelf en hun familie een comfortabeler levensstijl kunnen hebben. Zij kunnen misschien ook bepaalde gunsten verlenen aan bepaalde mensen die hun en hun familie weer gunsten kunnen verlenen. Het is een vreemd fenomeen dat de natuurlijke drang van mensen om hun leven te verbeteren, alleen door corruptie in die hiërarchische samenlevingen kan worden bereikt. Dit verleidt vervolgens de middenklasse van de bevolking ertoe om te denken dat dit helemaal zo slecht nog niet is en dus zijn zij ook niet gemotiveerd om het systeem te hervormen.

Op de hoogste niveaus van de samenleving – de elite die door het systeem zelf is gesanctioneerd (wat dat systeem ook mag zijn) – zie je dat sommige van hen ook worden verleid om corruptie te gebruiken om hun leven te verbeteren. Anderen van hen zijn, natuurlijk, gevallen wezens. Je moet nu gaan herkennen dat elke keer dat er een hoog gestructureerde samenleving, een hiërarchische samenleving met een kleine elite aan de top van de piramide, gevallen wezens alle hoogste posities innemen. Wij zouden misschien kunnen zeggen dat de top tien procent van de regerende elite gevallen wezens zullen zijn. Dit moet je natuurlijk niet verwarren met de top tien procent van de spirituele mensen, die het hoogste niveau van spirituele ontwikkeling hebben. Nu heb ik het over degenen die bovenaan de top van de piramide staan om macht uit te oefenen in een specifieke samenleving.

Een hiërarchie van gevallen wezens die de maatschappij besturen
En zo heb je in de geschiedenis veel samenlevingen gezien waar in principe alle mensen van die top tien procent van de regerende elite gevallen wezens waren. Ik wil graag dat je begrijpt dat er een eigenaardig fenomeen in zo’n regerende elite gebeurt. De gevallen wezens zijn wezens die gevangen zitten in een eng op angst gestoeld eigenbelang. Van een aantal gevallen wezens zou je kunnen zeggen dat zij er geen persoonlijk belang bij hebben, in die zin dat zij feitelijk voor een bepaalde zaak vechten, of voor een bepaald doel aan het werk zijn. Dat is natuurlijk niet de goede zaak voor God, ze hebben niet de goede bedoeling om al het leven te verheffen. Hun goede zaak is bijvoorbeeld te bewijzen dat God geen gelijk heeft door vernietiging te veroorzaken en door de creativiteit van de mensen te vernietigen en dat ze niet hun Christusschap kunnen uitoefenen.

Er zijn ook gevallen wezens die een bepaald verlangen hebben om macht, grote macht, te krijgen over anderen. Dan zijn er gevallen wezens die naar grote rijkdom streven, grote privileges en naar een heel comfortabel, sensueel, op genot berustende levensstijl streven.  Je kunt ruwweg over drie classificaties van gevallen wezens spreken: degenen die aan een destructieve zaak werken, degenen die macht willen en degenen die genot zoeken.

In een land waar alle drie categorieën in de regerende elite aanwezig zijn, zie je een vreemd fenomeen, omdat zij onderling een stille onuitgesproken afspraak hebben. Ze accepteren de hiërarchische structuur. Als een gevallen wezens aan een destructieve zaak werkt, dan zal dat wezen altijd de hoogste plaats krijgen. Er is meestal maar één zo’n wezen geïncarneerd in een bepaalde samenleving, want zij kunnen maar moeilijk met elkaar samen leven in één maatschappij. Er zijn maar weinig van die gevallen wezens geïncarneerd in een bepaalde tijd, want veel van hen bestaan in het identiteitsrijk of zelfs in een paar van de lagere rijken van het astrale rijk. Er zijn ook maar weinig in het mentale rijk.

Wanneer één van die wezens in een bepaalde samenleving is geïncarneerd, zal hij altijd de hoogste positie krijgen, omdat hij een onwankelbaar geloof heeft dat hij het recht heeft om te regeren en is heel erg agressief en meedogenloos en vernietigt iedereen die hem en zijn zaak in de weg staat. Slechts zelden geloven degenen die onder dit gevallen wezen in de samenleving staan in deze zaak, maar zij accepteren dit, omdat zij het kunnen gebruiken om te krijgen wat zij willen. Dit betekent dat er bepaalde gevallen wezens zij die macht willen uitoefenen en zij beseffen dat zij die macht kunnen krijgen als zij meedoen met het hoogste gevallen wezen die aan een bepaald doel werkt, en dat gevallen wezen, altijd een man, zal hen macht over anderen geven, de macht waar zij naar verlangen.

Dan zijn er gevallen wezens die genot of geld willen en zij zien dat zij op één lijn kunnen komen met de twee klassen boven hen en dat zij bevoorrechte posities zullen krijgen die hen in staat stellen om aan al het geld te komen dat ze nodig hebben om het genot te kopen dat zij willen. Je ziet de formatie van deze stille, onuitgesproken afspraak tussen de gevallen wezens. Dit kun je in verscheidene moderne samenlevingen tegenkomen.

Eén van de prominente voorbeelden is Duitsland in de jaren dertig, toen Hitler natuurlijk het hoogste gevallen wezen was die aan zijn destructieve zaak werkte. Onder hem zat een groep mensen die een hoge positie hadden in de nazipartij of bij de gewapende strijdkrachten en dat waren degenen die macht wilden. Een paar van hen geloofden echt in Hitlers plan, maar zij zagen dat als zij hem steunden, omdat hiërarchie steun nodig had, hij hen macht over hun gebied zou geven. Hoewel er een aantal gevallen wezens waren die normaal met hem zouden rivaliseren over het bezit van de absolute macht, waren zij in staat om zich op één lijn te plaatsen onder Hitler en zo hun innerlijke rivaliteit te stoppen, opzij te zetten, terwijl hij hen op afstand hield. Onder die gevallen wezens was een klasse die een belangrijke positie in de industrie, het zakenleven en het bankwezen had en zij waren op geld uit om genot en privileges te kopen voor zichzelf en hun familie.

Gevallen wezens in Korea
Je ziet natuurlijk een soortgelijk patroon in andere samenlevingen, maar het patroon dat je in de meeste samenlevingen ziet, is dat waarin er geen gevallen wezen tot de klasse behoort die aan een destructieve zaak werkt, zoals Hitler. Je vindt daar één of meerdere van het type gevallen wezens dat macht om de macht wil. In sommige gevallen zie je dat verscheidene wezens ook onderling rangen kunnen maken, zodat één van hen aan de top staat en anderen daaronder. Je ziet ook dat in veel gevallen de gevallen wezens die macht willen, verschillende groeperingen vormen, bijvoorbeeld mensen die verschillende corporaties leiden, andere bedrijven, die in zekere zin met elkaar concurreren.

Dan zie je natuurlijk in alle gevallen een groep gevallen wezens dat alleen maar meedoet vanwege het geld en de privileges die ze ermee kunnen krijgen. Zij willen alles doen wat degenen die boven hen in rang staan, opdragen, zolang zij hun geld maar krijgen. Wat je ook wel ziet, is dat in sommige gevallen de gevallen wezens die macht willen, een manier vinden om onder elkaar een bepaalde rang of een bepaalde positie te accepteren, zelfs wanneer ze met elkaar concurreren om de macht.

Je ziet in Zuid-Korea dat een aantal heel machtige families die in de zakenconglomeraties zitten, gevallen wezens waren en nog steeds geïncarneerde gevallen wezens zijn. Zij hebben een manier gevonden, zodat zij elkaar niet rechtstreeks proberen te vernietigen, hoewel zij met elkaar concurreren door dezelfde producten te maken. Zij accepteren dat ze allemaal een bepaald stuk van de taart moeten krijgen, omdat zij wel beseffen dat zij elkaar in plaats van elkaar te vernietigen, omdat de ene conglomeratie dan de andere overneemt en de andere elimineert of overneemt en zo de hoogste positie krijgt, het voor iedereen belangrijker is om de huidige structuur te handhaven die hen in staat stelt om van de samenleving en de bevolking te profiteren. Op deze manier kunnen ze er macht en rijkdom aan onttrekken die zij anders alleen maar konden krijgen als ze een oorlog tegen elkaar begonnen, waarin er één zou worden vernietigd en de andere als enige uit zou komen.

Ik vertel je dit, zodat jullie dan de oproepen kunnen doen voor het oordeel van Christus over de gevallen wezens die in de samenleving van Zuid-Korea zijn geïncarneerd en die zakenconglomeraties leiden. Jullie kunnen natuurlijk ook oproepen doen voor het oordeel van Christus over de gevallen wezens in Noord-Korea die de leiders van dat land zijn. Hier hebben jullie de structuur dat bepaalde mensen natuurlijk macht willen, maar er staat in feite geen gevallen wezen aan de top van de Noord-Koreaanse samenleving die tot de klasse behoort diezoals ik zei, voor een destructieve zaak aan het werk is. Jullie hebben in feite een wezen dat tot de klasse behoort die macht wil, want hij heeft eenvoudig de visie niet om zelfs maar aan een bepaalde zaak te werken, omdat er geen echte zaak is die iets voor hem betekent, zelfs het communisme of het marxisme niet. Jullie kunnen oproepen doen voor het oordeel over niet alleen de mensen die aan de top van de Noord-Koreaanse samenleving staan, maar ook de demonen die erachter zitten en natuurlijk ook voor het binden van de demonen in Zuid-Korea.

Wanneer jullie dit bewustzijn hebben en wanneer je dit gebruikt om de precieze oproepen te doen, zie je dat er veranderingen zullen komen. Ineens zal de regering van Zuid-Korea meer succes krijgen bij het hervormen van de grote zakenconglomeraties en de vorming van een gevarieerdere economie. Je ziet dan ook dat er geleidelijk aan veranderingen komen in Noord-Korea, omdat degenen die aan de macht zijn meer met elkaar gaan rivaliseren dan je tot nu toe hebt meegemaakt. Dit is zeker één van de factoren die veranderingen in Noord-Korea zouden kunnen veroorzaken door het systeem te destabiliseren, zodat niemand de macht erover kan handhaven. Wanneer de gecentraliseerde macht begint af te glijden, zodat één persoon aan de top en de paar mensen die hij onder zich vertrouwt de macht niet kunnen behouden, dat kun je gaan zien dat er iets verandert.

Een nieuw type van zakendoen
Ik wil jullie als volgende een beeld geven van het type van bedrijven dat je moet zien opkomen, niet alleen hier in Zuid-Korea, maar in veel andere naties in Zuidoost Azië en natuurlijk in alle naties overal ter wereld. Jullie kennen de theorie van Charles Darwin over het ontstaan van het leven door het proces van evolutie dat wordt gebaseerd op de overleving van de sterkste. Wij hebben vroeger al leringen over de beperkingen van deze theorie gegeven, maar ik wil er graag weer iets over zeggen.

De basis van de evolutietheorie is dat alle wezens die op aarde leven een manier moeten vinden om zich aan te passen aan hun omgeving. Degenen die dat het best kunnen, zijn het sterkst en zij zullen daarom overleven. Deze theorie is niet helemaal fout, omdat je dit proces in de natuur zeker ziet gebeuren. Wat menselijke wezens betreft, kan die eenvoudig niet het fenomeen verklaren dat iedere oplettende toeschouwer in de maatschappij kan aanschouwen.

De diepere waarheid is dat de situatie die je in veel samenlevingen in het verleden tegenkwam niet een natuurlijk fenomeen is dat ontstond als gevolg van een onbewust  evolutionair proces. Dat was een onnatuurlijk fenomeen dat werd geschapen door een bewust evolutionair proces dat door de gevallen wezens werd beïnvloed. De gevallen wezens hebben zo’n onevenwichtige staat op aarde geschapen en zij hebben dit gedaan met hun onbeteugelde, ongelimiteerde agressiviteit, hun bereidheid om macht uit te oefenen en iedereen die hen uitdaagde. te vernietigen en te onderdrukken en zelfs de mensen die onder hen stonden, uit te roeien.

Hierdoor is de situatie ontstaan, die er in veel samenlevingen in de geschiedenis is geweest, en die tegenwoordig ook nog bestaan, dat de enige manier om in die samenleving vooruit te komen, is dat je heel erg agressief en buitengewoon meedogenloos moet zijn. Dit zie je bij de opkomst van het communisme in Rusland, toen de bolsjewieken de Russische revolutie wonnen, omdat zij het meest meedogenloos, het meest bereid om te doden, waren. Zij handhaafden hun macht en zij handhaafden Rusland als een communistische natie, omdat zij in principe ongebreideld bereid waren om hun medemensen te doden.

Je ziet ook in het westen, vooral in Amerika, hoe het ongebreidelde kapitalisme kan leiden tot de formatie van heel grote corporaties die het monopolie proberen te krijgen. Zij vernietigen meedogenloos elk bedrijf dat tegen hen concurreert of onderdrukken nieuwe ideeën en technieken die hun monopoliepositie aantast.

Gebreken in de evolutietheorie
Wanneer je dit vergelijkt met de theorie van Charles Darwin, kun je zien dat Darwins theorie dit fenomeen eenvoudig niet kan verklaren, als je de werkelijkheid bekijkt. Als je zijn theorie op de menselijke samenleving zou toepassen, dan moet je zeggen dat niet de sterkste, degene die zich aan kan passen aan zijn situatie op de wereld, het zal overleven. Het is de meest meedogenloze, de meest agressieve, de meest destructieve. Wat overblijft, is de netelige vraag om uit te leggen hoe degene die het meest destructief is, op korte termijn, degene is die het op de lange termijn zal overleven. Dit kun je niet verklaren met de theorie van de aanpasbaarheid en de overleving van de sterkste.

Je blijft dan natuurlijk ook nog zitten met de verklaring hoe een onbewust proces van evolutie dat wordt gebaseerd op willekeurige genetische mutaties een hele klasse menselijke wezens kon scheppen die zo meedogenloos zijn dat zij zulke grote aantallen van hun eigen soort willen doden. Hoe kan dit ooit voor de overleving van de soort zorgen? Hoe heeft deze specifieke trek kunnen ontstaan uit een willekeurige genetische mutatie en hoe heeft die komt het dat die zo lang werd geselecteerd om te overleven zonder op den duur eruit te worden gehaald als niet geschikt om de overleving van de soort te garanderen?

De waarheid is dat je natuurlijk uit de leringen van de geascendeerde meesters kunt afleiden dat de gevallen wezens niet het sterkst zijn, omdat die zich aanpassen aan een bepaalde situatie. Zij hebben die situatie in het verleden eigenlijk geschapen. Zij hebben die samenlevingen gevormd waar alleen de meest agressieve mensen vooruit kunnen komen. Zij hebben ook het vermogen om zich aan die situatie aan te passen, omdat zij nog steeds meer agressie hebben dan de overgrote meerderheid van de bevolking die nooit dit niveau van agressie zou gebruiken om een plaats in de maatschappij te veroveren.

Het communisme en kapitalisme zijn niet natuurlijk of onvermijdelijk
Je moet inzien dat dit een heel kunstmatige situatie is en daarom moet je erkennen dat noch het communisme noch het kapitalisme een onvermijdelijke fase is die maatschappij moet doormaken. Noch het communisme noch het kapitalisme worden door de natuurwetten of een willekeurig principe dat God heeft geschapen, of  door de natuur werd geschapen, of door de wetten van de natuur, gerechtvaardigd. Het is een geheel kunstmatig fenomeen dat door een kleine elite is geschapen en maar één doel heeft, namelijk de elite altijd een bevoorrechte positie aan de top van de maatschappij te laten houden.

Vervolgens moet je beseffen dat deze situatie in de Gouden Eeuw waar we met grote vaart op afstevenen, geen stand kan houden. Dat kan niet om diverse redenen. Gedeeltelijk omdat de Karmische Raad, de toezichthouders van de evolutie op aarde, hebben besloten dat dit niet meer mag. Een groot aantal levensstromen hebben aangeboden om in deze tijd te incarneren, zodat zij, vanwege het feit dat zij geïncarneerd zijn, dit kunnen herkennen en accepteren en oproepen voor dit fenomeen doen dat het niet meer mag blijven. Jullie kunnen als het fysieke ankerpunten dienen voor het oordeel over de gevallen wezens die deze heel erg onevenwichtige staat in de maatschappij in stand houden.

De alerte toeschouwer ziet dat het in de Gouden Eeuw niet meer mogelijk is om vooruit te komen bij de wereldconcurrentie, als je een samenleving in stand houdt die een kleine elite zoveel macht en privileges van de gewone bevolking laat afpakken. Opnieuw, er moet een nieuwe structuur voor de samenleving komen die noch kapitalistisch noch communistisch is, maar beide transcendeert. Je krijgt een bredere vorm van eigenaarschap, zodat alle mensen eigenaar zijn van de productiemiddelen. Zij zijn niet in het bezit van een kleine elite kapitalisten. Zij zijn niet in het bezit van de staat. Zij zijn in het bezit van alle mensen die arbeid verrichten om te produceren wat de samenleving produceert.

Dit kun je op verschillende manieren doen en wij zullen manieren bedenken om de ideeën bij de mensen te brengen die de kennis hebben om ze te ontvangen en implementeren. Jullie, de spirituele mensen, kunnen oproepen doen om het verzet tegen deze ideeën te laten verdwijnen op de vier niveaus van het materiële universum. Jullie kunnen de oproepen doen voor het oordeel van Christus over de geïncarneerde mensen die zich op dezelfde manier tegen de veranderingen in de maatschappij keren. Zonder dat ik op dit moment nog dieper op dit onderwerp wil ingaan, wil ik jullie met één laatste idee achterlaten.

Van de overleving van de sterkste naar voorspoed voor de aardigste
In de Gouden Eeuw zul je grote veranderingen zien in het internationale politieke en economische landschap. Je zult zien dat er een nieuwe stroom op gang komt. De naties die zich op die stroom kunnen afstemmen en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren, zullen meer politieke macht en kracht en economische macht en kracht ontwikkelen. De naties die zich niet willen afstemmen op deze veranderingen, zullen politiek, economisch en militair in verval raken. Zelfs de naties die tegenwoordig heel machtig lijken, zullen in verval raken, als zij zich niet hierop afstemmen.

Van wat de grootste natie op aarde, namelijk de Verenigde Staten, wordt beschouwd, kan ik je garanderen dat als de Verenigde Staten geen vooruitgang boekt in het zich afstemmen op de huidige stroom van het Aquariustijdperk, zul je zien dat binnen de komende twintig tot dertig jaar de Verenigde Staten haar huidige positie als machtigste natie, economisch, politiek, en militair gezien, zal verliezen. Je zult zien dat er andere naties opkomen die weten hoe zij zich op de nieuwe stroom moeten afstemmen en die dat willen implementeren.

De belangrijkste stroom die de Gouden Eeuw zal domineren, is een samenleving die haar volk dient. Dit is, zoals Jezus heeft gezegd, het bewustzijn dat hij heeft getoond. Je erkent dat jij een deel van het geheel bent en dat het verlicht eigenbelang is om het geheel te verheffen, al het leven te dienen. Daarom besef je dat het de bedoeling van een maatschappij is dat ze de mensen dient en die mensen hun creativiteit laat gebruiken.

Zodoende kun je nu zien dat de machtselite meer dan een eeuw de theorieën van Darwin heeft gebruikt om hun macht en privileges te beschermen. Zij hebben het idee van de overleving van de sterkste aangeprezen, maar dit idee is dood. Die tijd is voorbij. Dit heeft al lang geleden zijn nut verloren en in de Gouden Eeuw wordt het idee van de overleving van de sterkste vervangen door een ander idee, namelijk de voorspoed van de aardigste.

Over dit concept mogen jullie nu nadenken, terwijl ik jullie verzegel in de liefde van mijn hart. Ik schenk mijn dankbaarheid aan jullie, omdat jullie hier zijn en bereid om de open deur te zijn om mijn uitgave te vermenigvuldigen in het collectieve bewustzijn van zowel Zuid-Korea, Noord-Korea, vele andere naties overal ter wereld. Wees dus verzegeld, in de liefde van mijn Moederhart.