Wat betekent het dat Jezus nu een geascendeerde meester is?

door Kim Michaels

Als je naar het beeld kijkt dat de hoofdstromingen in de christelijke kerken presenteren, krijg je wellicht de volgende indruk dat:

  • Jezus ver weg is, ergens in een verre hemel.
  • Jezus geascendeerd is, maar na zijn ascensie heeft hij niet meer tegen ons gesproken.
  • Hoewel er wordt gezegd dat Jezus alle macht in de hemel en op aarde heeft, gebruikt hij die macht niet om tegen ons te spreken, behalve misschien door heel speciale mensen, zoals de paus of bepaalde dominees.

De boodschap komt erop neer dat je geen rechtstreekse, persoonlijke relatie met Jezus kunt hebben. Je kunt Jezus alleen maar bereiken – en hij kan jou bereiken – met de kerk in de buitenwereld als tussenpersoon. Men zegt dat de paus de plaatsvervanger van Christus is, maar waarom zou je een plaatsvervanger nodig hebben wanneer Jezus zegt dat het koninkrijk van God binnenin jou zit?

Jezus was een spirituele revolutionair en de kern van deze boodschap is dat ieder van ons rechtstreeks toegang heeft tot het koninkrijk van God, dit betekent het Christusbewustzijn, in ons. Die boodschap is revolutionair, omdat in de hele geschiedenis alle belangrijke kerken het tegenovergestelde hebben gepredikt, namelijk dat wij God niet rechtstreeks kunnen benaderen, maar een tussenpersoon nodig hebben in de vorm van een religie in de buitenwereld en de hiërarchie van priesters in die religie.

De sleutel om die illusie te overwinnen, is het besef dat Jezus tegenwoordig geascendeerde meester is. Wanneer je begrijpt wat een geascendeerde meester is, zie je dat geen enkele macht op aarde jou de toegang tot de geascendeerde meesters kan beperken. Je begrijpt ook waarom je geascendeerde meesters nodig hebt.

Wat is de ascensie
De meeste christelijke kerken leren dat Jezus aan het kruis stierf, weer opstond uit de dood en uiteindelijk ascendeerde – en dan houden de leringen op. Zij hebben meestal maar weinig te zeggen over wat het betekent om te ascenderen en wat er daarna gebeurt. Het is bijna alsof Jezus in een zwart gat is verdwenen na zijn ascensie.

Dit staat scherp in contrast tot wat Jezus zelf heeft gezegd en in de Bijbel staat, waarin Jezus zegt dat hij in staat was ons een deel van zijn Geest te zenden, omdat hij was geascendeerd. Die pleitbezorger, of Heilige Geest, zou onze rechtstreekse verbinding met Jezus worden. Het was de intentie van Jezus dat geen enkele machtsstructuur op aarde die directe communicatie tussen de Geascendeerde Meester Jezus en zijn niet geascendeerde discipelen zou kunnen onderbreken.

Dit klopt precies met zijn revolutionaire boodschap. In werkelijkheid is Jezus gekomen om ons van alle machtsstructuren te bevrijden, namelijk wat hij vaak ‘de prins van deze wereld’ noemde. Het is duidelijk dat de joodse religie en de leiders daarvan heel erg bezig waren om de mensen in de staat gevangen te houden van zich van God gescheiden te voelen, wat Jezus de ‘dood’ noemde, een staat van in spiritueel opzicht dood zijn.

Het wordt nu wel duidelijk dat het laatste wat Jezus wilde, een religie was die beweert dat die hem op aarde vertegenwoordigt, maar juist doet wat alle andere religies hebben gedaan, namelijk het gevoel van gescheidenheid tussen ons en het spirituele rijk versterken.

Jezus heeft zijn leven gegeven om te demonstreren dat wij allemaal uit de gevangenis van de prins van deze wereld kunnen ontsnappen. Wij worden vrij als wij de illusie doorprikken dat wij van onze God gescheiden worden en net als Jezus zeggen: “ik en mijn Vader zijn één.” Na zijn ascensie, heeft Jezus zijn geest aan ons gegeven opdat wij een directe persoonlijke verbinding met de geascendeerde Jezus zouden behouden. Waarom heeft hij dat gedaan?

De belangrijkste dynamiek op aarde
Jezus had de belangrijkste dynamiek op aarde heel goed begrepen. Die dynamiek is vrij eenvoudig en kun je leren door de woorden van Jezus zorgvuldig te leren. De dynamiek is dat de meest menselijke wezens vast zitten in een illusie. Deze illusie zorgt ervoor dat wij denken dat wij gescheiden zijn van onze bron, van God en het spirituele rijk.

De mensen worden zo door die illusie bedrogen dat zij het bestaan van een spiritueel rijk en spirituele wezens ontkennen. Anderen geloven dat er een spiritueel rijk bestaat, maar zij zijn ervan overtuigd dat zij ervan worden gescheiden door een barrière die zij niet kunnen oversteken. Alleen heel speciale mensen kunnen die barrière oversteken en zij kunnen alleen maar in de hemel komen als zij een religie op aarde gehoorzamen.

Jezus heeft onderwezen en gedemonstreerd dat dit een complete leugen is. Je kunt natuurlijk niet van het koninkrijk van God gescheiden zijn, omdat het binnenin jou is. Wat betekent dat? Dat het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat is.

Op dit moment zijn de meeste mensen in een bewustzijnsstaat die wordt gedomineerd door gescheidenheid. Dit is de staat die Jezus de ‘dood’ heeft genoemd en die overtuigt je ervan dat jij van God bent gescheiden. Maar dit gevoel van gescheidenheid is een totale illusie, die sluw door de prins van deze wereld is bedacht en door hem in stand wordt gehouden. Die prins zal er alles aan doen wat in zijn macht ligt om jou in die illusie van gescheidenheid gevangen te houden, en gebruikt daarvoor een uiterlijke religie. Die religie in de buitenwereld laat je geloven dat jij, als je de doctrines accepteert en naar de regels luistert, gegarandeerd wordt gered na dit leven.

Jezus heeft gepredikt dat het koninkrijk van God nabij is, en dit betekent dat je het nooit in de toekomst bereikt. Je kunt het alleen maar in het NU bereiken, omdat de sleutel tot het koninkrijk is dat je het bewustzijn van gescheidenheid overwint, het bewustzijn van de antichrist en je bewustzijn verhoogt tot je het Christusbewustzijn omarmt. Op die manier kun je aan de dood ontsnappen en het leven krijgen dat het Christusbewustzijn je biedt.

Wat er gebeurt als je ascendeert
Zolang je vastzit in het bewustzijn van gescheidenheid, kun je niet meteen in het spirituele rijk komen. Het is een kwestie van geloven of niet geloven. Wanneer je het bewustzijn van de antichrist ontstijgt, krijg je het Christusbewustzijn en daardoor neem je het spirituele rijk en de wezens die daar in leven, rechtstreeks waar.

Als jij helemaal één met het Christusbewustzijn wordt, kun je in de voetstappen van Jezus treden en net als hij ascenderen. Dus de ascensie is het potentieel dat alle menselijke wezens hebben. Dit is natuurlijk het laatste wat de prins van deze wereld wil dat jij gelooft. Hij wil dat jij gelooft dat er maar één manier is waarop jij gered kunt worden, namelijk de verlossing die van buitenaf komt. Wanneer je dit gelooft, ontken je de innerlijke verlossing en dan ontdek je nooit het koninkrijk waarvan Jezus heeft gezegd dat het binnenin jou is. Jij blijft gevangen in het domein dat de prins van deze wereld regeert.

Wat voor betekenis heeft de ascensie? Op deze wereld wordt alles beïnvloed door de illusie van gescheidenheid, de prins van deze wereld. Ascenderen betekent dat jij je wezen verheft naar een niveau dat totaal buiten het bereik van de prins van deze wereld ligt. Hij is de prins van DEZE wereld, en NIET de prins van de spirituele wereld. Hij heeft helemaal geen invloed in de spirituele wereld. Dat betekent dat een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester, totaal aan de invloed van de prins van deze wereld ontsnapt. Waarom is dat belangrijk?

Waarom wij geascendeerde meesters nodig hebben
Waarom hebben wij geascendeerde meesters nodig? Omdat wij gevangen zitten in de illusies van de antichrist en de ENIGE manier om eraan te ontsnappen, is door contact te maken met iets wat boven die illusie staat. Dit ‘iets’ wat boven de illusies staat, zijn de wezens die voor ons zijn geascendeerd en die hebben aangeboden om ons te helpen om ook te ascenderen. Jezus is één van die geascendeerde meesters, hoewel hij niet de enige is.

Het belangrijkste kenmerk van het bewustzijn van de antichrist is dat dit jouw laat geloven dat jij zelf wel kunt bepalen wat de waarheid is. Dit wordt geïllustreerd door het verhaal in Genesis, waarin Eva in verzoeking werd gebracht om van de verboden vrucht te eten. God had haar verteld dat zij, als zij van de verboden vrucht zou eten, zou sterven. De slang zei tegen haar dat zij natuurlijk niet zou sterven, maar net als God zou leven, en weten wat goed en kwaad is.

De waarheid is dat de vrucht het bewustzijn van de antichrist voorstelt, dat het tegenovergestelde is van het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn moet het eenzijn tussen de Schepper en zijn schepping zeker stellen. Het helpt ons te begrijpen dat wij één met God zijn en dat al het leven één is. Achter alles wat de wereld ons toont, zit het eenzijn van het Christusbewustzijn.

Wanneer je weet dat alles één is, ondanks hoe het er uit ziet, kun je nooit bedrogen worden waardoor je denkt dat de verschijnselen op aarde uiteindelijk onecht zijn. Dus kun je nooit bedrogen worden door het bewustzijn van de antichrist. Je kunt nooit ontkomen aan de waarheid dat al het leven één is en in plaats daarvan denken dat jij een gescheiden wezen bent.

Wanneer je de verboden vrucht eet, word je verblind door het bewustzijn van gescheidenheid. Dit betekent dat je dan om de tuin geleid kunt worden en geloven dat een idee dat door het bewustzijn van de antichrist is bedacht, de absolute waarheid is. Je denkt dat jij – of een gezagsdrager op aarde – de macht heeft om te bepalen wat de absolute waarheid is hier op aarde. Je bent ‘als God’ geworden, die denkt dat jij het verschil tussen goed en kwaad kent door de illusie van het gescheiden zelf (die het tegenovergestelde is van het zelf dat weet dat hij één is met God).

Het bewustzijn van de antichrist zorgt ervoor dat de mensen geloven dat zij van hun God gescheiden zijn en zij dus kunnen zeggen wat de waarheid is zonder God daarbij te betrekken. In plaats van God/eenzijn als hun referentiekader te gebruiken, denken zij dat zij hun eigen referentiekader hier op aarde kunnen maken. Zij denken dat als zij iets zeggen dat iets waar is, het ook waar zal zijn.

Dit verklaart waarom er mensen kunnen zijn die er absoluut van overtuigd zijn dat God niet bestaat. Dit verklaart waarom er mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat er een God is zoals die door de christelijke religies wordt beschreven, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat er een God is zoals de religie van de moslims die beschrijft. Het verklaart ook waarom die twee groepen mensen elkaar doden en het gevoel hebben dat God – die zelfde God – dat goedkeurt.

Het belangrijkste besef over het bewustzijn van de antichrist is dat als je dat eenmaal hebt, niets van het bewustzijn van de antichrist je helpt om eruit te ontsnappen. De illusie versterkt zichzelf, je wordt een zichzelf vervullende profetie. De ENIGE manier om te ontsnappen, is contact maken met de onveranderlijke waarheid die alle relatieve ‘realiteiten’ ontstijgt, die je binnen het bewustzijn van gescheidenheid ziet.

De onveranderlijke waarheid is het Christusbewustzijn. Het collectieve bewustzijn wordt ons echter alleen maar aangeboden door de wezens die al zijn geascendeerd, hetzij van de aarde of van een andere soortgelijke omgeving. Jezus zei dat hij nadat hij naar zijn vader was geascendeerd, een pleitbezorger zou zenden. Op dezelfde manier hebben veel andere geascendeerde meesters een deel van hun geest gegeven om die aan de ondeelbare Heilige Geest toe te voegen. Dit is de ENIGE manier is om aan gescheidenheid te ontsnappen.

Dit is belangrijk, omdat wij in het bewustzijn van gescheidenheid vastzitten omdat wij dachten dat wij als een gescheiden wezen konden handelen, door te denken dat wij een absolute werkelijkheid konden definiëren op grond van gescheidenheid. Wij kunnen NOOIT uit de val komen, als wij blijven denken dat wij een gescheiden wezen zijn. Wij kunnen slechts aan de gescheidenheid ontkomen door één te worden met iets dat buiten gescheidenheid valt.

De meester-discipelrelatie
Een van de allergrootste illusies van het bewustzijn van gescheidenheid is dat wij het pad naar een hogere bewustzijnsstaat alleen kunnen lopen, dat wij het pad kunnen uitzetten. Veel spirituele new agemensen denken dat zij geen leraar nodig hebben, maar dit is in potentie een heel gevaarlijke houding.

Het klopt dat je op aarde geen leraar nodig hebt (hoewel een goede leraar heel nuttig kan zijn). Dat kwam Jezus demonstreren. Hij demonstreerde dat het koninkrijk van God binnenin jou is, je wordt niet gered door blindelings naar een religie op aarde te luisteren. Maar hij heeft ook gedemonstreerd dat de ENIGE manier om aan de gescheidenheid te ontsnappen, is dat je één wordt met iets wat groter is dan jouw gescheiden zelf.

De gevaarlijkste illusie is dat je het gescheiden zelf kunt gebruiken om het pad van eenzijn te bewandelen. In werkelijkheid kun je het pad van eenzijn alléén bewandelen als je één wordt met een geascendeerde meester. De geascendeerde meesters zijn de wezens die God heeft aangesteld om als onze spirituele leraren te dienen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent dit niet dat zij ons alleen maar leringen geven. Zij geven ons leringen om ons te helpen de illusie van gescheidenheid te onderzoeken. Maar wij doen de geascendeerde meesters geen recht, tot wij hun leringen gebruiken om te beginnen één met hen te worden.

Waarom het christendom zo gevaarlijk is
Helemaal in het begin werd de beweging van de volgelingen van Jezus geheel en al gebaseerd op het directe contact met de pleitbezorger, de Heilige Geest. Dit betekent dat de vroegchristelijke beweging direct werd geleid door de Geascendeerde Meester Jezus. Toen het christendom zich meer begon te organiseren, en vooral na de stichting van de Rooms katholieke kerk, ging dat directe contact met Jezus verloren. In plaats daarvan werd het christendom een belangrijke religie, die in de greep was van mensen die dachten dat zij goden op aarde waren en konden bepalen wat de ware doctrines van Christus waren.

Een van de gevolgen was dat veel van de spirituele mensen bij wie hun geest heel open staat, diep van binnen weten dat het christendom vals is. Helaas redeneren ook velen dat dit inhoudt dat Jezus óf een valse leraar was, óf tegenwoordig niet meer belangrijk voor hen is.

De diepere waarheid is dat als jij ervoor kiest om te incarneren in een omgeving die door het christendom is beïnvloed, dit waarschijnlijk komt omdat jij wilde helpen om de ware kennis over Christus weer in ere te herstellen. Het is hoogst waarschijnlijk een onderdeel van het goddelijke plan dat jij uitkoos. Hoe kun je dit aspect van jouw goddelijke plan uitvoeren, als je Jezus afwijst of negeert als geascendeerde meester?

Wat betekent het om de ware leringen van Christus in ere te herstellen? Dat je de kennis in ere herstelt dat Jezus niet naar een zwart gat ging toen hij was geascendeerd. Hij is tegenwoordig hier bij ons als geascendeerde meester en met zijn geest is hij bereid om ons te helpen het bewustzijn van de antichrist te ontstijgen, zodat wij onze spirituele missie kunnen uitvoeren. Wat kan de leringen van Christus anders herstellen dan miljoenen mensen die direct innerlijk en persoonlijk contact met de Geascendeerde Meester Jezus maken?

Het belang van deze website
Deze website wordt rechtstreeks door de geascendeerde meesters gesponsord. Het is de officiële website van Jezus om de spirituele zoekers van tegenwoordig te helpen om de illusies te overwinnen die het christendom verspreidt – en hun afwijzing van Jezus vanwege die illusies te overwinnen.

Zeker, er zijn mensen die deze bewering zullen ontkennen of belachelijk maken. Dit is niet anders dan toen Jezus op aarde was geïncarneerd. Hij werd ook afgewezen en belachelijk gemaakt door veel mensen.

Het is voorspelbaar dat de gezagsdragers op het gebied van zowel wetenschap als religie deze website zal afwijzen en belachelijk maken. Het is zelfs voorspelbaar dat er mensen zullen zijn die hun leven eraan zullen wijden om deze website, de leringen en de persoon die de fysieke aspecten van dit werk verricht, af te kraken,

Maar in weerwil van alle beweringen, wordt er gesteld dat dit de officiële website van Jezus Christus IS om zijn ware leringen in ere te herstellen. Dit ontkent niet dat Jezus ook in vele hoedanigheden met veel andere mensen werkt om zijn ware leringen in ere te herstellen. Maar deze website wordt rechtstreeks door Jezus gesponsord en de leringen worden direct door hem en andere geascendeerde meesters gegeven.

Je kunt je afvragen waarom Jezus met een menselijke boodschapper werkt en zijn leringen op een website zet. Waarom verschijnt Jezus niet aan de lucht zodat je niet kunt ontkennen dat hij het is, zoals veel christenen verwachten? Het antwoord is dat op aarde de vrije wil het laatste woord heeft.

Weten op wat voor planeet jij bent
Hoewel Jezus alle macht in de hemel en op aarde heeft, kan hij die macht niet zomaar gebruiken en de reden is de Wet van Vrije Wil. De vrije wil verordent dat als van zichzelf bewuste wezens willen ervaren hoe het is om het bewustzijn van gescheidenheid te hebben, zij die ervaring dan mogen krijgen. Daarom was de verboden vrucht in de hof en was het mogelijk dat wij allemaal van die vrucht konden eten.

Menselijke wezens die in de gescheidenheid vastzitten, worden van heel egocentrisch en voelen zich erg vaak belangrijk. Bijvoorbeeld de middeleeuwse katholieke doctrine dat de aarde het middelpunt van het universum was.

In werkelijkheid zijn er miljarden sterrenstelsels en miljarden planeten met van zichzelf bewuste levensvormen. Het hele universum is een reusachtig instituut waarin van zichzelf bewuste wezens de kans wordt geboden om hun bewustzijn te verhogen door een omgeving te ervaren die met hun huidige bewustzijnsniveau correspondeert.

De meeste planeten met van zichzelf bewuste wezens hebben een veel hoger bewustzijnsniveau dan de aarde. De aarde is eigenlijk één van de lagere planeten. De meeste van zichzelf bewuste wezens op andere planeten wandelen bewust op het pad om hun bewustzijn te verhogen. Vanzelfsprekend is dit niet het geval met de aarde, en dit toont aan de de aarde een planeet is voor degenen die zover in de doolhof van gescheidenheid zijn gegaan, dat zij geloven dat er geen uitweg is of dat de uitweg ook gescheiden is van hen.

Veel mensen op aarde zitten zo vast in gescheidenheid dat zij weigeren om de verantwoordelijkheid te dragen voor hun groei. Dit betekent dat zij op zoek zijn naar een externe verlosser die al het werk voor hen moet doen. Dit verklaart waarom Jezus nadat het christendom werd gedomineerd door gescheidenheid, werd afgeschilderd als zo’n verlosser.

Een kleine groep mensen op aarde heeft de behoefte om anderen te domineren. Dit zijn de mensen die zichzelf als ‘goden’ op aarde hebben gevestigd, en proberen de absolute macht over hun onderdanen te krijgen. Dit zijn degenen die het hebben overgenomen en de christelijke religie hebben verdraaid. Er bestaat een onheilig verbond tussen degenen die anderen willen domineren en anderen die geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen. Dit is de belangrijkste dynamiek die op dit moment op aarde heerst.

De Wet van Vrije Wil verordent dat van zichzelf bewuste wezens deze dynamiek mogen ervaren, tot zij er genoeg van krijgen en meer willen. Op het moment dat zij meer willen, krijgen zij van de geascendeerde meesters een manier aangeboden om hun illusies los te laten.

Maar omdat er nog steeds veel mensen in illusies vastzitten, moet de manier die wordt geboden zo’n vorm hebben dat de mensen hem gemakkelijk kunnen ontkennen, als die er nog niet aan toe zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarom heeft Jezus, toen hij op aarde geïncarneerd was, dingen gezegd en gedaan waardoor mensen hem gemakkelijk konden afwijzen. Daarom heeft deze website een vorm die het de mensen gemakkelijk maakt om die af te wijzen.

Het motto van de geascendeerde meesters is: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de meester.”