Wanneer jouw Ik één is

ONDERWERPEN: Gods oordeel over het bewustzijn dat er maar één zoon van God kan zijn – De scheiding tussen het grotere Ik en het kleine ikje – Laat jouw IK (oog) één zijn

De Schepper, 26 maart 2005

De Rozenkrans van Gods Wil werd geïntroduceerd door het Wezen, de Aanwezigheid van Gods Wil. Dat Wezen is een vertegenwoordiger van de Wil van God die boven de wereld van vorm staat. Jullie hebben nu El Morya, gehoord, die een vertegenwoordiger van de Wil van God in de wereld van vorm is. Moeten jullie dan ook niet iets horen over het wezen dat zich op de kruising van de stroom van het cijfer 8 tussen de wereld van vorm en de wereld boven de vorm bevindt? En waarom zouden we dan praten over Gods Wil zonder over God te praten?

Gods oordeel over het bewustzijn dat er maar één zoon van God kan zijn
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En zonder hem werd er niet iets gemaakt dat gemaakt werd. Denk je dat mensen deze woorden vanuit de lagere geest spraken? Nee! Die woorden werden door mij gesproken door de evangelist die jullie Johannes noemen maar wiens naam niet belangrijk is. Want hij was niet belangrijker dan één van jullie. Noch was Jezus Christus belangrijker dan één van jullie.

Ja, Jezus Christus was de Zoon van God. Maar wat is de dwaasheid in de menselijke geest die gelooft dat een almachtige schepper in staat is om slechts één zoon te scheppen? Wat is de dwaasheid in de geest van degenen die zichzelf volgelingen van Christus de Heer noemen, maar die van zijn leringen en zijn voorbeeld een godslastering gemaakt hebben door hem als de enige Zoon van God op te werpen. Zo een gesneden beeld makend dat de eeuwige waarheid verdonkeremaant dat elk menselijk wezen een zoon of dochter van God is – als ze doen wat Jezus deed: het menselijke ego en de antiwil achter zich laten en zich opnieuw met de Wil van God in hen verbinden, totdat ook zij kunnen zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één!”

Dat is de roep die ik graag van iedere zoon en dochter op aarde wil horen. Omdat de aarde dan werkelijk vrij van de ketenen der duisternis is waarin zij al zo lang vastzit dat geen enkel normaal mens ooit zou kunnen geloven dat dit de wil van een liefdevolle en almachtige Schepper kan zijn.

En daarom ben ik gekomen om die geest op aarde aan te vechten. En daarom vecht ik, de Schepper van dit universum, de antigeest op aarde aan. Ik daag de antiwil uit en ik zeg: “De mensen op aarde en degenen die van de aarde zijn geascendeerd, hebben daadwerkelijk besloten dat zij deze geest niet meer in hun wezen en op deze planeet zullen toelaten. En zo wordt jouw wil, mijn Wil. En mijn Wil wordt dan, door jouw wil, in het materiële universum verankerd, waar ik de wil van het individu heb toegestaan om over de Wil van het Al te heersen.”

En daarom zeg ik: “NIET LANGER zal het bewustzijn dat er slechts één Zoon van God op aarde is heersen! Het zal verwijderd worden en het WORDT nu op dit ogenblik verwijderd!” De lei wordt schoongeveegd. En ja, menselijke wezens kunnen dat bewustzijn opnieuw creëren, maar alles wat tot dit moment verkeerd gekwalificeerd is, wordt weggehaald. Het wordt verteerd door het vuur dat IK BEN.

(Geluid van de uitademing)

De uitademing van God verteert wat anti-god is!

(Geluid van de inademing)

En de inademing van God trekt het geheel terug naar zijn oorsprong, waar het wordt gezuiverd en opnieuw de vibratie van de kwaliteit van liefde krijgt, waarin alles zijn oorsprong vindt.

De scheiding tussen het grotere Ik en het kleine ikje
Er is gezegd: “Zijn ogen kunnen geen ongerechtigheid zien.” En zeker, ik zie geen ongerechtigheid door de ogen van het grotere Wezen dat IK BEN. Maar ik heb ongerechtigheid gezien door de ogen van de geïndividualiseerde wezens die IK BEN, namelijk jullie.

Zonder mij werd er niet iets gemaakt dat gemaakt werd. Wanneer je ascendeert naar het niveau waar je als Schepper – die de vrijheid heeft gekregen om jullie eigen universum te scheppen – kunt dienen, dan is de voorwaarde dat je alles uit je Zelf, uit je eigen Wezen schept. Omdat er niets anders is om uit te scheppen. En zo ligt jouw eigen Wezen ingebed in alles wat gemaakt wordt.

Iedere afzonderlijke Geestvonk is echt mij in geïndividualiseerde vorm. En iedere individuele Geestvonk heeft vrije wil gekregen. En wanneer jij vrije wil hebt, kun je inderdaad besluiten je van het Lichaam van God af te scheiden. En je kunt jouw vrije wil en de energie van mijn Wezen die door je heen stroomt, gebruiken om iets te scheppen wat jou schade berokkent en andere delen van jouw Zelf schade berokkent.

En daarom is het voor een hele planeet mogelijk geweest een neerwaartse spiraal in te gaan die tot zoveel imperfecte omstandigheden op aarde geleid heeft dat het eenvoudig niet mogelijk, of zinvol, is je een beeld te geven van hoe de aarde eruit zou hebben gezien, als alles met de Wil van het Al in overeenstemming was geweest. De aarde zou nu zo anders zijn, dat geen enkele menselijke geest het volledig zou kunnen bevatten, dat niemand de zuiverheid en het potentieel volledig zou kunnen accepteren dat op deze planeet gemanifesteerd zou zijn. Maar juist omdat ik in al het leven ben, ben ik mijzelf in vorm door jullie. Wanneer een kritieke massa individuele Geestvonken besluit dat zij niet langer deze creaties van de antiwil en de antigeest wil accepteren, dan kan ik, het Grotere IK, door het kleine ikje heen werken. En dan worden het kleinere ikje en het Grotere IK één.

Laat jouw IK (oog) één zijn
Ah, en heeft Jezus niet gezegd: “Wanneer je oog op één doel gericht is (niet dualistisch), is heel je lichaam vol van licht – het licht van God?” En in jullie Bijbel wordt ‘eye’ (oog) gespeld als e y e, maar de innerlijke betekenis is het ‘I’ ‘Ik’. En wanneer je kleinere en je Grotere Ik één zijn, dan zal het Licht van God jouw lichaam vullen, dat niet alleen jouw fysieke lichaam is, maar het lichaam van de aarde waarop jij leeft. En dit is de magie die geen magie is, maar voor de menselijke geest lijkt het wel zo.

Dit is de ik-magie van het kleinere ikje en het Grotere Ik die één worden. En dus zeg ik: “Durf die Ik te zijn die je bent. Durf iedere stem in je eigen bewustzijn aan te vechten, iedere stem op de wereld die jou oproept het kleinere ikje en het Grotere IK gescheiden van elkaar te zien.”

Vecht ze aan, kijk recht door ze heen, berisp hen zoals Jezus heeft gedaan toen hij in verzoeking gebracht werd. En weet gewoon dat het mindere ik, een individualisatie van het Grotere Ik is. En daardoor kan er geen scheiding zijn; het is allemaal een illusie. En het is een illusie die door het uiterlijke oog werd geschapen, the e y e (het oog) door de visie van jouw ego en jouw gewone denken. En wanneer het echte Ik die visie doorziet en zegt: “GENOEG!” dan zal het Licht van God het verteren en de energie opnieuw in de zuiverheid van liefde polariseren, de volmaakte liefde die alle angst uitbant die deze planeet in het bewustzijn van gescheidenheid van het Ik gevangen houdt.

En dus wens ik je Gods zegen toe en ik dank JOU dat jij mij in vorm bent. Het is klaar, het is af, het wordt verzegeld, want de mond van de Heer heeft het uitgesproken. VREDE op aarde! VREDE!