Gods Wil is jouw Wil

ONDERWERPEN: De illusie te boven komen dat Gods wil jouw vrije wil beperkt – Pandora’s doos van de antiwil – Er gebeurt niets zonder dat jij het wilt – Hoe jouw ego je vrije wil beperkt – Een wereld waarin jouw ego niet de baas is – God wil het beste voor jou – Het ware pad dat de grondslag is van alle religies – Een geschenk van de Diamanten Wil van God

De Aanwezigheid van Gods Wil, 20 februari 2005

De illusie te boven komen dat Gods wil jouw vrije wil beperkt
IK BEN de Aanwezigheid van Gods Wil en ik kom jullie de waarheid over Gods wil vertellen, zodat jullie de optie krijgen om te kiezen of jij je wilt bevrijden van de leugens over Gods wil die al zo lang in je ziel geprogrammeerd zijn dat je er zelfs niet eens denkt om ze in twijfel te trekken. Moeder Maria en Jezus hebben jullie onderwezen over het proces dat ervoor heeft gezorgd dat jullie levensstroom naar het dualiteitsbewustzijn is afgedaald waarin jij jezelf gescheiden van God ziet. Daarom is het onvermijdelijk dat je Gods wil ziet als iets buiten je, gescheiden van en zelfs als het tegendeel van je eigen wil.

Ik ben gekomen om deze dualistische ego-illusie te verwijderen. Want waarachtig, zonder Hem werd niets gemaakt wat gemaakt werd en daarom werd er zonder Zijn wil niets gemaakt, dat gemaakt werd. Dus je ziet dat Gods wil in al het leven zit ingebed. Daarom is Gods wil niet buiten je of staat ze los van jou. Het is juist de wet die God in je binnenste geschreven heeft, want Gods wil is de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid die jouw ware identiteit is.

Jouw IK BEN Aanwezigheid is een individualisatie van God en daarom is de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid een individualisatie van de wil van God. Jouw levensstroom werd uit die wil geboren en je moet inzien dat God jou niet wil beperken of overheersen. God wil echter evenmin dat jij jezelf, je broeders en zusters of het universum waarin je leeft, vernietigt. Daarom is het de bedoeling dat Gods wil, uitgedrukt in de wetten die de ontvouwing van de wereld van vorm besturen, jou beschermt tegen zelfvernietiging door jouw creatieve expressie te begeleiden.

God wil alleen maar dat jij jouw individualiteit, die jij van God hebt gekregen, volledig tot uitdrukking brengt. Maar God weet ook dat jij, omdat je vrije wil hebt, het potentieel hebt tegen de wetten in te gaan die de groei van dit universum begeleiden. En als jij tegen deze wetten van groei in zou gaan, dan zul jij je onvermijdelijk van God afscheiden. Je begint je af te scheiden van het bewustzijn van God dat voortdurend zichzelf transcendeert. Je zult dus afzakken naar een bewustzijn waarin je weigert te transcenderen en te groeien. Dit bewustzijn van antigroei zal niet transcenderen, maar samentrekken en daardoor zul jij je vermogen om je individualiteit tot uitdrukking te brengen en de creativiteit die je van God gekregen hebt, beperken. Zo plaats jij de Bewuste Jij in een kader dat steeds kleiner wordt tot jij je niet meer kunt bewegen en om bevrijding zult roepen.

De doos van Pandora van de antiwil
God wil jou op geen enkele manier zien lijden in dit zelfgemaakte kader van beperkingen, deze doos van Pandora. God wil jou zien groeien in creativiteit en liefde in dit universum met onbeperkte mogelijkheden dat Hij heeft gevormd als het toneel zodat zijn zonen en dochters, zijn medescheppers, zich creatief tot uitdrukking kunnen brengen. En daardoor zie je dat het werkelijk Gods wil voor jou is om te zijn wie je bent, om te zijn wie je geschapen bent te zijn. God wenst zelfs dat jij transcendeert hoe jij geschapen werd om meer dan jezelf en meer dan God te zijn.

Je levensstroom, jouw IK BEN Aanwezigheid, werd geboren uit de wil van God en Gods verlangen meer te worden door jou. En de Bewuste Jij werd gevormd uit de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid om meer van God te worden door de Bewuste Jij die kan afdalen naar de lagere vibraties van het materiële universum. En zo zie je dat de Bewuste Jij uit de wil van je IK BEN Aanwezigheid voortkwam en de IK BEN Aanwezigheid kwam weer voort uit de wil van God. Dus hoe kan de wil van God ooit strijdig zijn met, los of buiten de echte wil staan van jouw IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij?

Je ziet nu dat als jij denkt dat Gods wil buiten jouw wil bestaat, het tegendeel is jouw wil, of dat Gods wil jouw creativiteit en vrijheid beperkt, er maar één verklaring voor is: dat jij in een ego-illusie bent komen vast te zitten. Je bent je gaan vereenzelvigen met een wil die niet van jezelf is. En het is juist deze lagere wil, deze dualistische wil, deze egoïstische wil, die strijdig is met je ziel en tegenover je ware wil staat. Juist deze lagere wil probeert jouw vrijheid en creativiteit te beperken door te voorkomen dat jij alles wordt wat je bent en om meer dan God te worden. Deze lagere wil, deze wil van het ego, probeert jou te beperken tot een kader waarin de Bewuste Jij volledig in de macht van jouw ego is en erdoor gedomineerd wordt, zodat jij je zelfs niet durft te bewegen of een nieuw idee of mogelijkheid te overwegen, anders dan wat het ego voor jou als dualistische identiteit bepaald heeft.

Er gebeurt niets zonder dat jij het wilt
O mijn geliefde harten, als de Aanwezigheid die het brandpunt is van de vlam van Gods Wil, word ik door mededogen bevangen voor degenen op aarde die in deze beperkte wil van hun ego vastzitten. Ik word door mededogen bevangen, omdat ik de waarheid ken dat er niets gebeurt buiten jouw wil om. Ik weet dat het allereerste begin van de schepping een daad van de wil was. Jullie Schepper kon alleen maar scheppen door te beginnen met een daad van de wil, de wil om te scheppen. Maar toch is de wil om te scheppen werkelijk de Omegapolariteit voor de Alphapolariteit van de wil om te Zijn. Jullie Schepper bezit de wil om te Zijn. En uit die wil om te Zijn, ontstond de wil om meer te Zijn. Deze wil om meer te Zijn, was de aanleiding voor de wil om de wereld van vorm te scheppen waarvan jouw levensstroom een onderdeel is. Je ziet dat de schepping zelf met een daad van de wil is begonnen, omdat God de wil had meer te Zijn dan Hij was voor het scheppen begon.

Wanneer je de aard van de wil van God begrijpt als de wil om meer te Zijn, doorzie je plotseling één van de leugens die in je ziel geprogrammeerd zit, namelijk dat de wil van God statisch is en nooit verandert. Deze leugen stelt dat Gods onveranderlijke wil jou geen ruimte voor groei laat, maar jou slechts beperkt tot een mal waarin je geen vrijheid en creativiteit bezit. Wanneer je deze illusie blootlegt, zie je dat Gods wil niet statisch is. Die staat niet stil, omdat Gods wil de wil is om meer te zijn. En daarom is Gods wil onophoudelijk en eeuwigdurend bezig met transcenderen.

God transcendeert, omdat zonder God niets gemaakt werd, dat gemaakt werd. God kon gewoon niets scheppen dat buiten hem of los van hem stond en zodoende schiep God de wereld van vorm uit Zijn eigen Wezen. En door dat te doen had God maar één optie, namelijk om meer te Zijn. God kan maar op één manier scheppen, namelijk door meer te Zijn. En uit dat meer wordt de wereld van vorm geschapen. Je ziet dat God niet de boze en bazige oude man in de lucht is die eropuit is om het bij jou erin te hameren dat je onderworpen bent aan zijn beperkende wil. God is waarachtig de bron van alle creativiteit, de bron van alle vreugde en God is voortdurend bezig met transcenderen.

God wil alleen maar zien dat jij transcendeert en meer wordt. En die aandrang om meer te worden, vergoedt alles wat zo diep in je wezen verankerd ligt dat je het nooit kunt verliezen, hoewel je het wel kunt bedekken met een sluier van ego-illusies. Je ziet dat Gods wil voor jou is dat jij transcendeert en zelfs meer wordt dan God voorziet voor jou. En jij wordt meer door het gebruiken van je eigen creativiteit, die jij van God gekregen hebt en door jouw huidige identiteitsgevoel dat het product is van jouwe verbeeldingskracht en jouw visie, te transcenderen.

Hoe jouw ego je vrije wil beperkt
Als Gods wil je vrijheid niet beperkt, wat beperkt jouw vrijheid dan wel? Dat is de lagere wil van het ego, die beslist de baas over jou wil zijn, omdat hij weet dat als jij je bezig gaat houden met het levensproces, het proces om je beperkte identiteitsgevoel te transcenderen en meer te worden wie je in God bent, jij op een dag jouw ego transcendeert en jouw ego er niet meer zal zijn. Dus door het op zichzelf gerichte overlevingsinstinct moet jouw ego je creativiteit proberen te beperken om te voorkomen dat jij dit beperkte identiteitsgevoel dat hij voor jou heeft vastgesteld en zoveel levens lang in jouw ziel heeft geprogrammeerd, te overwinnen, dat de Bewuste Jij deze beperkingen als echt en absoluut is gaan accepteren. En daardoor geloof je in de illusie van tijd en ruimte, de illusie van de materiële wereld en je denkt dat dit beperkingen aan je ziel oplegt.

O mijn geliefde harten, mijn hart gaat werkelijk vol medeleven uit naar degenen die gevangen worden gehouden door die lagere wil van hun ego en de lagere wil van de krachten van deze wereld. Deze zielen zijn in diverse illusies gaan geloven die hen afschilderen als beperkte, sterfelijke menselijke wezens. Misschien geloven ze zelfs wel dat ze alleen maar uit een sterfelijk lichaam bestaan, niets meer dan een verzameling cellen die moeten sterven en na zo’n korte levensduur in het niets te verdwijnen, zodat elke ziel die nog een vonkje leven in zich heeft, wel in opstand moet komen tegen deze beperking van haar levenskracht.

Zo zie je dat de meeste mensen, in feite de mensheid als geheel, een huis is dat onderling verdeeld is omdat de mensen van buitenaf, door de krachten van deze wereld en hun eigen ego, geprogrammeerd zijn te geloven in een stel beperkingen dat hen in hun bewegingen heeft beperkt en hun creativiteit en hun levenskracht aan banden heeft gelegd. Maar diep van binnen hebben ze toch nog een vage herinnering aan de waarheid dat hun ziel onbegrensd is, als een God zo vrij, spirituele wezens die het potentieel hebben elke beperking op deze wereld te transcenderen en meer te worden wie ze werkelijk zijn in God. En dit is tegenwoordig de belangrijkste dynamiek op planeet aarde. De spirituele mensen ondergaan een ontwaken, waardoor zij meer afgestemd raken op de wil van God binnenin hen, de wil om te transcenderen en de beperkingen op deze wereld te boven te komen die hen tot materiële wezens proberen te maken.

Mensen hebben de wens uit die mal van het materialisme te breken en de spirituele wezens te zijn die zij echt zijn zolang ze nog op aarde zijn. Maar toch begrijpen veel van degenen die gedeeltelijk ontwaakt zijn die belangrijkste dynamiek niet dat zij in tegengestelde richtingen getrokken worden door de valse wil van hun ego en de echte wil van hun bewuste zelf en IK BEN Aanwezigheid.

Een wereld waarin jouw ego niet de baas is
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als miljoenen mensen op aarde, degenen die de vonk van licht in hun wezen voelen, de belangrijkste dynamiek die ik je zojuist heb uitgelegd, zouden gaan begrijpen. Stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren als deze mensen plotseling de illusies van hun ego zouden doorzien en dan beseffen dat zij, door deze ego-illusies te accepteren, besloten hebben zich in een heel klein mentaal kadertje te plaatsen. In dit kader worden ze beperkt door een stel overtuigingen, dat uit het dualisme en de gescheidenheid van het ego ontstaan en versterkt worden door het dualisme en de gescheidenheid van de krachten op deze wereld. En in hun rebellie tegen God trachten deze krachten iedere ziel op aarde gevangen te zetten om te bewijzen dat God ongelijk had levensstromen vrije wil te geven.

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de mensen plotseling de onechtheid, de totale illusie, van hun ego en de krachten van deze wereld zouden inzien. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als mensen de belangrijkste illusie beseften dat ze niet van God gescheiden zijn, dat God geen boze en veroordelende God is, die zijn wil aan hen probeert op te dringen. Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren, als deze zielen tot het besef kwamen dat zij zich alleen van God hebben afgekeerd, omdat zij één van de dualistische illusies gingen geloven. En dat ze dus, op elk moment, de macht hebben de misvatting van die illusie en de tegenstrijdigheden daarvan aan het licht te brengen. Zij hebben, op elk willekeurig moment, de macht hun ego recht in het gezicht te kijken en te zeggen: “Ik laat mij door jou niet meer in het doodsbewustzijn vasthouden en ik kies nu voor het levensbewustzijn.”

Stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren als iedere spirituele persoon op aarde zich, op dit moment, realiseerde dat hij de macht heeft een ommezwaai te maken en God, het stralende Licht van hun IK BEN Aanwezigheid, aan te kijken en zich opnieuw op één lijn met de waarheid en de wil van God binnenin hen te brengen. Stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren als deze spirituele mensen tot het besef kwamen dat de belangrijkste leugen op aarde het geloof is dat zij van het koninkrijk van God zijn gescheiden en dat zij het koninkrijk niet zelf kunnen binnengaan. Stel je eens voor dat als alle spirituele mensen plotseling, in een oogverblindende lichtflits, de waarheid zagen dat het koninkrijk van God binnenin hen is en dat er dus geen enkele kracht op deze wereld is die hen buiten hun innerlijke koninkrijk kan houden.

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de spirituele mensen op aarde besloten op te houden met zoeken naar de pot met goud aan het eind van de regenboog, zouden ophouden met zoeken naar een verlosser in de buitenwereld en zouden ophouden met zoeken naar het koninkrijk van God buiten hen. Stel je eens voor dat ze plotseling zouden besluiten naar binnen te kijken en dat ze dat innerlijke koninkrijk betreden en zich daardoor op één lijn met de waarheid van God en de wil van God binnenin hen plaatsten. Stel je eens voor dat zij zich van hun ego losmaakten en zich met de wil van God zouden verenigen waaruit zij ontstaan zijn.

Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren als de spirituele mensen op aarde hun ware identiteit als zonen en dochters van God accepteerden die werkelijk bedoeld zijn medescheppers met God te zijn en die besloten hadden naar deze wereld af te dalen, omdat ze Gods koninkrijk wilden manifesteren als uitdrukkingsvorm van Gods eeuwig transcenderende wil. Stel je eens voor dat duizenden of zelfs miljoenen mensen plotseling zouden besluiten dat zij de open deur wilden zijn voor de manifestatie van Gods wil op aarde.

God wil enkel het beste voor jou
O mijn geliefde harten, kunnen jullie mijn passie en mijn mededogen niet voelen, hoe ik als vertegenwoordiger van Gods wil, de wil van God op aarde gemanifesteerd wil zien, niet met de wens om jullie vrijheid en creativiteit te beperken, maar met de wens om jullie je ware creativiteit en je ware individualiteit in God tot uitdrukking te zien brengen en te zien ontvouwen en daardoor Gods koninkrijk op aarde mede te scheppen? Stel je eens voor dat je een stap terug kon doen van de aarde en door de bomen het bos kon zien.

Kijk eens hoeveel lijden er op dit moment op aarde is. Kijk hoe mensen elkaar behandelen op zoveel onmenselijke manieren dat het bijna niet te vatten is. Kijk hoe mensen met Moeder Aarde omgaan, zij gaan zelfs zo ver dat ze bereid zijn het toneel te vernietigen dat hen het fysieke leven oplevert. Hoe kan dat? Hoe kunnen mensen zo vastzitten in die illusies en conflicten die vanuit een ruimer gezichtspunt bezien zo volslagen zinloos zijn dat het elk voorstellingsvermogen te boven gaat? Hoe kunnen mensen doorgaan tegen elkaar, tegen zichzelf en tegen de wil van God te vechten die hen alleen maar wil bevrijden?

Kunnen jullie niet zien dat al dit lijden, al deze conflicten, al deze onbalans in werkelijkheid het product is van de antiwil van het ego van de mensen dat hen beperkt tot een mentaal kader waarin ze denken dat andere mensen hun vijanden zijn, dat God hun vijand is, dat Moeder Aarde hun vijand is? Kunnen jullie niet zien dat deze antiwil ervoor zorgt dat mensen zich door alles bedreigd voelen waar ze geen controle over hebben? Daarom geeft deze antiwil de mensen het onverzadigbare verlangen de macht over alles om hen heen te krijgen, macht over andere mensen, macht over Moeder Natuur en alles te onderwerpen aan de wil van het ego in plaats van alles een uitdrukkingsvorm van de wil van God te laten worden die waarachtig alleen maar uit licht en liefde bestaat.

Mijn geliefde harten, voelen jullie mijn passie? Voelen jullie mijn mededogen? Voelen jullie dat God alleen maar wil dat alle mensen bevrijd worden van die antiwil van hun ego, die antiwil van de duistere krachten, die antiwil van de duivel als de personificatie van het kwaad? Kunnen jullie voelen dat het kwaad echt nooit een deel van God was en dat het kwaad dus niet het tegenovergestelde van God is? Het kwaad is het tegendeel van jullie vrijheid om de individualiteit die jij van God gekregen hebt op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Het kwaad is de energiesluier die de Bewuste Jij laat geloven dat ze van God wordt gescheiden.

Kunnen jullie niet voelen dat God een oneindig verlangen heeft jullie bevrijd te zien van deze ego-illusies, deze sluier van illusies die jullie beperkt tot een mentaal kader waarin al je overtuigingen, en zelfs je identiteitsgevoel, voortkomen uit de dualiteit en de gescheidenheid van het ego? Kunnen jullie niet voelen dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld zond, zodat de wereld door hem gered zou kunnen worden? En wat is die eniggeboren Zoon van God? Dat is het Christusbewustzijn, de universele geest van Christus, die het echte van het onechte scheidt en daarom de Bewuste Jij de dualistische illusies van het ego en de krachten op deze wereld laat doorzien.

Het ware pad dat de grondslag is van alle religies
Zoals geliefde Jezus jullie heeft uitgelegd, hebben hij en andere wezens in de hemel een deel van hun Geest gegeven in de vorm van jullie individuele Christuszelf. Dit zelf is jullie persoonlijke verlosser, jullie persoonlijke trooster, jullie persoonlijke redder. En als je maar naar dat Christuszelf reikt en je hand ernaar blijft uitsteken, dan zal jouw Christuszelf je stap voor stap door de jungle van ego-illusies leiden tot je erdoorheen breekt en de berg van God ziet.

Als je die berg van God beklimt, zul je boven de dualistische illusies van je ego uitstijgen. Je zult zelfs op het punt komen, waarop de duivel zelf – als belichaming van jouw ego-illusies – je op die hoge berg tegemoet zal komen. Hij zal je de koninkrijken van deze wereld tonen en je in de allerlaatste verzoeking brengen door jou macht over de koninkrijken op deze wereld te geven in ruil voor je ziel. Maar toch zul jij, omdat jij je verbonden hebt met je Christuszelf, in staat zijn niet aan die verzoeking toe te geven zoals de Heer Jezus Christus weerstand aan die verzoeking heeft kunnen bieden. Daarom kun je de duivel terechtwijzen door te zeggen: “Wat voor belang heb ik erbij om de hele wereld van materialistische illusies te winnen en mijn ziel zelf in die illusies te verliezen? Ik kies ervoor het koninkrijk van ego-illusies achter mij te laten en het koninkrijk van God binnenin mij te betreden!”

Kunnen jullie zien dat je niet in een net van illusies vastzit, waaruit geen ontsnapping mogelijk is? Kunnen jullie inzien dat er wel degelijk een uitweg is? Dit is het spirituele pad zoals de Heer Christus en de Heer Gautama Boeddha en zoveel andere spirituele leraren die gekomen zijn om jullie de uitweg uit ego-illusies te laten zien, hebben getoond. Kunnen jullie inzien dat de essentie van alle spiritualiteit, van alle ware religies en van alle persoonlijke groei is dat je de dualistische illusies van het ego transcendeert en jezelf weer op één lijn brengt met de waarheid van God? Kunnen jullie inzien dat de kern van het spirituele pad is dat jij je afscheidt, dat de Bewuste Jij zich afscheidt van de lagere wil van jouw ego en zich liefdevol opnieuw verenigt met de ware wil van jouw IK BEN Aanwezigheid? Jouw Aanwezigheid is een individualisatie van de wil van God, een unieke individualisatie die jou tot het uniek mooie individu maakt dat je bent.

Mijn geliefde harten, begrijpen jullie de waarheid dat de wil van God de ware wil van de Bewuste Jij is? Je bewuste zelf koos ervoor naar planeet aarde af te dalen. Je bewuste zelf had niet besloten naar de aarde te komen met de bedoeling om in de lagere wil van jouw ego vast te komen zitten. Jouw zelf had besloten naar de aarde te komen, omdat zij haar potentieel wilde vervullen om medeschepper met God te zijn en Gods koninkrijk in dit deel van het materiële universum te manifesteren. En dus is het jouw echte wens een Christuswezen op aarde te zijn, zelfs God op aarde te zijn en de waarheid te beseffen in de uitspraak door de Heer Christus gedaan dat “Ge Goden zijt” (Johannes 10:34). Kunnen jullie nu inzien dat de ware wens van jouw zelf is de ketenen van deze beperkingen en deze dualistische illusies af te gooien die je ware wil beperken om God in manifestatie te zijn?

Een geschenk van de Diamanten Wil van God
Ik ben gekomen om jullie een geschenk te geven. Het is een stukje van de oneindige kracht van de wil van God. Als je dit geschenk aanneemt, zal ik het, op dit moment, in je hartcentrum, je hartchakra, plaatsen. (LINK) Ik zal het op het altaar van je hart zetten. Het neemt de vorm aan van een Diamant van de Wil van God en als je er iedere dag een klein beetje aandacht aan wilt schenken, zul je zien dat de briljante uitstraling ervan in kracht en helderheid zal toenemen tot het licht van de diamanten wil van God de duisternis van de antiwil van jouw ego en van de antiwil van de krachten op deze wereld zal verwijderen.

Naarmate het licht in jouw hart groter wordt, zal jouw zelf de lichtstralen van de diamanten wil van God beginnen te sturen, wat je buiten het mentale kader van je ego zal brengen. Je zult dan de onbeperkte vrijheid gaan voelen die het resultaat is van het weten dat jij één bent met de wil van God en dat de wil van God een uitdrukking is van de onvoorwaardelijke liefde van God en de onvoorwaardelijke stuwkracht om te transcenderen en meer te worden wie je bent. En deze stuwkracht om meer te worden, is de ware definitie van het leven, want het leven is iets wat groeit en jij kunt alleen groeien door te transcenderen.

Het leven is voortdurende zelftranscendentie en alleen het leven zal je ziel het gevoel van vreugde en vrede geven waarnaar ze verlangt. Want hoe kan de Bewuste Jij ooit in harmonie zijn wanneer ze vastzit in het doodsbewustzijn en buiten de stroom van het leven staat? Ware vrede, ware liefde, ware vreugde vind je alleen wanneer jouw zelf weet dat zij op de Rivier van Leven meegaat, omdat zij zich op één lijn gebracht heeft met de wil van God binnenin.

Mijn geliefde harten, ik verzegel jullie nu in de vlam van de wil van God en ik zeg tot jullie: “Vergeet de diamant van de wil van God die ik in jullie hart geplaatst heb, niet. Laat haar groeien en laat het licht ervan alle duisternis in je eigen wezen verdrijven. En laat het licht dan zelfs nog meer toenemen om alle duisternis op deze planeet te verdrijven, zodat Gods wil op aarde gemanifesteerd kan worden als het overvloedige leven voor alle mensen.” Laat er Licht op aarde zijn en enkel Licht! Laat het Licht van de Wil van God op aarde gemanifesteerd worden en de duisternis van de antiwil verdrijven. En er IS Licht en enkel Licht. Het is af!