Het Getij van Oorlog laten keren

ONDERWERPEN: Een nieuwe definitie van oorlog – Expansie is natuurlijk – De schepping van engelen – De rebellie van Lucifer – De oorlog in de ‘hemel’ – De duivel is tegen je uitgevaren – De oorlog van Lucifer tegen God – Hoe duistere krachten menselijke wezens manipuleren – De verkeerde polariteit – Spirituele blindheid – Oorlog is de allergrootste last voor de aardemoeder – Wat de geascendeerde meesters het meest nodig hebben – voel je niet overweldigd

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 februari 2004

Mijn geliefde harten, ik kom opnieuw bij jullie en deze keer kom ik onder de titel van de Moeder van Vrede bij jullie. Dit is een titel die ik heb verdiend door de moeder van de Prins van Vrede te zijn en door de vlam van vrede de afgelopen 2000 jaar voor de aarde te dragen, waarin ik een Geascendeerde Meester ben geweest die met deze mooie, maar door oorlog verscheurde planeet heb gewerkt.

Ik kom jullie gelukwensen met jullie inspanningen om mijn eerdere rozenkransen op te zeggen en ik kom jullie zeggen dat jullie inderdaad het verschil uitmaken. Ik waarschuwde jullie in mijn laatste verhandeling dat er in de maand maart een grote kans op aardbevingen bestaat en ik moet jullie zeggen dat dit nog steeds het geval is. Ik heb echter ook goede hoop dat wij veel van deze aardbevingen kunnen verzachten en het potentieel op schade en verlies aan levens kunnen beperken. Ik prijs jullie voor jullie inspanningen en omdat ik de oprechtheid van jullie harten voel, kom ik jullie aandacht vragen voor een ander gebied waarop ik echt jullie hulp, jullie liefde en jullie toewijding aan mij voor nodig heb.

Een nieuwe definitie voor oorlog
Ik heb jullie gezegd dat de aardemoeder zelf onder zo’n grote druk staat dat ze amper het evenwicht kan bewaren voor de negatieve emotionele energie die door de mensheid wordt geproduceerd. Ik weet zeker dat jullie kunnen begrijpen dat één van de grootste oorzaken van zulke negatieve energie oorlog zelf is en dat is al duizenden jaren zo.

Is er iets wat voor meer doden, bloedvergieten, boosheid, haat en daden uit wraak zorgt dan oorlogen? Ik weet zeker dat jullie kunnen begrijpen dat er geen enkele andere activiteit is die op zo grote schaal voor onmenselijkheid zorgt dan wanneer naties oorlog voeren en elkaar proberen te vernietigen en in dat proces ook hun eigen mensen vernietigen. Daarom kom ik jullie hulp inroepen door mijn Invocatie voor Wondervrede op te zeggen, die ik vandaag uitbreng.

Ook kom ik uitleggen wat de werkelijke oorzaak van oorlogen op deze planeet is, maar eerst wil ik dat jullie begrijpen wat oorlog is. De eenvoudigste verklaring voor oorlog is dat het een extreme staat van onevenwichtigheid is. Een toestand waarin alle normale overwegingen aan de kant zijn geschoven om te doen wat een alles vernietigende noodzaak lijkt, namelijk een vijand bestrijden die als de allergrootste bedreiging wordt beschouwd. Daarom zijn hogere principes aan de kant geschoven en mensen voelen zich gerechtigd alles te doen wat nodig is om de vijand te verslaan om hun levens en levensstijl te handhaven.

O mijn geliefden, de essentie van het leven zelf is juist evenwicht. Wat deze planeet op zijn as laat ronddraaien, is evenwicht. Maar zoals jullie wel weten, helt de as van de aarde over en dit laat jullie zien dat er onevenwichtigheid is op deze planeet. Deze onevenwichtigheid wordt veroorzaakt door de negatieve energie die geproduceerd wordt door de onmenselijkheid van mens tot mens en de grootste oorzaak van zulke energie is natuurlijk oorlog zelf. Oorlog is dus de allergrootste vorm van onevenwichtigheid die de mens kent.

Ik zeg niet dat het de enige vorm van onevenwichtigheid is, maar het is zeker de allergrootste vorm van onevenwichtigheid. De reden is dat de controle en het tegenwicht die mensen gewoonlijk verhinderen naar uitersten over te hellen, aan de kant zijn gezet en dan zitten de mensen in de allergrootste illusie gevangen, namelijk dat alles geoorloofd is, dat het doel de middelen heiligt, dat het nodig is kwaad te doen opdat het goede eruit voortkomt en dat het nodig is meer mensen te doden om vrede te brengen.

Dus wat is dan de oorzaak van oorlogen? Wat zorgt ervoor dat mensen uit hun evenwicht raken? Begrijpen jullie dat in tegenstelling tot wat het lijkt, mensen niet inherent slecht en onevenwichtig zijn. Menselijke wezens streven van nature naar evenwicht, dus als ze uit hun evenwicht zijn, toont dat aan dat ze door krachten van buitenaf worden gemanipuleerd.

Jullie wetenschappers spreken over het evenwicht in de natuur, en de natuur, en alle wezens in de natuur, zijn de kinderen van de aardemoeder. De aardemoeder zelf streeft altijd naar volmaakt evenwicht en al haar kinderen hebben van nature de neiging naar evenwicht te streven. Mensen zijn ook kinderen van de aardemoeder en verlangen naar evenwicht. Mensen zijn echter meer dan dieren, omdat mensen een levensstroom hebben die uit het spirituele rijk komt. De levensstroom is een kind van de goddelijke Vader, en hij streeft ook naar evenwicht. Dus zie je dat wanneer mensen onevenwichtigheid vertonen, dan komt dat omdat een kracht van buitenaf hen gemanipuleerd heeft hun natuurlijke evenwicht tussen lichaam en geest te verliezen. Laten we daarom nu deze kracht van buitenaf begrijpen.

Zoals mijn zoon Jezus op deze website heeft uitgelegd, heeft de Vader-Moeder God de gehele wereld van vorm geschapen. De eigenschappen van de Vader-Moeder God zijn nooit mooier geïllustreerd dan het Taoïstische symbool in de Tai-Chi. Dit symbool beeldt de twee primaire krachten in het universum uit en die twee krachten zijn een uitbreidende kracht die God de Vader tot uitdrukking brengt, en een samentrekkende kracht die God de Moeder tot uitdrukking brengt. De aard van God de Vader is zich uit te breiden, te groeien en te zelf-transcenderen. De aard van God de Moeder is zich samen te trekken, maar niet op een manier die de groei van de Vader beperkt. De aard van de Moeder is voor een tegenwicht voor de uitbreidende kracht van de Vader te zorgen opdat er evenwichtige groei plaats kan vinden.

Expansie is natuurlijk
Wat ik jullie hier zeg, is dat het de aard van de wereld van vorm is om zich uit te breiden. Deze groei wordt bereikt door de harmonieuze wisselwerking tussen de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Wat je aan deze afbeelding kunt zien, is dat de uitbreidende en samentrekkende krachten niet tegengesteld zijn, maar elkaar aanvullen. Ze neutraliseren elkaar niet; ze brengen elkaar zuiver in evenwicht. Beide krachten zijn noodzakelijk en ze moeten in de juiste verhouding tot elkaar staan. Met andere woorden, de wisselwerking tussen beide krachten zorgt voor nageslacht en de vorm van dat nageslacht wordt bepaald door het evenwicht tussen de Vader- en Moederkrachten.

Jullie zien ook wel dat de kracht van de Vader een klein beetje sterker hoort te zijn dan de kracht van de moeder. Dit staat in voor een levendig nageslacht, wat betekent dat het groeit en zelf-transcendeert. Deze zelftranscendentie, deze groei, is juist de bedoeling, de reden om te bestaan, in de gehele wereld van vorm. Dit is trouwens de reden dat de Bijbel zegt dat de vader het hoofd van het gezin is. Dit betekent niet dat er ongelijkheid tussen de geslachten hoort zijn, omdat de Vader en Moeder God in ieder opzicht werkelijk elkaars gelijke zijn. Ze hebben gewoon verschillende functies, andere rollen in het scheppingsdrama.

In een gezin horen man en vrouw elkaars gelijke te zijn, maar de rol van de vader is ervoor te zorgen dat het gezin (en het gehele universum) als podium dient voor groei en constante zelftranscendentie. De rol van de moeder is voor evenwichtige groei te zorgen en dat alle deelnemers in het proces gevoed worden. Wanneer de twee krachten de juiste polariteit hebben, is de uitbreidende kracht van de Vader altijd een klein beetje sterker dan de samentrekkende kracht van de Moeder. Als dat niet zo was, zou er geen groei kunnen zijn en het gehele universum, of een deel ervan, zou stagneren.

Dus jullie kunnen nu zien dat als één kracht te sterk wordt, het gevolg is dat er een onevenwichtige situatie wordt gecreëerd. Als de kracht van de Vader zich zonder enige beperkingen mocht uitbreiden, zou die zo in kracht toenemen dat die niet meer houden was en zou zijn schepping opgeblazen worden. Met andere woorden, als het universum zich maar ongebreideld zou uitbreiden, dan zouden alle sterrenstelsels, zonnen en planeten opgeblazen worden en zou er geen basis voor het leven zijn. Aan de andere kant, als de samentrekkende kracht van de Moeder te sterk zou worden, dan zou de groei van de Vader ophouden, waardoor het hele universum stagneert. Zoals jullie wetenschappers ontdekt hebben, begint hetgeen stagneert zich samen te trekken en zal op den duur onder zijn eigen gewicht instorten. Dus jullie zien nu dat de harmonieuze groei van het universum van de juiste polariteit afhangt, het juiste evenwicht, tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God.

De schepping van engelen
Mijn geliefden, jullie begrijpen nu de twee primaire krachten in het universum. We moeten nu inzien dat God twee verschillende evoluties heeft geschapen. God heeft eerst een aantal spirituele wezens geschapen die werden gemaakt om in het hemelse rijk, of wat wij het spirituele rijk zouden kunnen noemen, te dienen. Deze spirituele wezens zijn, wat veel mensen engelen noemen; dus laat mij voor alle duidelijkheid die terminologie aanhouden.

De Vader-Moeder God heeft, zoals uitgelegd door geliefde Jezus, een wereld geschapen met veel verschillende lagen, of rijken. Het laagste van deze rijken is het universum waarin jullie leven, namelijk het materiële universum. God schiep daarna een evolutie die apart van de evolutie van de engelen stond. Het was de bedoeling dat deze wezens naar het materiële universum zouden afdalen, onderaan zouden beginnen en zich door de verschillende niveaus van Gods schepping heen een weg omhoog zouden banen. Deze wezens waren de eerste mensen die naar de aarde afdaalden. Zoals de Bijbel zegt, werden de mensen een beetje lager dan de engelen geplaatst, wat betekent dat de engelen werden geschapen met een hoger niveau van Godgewaarzijn. De mensen hebben de gelegenheid om dit Godgewaarzijn geleidelijk te verwerven. Zij moeten echter werken om dit te krijgen door te ascenderen door de verschillende niveaus van de wereld van vorm heen.

Sommige engelen kregen de taak de mensen te dienen en hen bij hun evolutie te helpen. Dit is een principe dat door Jezus aan zijn discipelen werd uitgelegd, toen hij zei dat degene die de grootste onder hen wilde zijn, de dienaar van allen zou moeten worden. Weet je, het hoogste wezen van allen is God. In tegenstelling echter tot het door mensen gemaakte beeld van God als van een almachtige heerser, is God ook het nederigste wezen van allemaal. God is werkelijk de dienaar van allen, omdat God zijn eigen substantie, zijn eigen Wezen, in de wereld van vorm heeft laten opsluiten. God laat de bewuste wezens die vrije wil hebben, alles met zijn wezen doen wat ze maar willen. God heeft dit gedaan om zijn zonen en dochters de kans tot groei te geven en daarom zou je kunnen zeggen dat God de grootste dienaar van allen is.

Door zijn eigen Wezen in alles in te bedden, heeft God alle wezens die naar zijn beeld gemaakt zijn, het potentieel gegeven om de volledige statuur van een God te bereiken, die het hen mogelijk maakt hun eigen universa te creëren. Om die Goddelijkheid echter te bereiken, moet een wezen bewijzen dat hij bereid is de dienaar te zijn van degenen onder hem. Dus was het natuurlijk vanzelfsprekend dat de hoogste engelen de taak zouden krijgen de mens te dienen die lager dan de engelen stond. Sommige engelen begrepen de wet echter niet die ik zojuist heb uitgelegd. Zij begrepen niet waarom zij de mens moesten dienen en ze waren niet van plan dat te doen.

De rebellie van Lucifer
Zoals de Bijbel uitlegt en zoals mijn zoon uitgelegd heeft, rebelleerde één wezen in het bijzonder tegen Gods decreet dat de engelen de mens moest dienen. Zijn naam was Lucifer en hij creëerde een opstand in de hemel. (Noot: In het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ geeft Maitreya meer inzicht in waar Lucifers rebellie plaatsvond). Deze rebellie was een protest tegen de oproep de mens te dienen en dat heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal engelen partij heeft gekozen voor Lucifer en met hem rebelleerden.

Mijn geliefden, hoewel engelen vrije wil hebben, is die enigszins verschillend van die van de mensen. Weet je, in de hemelse wereld hebben wezens volledig gewaarzijn van Gods wetten. Dit gewaarzijn brengt verantwoordelijkheid met zich mee, wat betekent dat een wezen in de hemel zijn vrije wil binnen het kader van Gods wetten kan uitoefenen, maar dat wezen kan niet opzettelijk de wetten van God schenden. Als een engel ervoor kiest tegen de wetten van God in te gaan, kan hij niet in de hemel blijven en moet dan naar het materiële universum afdalen. De mensen zijn echter al in het materiële universum en zij kunnen (binnen bepaalde grenzen) de wet van God overtreden zonder verder af te dalen. Vanzelfsprekend zijn mensen volledig verantwoordelijk voor het verkeerd gebruiken van hun vrije wil, het heeft echter niet tot gevolg dat ze uit het materiële universum moeten vertrekken.

Om de rebellie van Lucifer volledig te begrijpen, moet je beseffen dat, in tegenstelling tot de populaire mythe, Lucifer geen slecht wezen was. Hij werd door God geschapen als een wezen met een grote hoeveelheid licht. Het probleem van Lucifer was hoogmoed en dit veroorzaakte het gevoel dat hij het beter wist dan God. Hij geloofde dat het plan om mensen vrije wil toe te staan en de oproep dat engelen hen bij het gebruiken van die vrije wil moesten dienen, een ramp zou zijn. Lucifer dacht dat hierdoor levensstromen en engelen verloren zouden gaan en dat dit de vernietiging van het materiële universum zou kunnen veroorzaken.

In zijn hoogmoed dacht Lucifer dat hij God tegen zichzelf moest beschermen. Hij dacht dat God de implicaties van zijn beslissing niet begreep en daarom moest Lucifer zelf Gods fout corrigeren. Lucifer begon te geloven dat, hoewel hij duidelijk zag dat zijn daden de wet van God dwarsboomden, het noodzakelijk was om Gods wet te schenden om nog groter onheil te voorkomen. Lucifer werd daardoor de vader van de denkwijze dat het doel de middelen heiligt en dat het noodzakelijk is om slecht te doen opdat het goede eruit voort kan komen.

Lucifer viel ten prooi aan de illusie dat het noodzakelijk is Gods wet te overtreden om Gods schepping te behouden. In werkelijkheid is de enige manier om Gods schepping te behouden, de wet van God te handhaven, omdat Gods wet evenwichtige groei garandeert. Ondanks al zijn licht en mentale intelligentie begreep Lucifer deze waarheid niet en hij heeft zijn eigen illusie nooit doorzien.

De oorlog in de ‘hemel’
De Bijbel zegt je dat er oorlog in de hemel was, dat Lucifer en zijn engelen vochten en dat zij eruit werden geworpen. In werkelijkheid werd de oorlog in de hemel niet bevochten zoals een oorlog op aarde bevochten wordt. (Maitreya legt uit dat dit in een vorige sfeer was die nog niet geascendeerd was.) Op aarde vechten beide kanten, maar in de hemel werd er slechts van één kant gevochten. God liet niet met zich spotten door Lucifers rebellie. De engelen die niet rebelleerden, bewaarden hun kalmte en daardoor gingen ze niet de strijd met Lucifer en zijn energie aan. Ze bleven eenvoudig in evenwicht in de harmonie van de Vader-Moeder God, zodat Lucifer niets bij hen vond waardoor hij hen tegen hem kon laten vechten.

Daarom werd Lucifer in feite niet uit de hemel gegooid zoals in de Bijbel wordt uitgelegd. Lucifer heeft zichzelf uit de hemel verbannen door zijn rebellie tegen de wetten van God. Lucifer gooide zichzelf eruit, omdat hij door zijn rebellie de vibratie van zijn bewustzijn verlaagde en toen zijn bewustzijn onder een bepaald niveau kwam, kon hij de hogere vibraties niet langer waarnemen. Daarom kon hij enkel de lagere vibraties van het materiële universum zien.

Jullie zien nu dat Lucifer de enige was die de oorlog schiep. Hij zag God als zijn tegenstander en hij rebelleerde opzettelijk tegen Gods wetten en het basisplan van de schepping zelf, namelijk de noodzaak tot zelftranscendentie. Lucifer probeerde alle engelen van zijn sfeer te betrekken in zijn oorlog tegen God. Dit was een hoogmoedige daad die hem liet denken dat wanneer alle engelen aan zijn kant stonden, God wel voor zijn eisen en logica door de knieën moest gaan. Lucifer werd echt door hoogmoed verteerd en dacht dat hij beter dan God wist hoe het universum moest worden bestuurd en hoe levensstromen ‘gered’ moesten worden.

Wat er met Lucifer gebeurde, was dat hij bang voor groei was geworden en niet van plan was te transcenderen. Begrijp je, Lucifer was echt de hoogste engel in die sfeer. Hij was zo hoog gestegen in het engelenrijk als maar mogelijk was en hij voelde zich heel machtig en had de leiding in handen. De wet van God echter is zelftranscendentie en wanneer je het hoogste niveau bereikt hebt, hoe kun jij dan nog verder transcenderen? Dat kan alleen door jezelf tot dienaar van allen te maken en dat was Lucifer niet van plan. Daarom raakte hij uit zijn evenwicht en hij wilde dat het universum hetzelfde bleef, zodat hij kon voelen dat hij er de leiding over had.

Om dat gevoel van macht hebben, te behouden, probeerde Lucifer de samentrekkende kracht van het vrouwelijke aspect van God in een onevenwichtige staat te brengen en zo de groei tegen te houden. Deze onevenwichtigheid zorgde ervoor dat het bewustzijn van Lucifer zo dicht werd dat hij de hogere vibraties van het spirituele rijk niet langer kon waarnemen. Dus je zou kunnen zeggen dat Lucifer naar het materiële rijk viel vanwege de onevenwichtigheid in het vrouwelijke aspect van zijn wezen die hem een onverzadigbare zucht naar macht gaf. Om deze macht te krijgen, probeerde hij de vrouwelijke kracht zelf te beperken en alles samen te trekken, zodat er geen groei en zelftranscendentie mogelijk was.

Men zou kunnen zeggen dat Lucifer hét voorbeeld van een wezen was dat het Moederaspect van God heeft vervormd. Probeer alsjeblieft de logica te begrijpen van wat er gebeurt wanneer je het Moederaspect van God vervormt. Wanneer je de samentrekkende kracht vervormt, kun je in één van twee uitersten terechtkomen. Je kunt weigeren te groeien en te zelf-transcenderen, of je kunt je vrijheid van de wetten van God opeisen. Je kunt weigeren te groeien of zonder beperkingen proberen te groeien. Beide manieren leiden tot een onevenwichtige situatie en als gevolg daarvan verdicht jouw bewustzijn zich tot je niet meer in het koninkrijk van de Vader kunt blijven. Je zult dan naar lagen afdalen waarin de samentrekkende kracht van de Moeder geleidelijk sterker wordt.

In de hogere spirituele rijken is de uitbreidende kracht van de Vader sterker en daarom zijn de vibraties in dat rijk heel hoog. Wanneer je in de wereld van vorm naar lagere niveaus gaat, daal je uiteindelijk af naar het materiële universum. De energie wordt geleidelijk verlaagd en daarom is het materiële universum dichter dan het spirituele rijk. Dit betekent niet dat de materiële wereld inherent onevenwichtig is, maar het betekent wel dat het evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende krachten enigszins verschilt van het evenwicht in het spirituele rijk.

De duivel is tegen je uitgevaren
Lucifer heeft de samentrekkende kracht van de Moeder vervormd en hij is onvermijdelijk naar de dichtere rijken van het materiële universum afgedaald. Voor een engel die eraan gewend was in een hoger spiritueel rijk te leven, was dit een heel grote verandering. Vanwege Lucifers hoogmoed zag hij dit als een degradatie van zijn rang, waarvan je zou kunnen zeggen dat het in bepaald opzicht waar is. Vanwege zijn boosheid tegen God, was Lucifer zeer verontwaardigd over zijn gang naar een lager rijk en hoewel hij degene was die het licht van de Moeder verkeerd had gebruikt, gaf hij de Moeder van God er nu de schuld van.

Zie je, Lucifer is afgedaald, omdat hij weigerde zijn rebellie tegen God te staken. Hij weigerde toe te geven dat hij een fout had gemaakt en hij weigerde die fout teniet te doen door de keuze te maken zich weer op één lijn te brengen met de wetten van God. Dus weigerde Lucifer de verantwoording voor zijn daden op zich te nemen en daarom had hij een zondebok nodig. Dus gaf hij de Moeder de schuld en ontwikkelde een intense haat tegen de Moeder. Hij gaf de mensen ook de schuld, omdat zij door zijn weigering om mensen te dienen, voor zijn val hadden gezorgd. Omdat hij geen verantwoording voor zijn eigen keuze wilde nemen, gaf hij mensen de schuld. Daarom zegt de Bijbel dat de duivel met grote toorn tegen jou is uitgevaren, omdat hij weet dat hij maar weinig tijd krijgt.

Wanneer een engel naar het materiële universum afdaalt, heeft hij het potentieel zich weer op te werken naar het spirituele rijk, precies zoals bij de mens. Geen van beide types krijgen echter eeuwig de tijd. Zij hebben een bepaalde tijd om hun waarde te bewijzen en naar een hoger niveau te ascenderen. Als zij niet binnen de vastgestelde tijd ascenderen, zal de ziel bij de tweede dood worden vernietigd, zoals Jezus heeft uitgelegd. Lucifer en allen die hem gevolgd zijn, wisten dat ze maar bepaalde tijd in het materiële rijk hadden.

Lucifer werd zo verblind door zijn boosheid dat hij besloot zijn beslissing naar God terug te keren niet te herzien. In plaats daarvan besloot hij met zijn zelfgemaakte, eenzijdige oorlog tegen God hier in het materiële rijk door te gaan. Hij zou de krachten van dit rijk gebruiken en proberen alle mensen tegen Gods wil te laten rebelleren in een poging zich te wreken. Hij zou proberen Gods plan om mensen zich op te laten werken tot ze zelf een god zouden worden, te vernietigen.

Mijn geliefden, begrijp dit cruciale punt alsjeblieft. Lucifers aanvankelijke rebellie werd gebaseerd op zijn geloof dat vrije wil ertoe zou leiden dat levensstromen verloren zouden gaan en dat het universum zichzelf zou vernietigen. Alles wat Lucifer na zijn val heeft gedaan, en alles wat zijn volgelingen tegenwoordig doen, richt zich erop dit oorspronkelijke punt te bewijzen. Lucifer wilde dat zijn woorden een zichzelf vervullende profetie zouden worden. Hij wilde dat alle zielen verloren zouden gaan en hij wilde dat het universum zichzelf zou vernietigen. Als dat gebeuren zou, dan zou hij het gevoel krijgen dat hij gelijk en God ongelijk had gekregen.

Mijn geliefden, begrijp de mate van Lucifers arrogantie alsjeblieft. Hij was letterlijk bezig alle zielen en het hele materiële universum te vernietigen om te bewijzen dat hij gelijk had en God ongelijk. Dit is de allergrootste vervorming van de oproep om de dienaar van allen te zijn. In plaats van allen te dienen, was Lucifer bereid allen tot slaaf te maken van zijn wens te bewijzen dat hij gelijk had.

Begrijpen jullie dat er niet te redeneren valt met deze bewustzijnsstaat? Begrijpen jullie dat er geen enkele manier is om zulke wezens van gedachten te laten veranderen en hen het licht te laten zien? Degenen die in een gemoedstoestand zijn zoals die van Lucifer, zullen tot in het oneindige oorlog voeren tegen degenen die voortkomen uit de Moedersubstantie, de Ma-ter van het materiële universum. Daarom is de enige manier om hun duisternis van de aarde te verwijderen het Licht van God te brengen, het licht van het volmaakte evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van God. Alleen dit Licht kan de duisternis vervangen die het gevolg is van de onevenwichtigheid tussen de twee primaire krachten in het universum. Onevenwichtigheid is gewoon de afwezigheid van evenwicht, zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De oorlog van Lucifer tegen God
Je ziet nu dat het plan van Lucifer is om zijn oorlog tegen God voort te zetten door menselijke wezens te manipuleren om tegen Gods wetten te rebelleren en daardoor zichzelf te vernietigen. Wat is dus de allerhoogste vorm van rebellie tegen God in het materiële universum? Welnu, het allergrootste geschenk van God aan de mens, aan menselijke zielen, is het leven zelf. Dus de allerhoogste rebellie tegen God is het leven af te nemen, hetzij door zelfmoord, hetzij door een ander mens te doden.

Je ziet nu dat Lucifer in zijn oorlog tegen God besloot te proberen de menselijke wezens zo te manipuleren dat ze oorlog tegen elkaar gaan voeren. Eén aspect van deze strategie is de poging van Lucifer zijn oorspronkelijke standpunt te bewijzen dat mensen hun vrije wil niet op een verantwoorde wijze kunnen gebruiken. Een ander aspect is dat oorlog een manier voor de duistere krachten is om in leven te blijven. Zoals Jezus heeft uitgelegd, zijn de duistere machten afgesneden van het licht van God, zodat ze alleen licht van een lagere vibratie kunnen absorberen. Daarom moeten ze de mensen manipuleren het licht van God een verkeerde kwaliteit te geven opdat de duistere machten die energie kunnen stelen.

Je ziet nu dat oorlog twee doeleinden van Lucifer dient. Het ene is ervoor te zorgen dat de mensen elkaar doden en daardoor de allermeeste karma te maken (de allergrootste onevenwichtigheid te creëren) wat voorkomt dat ze naar het spirituele rijk ascenderen. Het andere is de mensen grote hoeveelheden energie een verkeerde kwaliteit te laten geven die de duistere machten kunnen gebruiken om zichzelf te onderhouden en hun macht over menselijke wezens te vergroten.

Hoe duistere machten mensen manipuleren
Wat zijn de middelen waardoor de duistere krachten de menselijke wezens proberen te manipuleren om oorlog tegen elkaar te voeren? Welnu, zij zullen elk middel dat hen ter beschikking staat gebruiken, omdat hun voornaamste doel is mensen uit hun evenwicht te halen. Wanneer mensen hun evenwicht en concentratie verliezen, drijven mensen zaken op de spits en dan is het maar een kleine stap voor hen om in dezelfde val te lopen waarin Lucifer liep door te gaan geloven dat het doel de middelen heiligt. (Voor een latere lering hierover, klik hier).

Weet je, wanneer mensen uit hun evenwicht raken, raken ze uit de gratie, wat het volmaakte evenwicht tussen de twee primaire krachten van God inhoudt. Mensen beginnen zich dan geërgerd te voelen, verliezen hun gemoedsrust en zij krijgen het gevoel dat alles moeten doen om die rust weer te herstellen. Naarmate ze geïrriteerder raken, geven ze vaak een andere groep mensen de schuld van hun agitatie. Ze geloven dat deze mensen een bedreiging vormen, omdat ze anders zijn dan zij. Ze hebben het gevoel dat de onevenwichtigheid zo bedreigend voor hen is dat de behoefte om deze onevenwichtigheid onmiddellijk op te heffen het belang op lange termijn of hogere principes kan neutraliseren. Daarom redeneren ze vaak dat het doden van de mensen van wie zij denken dat ze de onevenwichtigheid veroorzaken, de allerbeste manier is om de rust te herstellen.

Het belangrijkste wapen dat door de duistere machten wordt gebruikt, is het creatieve proces zelf manipuleren, een proces dat uit vier elementen bestaat. De wereld werd gemaakt uit vier fundamentele elementen, namelijk de Vader, de Zoon, de Moeder en de Heilige Geest. Wanneer deze vier krachten in volmaakt evenwicht zijn, zal het universum op harmonieuze wijze groeien. Als één of meer van die krachten tot in het uiterste worden doorgevoerd, is onevenwichtigheid het gevolg. De duistere krachten kunnen elk element gebruiken om mensen zo te manipuleren dat ze elkaar doden en hen het gevoel te geven dat doden noodzakelijk is, ja zelfs door God gerechtvaardigd wordt. Laten we eens naar die vier elementen kijken:

* Het Vaderelement is de uitbreidende kracht die levensstromen aanzet te groeien en de vrije wil geeft om te transcenderen. De Vader heeft echter ook een stel wetten gemaakt die ontworpen zijn om het evenwicht in het universum te bewaren, zodat levensstromen kunnen groeien zonder zichzelf te vernietigen. De Vader wil zelftranscendentie zien, geen zelfvernietiging. Hij wil constante en evenwichtige groei zien.

* Het Moederelement is de samentrekkende kracht. De Moeder is ook het element dat zich aan de creatieve kracht van de Vader aanpast. De rol van de Moeder is de uiting van vrije wil mogelijk maken, zodat levensstromen kunnen experimenteren en leren. De Moeder vormt echter ook het tegenwicht voor ongebreidelde groei, zodat levensstromen zich niet zo snel ontwikkelen dat zij hun identiteitsgevoel verliezen. De rol van de Moeder is te zorgen voor een veilige omgeving en evenwichtige groei te garanderen. De Moeder stopt de groei niet, ze houdt het in evenwicht en ze voedt de levensstromen naarmate ze groeien. Je zou kunnen zeggen dat de Vader motiveert tot groei en dat de Moeder de groei in evenwicht houdt. Om evenwichtige groei te ervaren, moet de ziel een zekere mate van evenwicht bewaren tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van haar wezen. Hoe kan de levensstroom dit evenwicht bewaren? Door het bewustzijn van de Zoon.

* De Zoon is de nazaat van de Vader en de Moeder en de rol van de Zoon is de uitbreidende en samentrekkende kracht in evenwicht te houden door een visie te hebben op hoe een evenwichtige schepping eruit ziet. Om dit te doen moet de Zoon onderscheid maken tussen wat waarachtig de evenwichtige groei van God is en wat te expansief of wat te samentrekkend is. Door middel van het Christusbewustzijn kan een levensstroom binnen het kader van Gods wetten haar vrije wil uitoefenen en daardoor een constante en evenwichtige groei behouden. Een levensstroom wordt echter niet gemaakt om alleen maar zelf te groeien. Zoals Jezus vele malen uitgelegd heeft, wordt de levensstroom geschapen om medeschepper met God te zijn en Gods volmaaktheid in het materiële universum tot uitdrukking te brengen. Een levensstroom wordt geschapen om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Dit kan alleen met de kracht van de Heilige Geest.

* De Heilige Geest is de levenskracht zelf en zonder de voortdurende stroom van de Heilige Geest zou niets in leven kunnen blijven. De rol van de Heilige Geest is Gods volmaaktheid in het materiële universum tot uitdrukking brengen. Dat gebeurt door een constante staat van groei te handhaven, een groei die in evenwicht is, omdat het de volmaakte visie van de Zoon tot uitdrukking brengt, een visie die de volmaakte polariteit tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God in zich verenigt. De Heilige Geest legt zich erop toe zich volmaakt in overeenstemming met de wetten van God tot uitdrukking te brengen.

De verkeerde polariteit
Mijn geliefden, ik hoop dat jullie kunnen inzien dat de sleutel tot overleven evenwicht is, een evenwichtige uitdrukking van de primaire krachten van het universum. De duistere krachten proberen dit evenwicht te verstoren en dat doen ze door te proberen levensstromen de uitbreidende of de samentrekkende kracht verkeerd te laten gebruiken. Zij proberen levensstromen te manipuleren om één van de krachten tot in het uiterste door te voeren, waardoor een verkeerde polariteit gecreëerd wordt.

Het universum wordt geschapen uit de polariteit van de Vader-Moeder God. De kracht van de Vader en Moeder zijn niet aan elkaar tegengesteld of sluiten elkaar wederzijds uit. Zij vullen elkaar aan, dus wanneer ze bij elkaar komen, neutraliseren ze elkaar niet. In plaats daarvan ontstaat er door hun wisselwerking een evenwichtige schepping. Wanneer een menselijk wezen in evenwicht is, kan hij iets scheppen wat duurzaam is en blijven groeien. Wanneer een maatschappij in evenwicht is, zal ze zichzelf niet vernietigen, maar blijven bloeien.

De samenzwering die Lucifer beraamde, was deze polariteit vernietigen en dat deed hij door de illusie van een verkeerde polariteit in het leven te roepen die gebaseerd wordt op de vervorming van de uitbreidende en samentrekkende kracht. Wanneer beide krachten uit evenwicht raken, creëer je twee uitersten:

* Het ene uiterste is de antivader. Deze kracht wordt geschapen door het absolute gezag van de Vader te combineren met de neiging tot samentrekken van de Moeder. Dit schept een totalitaire vorm van gezag die het tot uitdrukking brengen van de vrije wil van de mensen probeert te beperken. Dit probeert de groei te beperken door macht. Het ziet vrijheid als iets gevaarlijks en probeert daarom het gevaar te elimineren door de vrijheid af te nemen. Dit leidt tot de leugen dat de mensen Gods wet niet hoeven op te volgen om te groeien en te transcenderen, maar dat alles hetzelfde kan blijven.

* Het andere uiterste is de antimoeder. Deze kracht combineert de uitbreidende stuwkracht van de Vader met het aanpassingsvermogen van de Moeder. Dit schept een drang naar vrijheid zonder enige beperking die leidt tot rebellie tegen de wetten van God die gemaakt zijn om evenwichtige groei te behouden. Dit leidt tot uitgangspunten in het bestuur die alle wetten of beperkingen proberen te elimineren. Ze beweert voor de vrijheid te werken, maar slaagt er niet in te zien dat vrijheid alleen binnen het veilige raamwerk van Gods wetten kan bestaan. Dit leidt tot de leugen dat het niet nodig is dat mensen Gods wetten over evenwichtige groei opvolgen, maar dat ze alles kunnen doen wat op dat moment goed voelt zonder zich zorgen te maken over de consequenties op lange termijn of door zich om hogere principes te bekommeren.

Deze twee krachten vormen een verkeerde polariteit, omdat ze aan elkaar tegengesteld zijn en elkaar wederzijds uitsluiten. Het verlangen naar macht neutraliseert het verlangen om geen beperkingen te hebben en daardoor kan de wisselwerking tussen de twee krachten nooit een duurzaam resultaat teweegbrengen. Zij kunnen alleen maar voortdurende spanning en onevenwichtigheid tot gevolg hebben. Mijn geliefden, de spanning tussen deze twee verkeerde polariteiten is de oorzaak geweest van alle conflicten die je vanaf het begin der tijden in de menselijke samenleving gezien hebt.

Sinds hun val hebben de duistere machten geprobeerd mensen te manipuleren om hun trouw aan één van deze uitersten te beloven. Hun eerste stap is het bewustzijn van de Zoon te vervormen. Zij doen dat door mensen het idee te laten onderschrijven dat er geen absolute of ultieme waarheid is, omdat alles relatief is. Dit is het bewustzijn dat de slang gebruikt heeft om Eva in de Hof van Eden in verzoeking te brengen. Wanneer mensen van de vrucht van relatief goed en kwaad eten, kunnen ze geen onderscheid meer maken tussen het juiste evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van God. Ze kunnen de wetten van God niet meer onderscheiden. Ze beginnen daarom, zoals Jezus uitgelegd heeft, een verkeerd beeld van de realiteit te scheppen. Ze gaan dan geloven dat dit beeld waar is en dat ze er recht op hebben hun eigen ‘werkelijkheid’ te bepalen. Als mensen eenmaal in een verkeerd beeld geloven, wordt het voor de duistere machten gemakkelijk hen te manipuleren om te vechten voor één van de twee uitersten van totalitaire macht of buitensporige vrijheid. Dat zijn dus de twee primaire krachten die je aan het werk ziet in de menselijke samenleving, één die de vrijheid probeert te beperken door overmatige wetgeving en één die je valse vrijheid zonder regels probeert te geven. Ik hoop dat jullie kunnen inzien dat geen van deze krachten het juiste evenwicht in de maatschappij kan terugbrengen. Dit kan alleen door de wetten van God op te volgen en niet de wetten, of de afwezigheid van wetten, die door de mens bepaald zijn.

Nadat mensen het Christusbewustzijn, het geschenk van de Zoon, verloren hebben, worden ze kwetsbaar voor de vervorming van de Heilige Geest. Dit geeft hen het gevoel dat het uiterste waartoe zij behoren, de allerhoogste waarheid en de enige oplossing om het te overleven. Zij hebben het gevoel dat het absoluut nodig is om, óf vrijheid te beperken, óf alle regels op te heffen. Ze zouden het gevoel kunnen krijgen dat hun gezag van God komt door een specifieke religie, of ze zouden het gevoel kunnen krijgen dat er geen God bestaat en dat mensen daarom een natuurlijk recht hebben vrij van alle beperkingen te zijn. Hoe dan ook, als mensen eenmaal de vlam van de Heilige Geest vervormen, voelen ze zich absoluut gerechtigd alles te doen wat noodzakelijk is om hun ‘rechtmatige’ zaak te promoten. Ze vallen dan gemakkelijk ten prooi aan de leugen van Lucifer dat het doel de middelen heiligt en dat het nodig is kwaad te doen opdat het goede eruit voort kan komen. Ze worden gemakkelijk in een crisis gemanipuleerd waardoor het absoluut noodzakelijk schijnt oorlog te gaan voeren om een grotere catastrofe te voorkomen of een tiran af te zetten.

Mijn geliefden, kunnen jullie inzien dat ontelbare oorlogen gevoerd zijn ten gevolge van de eeuwige spanning tussen deze twee verkeerde polariteiten van de antivader en de antimoeder? Kunnen jullie zien dat wat mensen ook geloven, zulke oorlogen nooit kunnen dienen om het evenwicht tussen de ware polariteit van de Vader-Moeder God te herstellen? Dergelijke oorlogen wekken alleen maar negatieve energie op die de stroom van de Heilige Geest afsnijdt en dit leidt onvermijdelijk tot de instorting van de maatschappij.

Zelfs jullie fysieke lichaam blijft enkel in leven, omdat de Heilige Geest door alle materie heen stroomt. Dat hebben jullie wetenschappers echt beschreven als de tweede wet van de thermodynamica, die bepaalt dat in een gesloten systeem de wanorde toeneemt tot het systeem zichzelf vernietigt. De ware betekenis van een gesloten systeem is een systeem waar de Heilige Geest niet doorheen gaat. Daarom raakt ze onvermijdelijk uit het evenwicht en vernietigt zichzelf op den duur.

Spirituele blindheid
Het proces van onevenwichtigheid dat leidt tot zelfvernietiging wordt aangestuurd door één of zelfs beide krachten van buitensporige macht of buitensporige eisen om geen regels te hebben. De mensen kunnen echter niet zien dat ze de zaken te veel op de spits drijven, omdat ze weigeren het onderscheidingsvermogen van de Zoon te gebruiken. Dit zal de stroom van de Heilige Geest uiteindelijk afsnijden en de maatschappij vervalt tot de allergrootste onevenwichtigheid door te geloven dat ze het recht heeft alles te doen om haar doelen te bereiken. Die doelen zouden het voorkomen van anarchie en chaos kunnen zijn door macht op te leggen of ze zouden misschien een tiran kunnen afzetten zijn door mensen van beperkingen te bevrijden. Als de mensen echter bereid zijn om oorlog te voeren, of de Wet van Liefde te schenden, om hun doelen te bereiken, is dit het bewijs dat zij uit het evenwicht zijn geraakt.

Wat vaak gebeurt, is dat bepaalde machtige mensen beginnen te geloven dat het doel de middelen heiligt en zij proberen de bevolking te manipuleren om een oorlog tegen hun verklaarde vijand te ondersteunen. De mensen uit deze elite geloven echt dat dit een rechtvaardige zaak is en hun rechtvaardiging kan zelfs door een bepaalde religie tot uitdrukking gebracht worden. De mensen in die samenleving beginnen dan te geloven dat in de wetten van God staat dat doden in bepaalde gevallen verdedigbaar is en ze kunnen zelfs het gevoel krijgen dat het hun heilige plicht is anderen in naam van God te doden.

Ik hoop dat jullie nu kunnen inzien dat het geloof dat jij je medemensen in naam van God om zou mogen doden, de allergrootste triomf van Lucifer en de denkwijze van Lucifer is. Het is de allerhoogste bevestiging dat oorlog tussen de mensen goed is, maar in werkelijkheid ligt het in het verlengde van de denkwijze die Lucifer gebruikt heeft zijn zelf verklaarde oorlog tegen God te rechtvaardigen. De uitspraken: “Laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt” en “Laat ons mensen doden om vrede te brengen”, zijn nooit door God of een vertegenwoordiger van God uitgesproken. Zij werden gedaan door wezens die in de allergrootste illusie vastzitten dat zij tegen God zijn en dat zij tegen God oorlog voeren.

Dit leidt tot de allergrootste vorm van onwetendheid waarin mensen totaal geen voeling hebben met de waarheid en de wetten van God, toch zijn ze er vast van overtuigd dat hun door mensen gemaakte of door de duivel gemaakte overtuigingen absoluut juist zijn. Dus voelen zij dat ze totaal gerechtigd zijn alle middelen te gebruiken om hun overtuigingen aan anderen op te leggen.

Oorlog is de allergrootste last voor de aardemoeder
Mijn bedoeling met deze lange uitleg, is jullie te tonen dat oorlog uiteindelijk de oorzaak is van de onevenwichtigheden die de aardemoeder zelf belasten. Door de hele geschiedenis heen hebben oorlogen een grote hoeveelheid verkeerd gekwalificeerde energie opgewekt die aan het energieveld van de planeet is toegevoegd. Op bepaalde tijden bereikt deze energie een kritieke massa aan intensiteit en wordt het de aardemoeder te veel om te dragen. De energie komt dan vrij als een uitbarsting die zich als natuurrampen manifesteert.

In mijn vorige verhandeling heb ik de vijf spirituele gifstoffen en hun verband met natuurrampen uitgelegd. Ik hoop dat jullie nu kunnen zien dat het spirituele gif ontstaat uit de staat van allergrootste onwetendheid die ik zojuist beschreven heb. Wanneer mensen niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid van God, wanneer mensen onwetend en uit hun evenwicht zijn, beginnen ze de spirituele gifstoffen boosheid, hoogmoed, hebzucht en jaloezie te produceren. Zij verliezen hun wil om medeschepper met God op deze wereld te zijn.

Menselijke wezens zijn de hoogste schakel in de evolutieketen op aarde. Zij hebben daarom de verantwoordelijkheid om de aarde in evenwicht te houden. Zoals Jezus overal op deze website uitlegt, scheppen mensen met de kracht van hun geest. De menselijke geest heeft vier niveaus en elk daarvan correspondeert met één van de fundamentele krachten van het universum.

* Het hoogste niveau van de menselijke geest is het etherische ‘lichaam’. Dat is de zetel van het identiteitsgevoel van de mensen en de herinnering aan hun spirituele oorsprong. Dit correspondeert met het Vaderelement. De taak van het etherische lichaam is de mensen op één lijn te houden met de wetten van God en hun hoogste potentieel – dat het potentieel tot zelftranscendentie is.

* Het volgende niveau is het mentale lichaam, de logische, rationele geest. Dit correspondeert met de Zoon en haar taak is het evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht te zien.

* Het gevoelslichaam correspondeert met de Moeder. Haar taak is de levensstroom en alle levensvormen te voeden door een uitgebalanceerde en voedende omgeving thuis en in het planetaire thuis te handhaven.

* De fysieke geest of het brein correspondeert met de Heilige Geest en de functie daarvan is ervoor te zorgen dat het materiële rijk in overeenstemming blijft met de wetten en de visie van God, zodat ze niet uit haar evenwicht raakt en zichzelf vernietigt.

De duistere krachten proberen onevenwichtigheid op één of alle niveaus van de geest te scheppen om ervoor te zorgen dat de mensen zo geïrriteerd te raken dat zij hun staat van innerlijke vrede verliezen. Wanneer mensen hun innerlijke rust verliezen, is het slechts een kwestie van tijd voor een conflict of oorlog in de buitenwereld het gevolg is. Alle oorlogen in de buitenwereld beginnen als strijd in het innerlijk, als oorlog in de psyche, van individuele personen. Wanneer een kritiek aantal mensen in een samenleving deze staat van oorlog binnen in henzelf bereikt, duurt het niet lang of er volgt een oorlog in de buitenwereld.

Jullie krijgen nu een meer inzicht in hoe mensen gemanipuleerd worden om spiritueel gif aan te maken door te denken dat hun staat van irritatie onvermijdelijk is, veroorzaakt wordt door een vijand van buitenaf of bewaarheid wordt door de wetten van een religie. Ik hoop dat jullie inzien dat de echte oorzaak van oorlog een onevenwichtige staat is en daarom zijn oorlogen in de ogen van God nooit gerechtvaardigd. God bevindt zich altijd in een staat van volmaakt evenwicht, dus is onevenwichtigheid nooit in overeenstemming met God. De allergrootste vorm van menselijke onevenwichtigheid is oorlog zelf, dus hoe zou oorlog ooit noodzakelijk in de ogen van God kunnen zijn?

Wat de geascendeerde meesters het meest nodig hebben
Mijn geliefde harten, ik hoop dat jullie kunnen inzien dat het grootste gevaar voor het leven op deze planeet oorlog is. Wat de geascendeerde meesters dus het meest nodig hebben, is dat de evenwichtige mensen op aarde een nooit eerder vertoonde inspanning leveren oorlogen op deze planeet te laten ophouden. Vanzelfsprekend zal het laten ophouden van oorlogen veel activiteiten vereisen, inclusief mensen informeren over de leringen die ik in deze verhandeling gegeven heb. Zij kunnen dan intelligente keuzes maken over oorlogen in plaats van toe te laten dat ze steeds opnieuw in een conflict gemanipuleerd te worden. Toch moet ik jullie ook zeggen dat oorlogen al zo lang op deze planeet bestaan dat het daadwerkelijk een zelfvernietigende neerwaartse spiraal is geworden. Het zit in het proces een zichzelf vervullende profetie te worden.

Zoals Jezus heeft uitgelegd, vormt energie wanneer het zich mag ophopen, een draaikolk die net een zwart gat wordt en alles erin opslokt. Omdat oorlogen al zo lang aan de gang zijn, zijn er een aantal van die energiedraaikolken en die zijn zo sterk dat ze de mensen kunnen verblinden of overweldigen. Daarom zijn de mensen die in zo’n draaikolk vastzitten totaal niet in staat de leringen die ik jullie in deze verhandeling geef te begrijpen. Ze zijn niet in staat in te zien dat ze gemanipuleerd worden om oorlogen tegen anderen te voeren. Zelfs als ze het wel konden begrijpen, is hun wederzijdse haat zo sterk dat ze niet in staat zijn in te zien dat ze zichzelf eigenlijk aan het vernietigen zijn tijdens dit proces.

Mijn bedoeling met deze lange verhandeling is jullie duidelijk te maken dat er op dit moment grote behoefte is aan mensen die bereid zijn de stoottroepen van de geascendeerde meesters te zijn. Ik heb mensen nodig die een poging willen doen de energiedraaikolken en de impulsen tot oorlog op deze planeet te verteren. Ik heb behoefte aan mensen die de brandweerlieden zijn die een brandende stad binnengaan om water op de oorlogsvuren te gieten en de vlammen en de rook te blussen tot mensen duidelijk kunnen zien en niet overweldigd worden door die oorlogsenergie. Ik ben gekomen om degenen die bereid zijn deze taak op zich te nemen een krachtig hulpmiddel te geven om de oorlogsenergie te verteren. Dat hulpmiddel is mijn Vredesrozenkrans, die een speciaal geschenk uit mijn hart is.

Ik vraag jullie deze rozenkrans ten minste eenmaal per week op te zeggen. Als je echter tijd hebt, mag je deze Vredesrozenkrans zes dagen per week opzeggen en de Oost-Westrozenkrans op zondag. Als je de Vredesrozenkrans maar een keer per week opzegt, stel ik voor dat je haar op zaterdag opzegt, omdat ze dan een krachtige basis voor de Oost-Westrozenkrans vormt.

Voel je niet overweldigd
Mijn geliefde harten, ik hoop dat jullie je niet overweldigd voelen door mijn verzoeken meer rozenkransen op te zeggen en ik hoop vooral dat jullie je niet overweldigd voelen over de lasten die op de aardemoeder drukken. Het is zeker mijn wens niet om jullie te overweldigen en ik hoop dat jullie je niet zo belast voelt dat jullie verlamd raken, zoals zoveel mensen tegenwoordig. Zij worden zo bedolven onder de vele uitdagingen in de maatschappij dat ze niets doen, omdat ze redeneren: “Wat kan één persoon doen? Wat voor verschil zou ik ooit kunnen uitmaken?”

Ik zal heel eerlijk tegen jullie zijn en zeggen dat jij in je eentje deze planeet niet kunt veranderen en het tij van de oorlog dat al vele jaren aan het opkomen is, te keren. Ik zal jullie echter ook zeggen dat als niemand iets doet om het tij te keren, de sluisdeuren dan zeker op een dag opengaan en je een oorlog zult zien die verwoestender is dan je ooit in de geschreven geschiedenis hebt aangetroffen. Jullie zijn je er allemaal van bewust dat de wapens die de wetenschappers gemaakt hebben, krachtiger dan ooit zijn en daarom is het potentieel tot verwoesting en verlies aan levens nog nooit zo groot geweest dan nu. Dus jullie begrijpen wel dat ik jullie niet kan beloven dat als je mijn rozenkransen opzegt, wij oorlogen zullen vermijden.

Ik kan je echter wel één garantie geven en dat is dat als niemand iets doet, er zeker een derde Wereldoorlog zal komen en die zal verwoestender zijn dan de eerste twee Wereldoorlogen samen. Dus jullie begrijpen, mijn geliefden, dat jullie een enorm groot verschil kunnen uitmaken. Zelfs één persoon die deze rozenkransen opzegt, zal een positief verschil uitmaken en hoewel één persoon het tij niet kan keren, kan de inspanning van een aantal mensen langzamerhand een kritieke massa opbouwen die uiteindelijk zoveel negatieve energie zal verteren dat een grote oorlog niet uit zal barsten.

Het is alsof je emmers water op een vuur gooit. Het lijkt alsof één emmer geen verschil uitmaakt, maar vele emmers zullen wel verschil uitmaken. Als er echter één emmer mist, zou het vuur misschien niet geblust worden. Jouw persoonlijke bijdrage zou de kracht van de rozenkransen op het kritieke niveau kunnen brengen en daarom alle verschil van de wereld uitmaken. Heb dus alsjeblieft niet het gevoel dat jij geen verschil kunt maken en laat je niet door de krachten van deze wereld verlammen.

Jullie kennen het gezegde: “Om het kwaad te laten zegevieren, is het alleen nodig dat de goede mensen niets doen.” De waarheid van deze uitspraak is dat er veel onevenwichtige mensen op deze planeet zijn die tot oorlogen en conflicten geneigd zijn. Zij vormen een gemakkelijke prooi zijn voor de duistere krachten die de middelen die ik beschreven heb, gebruiken om mensen in een oorlog te manipuleren. Deze mensen zitten vast in een zodanig lage bewustzijnsstaat dat ze een oorlog niet kunnen tegenhouden. De enige mensen die dus een oorlog kunnen tegenhouden, zijn de mensen met een hogere bewustzijnsstaat, namelijk degenen die zo in evenwicht zijn dat ze hogere principes kunnen handhaven. De duivel weet dit, dus doet hij een aanval op twee punten.

Eén onderdeel van zijn strategie is om de mensen in een lagere bewustzijnsstaat op te ruien tot hun boosheid openlijke conflicten worden en er oorlogen uitbreken. Het andere deel van zijn strategie is om de mensen in een hogere bewustzijnsstaat zich zo overweldigd te laten voelen dat zij het gevoel krijgen dat zij nooit het verschil kunnen uitmaken en daardoor tenslotte helemaal niets meer doen. Ontmoediging is het scherpste wapen in de gereedschapskist van de duivel en hij gebruikt dat heel efficiënt tegen de evenwichtige mensen op aarde.

Besef je waarom dit middel zo effectief werkt tegen de evenwichtige mensen? Omdat wanneer zulke mensen naar de krachten en de mensen kijken die het ene conflict na het andere creëren, zij niet kunnen begrijpen waarom deze mensen het conflict niet willen stoppen. Begrijp je mijn geliefden, jullie weten in je hart dat je nooit een ander mens zou kunnen doden, hoe noodzakelijk dit ook lijkt. Je weet dat jij nooit de conflicten die je om je heen ziet, zou kunnen scheppen en daarom kun je niet begrijpen waarom deze mensen dat doen. Omdat je niet kunt begrijpen hoe deze mensen denken, voel jij je machteloos om er iets tegen te doen. Daarom voel jij je overweldigd en ontmoedigd en tenslotte denk je: “Wat zou ik ooit kunnen doen om het verschil uit te maken? Waarom zou ik zelfs iets proberen?”

Welnu mijn geliefden, ik heb jullie nu meer inzicht gegeven in de spirituele oorzaken die de grondslag vormen voor oorlogen en ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat er wel degelijk, op spiritueel niveau. iets is wat jullie kunnen doen om oorlog tegen te houden. Je kunt de mensen niet van gedachten laten veranderen, maar je begrijpt nu dat veel mensen domweg overweldigd worden door een draaikolk van negatieve energie. Er is weinig kans dat zij de keuze maken een einde aan hun conflicten te maken zolang zij onder de last van die negatieve energie gebukt gaan, die hun gevoelslichaam in woeste vulkanen verandert. Dus jullie begrijpen dat door de rozenkransen en andere spirituele oefeningen op te zeggen, je deze energie verteert en deze mensen bevrijdt, zodat zij een bepaalde mate van emotionele rust en mentale helderheid kunnen krijgen. Dit geeft hen de kans de keuze te maken om hun conflicten te laten varen en dat kan inderdaad de oplossing zijn die voorkomt dat de krachten van oorlog op deze planeet ontketend worden.

Laat mij tot slot zeggen dat mijn rozenkransen altijd een planetaire en persoonlijke uitwerking hebben. Mijn Wonder Vredesrozenkrans zal niet alleen de krachten die conflicten op de wereld scheppen, verteren; ze zal ook de krachten in je eigen geest en wezen verteren die ervoor zorgen dat jij je niet rustig voelt. Ik denk dat je op een bepaald niveau in je wezen beseft dat één van de grootste behoeften en verlangens van menselijke wezens is, één van de sleutels tot geluk, dat je gemoedsrust krijgt. Door de krachten te verteren die de onevenwichtigheid veroorzaken die tot een strijd in je innerlijk leiden, zul je persoonlijk grote vooruitgang boeken naar het uiteindelijke doel van alle spirituele zoekers, namelijk de innerlijke gemoedsrust, de vrede die alle verstand te boven gaat.

Mijn geliefde harten, ik dank jullie voor je geduld om deze lange verhandeling uit te zitten en ik dank jullie voor je liefde om de rozenkransen op te zeggen. Iedereen die de rozenkransen opzegt, verlicht een hoekje van de wereld. Als er voldoende lichtvonken ontstaan, zul je zeker de nieuwe dag zien. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Vrede, verzegel ik jullie geest en hart, ik verzegel de vier niveaus van je geest met de ondoordringbare muur van mijn Wondervrede. Dat jullie altijd in deze vrede mogen verblijven en dat ze alle strijd in je innerlijk en strijd in de leden van het lichaam van God op aarde en in het lichaam van de aardemoeder, mag verteren. In naam van de Prins van Vrede, Jezus Christus, het is klaar. Amen.