Dankbaarheid is de Sleutel tot het Leven in Overvloed

ONDERWERPEN: De spirituele oorzaak van terrorisme – Kaïn en Abel – Het doodsbewustzijn – Het belang van overgave – De kromme geest – De leugen van goed en kwaad – God eist geen volmaaktheid – Je verbergen voor de leraar – De belangrijkste sleutel tot het paradijs – Het terrorisme en het Kaïnbewustzijn

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 maart 2004

Mijn geliefden, vandaag kom ik met de vlam van Wonderbare Dankbaarheid bij jullie. Ik kom bij jullie als de Moeder van Dankbaarheid. Ik kom jullie de dankbaarheid van de hemel betuigen voor de diensten die zo velen van jullie o zo vele jaren hebben bewezen, ja zelfs in vele levens. Het is waarlijk deze dienstbaarheid en de stuwkracht die jullie door deze dienstbaarheid hebben opgebouwd, die jullie in staat stelt op deze gekwelde planeet het verschil uit te maken en de aarde een stap dichter bij het gemanifesteerde koninkrijk van God te brengen.

Ik kom ook mijn eigen dankbaarheid en de dankbaarheid van de hemel zelf overbrengen aan degenen van jullie die zo trouw mijn nieuwe rozenkransen hebben opgezegd. Deze rozenkransen maken waarachtig een verschil en ik kan jullie verzekeren dat wanneer deze rozenkransen niet opgezegd zouden zijn, jullie deze afgelopen maand zeer verwoestende aardbevingen zouden hebben gezien. Deze aardbevingen zijn afgewend en in plaats daarvan hebben jullie veel kleinere aardbevingen gezien die geen verlies aan mensenlevens met zich mee gebracht hebben. Toch moet ik jullie ervoor waarschuwen dat het gevaar van aardbevingen en andere natuurrampen nog lang niet voorbij is. Daarom moedig ik jullie sterk aan door te gaan met rozenkransen opzeggen.

Deze rozenkransen zijn niet alleen voor het jaar 2004, maar voor de toekomst zelf. Ik kan jullie verzekeren dat er in de nabije toekomst een grote behoefte aan is dat deze rozenkransen worden opgezegd, speciaal vanaf dit moment tot het jaar 2012. Zoals velen van jullie weten, is 2012 het laatste jaar van de Mayakalender en veel spirituele mensen zien dit als een feit van grote betekenis. Ik kan jullie ervan verzekeren dat er geen gevaar is dat de wereld in het jaar 2012 ophoudt te bestaan, maar wat wel beëindigd zal worden, is een spirituele cyclus voor de aarde. Als wij een kritieke hoeveelheid onvolmaakte energie voor 2012 kunnen transmuteren, kan de aarde werkelijk in een nieuw tijdperk van overvloed en vrede herrijzen. Als die energie, dat karma, niet getransmuteerd wordt, zal er op deze planeet veel onrust komen en het potentieel voor verlies aan levens is dan groot.

Als mijn rozenkransen zich als kringen in het water kunnen verspreiden tot duizenden en zelfs miljoenen mensen ze gebruiken, dan kunnen alle onheilspellende voorspellingen verzacht worden en in plaats daarvan zullen jullie de wederkomst van een Christustijdperk van vrede en overvloed zien.

De spirituele oorzaak van terrorisme
Ik kom vandaag spreken over een probleem dat jullie de afgelopen maand manifest hebben zien worden, namelijk het probleem terrorisme. Hoewel terrorisme misschien kan worden gezien als een manifestatie van de onbalans die oorlog veroorzaakt, zit hier veel meer achter. Het Terrorisme heeft haar wortels in dezelfde bewustzijnsstaat waarin Kaïn, Abel sloeg. Dit is het bewustzijn van de ene zoon van God die jaloers is op een andere zoon van God en daarom besluit zijn broer te vernietigen of te doden die hem er schijnbaar van afhoudt de favoriete zoon te zijn.

Zoals jullie uit mijn vorige verhandelingen weten, zit er altijd meer achter de verhalen in de Bijbel dan je op het eerste gezicht denkt. Zoals mijn zoon Jezus overal op deze website uitlegt, zijn er vele lagen van betekenis verborgen in de verhalen en verklaringen die je in de Bijbel ziet. En er zijn natuurlijk ook lagen en betekenissen die niet in de Bijbel worden aangetroffen.

Laat mij jullie dus een meer inzicht geven in het verhaal van Kaïn en Abel. Dit verhaal staat in werkelijkheid symbool voor de verhouding tussen degenen die het licht van God door zich heen laten werken en degenen die zich van God hebben afgescheiden. Abel staat symbool voor iemand met veel spiritueel licht, wat betekent dat de uitbreidende kracht van God de Vader sterker is dan de samentrekkende kracht van de Moeder, zoals dat in Gods wet van eeuwigdurende groei wordt verordend. Abel heeft daarom meer licht dan zijn broer Kaïn en hij is tot meer in staat dan Kaïn. Degenen die spiritueel licht hebben, kunnen dingen voor elkaar krijgen die voor de meeste mensen een wonder lijken, zoals Jezus zelf heeft laten zien.

Niettemin betekent dit niet dat God meer van Abel dan van Kaïn houdt. Het betekent gewoon dat beiden als individualisaties van God, als uitdrukkingsvormen van Gods volmaaktheid, geschapen zijn; zij werden alleen voor een andere rol in het drama van het leven geschapen. Dus hoe kan het dan dat Kaïn of liever de bewuste wezens die in het materiële universum leven, ooit jaloers werden op hun broeders en zusters die meer spiritueel licht hebben waardoor zij zich oneerlijk door God behandeld voelden? Welnu, het antwoord op die vraag werd in mijn laatste verhandeling gegeven, waarin ik de val van Lucifer heb uitgelegd.

Ik heb jullie uitgelegd dat Lucifer tegen Gods onbuigzame wet van voortdurende zelftranscendentie, van constante groei, rebelleerde. Ik heb uitgelegd hoe Lucifer naar het materiële universum afdaalde en hoe hij strijd voerde tegen God en de zonen en dochters van God in dit universum. Ik heb uitgelegd hoe hij elk menselijk wezen in zijn eigen bewustzijnsstaat probeerde te trekken. Hij probeerde de denkwijze te scheppen dat niemand op deze wereld veel licht mag hebben of boven de massa uitsteken. Hij probeerde alle mensen de grootste gemene deler te laten accepteren, zodat niemand het Christusbewustzijn zou kunnen manifesteren. Hij heeft zelfs de leugen verspreid dat het godslastering is ernaar te streven de Christus te worden.

Het verhaal dat ik jullie verteld heb, is waar. Er bestond echt een wezen met de naam Lucifer dat in opstand is gekomen tegen Gods bedoeling en die vervolgens heeft geprobeerd alle wezens op aarde in die rebellie tegen God mee te slepen. Het verhaal gaat niettemin verder. En dat is dat Lucifer niet het enige wezen was dat ooit tegen God in opstand kwam. Lucifer kwam in opstand, omdat hij besloot een bewustzijnsstaat te personifiëren. Die bewustzijnsstaat bestond al heel lang voor Lucifer, omdat die is ontstaan toen God besloot wezens te scheppen die vrije wil hebben.

Mijn geliefden dit is een heel subtiel onderwerp dat voor mensen in een fysiek lichaam moeilijk te begrijpen is en daarom zijn ze geneigd zijn op de lineaire manier te denken die in het fysieke brein wordt geprogrammeerd. Het is echter erg nuttig om de geest op te rekken, proberen te begrijpen wat voor het fysieke brein en het menselijke denken niet te begrijpen valt. Door dit te doen, reik je uit naar het hogere perspectief van de Christusgeest en zelfs al vang je maar een vage glimp van dat perspectief op, het heeft je toch veel verder hogerop gebracht. Dus vraag ik jullie om je geest op te rekken.

Het doodsbewustzijn
In mijn laatste verhandeling heb ik uitgelegd dat het gehele universum is ontstaan uit de creatieve spanning tussen de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Ik heb ook uitgelegd dat het de bedoeling is dat het universum zich voortdurend uitbreidt, maar dat die uitbreiding op een evenwichtige wijze moet plaatsvinden, die duurzame groei schept. Wat is de sleutel om die balans tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht te handhaven? Het is de volmaakte visie die in de universele Christusgeest en in de individuele Christusgeest van Gods zonen en dochters wordt gehandhaafd.

Wanneer de schepping zich in overeenstemming met deze volmaakte visie uitbreidt, zal er evenwicht zijn tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht. Maar toen God zijn zonen en dochters vrije wil gaf, werd het mogelijk dat zij afstand namen van deze volmaakte visie van de Christusgeest. Het werd mogelijk een bewustzijnsstaat aan te nemen die niet op één lijn met de evenwichtige visie van de Christusgeest ligt. Deze bewustzijnsstaat wordt gebaseerd op de onbalans tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader/Moeder God.

Ik heb jullie verteld dat de krachten van de Vader en Moeder niet elkaars tegengestelden zijn; ze zijn complementair. En wanneer ze in evenwicht zijn, vormen ze een harmonieus geheel dat voor nageslacht zorgt in de visie van de Christusgeest. Wanneer de twee krachten echter uit balans zijn, niet in harmonie, vormen zij geen geheel meer. In plaats daarvan worden zij elkaars tegengestelden en als tegengestelden beginnen ze elkaar te neutraliseren. Ze doen elkaar teniet en daarom zullen hun nakomelingen niet in harmonie met de visie van de Christusgeest zijn. Het gevolg is dat het nageslacht niet duurzaam is. Dat kan op den duur niet overleven, omdat ze blootgesteld wordt aan onevenwichtigheid.

Deze onbalans wordt door jullie wetenschappers in de tweede wet van thermodynamica beschreven. Wetenschappers hebben ontdekt dat wanneer een systeem gesloten raakt, het begint af te brokkelen en degenereert. Wat dit werkelijk betekent, is dat wanneer iets in het materiële universum wordt afgesneden van de energiestroom uit de spirituele wereld, ze een gesloten systeem wordt. Wanneer dat gebeurt, kunnen de structuren en vormen die in het materiële universum geschapen zijn, niet meer transcenderen, niet meer groeien. Zij worden dan aan de samentrekkende kracht van de Moeder onderworpen, die maakt dat alles in een spiraal van samentrekken en verval komt die uiteindelijk alles terug laat keren naar een toestand waarin geen vormen en structuren meer zijn. Met andere woorden, wanneer de schepping niet meer de visie van de Christusgeest en de drang om voortdurend te transcenderen opvolgt, zal ze gewoon samentrekken tot de zwaartekracht ervoor zorgt dat de materie zelf instort tot een zwart gat waaruit niets kan ontsnappen.

De sleutel om een duurzame en evenwichtige schepping in stand te houden, is de visie en de waarheid van de Christusgeest is. Deze visie schept een constante en evenwichtige groei. Het is een wet van God dat jullie in ruil voor het geschenk van leven, voortdurend moeten groeien en transcenderen. Het leven zelf is groei en zelftranscendentie, dus als je niet wilt groeien, kies je voor de dood. God maakt het je mogelijk die keuze te maken, maar de consequentie is onvermijdelijk dat je een spiraal van geleidelijke achteruitgang ingaat, die tot de dood leidt.

Wanneer je verkiest deel uit te maken van het doodsbewustzijn, kun je de uitbreidende en samentrekkende kracht niet meer als echte polariteiten zien die elkaar onderling aanvullen en versterken. Je kunt dan niet meer zien dat de uitbreidende kracht van de Vader altijd ietsje sterker moet zijn opdat de schepping kan blijven transcenderen. In plaats daarvan begin je de uitbreidende en samentrekkende kracht als tegenpolen te zien en je begint zelftranscendentie te duchten. Je begint bang te worden dat als je verandert, als je transcendeert, jij kunt verliezen wat je hebt.

Het belang van overgave
Om naar een hogere staat toe te groeien, moet je bereid zijn je geheel aan God over te geven. Je moet bereid zijn je talenten als de redelijke offergave op het altaar te leggen, waardoor je letterlijk alles aan God teruggeeft. Wanneer je dit doet, zal Gods wet je offergave veelvoudig vermenigvuldigen, zoals Jezus in de parabel van de talenten heeft uitgelegd. Voordat de vermenigvuldiging echter kan plaatsvinden, moet jij bereid zijn je talenten echt op te geven, alsof ze voor altijd weg zijn. Door dit te doen, laat je zien dat je emotioneel aan niets op deze wereld van vorm gehecht bent en dit bewijst je onsterfelijke liefde voor de Vader die boven alle vormen staat. Dit maakt het jou vervolgens mogelijk om nog een stap te doen naar eenheid met God.

De daad van alles wat je hebt overgeven aan God, is de sleutel tot spirituele groei. De daad van het opgeven van je beperkte identiteitsgevoel is de sleutel om alles worden wat je als individualisatie van God bent. Zoals Jezus in de parabel van de talenten heeft uitgelegd, is er een bewustzijnsstaat die mensen bang maakt dat ze door op te geven wat ze hebben, verlies kunnen lijden. Mensen raken gehecht aan wat ze hebben en weigeren daarom het op te geven zodat het niet kan worden vermenigvuldigd. Dit brengt mensen ertoe hun talenten in de grond (in het menselijke denken) te stoppen en dit voorkomt de vermenigvuldiging ervan. Mensen zijn geneigd vast te blijven houden aan wat ze hebben en weigeren het los te laten om te transcenderen en meer van God te worden.

Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb beschreven, is dit met Lucifer gebeurd. Hij had een zeer hoog niveau van spirituele verworvenheid bereikt, maar toch moest hij dezelfde test doen die iedereen moet doen, namelijk alles wat je hebt loslaten om de volgende stap op het pad van groei te zetten. Echter, hoe meer je het gevoel hebt dat je wat hebt, hoe moeilijker deze test wordt, zoals Jezus in de parabel van de rijke man heeft uitgelegd. Lucifer kreeg de kans om naar het materiële universum af te dalen om de balans en het licht van de Christusgeest aan alle wezens op deze wereld te brengen. Ja, mijn geliefden, het is waar dat Lucifer lichtdrager of lichtbrenger betekent. Het was inderdaad de bedoeling dat Lucifer licht zou brengen, het licht van de Christus en de waarheid van Christus, aan de wezens die in het materiële universum aan het evolueren waren.

Omdat hij echter bang werd zijn licht te verliezen, weigerde hij de dienaar van allen te zijn. Hij weigerde alles op het altaar te leggen en het echt aan God over te geven. Hij begon vast te houden aan wat hij had en het gevolg was dat zijn bewustzijn werd blootgesteld aan de samentrekkende kracht van de Moeder. Zijn bewustzijn begon zich te vernauwen en zijn hele vibratie werd lager totdat hij de hogere vibraties van het spirituele rijk niet meer kon zien.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat je, hoewel Lucifer echt een voorbeeld is van wat iedereen met vrije wil kan overkomen, niet al te veel aandacht aan Lucifer moet besteden of van hem een soort zondebok maken. Je moet niet in de val lopen door te denken dat Lucifer de schuld van alle problemen op aarde is. Lucifer maakte in werkelijkheid deel uit van een bewustzijnsstaat die losstaat van de volmaakte visie van de Christusgeest. We zouden het daarom het bewustzijn van de antichrist kunnen noemen.

Dit bewustzijn wordt gebaseerd op een leugen en de oorspronkelijke leugen is de leugen dat de uitbreidende kracht van de Vader tegengesteld is aan de samentrekkende kracht van de Moeder. Maar uit die oorspronkelijke leugen kwam een bijna oneindige verscheidenheid aan andere leugens voort die een heel conglomeraat vormt, een hele bewustzijnsstaat, die ik het kromme denken zou willen noemen.

Dit is de bewustzijnsstaat die door de slang in het Hof van Eden wordt gesymboliseerd. De bewustzijnsstaat om Adam en Eva daar in verzoeking te brengen, omdat zij van God vrije wil hadden gekregen. Weet je, je kunt geen vrije wil hebben zonder de kans te krijgen tegen Gods wet en zijn bedoeling voor de schepping in te gaan. God wil dat je zijn wet en bedoeling ervan opvolgt, maar hij wil dat je dat vanuit een volkomen vrije keuze doet. Je kunt die keuze niet maken zonder dat je weet dat je de optie hebt tegen Gods wil in te gaan. In het ideale geval wil God dat je dit weet en dan uit liefde kiest zijn wil te doen.

De leugen van goed en kwaad
Toen zielen besloten te eten van de verboden vrucht, kwamen ze terecht in die bewustzijnsstaat en toen begonnen ze de samentrekkende en uitbreidende krachten als tegengestelden te zien, namelijk de tegengestelden goed en kwaad. Zij begonnen feitelijk te denken dat God, de Vader, goed en God, de Moeder, slecht is. Zij begonnen dus te denken dat alles wat zij in dit materiële universum deden, slecht was en dit heeft tot het concept erfzonde geleid. Het bracht mensen er ook toe de vrouw de schuld te geven van de zondeval.

In werkelijkheid is er niets slechts aan de samentrekkende kracht van de Moeder. Het is er gewoon om een tegenwicht voor de expanderende kracht van de Vader te vormen. De samentrekkende kracht houdt het hele universum bijeen en geeft vorm aan de wereld van vorm. Het kwaad verschijnt alleen ten tonele wanneer de samentrekkende kracht zo uit evenwicht raakt dat het de expanderende kracht ter zijde schuift en daardoor groei stopt. Dit kan alleen gebeuren wanneer bewuste wezens weigeren te groeien, zodat ze zich afsnijden van hun spirituele zelf. Daardoor worden ze gesloten systemen die buiten de spirituele wetten van God vallen en daardoor aan de materiële wetten onderworpen zijn die alles samentrekken en het in de laagst mogelijke energiestaat terugbrengen.

Dus mijn geliefden, ik hoop dat jullie nu kunnen begrijpen dat de problemen op planeet aarde niet door één wezen veroorzaakt worden. Zelfs al zijn de volgelingen van Lucifer vervuld van hoogmoed en denken ze dat hij heel machtig was, toch was hij simpelweg niet machtig genoeg om alle problemen en onevenwichtigheden te veroorzaken die je zelfs op deze kleine planeet vindt. Er zijn twee nodig om te dansen en er is een hele mensheid voor nodig om de problemen en het lijden dat je tegenwoordig op aarde ziet, in het leven te roepen. Daarom delen de meeste mensen de verantwoordelijkheid voor de huidige problemen die op deze planeet te zien zijn. Zij delen deze verantwoordelijkheid, omdat ze naar de lagere bewustzijnsstaat afgedaald zijn, de geest van de antichrist, de kromme geest.

Zij hebben dit gedaan door een aantal kromme leugens te accepteren die deze bewustzijnsstaat vormen. Wat zijn die kromme leugens? Nu, er zijn een aantal Godeigenschappen en die eigenschappen kunnen worden voorgesteld als spirituele vlammen van een bepaalde kleur en met een bepaalde kristallijnen structuur. Er zijn vele van die eigenschappen zoals liefde, kracht, waarheid, wijsheid, genade en vele andere. Waar het mij om gaat, is dat voor elk van de positieve eigenschappen van God, voor elk van die facetten die de wereld van vorm samenstellen, er vervormingen zijn, een stel leugens dat de Godeigenschap en de Godvlam neutraliseert.

Elke levensstroom ontstaat uit één van die vlammen van God en kwam naar dit universum om de individuele versie van die bepaalde Godvlam tot uitdrukking te brengen. Maar toen die levensstroom tot een lagere bewustzijnsstaat verviel, gebeurde dat omdat hij in enkele leugens ging geloven die een vervorming van die specifieke Godvlam zijn. Bijvoorbeeld: Sommige levensstromen zijn ontstaan uit de vlam van Godkracht. Zij faalden door enkele van de leugens te geloven die een vervorming van de Godkracht zijn. Een voorbeeld van zo’n leugen is dat een kleine elite de macht over de meerderheid van de bevolking moet krijgen en een totalitaire macht uitoefenen om te voorkomen dat mensen zichzelf vernietigen.

De bedoeling van mijn uitleg is jullie te laten zien dat elke levensstroom naar planeet aarde is afgedaald met de bedoeling haar specifieke Godvlam tot uitdrukking te brengen. Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb uitgelegd, werden mensen niet in de volheid van het Godbewustzijn geschapen. Het was de bedoeling naar dit gebied af te dalen om met hun vrije wil en met hun Godvlam te experimenteren, zodat ze geleidelijk aan hun Godbewustzijn konden opbouwen. Zij kregen dus een veilige omgeving waarin zij konden experimenteren en fouten maken zonder zichzelf en anderen te vernietigen.

God eist geen volmaaktheid
Wat ik jullie hier vertel, is dat God niet ogenblikkelijk volmaaktheid van zijn zonen en dochters heeft geëist. God wist dat wanneer een nieuwe levensstroom naar de aarde afdaalt, hij niet het volle Christusbewustzijn heeft. Hij kan daarom niet altijd de juiste balans tussen de expanderende en samentrekkende krachten van haar specifieke Godvlam vinden. Weet je mijn geliefden, binnen elk van die Godvlammen vind je de eeuwige polariteit van de expanderende en samentrekkende kracht.

Bijvoorbeeld: in de vlam van Godkracht is er een expanderende tendens en een samentrekkende tendens. Wanneer deze twee tendensen in evenwicht zijn, zul je Godkracht op een harmonieuze wijze tot uitdrukking brengen. Wanneer zij uit het evenwicht raken, druk je Godkracht op een onevenwichtige manier uit, wat je er vaak toebrengt de vrije wil van anderen te negeren en probeert onbeperkte macht over andere mensen te krijgen, waaronder de onbeperkte macht.

Wat ik hier wil zeggen, is dat toen de eerste levensstromen naar de aarde afdaalden, ze veel fouten maakten, maar geen van de fouten waren zo erg dat ze een neerwaartse spiraal creëerden. Weet je, deze levensstromen stonden voortdurend in contact met hun spirituele leraren. Zulke leraren worden in het boek Genesis als de God in de Hof van Eden gesymboliseerd. Dit wezen was echt een vertegenwoordiger van God, een wezen uit het spirituele rijk dat als leraar voor levensstromen diende.

Dus de levensstromen mochten met hun Godvlam experimenteren en wanneer zij een fout maakten en hun vlam op onevenwichtige wijze tot uitdrukking brachten, maakte hun spirituele leraar hen op liefdevolle wijze van hun fout bewust en hielp hen deze corrigeren. Levensstromen konden daardoor blijven groeien en steeds beter worden in het tot uitdrukking brengen van hun Godvlam op een evenwichtige manier.

Zie je, deze levensstromen legden daarna alles wat zij deden met volmaakte liefde op het altaar van God, wat betekent dat ze er totaal niet gehecht aan waren. Door deze overgave werden al hun fouten ogenblikkelijk vergeven en de verkeerd gekwalificeerde energie gezuiverd. Al hun goede daden werden vermenigvuldigd en de energie als hun schat in de hemel opgeslagen. Met andere woorden, zowel hun juiste als minder juiste keuzes werden gebruikt als stapsteen om de levensstroom voortdurend te laten groeien. Zij leefden werkelijk in een positieve, omhooggaande spiraal waarin elk besluit hen dichter bij God bracht.

Helaas besloten bepaalde levensstromen van de verboden vrucht te eten, namelijk het doodsbewustzijn dat je opent voor de angst voor onherstelbaar verlies. De eerste golf levensstromen die naar de aarde afdaalde, experimenteerde met hun Godvlam zonder er zelfs maar over na te denken dat zij tegen Gods bedoeling met het leven in konden gaan. Zij bleven leren en transcenderen en begonnen hun Godvlam steeds beter tot uitdrukking te brengen. Zij weigerden het doodsbewustzijn hun leven te laten binnenkomen.

Er kwam echter een moment, en die kwam na de val van Lucifer, waarop de levensstromen op aarde van de verboden vrucht van het kromme bewustzijn besloten te eten. Zij vielen ten prooi aan de kromme leugens en het gevolg was dat zij bang werden om fouten te maken. Ze zagen plotseling dat ze ‘naakt’ waren, wat wil zeggen onvolmaakt, en zij raakten beschaamd over hun fouten. In plaats van gewoon van hun fouten te leren, Gods vergeving te accepteren en verder te gaan, werden ze nu bang om te experimenteren en wilden de talenten behouden die ze al gekregen hadden.

Zij vielen ten prooi aan de kromme leugens dat God minder van hen zou houden of hen scherp zou veroordelen, omdat zij niet volmaakt waren en zij hadden het gevoel dat zij nooit evenveel waard zouden kunnen zijn als hun broeders en zusters in het spirituele rijk. Dit is de geboorte van het Kaïnbewustzijn waarin mensen beginnen te geloven dat wanneer zij minder dan anderen hebben, zij Gods liefde minder waard zijn. Dus in plaats van alles wat zij hebben op het altaar te leggen, willen zij hun tekortkomingen voor God verbergen, willen zij hun fouten voor hun leraar verbergen. En bij hun pogingen dit te doen, zijn ze bereid die broeders of zusters te ‘doden’, die meer licht lijken te hebben, die boven de massa lijken uit te steken. Zij doen dit vanuit de foute overtuiging dat als er niemand boven hen uitsteekt, zij wel de favoriete zoon moeten zijn.

Abel werd de moeite waard bevonden, omdat hij bereid was zich geheel aan God over te geven en de vermenigvuldiging van Abels offer door God maakte hem de moeite waard. Zoals Jezus zei: “Ik kan zelf niets doen, de Vader in mij doet het werk.” Kaïn had evenveel waard kunnen worden door zich geheel aan God over te geven. Maar omdat hij niet bereid was de redelijke offergave te geven, had God niets om te vermenigvuldigen en daarom kwam Kaïn altijd na Abel op de tweede plaats. In plaats van zich over te geven en te zorgen dat God hem de moeite waard maakte, probeerde Kaïn de moeite waard te worden door dat te verwijderen waarvan hij dacht dat het de hindernis was waardoor God hem niet liefhad. Hij probeerde zijn broer te verwijderen die een voortdurende herinnering was aan zijn eigen onvolmaaktheid.

Deze denkwijze is natuurlijk een illusie, want God houdt van al zijn zonen en dochters met een onvoorwaardelijke en oneindige liefde. Hoe kunnen er favoriete zonen zijn wanneer Gods liefde oneindig is? Hoe kan er ongelijkheid in de oneindigheid zijn? Zoals Jezus’ parabel over de talenten aantoont, maakt het God niet uit of één zoon of dochter meer bereikt heeft of meer licht heeft dan de andere. Allen die bereid zijn hun verworvenheden op het altaar te leggen, zullen hun gaven vermenigvuldigd zien en zullen de vreugde van de Heer binnengaan.

Je verbergen voor de leraar
Mijn geliefden, het echte probleem met het Kaïnbewustzijn is dat het mensen ertoe brengt zich voor hun leraar te verbergen. Wanneer je besluit je voor je leraar te verbergen, onderbreek je de energiestroom tussen het spirituele rijk en het materiële universum. Je onderbreekt de stroom tussen je spirituele zelf en je lagere wezen. Dit doorbreekt dan de cirkel van het leven en je raakt dan van God afgesneden, van je spirituele zelf afgesneden en je ziel wordt een gesloten systeem.

Nu mijn geliefden, wanneer je afgesneden bent van de levensstroom, begin je langzaamaan te beseffen dat er iets ontbreekt, dat je niet compleet bent, dat je onvolmaakt bent. En dit kan de aanleiding zijn voor het gevoel dat God je oneerlijk behandeld heeft, dat God je niet gegeven heeft wat je verdient en dat God het jou te moeilijk heeft gemaakt om te groeien.

Zelfs al is je levensstroom in het materiële universum, hij heeft het potentieel Gods volmaaktheid op deze wereld te manifesteren, zoals jouw geascendeerde broeders en zusters die volmaaktheid in de hemel manifesteren. Om die volmaaktheid echter te manifesteren, moet je het Christusbewustzijn krijgen, dat je de evenwichtige visie geeft hoe jij je Godvlam in de volmaakte polariteit van de expanderende en samentrekkende kracht tot uitdrukking moet brengen.

Dit ligt binnen ieders bereik, maar zoals ik in mijn laatste verhandeling heb uitgelegd, was het de bedoeling dat menselijke zielen dit Christusbewustzijn geleidelijk aan zouden bereiken en daarom werd het hen niet allemaal in één keer gegeven. Maar één van de leugens die je in het kromme bewustzijn ziet, is de leugen dat menselijke zielen het Christusbewustzijn hadden moeten krijgen zonder het door hun eigen experimenten en inspanningen te verdienen. Welnu, mijn geliefden, menselijke zielen kregen het leven. Ze kregen een prachtige en harmonieuze planeet waarop zij met hun vrije wil konden experimenteren, waarop zij hun individualiteit en hun Godvlam tot uitdrukking konden brengen. Mijn geliefden, wat kan een ziel zich nog meer wensen?

Wat een prachtig en schitterend geschenk van God om de kans te krijgen te transcenderen en geleidelijk aan alles te worden wat God is. Maar om alles te worden wat God is, krijg je ook de kans een unieke individualisatie van God te worden. Je hebt de kans meer te worden dan hoe je was toen je geschapen werd, omdat je jouw eigen individualiteit door jouw ervaringen in de wereld van vorm kunt opbouwen.

Menselijke zielen hebben echt het hoogste geschenk gekregen dat iemand zich maar kan wensen. Maar door de leugens van het kromme bewustzijn, begonnen sommige zielen te geloven dat zij door God waren afgezet, dat ze oneerlijk door God behandeld waren, dat God onredelijke eisen aan hen gesteld had door de mogelijkheid te scheppen fouten te maken. Dit is het bewustzijn dat ik in mijn verhandeling beschreef, waarin Lucifer iedereen probeert te laten voelen dat God een fout heeft gemaakt door hen vrije wil te geven.

Mijn geliefden, begrijp alsjeblieft dat toen God je vrije wil gaf, hij je de mogelijkheid gaf om fouten te maken. God gaf je echter ook een spirituele leraar die jouw fout ogenblikkelijk zou kunnen corrigeren. En ik kan je verzekeren dat er geen verband zit tussen een fout maken en daarvan de schuld krijgen. In tegenstelling tot het kromme beeld van God als de boze en veroordelende God, is God de God van onvoorwaardelijke liefde. God heeft je nooit de schuld gegeven, omdat je een fout hebt gemaakt. Zodra jij je fout erkende en besloot hem te corrigeren, was Gods vergeving er ogenblikkelijk en onvoorwaardelijk.

Je ziet nu dat menselijke zielen een veilige en liefdevolle omgeving kregen waarin ze konden experimenteren. Ze kregen vrije wil en het recht met die vrije wil te experimenteren, zelfs het recht om fouten te maken en die fouten door een liefdevolle leraar te laten corrigeren. En elke fout die zij maakten, werd ogenblikkelijk vergeven. Mijn geliefden, wat is dan het enige element, dat de paradijselijke staat verbreekt, wat is het enige dat de energiestroom tussen geest en materie kan verbreken, wat is de enige factor die mensen uit het paradijs kan halen?

Welnu, onthoud dat Gods vergeving er ogenblikkelijk is. Omdat jij echter vrije wil hebt, moet jij die vergeving accepteren. Anders zou jij je niet van jouw fouten bevrijden! Dus het enige aspect van de kromme geest dat voorkomt dat je Gods vergeving accepteert, is dat jij je ondankbaar ten opzichte van God begint te voelen.

Wanneer je de kromme leugen van ondankbaarheid je bewustzijn binnen laat komen, kun je Gods vergeving voor je fouten niet accepteren. Dan kun jij het leven niet meer als een geschenk zien en je begint het als een risico te zien. En doordat jij het leven niet als geschenk accepteert, zul je onvermijdelijk de verbindingsdraad verbreken, de energiestroom tussen geest en materie afbreken en daardoor de cirkel van het leven verbreken. Dit voorkomt dat mensen naar de Hof van Eden terugkeren, wat in werkelijkheid een bewustzijnsstaat is. In die bewustzijnsstaat, die staat van Genade, staat ieder mens in contact met zijn of haar Christuszelf en daardoor met de IK BEN Aanwezigheid en de spirituele leraren in de hemel.

De meester-sleutel tot het paradijs
Ik hoop dat jullie nu kunnen zien dat de meester-sleutel om de hemel op aarde te herstellen, het gevoel van dankbaarheid te herstellen is, het gevoel van oneindige dankbaarheid voor God en voor de kans die het leven echt is. Mijn geliefde harten, kijk eens naar deze planeet en zie eens hoe weinig mensen dankbaarheid voor het geschenk van het leven voelen en voor de kans om van het leven te maken wat hun ziel ervan wenst te maken. Zie hoeveel mensen zich ondankbaar over hun ouders voelen en hen verantwoordelijk stellen voor de tegenslagen in hun leven. Zie hoeveel mensen zich ondankbaar voelen over hun echtgenoten en hen de schuld geven van hun problemen. Zie hoeveel mensen zich ondankbaar over hun samenleving voelen en verwijten dat die hen niet alles geeft wat ze nodig hebben. Kijk naar hoeveel mensen ondankbaarheid over God voelen, God de schuld geven van alles wat er op aarde gebeurt, evenals God de schuld geven van alleen al het feit dat zij bestaan. Kijk eens hoeveel mensen God de schuld geven voor de ellende en het lijden dat je momenteel op aarde ziet, in plaats van de waarheid te erkennen dat mensen de onvolmaakte omstandigheden gemaakt hebben die je op deze planeet ziet.

Door anderen de schuld te geven van jouw problemen, consolideer je deze problemen omdat jij je niet bij machte maakt ze te veranderen. Door echter te erkennen dat je vrije wil hebt en daardoor de kans hebt je op één lijn te brengen met de Christuswaarheid in je hart, maak jij het jezelf mogelijk de kracht van God in je leven te brengen om de omstandigheden te veranderen die tot lijden en het gevoel van gebrek leiden. En door dat te doen, kun je aan het Kaïnbewustzijn ontsnappen en opstijgen naar het Abelbewustzijn, waardoor je in staat gesteld wordt Gods overvloed in alle aspecten van je leven te manifesteren.

Mijn geliefde harten, de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk van het overvloedige leven. God wil dat je de overvloed krijgt van elke goede en volmaakte gave. Je hebt echter vrije wil en God moet die vrije wil respecteren. En daarom kan hij deze overvloed niet aan je opdringen. Als je besluit de cirkel van het leven te verbreken, zal je leven blootgesteld worden aan de onevenwichtige kracht van de samentrekkende kracht van de Moeder. Dit zorgt ervoor dat je leven zich samentrekt tot er gebrek en lijden is. En als je er op staat dit pad te blijven volgen, omdat je Gods vergeving niet accepteert, creëer je vervolgens een neerwaartse spiraal die uiteindelijk tot je persoonlijke ondergang zal leiden. Wanneer een kritiek aantal mensen dit pad nemen, kan het tot de ondergang van hele beschavingen leiden, zoals dat inderdaad in een ver verleden is gebeurd, maar niet in jullie huidige geschiedenisboeken vermeld staat.

Jullie hebben de keus. God heeft jullie deze planeet gegeven en hij heeft jullie het recht gegeven met je vrije wil te experimenteren. Je kunt kiezen in de kromme bewustzijnsstaat te blijven dat ervoor zorgt dat je fout na fout maakt tot je vast komt te zitten in een maalstroom van karma en onvolmaakte energie die je onvermijdelijk in een zwart gat naar beneden zal slepen waaruit geen ontkomen aan lijkt te zijn. Of je kunt kiezen naar de Christusgeest te reiken die altijd beschikbaar is als het zachte kleine stemmetje in jouw hart en zo de neerwaartse spiraal te doorbreken. Hierdoor kun je beginnen aan de opwaartse klim terug naar het overvloedige leven.

En de sleutel, de meester-sleutel om de neerwaartse spiraal van zelfvernietiging te doorbreken, is het gevoel van dankbaarheid van jouw levensstroom aan God opnieuw tot stand te brengen. Door waarlijk deze dankbaarheid te voelen, door jouw ziel te vullen met oneindige en onvoorwaardelijke dankbaarheid voor God en Gods volmaakte geschenken, zul je de energiestroom tussen de geest en de materie, tussen jouw spirituele zelf en jouw lagere wezen, herstellen. Daardoor zul je opnieuw de cirkel van het leven sluiten die verbroken werd toen je van de verboden vrucht van het kromme bewustzijn at.

De Rozenkrans van Wonderbare Dankbaarheid
Mijn geliefde harten, juist om jullie te helpen de cirkel van het leven te herstellen, breng ik vandaag mijn rozenkrans van Wonderbare Dankbaarheid uit. Deze rozenkrans is het tegengif voor elk menselijk gebrek en elk aspect van het menselijke lijden.

Ik zeg niet dat mijn andere rozenkransen niet meer nodig zijn. Zij zijn echt voor hun specifieke doel nodig. Toch moet ik jullie zeggen dat er nauwelijks een probleem op aarde is dat niet met dankbaarheid opgelost en verwijderd kan worden. En de reden daarvoor is simpel, namelijk dat dankbaarheid God in je leven (terug)brengt. En met God is alles mogelijk. Wanneer God dus in je leven is, kunnen alle problemen opgelost worden en wordt het overvloedige leven opeens gemanifesteerd.

Het terrorisme en het Kaïnbewustzijn
Ik keer nu terug naar het onderwerp terrorisme. De terroristen die de Westerse naties hebben aangevallen, zijn echt naar het Kaïnbewustzijn afgedaald en zijn jaloers op hun Westerse broeders en zusters die meer overvloed dan zijzelf lijken te hebben. Zij hebben het gevoel dat dit onrechtvaardig is, dus zijn ze er nu op uit de Westerse beschaving te vernietigen door de gebrekkige logica van het Kaïnbewustzijn dat hen het gevoel geeft dat als zij hun broeder vermoorden, God dan des te meer van hen moet houden. O mijn geliefden, wat is dit een illusie, omdat God al van hen houdt met oneindige en onvoorwaardelijke liefde. Hun eigen bewustzijnsstaat voorkomt simpelweg dat zij Gods liefde accepteren.

Ik weet zeker dat jullie kunnen inzien dat het onmogelijk is met terroristen te redeneren. Het is onmogelijk met mensen te redeneren die vastzitten in het Kaïnbewustzijn. Wat je echter kunt doen, is dat Kaïnbewustzijn verteren en de sleutel om dit te doen, is golven van oneindige dankbaarheid het collectieve bewustzijn van de mensheid in te laten stromen. Dat is precies wat mijn Rozenkrans van Wonderbare Dankbaarheid zal bewerkstelligen – als het door een kritiek massa mensen opgezegd wordt.

Ik zeg jullie nog een keer dat ik erop reken dat jullie deze rozenkrans omarmen en haar met alle hartstocht in jullie hart opzeggen. Ik reken erop dat jullie het woord van al mijn rozenkransen overal verspreiden en ze in iedere mogelijke situatie op te zeggen. Mijn geliefden, deze rozenkransen zijn mijn geschenk aan allen. Ik besef dat niet iedereen het feit kan accepteren dat deze rozenkransen door mij op de wereld gebracht zijn door te spreken door iemand die geïncarneerd is. Niet iedereen zal voor deze website en haar leringen openstaan. Toch geef ik jullie mijn geschenk opdat jullie deze rozenkransen aan iedereen kunnen uitdelen, zelfs aan mensen die niet openstaan voor de leringen op deze website.

Je kunt deze rozenkransen in elke taal op aarde vertalen en jullie hebben mijn toestemming de rozenkransen te publiceren naar jullie goeddunkt. Wees je er echter van gewaar dat de rozenkransen auteursrechtelijk beschermd zijn om te voorkomen dat ze voor commerciële belangen geëxploiteerd worden. Dus houd je alsjeblieft aan de wetten hiervoor, voor je eigen bescherming en om de rozenkransen te beschermen.

Laat mij tot slot zeggen dat hoewel mijn rozenkransen worden opgezegd om de wereldomstandigheden te verbeteren, elke rozenkrans een persoonlijk voordeel in zich heeft voor degenen die ze opzeggen. Ik weet zeker dat jullie kunnen zien dat mijn Rozenkrans van Wonderbare Dankbaarheid voor jou persoonlijk van enorm groot voordeel kan zijn door de stroom van het leven tussen jouw spirituele zelf en jouw ziel te herstellen en daardoor Gods overvloed naar jullie persoonlijke leven te halen. Ik vertrouw erop dat ik niets meer hoef te zeggen om jullie te laten zien dat deze rozenkrans echt een geschenk is dat jullie de wonderbare dankbaarheid laat voelen die de sleutel is om de deur naar de hemel te openen.

In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, verzegel ik jullie hierbij in de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder en ik zend een oneindige golf van wonderbare dankbaarheid naar de aarde.

Ik zeg nu, als de Goddelijke Moeder die door een fysieke spreekbuis spreekt: “Door de oneindige kracht van de Goddelijke Moeder verteer ik de zwarte wolk van ondankbaarheid die planeet aarde omhult. Daarom bevrijd ik al het leven door deze nieuwe kans om dankbaarheid voor God te omarmen, dankbaarheid voor het leven en dankbaarheid voor de aarde als platform voor groei. In naam van mijn Zoon, Jezus Christus, het is af. Amen.”