Kan de islamitische Wereld – te beginnen bij Turkije – geaccelereerd worden naar het Gouden Eeuwbewustzijn?

ONDERWERPEN: De uitdaging van Pallas Athena aan de Turkse natie – Onderzoek de rol van religie in een moderne natie – Islamitische naties moeten bereid zijn naar de oprichting van de islam te kijken – Was de Koran helemaal zuiver? – Nieuwe openbaringen voor de islam – De totaal mannelijke God transcenderen – Het verschil tussen een echte en valse religie – Elke levensstroom heeft een zelfbedachte reis – Turkije moet de islamitische agressiviteit overwinnen – Religieuze conflicten overwinnen – De uitdaging van de waarheid

Geascendeerde Meester Pallas Athena, 5 mei 2010, Izmir, Turkije

De uitdaging van Pallas Athena aan de Turkse natie
Laat ik dan mijn Speer van Waarheid naar het hart van de Turkse natie werpen. Laten we de zelfgenoegzaamheid, het gepeupelbewustzijn, van de Turkse natie opschudden, die wil dat alles bij het oude blijft, zodat er een bepaald gevoel van controle is, zonder bereid te zijn het onbekende onder ogen te zien en voorbij het bekende te accelereren – en dat al zo lang bekend is dat iedereen natuurlijk ruim de kans heeft gehad om zich aan dat bewustzijn en de materiële genoegens van vroeger over te geven.

Het wordt natuurlijk tijd dat ik, Pallas Athena, de Turkse natie de uitdaging toewerp: transcendeer, transcendeer, transcendeer. Accelereer je uit het oude bewustzijn, anders wordt het oude bewustzijn al snel een gesloten systeem, een gesloten cirkel, die wordt onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica. En dan komt de vergelding, de terugkeer van ouder karma dat deze natie de laatste paar eeuwen heeft gemaakt, inclusief die van het Ottomaanse Rijk en het zogenaamde bloedbad onder de Armenen, die natuurlijk de Armeense genocide was – maar zelfs andere annalen die ook ingelost moeten worden en onder ogen gezien – en daarom zul je daarmee ten onder gaan – of worden getranscendeerd.

Onderzoek de rol van religie in een moderne natie
Want als je in bewustzijn transcendeert, kan wat naar jullie terugkeert, getranscendeerd worden voor het fysiek wordt, want als er geen transcendentie in bewustzijn is, nu, dan keren die oude verslagen van karma weer terug als fysieke gebeurtenissen die niet kunnen worden verloochend – om het volk dan nog een kans te geven om het oude bewustzijn te transcenderen.

Er is veel decennia lang al veel vooruitgang in deze natie geboekt, maar er zijn bepaalde gebieden van bewustzijn die nauwelijks door de veranderingen in de buitenwereld zijn beïnvloed. Het is gewoon niet mogelijk om vooruit te gaan zonder de rol van de islam in de Turkse natie en de Turkse psyche onder ogen te zien. Er moeten onderzocht worden welke rol religie in een moderne, Gouden Eeuwsamenleving zou moeten hebben. En er moet vooral onderzocht worden of een religie – of het nu de islam, het katholicisme, het boeddhisme, het hindoeïsme of welke ander -isme – moet worden toegestaan om een samenleving te domineren.

De Gouden Eeuw is het tijdperk van de Heilige Geest en zoals we nu al op veel manieren tot uitdrukking hebben gebracht, wordt het tijd dat de structuren die de stroom van de Heilige Geest belemmeren, naar beneden tuimelen. En natuurlijk zijn er weinig structuren die de stroom van de Heilige Geest meer belemmeren dan die oude religies die zo verkalkt en gestold zijn in rituelen en doctrines en dogma’s dat er nauwelijks nog ruimte is voor de Geest om een vorm van vernieuwing te brengen.

En dus is de vraag die het eerst aan bod moet komen in de Turkse natie, deze: Zal ze accelereren naar het bewustzijn van Europa en een constructief lid van de Europese Unie worden of afzakken naar de islamitische naties van het Midden-Oosten en verscheidene decennia teruggaan in de tijd, in letterlijk een heel korte tijd? Dit is het probleem dat onder ogen moet worden gezien, en dat moet openlijk en moedig onder ogen gezien worden, want de grotere vraag die erachter zit, is of het mogelijk is om de Islamitische wereld te accelereren naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw?

Islamitische naties moeten bereid zijn naar de oprichting van de islam te kijken
Is het echt mogelijk om aan de wurggreep van de orthodoxe islam op de geest van de mensen te ontsnappen, zodat de mensen zich kunnen openstellen voor zowel de veranderingen in bewustzijn als de fysieke veranderingen die nodig zijn om hun samenlevingen te accelereren naar het Gouden Eeuwbewustzijn. Dit is natuurlijk een vraag waarop geen antwoord is, omdat alles afhangt van de vrije wil van meer dan de miljard mensen die in islamitische naties leven.

Maar ik moet jullie waarschuwen dat als de islamitische wereld niet kan of wil accelereren naar het Gouden Eeuwbewustzijn, deze samenlevingen dan zullen worden achtergelaten. En het gevolg van de tweede wet van de thermodynamica is onvermijdelijk dat die zich uitvergroot in deze naties, uitvergroot door conflicten en oorlogen tegen elkaar. Er bestaat natuurlijk het potentieel tot oorlog met niet-islamitische landen. Maar het grotere potentieel is dat de islamitische landen zich tegen elkaar zullen keren vanwege wat zij waarnemen als de dominantie in de islamitische wereld, en wat zij zullen zien als een kans om de dominante macht te worden die daarna de islam over de hele wereld zal verspreiden – en de wereld dan tot een islamitische wereld maken in plaats van een Gouden Eeuwwereld.

Want er zijn veel mensen in islamitische naties die de Gouden Eeuw zullen zien als een directe bedreiging voor hun levensstijl, voor de islam zoals zij die definiëren – wat natuurlijk niet de ware islam is die door Aartsengel Gabriel aan de profeet Mohammed werd geopenbaard. En om deze verandering door te voeren is het dus absoluut noodzakelijk dat de mensen in de islamitische naties – maar in de eerste plaats Turkije – bereid moeten zijn om juist naar de oprichting van de islam te kijken en zich een heel simpele, maar erg provocerende, vraag te stellen.

Ze weten, ze erkennen dat Mohammed een ware boodschapper was van een hogere macht. Dit is geen punt van discussie, omdat Mohammed een echte profeet was voor de Aartsengel Gabriel en de open deur om een lering naar buiten te brengen die gesponsord werd door de geascendeerde meesters. Maar de vraag die gesteld moet worden, is: was Mohammed een helemaal zuivere boodschapper? Was hij een zuivere profeet? Was de lering die Mohammed bracht zuiver of werd die vertekend, niet alleen door het bewustzijn van Mohammed, maar ook door het collectieve bewustzijn van die tijd en de cultuur en de plaats waar hij woonde? Heeft het massabewustzijn in de Arabische wereld de boodschappen die Mohammed bracht, ook vertekend?

Dit is een vraag waar heel weinig Moslims mee willen worstelen. Het is begrijpelijk dat zij het moeilijk vinden om met die vraag te worstelen, want hoe kan zo’n vraag per slot van rekening beantwoord of opgelost worden? Nu, er bestaat geen enkele manier waarop die beantwoord of opgelost kan worden met de menselijke bewustzijnsstaat. En hier zie je dus een volmaakt voorbeeld van wat wij een catch-22 hebben genoemd. Want Mohammed leefde in een tijd, in een cultuur, op een plaats, waar het overheersende massabewustzijn gedompeld was in wat Jezus zo accuraat beschreven heeft als het zwart-witdenken, de alles-of-niets-mentaliteit. En daardoor hadden de mensen in de tijd van Mohammed maar één keuze. Mohammed accepteren als profeet – en dat hield in dat wat hij naar voren bracht echt en het Woord van God was – of je zou Mohammed als profeet afwijzen, hem daardoor als instrument van de duivel zien en je gerechtigd voelen om hem en zijn volgelingen te proberen te doden en de nieuwe religie, de islam, uit te roeien.

En dan zie je dat maar weinigen Mohammed meteen als een ware profeet accepteerden en er waren mensen die hem meteen afwezen. En in de vroege jaren van de islam was er een strijd op leven of dood tussen die twee. En je ziet dat degenen die Mohammed en de eerste Moslims aanvielen, het vaste voornemen hadden om hen en de profeet te doden. En als de profeet en zijn supporters niet teruggevochten hadden, zouden ze er natuurlijk in geslaagd zijn hem – of liever, zijn fysieke lichaam – te doden.

Maar als dat gebeurd was, wat zou er dan terecht gekomen zijn van de islam? Nu, het zou een waarachtige transcendente religie geworden zijn. Want door zich te laten doden, zou de profeet hebben gedemonstreerd dat hij niet-gehecht was aan zijn fysieke omhulling en het fysieke leven. En dan zouden zijn leringen transcendenter geworden zijn. Dan zouden er geen coupletten in de Koran hebben gestaan die geïnterpreteerd hadden kunnen worden als rechtvaardiging voor de jihad, of andere vormen van geweld. De leringen zouden zuiverder zijn geweest, net zoals de leringen van Jezus – die inderdaad bereid was om zich te laten doden om te demonstreren dat hij onthecht was, wat de oorspronkelijke christelijke leringen tot een voorbeeld, een transcendente religie, maakten.

Was de Koran helemaal zuiver?
Als je eerlijk wilt zijn en als je de concepten dualiteit en niet-dualiteit begrijpt, als je het zwart-wit denken begrijpt kun je natuurlijk – met de dagelijkse denkgeest – bepaalde conclusies trekken over de geboorte van de islam en het vermengen van zuivere coupletten – die spreken over de ene ware God daarboven – en niet-zo-zuivere coupletten die spreken over het goedkeuren van een gewelddadige reactie, wat niet de andere wang toekeren is, maar natuurlijk weerstand bieden aan het kwaad. Maar toch, zelfs als je zo redeneert, zal het geen ultiem antwoord zijn op de vraag die ik bij jou heb neergelegd. En de reden is dat de dagelijkse denkgeest niet zo’n antwoord kan geven; die kan slechts argumenten voor of tegen een bepaald standpunt leveren, argumenten waar je oneindig over kunt debatteren.

Dit was het probleem dat de geascendeerde meesters in de tijd van Mohammed hadden – oneindig veel argumenten die niet doorslaggevend waren en het Arabische volk niet verder konden brengen. Daardoor werd een ingecalculeerd risico genomen door een boodschapper te selecteren die de deur naar progressieve openbaringen kon zijn, openbaringen die toen – door het transcendente karakter ervan – misschien een kans vormden om in de mensen het verlangen te wekken naar iets meer dan de eeuwig menselijke machtsstrijd, de eeuwig menselijke kibbelarij om de superioriteit, om te bewijzen dat jouw argumenten, overtuigingen en wereldbeeld, superieur aan alle andere waren.

Wanneer zullen de mensen eens genoeg krijgen van die eeuwige kibbelarij? Wanneer – dit is nog een vraag die ik de Islamitische wereld toewerp, en in de eerste plaats de natie Turkije. Wanneer krijgen jullie er eens genoeg van te moeten bewijzen dat je superieur aan andere naties bent, om vast te houden aan het zogenaamde glorierijke verleden van het Ottomaanse Rijk, dat helemaal niet zo glorierijk was – gezien vanuit het gekerstende perspectief van de geascendeerde meesters – maar gewoon slechts weer een wereldrijk dat zijn dominantie met geweld wil vestigen in plaats van geweld te transcenderen.

En daardoor zou jij je af kunnen vragen waarom Mohammed – zelfs al was hij gekozen tot echte profeet – waarom hij zo gekleurd kon worden door het zwart-witbewustzijn van zijn tijd dat hij – ongemerkt en zelfs met de beste bedoelingen – bepaalde verzen naar buiten bracht die werden vertekend door dit bewustzijn? En dat komt natuurlijk, omdat een boodschapper of profeet wanneer hij geselecteerd wordt niet in een bovenmenselijke staat verkeert. Die boodschapper is een klein beetje verder dan de meerderheid van de mensen, maar niet zover dat zij zich niet kunnen vereenzelvigen met de boodschapper en wat door hem naar buiten wordt gebracht.

En dus de vraag blijft altijd: is de boodschapper bereid om het bewustzijn te transcenderen dat hij had toen hij begon met boodschapper zijn. Zal hij of zij bereid zijn om dat niveau te transcenderen, zodat de boodschapper voortgaande openbaringen kan blijven geven die steeds verder in een spiraal opklimmen, zolang de boodschapper daartoe bereid is, of geïncarneerd is? Of zal de boodschapper weigeren zijn bewustzijn te transcenderen en dan op een bepaald moment onvermijdelijk voor de keuze komen te staan: laat je het oude zelfgevoel sterven en herboren worden in een nieuw zelfgevoel, of blijf jij vasthouden aan het oude en daardoor niet meer door de geascendeerde meesters worden gesponsord?

Iemand zou misschien door kunnen gaan met een of andere vorm van niet-gesponsord boodschapper zijn, omdat je wel een beetje waarheid naar voren zou kunnen brengen, maar die wordt onvermijdelijk vertekend door het bewustzijn dat je juist niet wilde transcenderen. En dan is het niet zuiver meer, hoewel het nog wel zo kan lijken voor de niet ingewijden, omdat er overeenkomsten zijn tussen deze en de eerdere lering die zuiver was. Overeenkomsten, omdat de boodschapper een bepaalde hoeveelheid vibratie en licht in zijn of haar bewustzijn heeft geabsorbeerd en daarom nog een poosje kan doorgaan zonder in feite gesponsord te worden. Maar de boodschapper kan wel iets naar buiten brengen dat op een echte openbaring lijkt, omdat die overeenkomsten vertoont met de oude en dan degenen om de tuin kan leiden die niet hebben gedaan wat ik bij de Acropolis aan het licht heb gebracht.

Ze hebben niet de talenten van de eerdere lering geïnternaliseerd en vermenigvuldigd, zodat ze verder konden kijken dan de eerdere lering en te zien dat die lering werd gegeven vanuit en voor een bepaald bewustzijnsniveau, een niveau dat ze nu getranscendeerd hebben. En daarom kunnen ze dan zien dat de nieuwe openbaring die wordt gegeven van een hoger niveau is dan de nieuwe zogenaamde openbaring die niet van een hoger niveau komt en dus niet echt kan zijn. Want alle progressieve openbaringen moeten blijven transcenderen, anders zijn het geen echte progressieve openbaringen meer van de geascendeerde meesters.

Nieuwe openbaringen voor de islam
Het ultieme antwoord op de vraag of de islam wel of niet werd vertekend, is GEEN redeneren met de uiterlijke geest. Want het was natuurlijk de bedoeling van de oorspronkelijke openbaringen om mensen te helpen, om mensen een reddingslijn te geven die hen kon helpen het redeneren met de dagelijkse denkgeest te transcenderen. En de ultieme manier om die kwestie op te lossen, is dat mensen zich op individuele basis rechtstreeks afstemmen op de leiding door de Heilige Geest van de geascendeerde meesters.

En als genoeg moslims dat zouden doen, dan zouden de geascendeerde meesters inderdaad nieuwe openbaringen door geschikte boodschappers uitgeven, die zich dan als een lopend vuurtje door de islamitische wereld konden verspreiden en de islamitische wereld inderdaad zou helpen de oude patronen te transcenderen waarin ze nu al zoveel eeuwen vastzit. Dit wil niet zeggen dat deze boodschapper de open deur zou kunnen zijn voor zulke openbaringen; dat is niet het geval, omdat hij andere opdrachten heeft. Maar geschikte boodschappers zouden natuurlijk uit de islamitische wereld zelf naar voren komen, als er een kritieke massa werd bereikt in het bewustzijn van moslims. Als voldoende aantallen openstaan voor zulke openbaringen, dan zouden de mensen die al geïncarneerd zijn, die op innerlijke niveaus daarvoor getraind zijn, geactiveerd worden en die zouden naar voren treden.

Maar er zouden veel veranderingen moeten worden doorgevoerd, want deze boodschappers zouden echt zijn, één mannelijk, één vrouwelijk. En de vrouw zou natuurlijk de belangrijkste boodschapper zijn om een nieuwe lering naar voren te brengen. En ik ben ervan overtuigd dat velen van jullie begrijpen dat de grote vraag is of de islamitische wereld inderdaad in staat en bereid is om te accepteren dat een vrouw als ware boodschapper van God of de geascendeerde meesters kan dienen. Dit zou een immense stap omhoog in bewustzijn zijn, totaal opnieuw nadenken over wat het betekent om een echte volgeling van de islam te zijn, om de ene ware God Allah te vereren.

De totaal mannelijke God transcenderen
Het zou nodig zijn om het hele monotheïstische beeld van de totaal mannelijke God te heroverwegen en de openheid te krijgen dat er een vrouwelijk aspect van God is en dat monotheïsme, zoals het door Abraham werd gepredikt, niet afhankelijk is van een totaal mannelijke God. Een door mannen gedomineerde cultuur vroeg om een totaal mannelijke God en schiep een totaal mannelijke God naar zijn eigen beeld en gelijkenis, net zoals ik aan het licht heb gebracht wat de Griekse beschaving met de Godin van de Waarheid heeft gedaan – een gesneden beeld gemodelleerd naar hun eigen smaak, zodat zij van dat beeld een lichaam konden maken en het beeld ver van hen verwijderd te zien.

En zo kwam het dat de door mannen gedomineerde Arabische cultuur een totaal mannelijke, almachtige God vereiste en ze deden dat om de mannelijke dominantie in hun samenlevingen te rechtvaardigen, om te rechtvaardigen dat zij hun vrouwen onderdrukten en hen geen enkele invloed op de beslissingen in de samenleving uit te laten oefenen. Zoals wij in Rome en elders hebben blootgelegd, creëert die onderdrukking van vrouwen een fundamentele onevenwichtigheid in de samenleving die dat aanneemt. Want mannen zijn sterker in de uitbreidende kracht van de vader en wanneer die uitbreidende kracht uit evenwicht raakt, ontstaat het verlangen, de behoefte, om anderen tot iets te dwingen.

En dan vorm je een op geweld gebaseerde cultuur die slechts tot oorlog kan leiden, want die cultuur zal haar eigen tegenstander in het leven roepen. En dan komen de mannen in een neerwaartse spiraal terecht van steeds meer agressiviteit, tot het lijkt dat er maar één uitkomst mogelijk is en dat is een fysieke oorlog. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden, maar niet door de mannen, hoe verstandig die ook zijn. Het had enkel – ENKEL, mijn geliefden – voorkomen kunnen worden als vrouwen de mannen in evenwicht mochten brengen en dan zou het evenwicht in de samenleving tussen de uitbreidende en de samentrekkende kracht weer hersteld zijn.

Hoewel de Griekse natie de eer opstrijkt als de oorsprong van de democratie, zie je het rampzalige gebrek in de Griekse democratie? Die werd, opnieuw, gedomineerd door mannen en daarom maakte die de ondergang mee op de manier waarop het altijd gebeurt – door oorlogen en veroveringen van buitenaf of door degeneratie van binnenuit, door corruptie en intriges. Opnieuw, de poging om geweld te gebruiken om te krijgen wat je wilt in plaats van je op één lijn brengen met de waarheid van God, de waarheid van de geascendeerde meesters, de waarheid die Jezus tot uitdrukking bracht toen hij zei: “Heb geen angst, kleine kudde, want jullie vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.”

Wanneer je één wordt met de vaders wil en geen geweld meer wilt gebruiken, hoef je geen geweld te gebruiken, want God geeft je waar je echt naar verlangt – en dat is het AL verheffen. Dit is natuurlijk de waarheid. Als jij je op één lijn brengt met de waarheid van de transcendente God – die het mannelijke en vrouwelijke ontstijgt en dus de ware Allah is – nu dan geeft die God jou alles wat jij nodig hebt, alles wat je wenst, wanneer jij jezelf beziet als de vrouwelijke polariteit van de mannelijke polariteit die de niet tot uitdrukking gebrachte God is die boven alle indelingen in polariteiten staat, maar de tot uitdrukking gebrachte God is. De tot uitdrukking gebrachte God die de mannelijke polariteit vormt voor zijn eigen schepping, zijn eigen uitdrukkingsvorm – van wie jullie de hoogste vertegenwoordiger zijn in deze sfeer, in dit materiële universum. Want jullie zijn zelfbewuste medescheppers die het potentieel hebben om de open deur te zijn om het koninkrijk van God fysiek te manifesteren.

Dit is de ware innerlijke betekenis van de islam. Dit is de ware God die gepredikt wordt in de zuivere verzen van de Koran, die niet zo met de onzuivere vermengd zijn. En waarom liet men dit vermengen toe? Omdat er mensen waren die als instrument dienden voor de verkeerde leraren, de krachten van anti-waarheid – die deden wat ze altijd probeerden te doen met een nieuwe religie: de waarheid en fouten proberen te vermengen en beide tot de status van onfeilbaarheid te verheffen. Zodat degenen die afgestemd zijn, zich aangetrokken voelen tot de waarheid die zij zien en dan gedwongen worden alles te accepteren, waardoor ze de misvattingen accepteren die hen verhinderen om echt het bewustzijn te transcenderen waarop zelfs de ware leringen werden gegeven.

Door de waarheid met fouten te vermengen en beide tot de status van onfeilbaarheid te verheffen, tot de status dat je er geen vragen over mag stellen, zal de combinatie ervan voorkomen dat de volgelingen van een bepaalde religie de leringen van die religie transcenderen, hun talenten vermenigvuldigen, en zich daardoor boven dat bewustzijn verheffen. Zodat zij altijd vast blijven zitten in het oude bewustzijn in plaats van met die nooit eindigende stroom van progressieve openbaringen die van boven komt, mee te gaan.

Het verschil tussen een echte en valse religie
Want zoals je natuurlijk wel weet als je de website van Jezus bestudeert, was hij niet van plan om een spirituele beweging te creëren die van de Heilige Geest was afgesneden. Zei hij niet dat hij naar de vader zou gaan opdat de vader nog een Pleitbezorger zou sturen, namelijk de Heilige Geest die niet alleen maar door de ene persoon Jezus zou kunnen stromen, maar door veel mensen in de christelijke beweging. En daarom kon die beweging op geen enkele manier worden gecentraliseerd of onder een of ander centraal gezag geplaatst of een gecentraliseerde doctrine in het leven roepen, want de stroom van de Pleitbezorger – de stroom van de Heilige Geest, als de stroom van het levende woord door veel mensen – zou zo’n centralisatie voorkomen en daardoor voorkomen dat de verkeerde leraren die nieuwe beweging zouden domineren.

Maar toen die stroom werd afgesneden, toen die van de islam werd afgesneden, toen die van andere religies werd afgesneden, ontstond er meteen vervorming en dan heb je het idee dat er gecentraliseerde doctrines en dogma’s moeten komen, een gecentraliseerde Bijbel, die dan als het ultieme gezag wordt waargenomen, zodat die dan kan voorkomen dat iedere nieuwe openbaring kan worden geaccepteerd als de nieuwe verder gaat dan de oude. Welnu, mijn geliefden, vertel me eens, als je enige betekenis aan een nieuwe openbaring zou toekennen, zou dat dan niet zijn dat die verder gaat dan de oude openbaring? Want heeft het voor nut om nieuwe openbaringen naar voren te brengen die gewoon ophalen wat er al eerder gezegd is? Nee, progressieve openbaringen die progressief zijn, hebben maar één doel en zijn pas progressief wanneer die verder gaan dan de oude.

Is dat niet een stukje logica die moeilijk te ontkennen valt, zelfs voor de lineaire geest? En daarom kan het enkel ontkend worden door degenen die zelfs niet eens logica en de rede willen gebruiken, maar blindelings aanhangen wat zij als hun toegangsbewijs naar de hemel zien – maar dat is niet het toegangsbewijs tot de hemel van het spirituele rijk, want daar staat niets stil.

Elke levensstroom heeft een zelfbedachte reis
Ik ben niet dezelfde Pallas Athena die vereerd werd door de oude Grieken. Ik heb dat bewustzijnsniveau vele malen getranscendeerd, zoals de oude Grieken dat hadden moeten transcenderen – als ze waarachtig de Geest van Waarheid hadden aanbeden in plaats van een door mensen gemaakt beeld van een of andere godin die op een troon zit, versierd met hier een daar wat symbolen en juwelen, of goud, of wat ook maar indruk op mensen lijkt te maken. Dus wat is de ware bedoeling van de Griekse goden en godinnen? Wanneer je naar hen kijkt, zie je menselijke eigenaardigheden. Hebben degenen die in het geascendeerde rijk leven zulke eigenaardigheden – kunnen zij oorlog met elkaar voeren, jaloers op elkaar zijn? Is dit echt mogelijk? Natuurlijk niet, en zeg ik dan dat de Griekse goden en de Griekse religie helemaal vals waren? Nee, dat niet, want opnieuw, er kwam bepaalde inspiratie van boven die werd aangepast aan de bewustzijnsstaat van de mensen in die tijd.

En dus was het de bedoeling dat zij verder zouden zien dan de menselijke eigenaardigheden van de Griekse goden, te zien dat het projecties waren door het bewustzijn van de mens. Maar als je verder kijkt, kun je natuurlijk iets vinden dat jou voorbij de sluier van de dualiteit brengt. Maar je moet, natuurlijk, bereid zijn om die innerlijke leiding te vragen, zodat jullie die verborgen geheimen kunnen vinden die je verder kunnen brengen, zodat je de epische reis kunt vervolgen die in de Odyssee beschreven wordt, omdat Odysseus natuurlijk symbool staat voor de geest en haar poging om terug te keren naar haar koninkrijk, het verloren koninkrijk toen ze besloot naar de dualiteit af te dalen.

En dus heeft elk van de 6 miljard mensen op deze planeet stuk voor stuk een persoonlijke epische reis, maar die reis is geen reis die aan jullie werd opgedrongen door krachten van buitenaf, hetzij Griekse goden of de superieure God of Jehova of Allah of hoe je hen ook wilt benoemen. Het is een reis die jij bedacht hebt, want de naakte waarheid over alle religies op aarde is natuurlijk dat die van God een object maken als een extern wezen of wezens, een of andere kracht van buitenaf die je iets probeert op te dringen, terwijl de essentiële waarheid, zoals in Maitreya’s boek uitgelegd wordt, is dat alles waar jij in je huidige situatie mee wordt geconfronteerd, het gevolg is van keuzes die jij hebt gemaakt.

Niemand in de hemel neemt het jou kwalijk dat jij de keuzes hebt gemaakt die jou de weg van het vermaak naar jouw huidige situatie en bewustzijnsniveau lieten aflopen. Die schuld is een creatie van de verkeerde leraren, maar geaccepteerd door jouw ego, omdat jij, door te accepteren dat je iets gedaan hebt dat je niet ongedaan kunt maken, een excuus krijgt om die bewustzijnsstaat te houden waarin je gelooft dat je door externe krachten geoordeeld wordt en dat jouw lot en jouw verlossing afhangt van externe krachten en door externe krachten wordt tegengehouden.

De waarheid over alle ware religies is dat jij verantwoordelijk bent voor jouw bewustzijnsstaat en dat jouw bewustzijnsstaat je slechts buiten het koninkrijk der hemelen houdt. Want het ware koninkrijk der hemelen is een bewustzijnsstaat – daarom zei Jezus, dat het koninkrijk binnenin jou is. Wat binnenin jou is, is jouw bewustzijnsstaat. Jij bent de enige autoriteit die daar verantwoordelijk voor is, maar zoals Maitreya uitlegt, kwam er een moment waarop jij besloot dat je die verantwoordelijkheid niet wilde dragen. En daarom keerde jij de ware leraar die er was om jou te helpen de verantwoording voor jouw pad te nemen, de rug toe.

En daardoor moest jij die beslissing verdedigen en het laten lijken alsof het geen beslissing was. Want is het niet zo dat de ultieme rechtvaardiging om je van de leraar af te keren, is dat je het laat lijken alsof jij die keus niet maakte om je af te keren, maar dat je gedwongen werd door een of andere straf door deze boze externe God – en dat je daarom niet zelf terug kunt gaan door eenvoudig een andere beslissing te nemen. Nee, je moet een epische reis meemaken en aan vereisten in de buitenwereld voldoen die door die externe God zijn gedefinieerd, tot jij je weer gekwalificeerd hebt en het waard bent om het koninkrijk van die God in te gaan.

Dit is het verschil tussen een echte religie en een valse religie. Een valse religie zal het beeld van een externe God, en de externe vereisten en het externe pad overeind houden. Dit is de essentie van de valse religie, terwijl de ware religie de waarheid beschrijft dat jij het pad hebt geschapen, door de keuzes die jij hebt gemaakt, terwijl je uit die staat van eenzijn die je door de leraar werd aangeboden, weg reisde. En de enige manier om terug te komen in die staat van eenzijn, is dat jij de verantwoording neemt voor die bewustzijnsstaat, beseft dat het een gevolg is van keuzes die jij hebt gemaakt en daarom systematisch de keuzes die jou in je huidige positie hebben gebracht in het doolhof dat door menselijke wezens op deze planeet en door de verkeerde leraren en door de ego’s is gemaakt, begint te ontwarren en ongedaan te maken.

Jij bent de enige die jou terug kan brengen naar het koninkrijk van God door te beseffen dat het koninkrijk van God binnenin jou is en daardoor ben je er nooit uitgegaan. En al die verschijnselen in de buitenwereld zijn onecht en kunnen ongedaan gemaakt worden door het geloof dat zij macht over jou hebben ongedaan te maken. En dan pak jij volledig de leiding terug, jij pakt de macht om jouw beslissingen ogenblikkelijk te veranderen, waardoor jij jezelf terugbrengt in het eenzijn met het koninkrijk van God – waarin jij ook één bent met al het leven en jij je dan niet kunt overgeven aan de activiteiten die slechts gerechtvaardigd kunnen zijn wanneer jij je als een gescheiden wezen beziet, dat gescheiden is van alle anderen. En daarom kun je de illusie houden dat jij anderen kunt benadelen zonder jezelf te benadelen.

Turkije moet de islamitische agressiviteit overwinnen
Dit is het bewustzijn waar de islamitische wereld tegenwoordig van doordrenkt is, het bewustzijn van gescheidenheid, het bewustzijn van agressie, dat het nodig is – dat Allah het goedkeurt – dat we erop uittrekken om de islam over de hele wereld te verspreiden. Dit is het bewustzijn dat gelooft dat als het iedereen kan dwingen zich aan de islam te onderwerpen, zich aan islamitisch bestuur te onderwerpen, de wereld dan vreedzaam zal zijn, dat de wereld dan zal zijn hoe God het wil. Dit is het bewustzijn van agressie die je in islamitische naties vindt. Je vindt dat hier in deze natie Turkije, en dit bewustzijn moet worden getranscendeerd voor Turkije een constructief lid van de Europese Unie kan worden.

De Europese landen werden zich na de Tweede Wereldoorlog bewust van het gevaar van op basis van geweld denken, en hebben ernaar gestreefd – niet helemaal succesvol, maar ze hebben zeker grote vooruitgang geboekt om de op geweld gebaseerde bewustzijnsstaat te boven te komen – maar Turkije heeft dit nog niet gedaan. Waar de huidige president het voorbeeld van is, door het feit dat het leger te lang een veel te dominante rol in de Turkse samenleving heeft gehad. Maar dit is ook een uitdrukkingsvorm van het feit dat de islam die dominante rol in de Turkse samenleving wil en daarom was het leger de enige kracht die dit kon tegenhouden door vast te houden aan de noodzaak dat er een seculier leger en Turkije een seculiere natie moet zijn.

En zo zie je dat de ene onevenwichtigheid tot een andere leidt en toch kunnen twee onevenwichtigheden elkaar zelfs op hun plaats houden en voorkomen dat zelfs een nog slechter evenwicht de overhand krijgt. Toch kan deze staat van het leger door met geweld de agressie van de islam tegen te houden, geen stand houden en daarom moet de Turkse natie in de komende jaren, óf dit bewustzijn het hoofd bieden en het bewust transcenderen, óf zal er een nog sterkere confrontatie plaatsvinden tussen deze twee krachten, de Gog en Magog, de opkomende machtselite en de gevestigde machtselite die ultieme dominantie zoekt.

Dit moet natuurlijk getranscendeerd worden voor Turkije lid kan worden van de Europese Unie. Als het niet getranscendeerd wordt, zal er innerlijke strijd, conflicten, ontbranden, mogelijk zelfs burgeroorlog die Turkije in zo’n staat van chaos zal veranderen dat maar weinig mensen zich dat tegenwoordig zelfs maar kunnen indenken. En daarom vraag ik jullie, de spirituele mensen, om de visie te hebben dat Turkije die transitie kan maken. Want als Turkije die transitie kan maken, kan ze natuurlijk een brug tussen de westerse wereld en de islamitische wereld vormen. Ze kan het voorbeeld worden van een natie met een meerderheid aan moslims die het verleden echt kan transcenderen, de strijdende elementen binnen het moslimgeloof zelf, en de hogere bewustzijnsstaat bereiken die haar in staat stelt om het bewustzijn van de Gouden Eeuw feitelijk te omarmen en naar dat Gouden Eeuwbewustzijn te transcenderen, deel te worden van de Gouden Eeuw in plaats van erbuiten te vallen.

Dit is natuurlijk de visie die Saint Germain heeft en graag wil dat alle spirituele studenten die hebben – opdat Turkije het volgende kruispunt, de open deur, kan zijn waardoor de ideeën van de westerse democratie hun weg kunnen vinden naar de islamitische wereld. Zodat de mensen in de islamitische wereld kunnen beginnen te begrijpen dat een samenleving seculariseren, gelijkheid tussen de seksen, gelijke rechten voor alle mensen, echte democratie brengen niet in tegenspraak is met de echte islam. Want de echte islam is niet het militante geloof waarmee zij zijn opgevoed, dat als de enige uitdrukkingsvorm van de islam te zien. Er zit een andere kant aan de islam, een evenwichtige kant die de ware islam is, de ware onderwerping aan de echte God, de ware overgave aan de ware God die de God is die de ene God is in alle manifestaties – en daarom niet in conflict met zichzelf kan zijn.

En daarom kunnen conflicten nooit van de ware God Allah komen – die waarlijk de ene God is, de ongedeelde, ondeelbare God. En daarom kunnen verdelingen, conflicten, gescheidenheid, slechts uit het bewustzijn komen dat apart van deze ware God staat, dat deel uitmaakt van die ene God. En daarom moet dit bewustzijn worden getranscendeerd en wanneer je dat bewustzijn transcendeert, word je een echte moslim. Maar dan zie je ook dat een echte moslim niet apart staat van een echte christen, een echte jood, een echte boeddhist, of een echte hindoe.

Religieuze conflicten overwinnen
Begrijp je dat wanneer je het bewustzijn van gescheidenheid, dualiteit en conflicten transcendeert, er geen conflicten meer tussen de religies zijn of tussen de mensen die religieus kunnen bestaan en de mensen die zich niet door een bepaalde religie tot uitdrukking brengen, maar een andere uitdrukkingsvorm vinden. Dit is de visie van de Gouden Eeuw, want de Gouden Eeuw zal niet door één religie gedomineerd worden. Dit betekent niet dat de bestaande religies moeten verdwijnen, maar ze zullen de oude denkwijze moeten transcenderen, die uit het dualiteitsbewustzijn voortkomt, dat zij exclusief zijn. En dan kan er nog steeds een christelijke religie, een hindoereligie, een moslimreligie, een boeddhistische religie, een joodse religie en vele andere religies bestaan.

Maar er kunnen ook nieuwe geloven ontstaan, nieuwe religies, die in de Gouden Eeuw ontstaan, en er kan een nieuwe benadering van spiritualiteit en religie komen die zich niet vereenzelvigt met een bepaalde traditie, maar de eeuwig stromende bron van voortgaande openbaringen volgt die vanzelfsprekend door vele bronnen in de Gouden Eeuw worden uitgebracht. Want er zal niet één boodschapper of één lering zijn in de Gouden Eeuw dominant zijn; dat zullen er vele zijn. Want de Heilige Geest blaast waarheen hij wil, en geen één bron, één kerk, één lering, kan beweren dat die superieur is of het ultieme gezag heeft.

Dit is het bewustzijn dat uit de dualiteit voortkomt en dat moet worden opgegeven door iedereen die een echte student of echte boodschapper in de Gouden Eeuw van Saint Germain wil zijn – die een Gouden Eeuw van Waarheid is. Want wat is Goud anders dan het symbool van het Christusbewustzijn en het Christusbewustzijn is hete enige dat het Woord van Waarheid scheidt, dat op de juiste manier de waarheid van het onechte scheidt.

De uitdaging van waarheid
En dus heb ik door dit hele dictaat heen het licht uitgegeven dat de stuwkracht vormt die een reactie van de Turkse natie en het Turkse volk eist. Want ik, Pallas Athena, werp nogmaals mijn speer naar het hart van de Turkse natie. En ik zeg met het gezag dat ik van God heb gekregen: “Ik daag jullie uit om te kiezen tussen de waarheid, de ene waarheid van de ene God, en de dualistische zogenaamde waarheid van degenen die tegen zichzelf verdeeld zijn, als de enige manier waarop zij van de ene God gescheiden kunnen zijn.”

“Kies vandaag wie jij wilt dienen. Zul je de ene God dienen of zul je de mindere goden van verdeeldheid dienen? Kies of je één religie die zich exclusief noemt, wilt dienen, of een andere benadering van religie en spiritualiteit vinden die verdeeldheid transcendeert. Kies, of je een progressieve samenleving wilt dienen die gelijkheid en gelijke kansen voor alle mensen probeert te brengen, of dat je een repressieve samenleving blijft dienen die enkelen tot elite verheft en de meeste mensen tot een status van inferioriteit degradeert. Kies vandaag wie je wilt dienen: progressie of regressie.”

“Want ik zeg je, dat ik, Pallas Athena, en het gezag van alle geascendeerde meesters, jullie niet langer die keuze laat negeren, niet meer de kat uit de boom laat kijken en laat denken dat er op een dag wel iets zal veranderen zonder het onechte en onwaarheid in jullie eigen wezen en jullie natie onder ogen te laten zien. Geen kracht van buitenaf zal Turkije veranderen. Jullie, het volk van Turkije, zijn de kracht die Turkije moet veranderen, als het veranderen wil.”

En zodoende zeg ik tegen jullie: “Word wakker uit je zelfgenoegzaamheid, word wakker uit je agressie en wees bereid om die agressie te erkennen, wees bereid om het conflict en de verdeeldheid te erkennen. Wees bereid je onwil om naar de ultieme waarheid te kijken te erkennen in plaats van je vast te klampen aan het idee dat je de ultieme religie al hebt en dat je de ultieme waarheid in de Bijbelboeken en de rituelen en de dogma’s van die religie kunt vangen. Het is niet zo! De ultieme waarheid kan nooit in een lering in de buitenwereld worden gevangen en dit is de uitdaging die ik jullie toewerp. Herken de aard van de ultieme waarheid en stop met het aanbidden van de valse goden en hun gesneden beelden.”

Zodoende is de worp van mijn speer en de worp van licht compleet. Er is zo veel uitgegeven dat dit het bewustzijn in beroering zal brengen. De demonen die zolang dominant zijn geweest in deze natie, zijn met al hun woede opgestaan, maar zij zijn geen partij voor de Speer van Waarheid, want zij zijn niet bereid die te naderen. Want ze weten precies wat die doet: hen dwingen het onechte van hun wezen te zien. En wanneer ze ernaar kijken, kunnen ze niet meer in de bewustzijnsstaat blijven waarin zij gevangen zaten.

Zodoende heb ik zo veel licht uitgegeven als de Turkse natie op dit moment kan hanteren. Genoeg om iets te verstoren, maar niet genoeg om iets te vernietigen. Maar ik zal terugkeren – als er genoeg bereidheid is om de talenten te vermenigvuldigen die gegeven zijn. Dan zal ik zeker terugkeren door deze boodschapper of een andere, en Turkije zal zich verheffen, naar een nieuwe en betere toekomst opklimmen als deel van een nieuwe en gelukkiger wereld. Het is af, en de worp van de speer van de Godin van Waarheid is voltooid!