Het sponsoren van boodschappers en organisaties door geascendeerde meesters begrijpen – in Vissen en Aquarius

ONDERWERPEN: Gebruik je intuïtie – in het Vissentijdperk was de uitdaging niet om blindelings naar leiders te luisteren – het Aquariustijdperk is het tijdperk van vrijheid – vrijheid is onmogelijk zonder Christusonderscheid – wet dat spirituele waarheden niet in de openbaarheid kunnen worden gebracht – nu een nieuwe dispensatie voor openbare openbaringen – vroege christendom was heel divers – een algemeen uitgieten van de Heilige Geest – de Geest versterkt wat er in jouw wezen is – wat er in spirituele bewegingen gebeurt – het hoge en lage potentieel – wanneer een groep de Heilige Geest ontvangt krijgen zij een periode van genade – maar meesters kunnen alleen vermenigvuldigen wat mensen internaliseren – een hoger niveau van onderscheidingsvermogen – de uitdaging van Christus – een positie verdedigen of bereid te zijn om te transcenderen – vermijd scepticisme – de meesters eisen geen perfectie alleen de bereidheid tot groei – wees niet loyaal aan een organisatie in de buitenwereld, wees loyaal aan de meesters – hoe je een lering evalueert – de Alpha en Omega van progressieve openbaringen – geen limiet aan progressieve openbaringen

Vraag: Ik heb diverse sessies van een groep bijgewoond die beweert dat zij de geascendeerde meesters channelen en ik voelde daarbij veel hoge en zuivere energie. Ik kan niet geloven dat de boodschappers het allemaal maar verzinnen. Volgens mijn ervaring voel ik de energie, maar ik denk vaak na over het gebrek aan echte inhoud in de communicatie of lering. Daarom vroeg ik mij af of de bron wel echt een geascendeerde meester is of maar een entiteit op het astrale vlak. Dus moet ik dan geloven dat ze paranormale bedriegers van de meesters ‘channelen’? Deze hele situatie is een beetje extatisch! Ik weet zeker dat er veel anderen zijn die geïnteresseerd zijn om te horen wat je hier nog meer over te vertellen hebt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (17 maart 2007):

Ik wil dat alle spirituele zoekers doen wat jij beschrijft, namelijk zich gewaar worden van hun eigen intuïtie. Het is niet mijn bedoeling om van deze website een uitwisselingscentrum te maken waar mensen vragen kunnen stellen over iedere spirituele beweging of lering die er bestaat. Het interesseert mij niet of jij me via deze website volgt, maar dat je mij in jouw eigen hart vindt. Zodoende is het mijn bedoeling met dit Woord van buitenaf om de mensen voldoende hints te geven zodat zij hun eigen intuïtie en onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen en op den duur het interne Woord vinden.

Eén van de belangrijkste uitdagingen van het Vissentijdperk was dat mensen de neiging overwinnen om blindelings de blinde leiders te volgen. Het Aquariustijdperk moet het tijdperk van vrijheid worden, maar je kunt niet vrij zijn als je geen Christusonderscheid hebt om te zien wat echt en onecht is. Vrijheid betekent niet alleen maar doen wat jouw ego wil, maar jouw ego ontstijgen. Om spiritueel vrij te zijn, moet je in staat zijn aan het zwart-witdenken te ontkomen zonder tot het grijs denken te vervallen. Ik zal nog wat meer om over na te denken geven om de mensen te helpen om hun onderscheidingsvermogen aan te scherpen.

Duizenden jaren lang is er een spiritueel mandaat, een wet, geweest dat specifieke spirituele waarheden – vaak mystieke of esoterische kennis genoemd – niet openbaar gemaakt mocht worden. Tijdens mijn missie in Israël viel ik onder die wet, wat je aan de volgende quote kunt zien:

33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen;
34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. (Marcus 4)

De officiële christelijke kerken hebben zich altijd gebaseerd op de kennis die ik in het openbaar kon onthullen, voornamelijk door mijn parabels. Maar de hele afgelopen 2000 jaar (en daarvoor) hebben de geascendeerde meesters diverse organisaties gesponsord, soms geheime genootschappen genoemd, die meer esoterische kennis hebben onthuld aan mensen die bereid waren speciale initiaties te ondergaan.

Dit was slechts een interim-maatregel, want het was altijd onze bedoeling om alle spirituele kennis vrij aan alle mensen te geven. Dit kon echter pas kunnen – om diverse complexe redenen – als wij dichter bij het Aquariustijdperk kwamen. In het Tijdperk van Vrijheid kan er natuurlijk niets geheim worden gehouden. Alles wat verborgen is, moet zichtbaar gemaakt worden.

De laatste 2000 jaar was er niet veel esoterische kennis in het openbaar beschikbaar. Veel van wat ik op deze website uitleg, was ‘verboden’ kennis tot het goddelijke mandaat in de 19e eeuw werd gewijzigd. De geavanceerde kosmologie in het boek van Maitreya had eenvoudig niet kunnen worden uitgegeven ten tijde van de oude dispensatie.

Zoals ik in mijn verhandelingen over het ego uitleg, is er niets wat het menselijke ego niet kan vervormen, dus het systeem om geheime genootschappen te creëren om esoterische kennis door te laten sijpelen, was totaal niet egoproef. Geheimhouding geeft aanleiding tot misbruik en manipulatie, want de leiders van een geheim genootschap kunnen met bijna alles wegkomen door een beroep te doen op geheimhouding. Ook moedigt de hele psychologie van tot een geheim genootschap behoren – door kennis te bezitten die de gewone bevolking niet heeft – aan tot spirituele hoogmoed. Dus bij degenen die al geneigd zijn om hoogmoedig te worden, wordt dit versterkt.

Veel spiritueel bewuste mensen weten dat nadat het goddelijke mandaat werd gewijzigd – wat de geascendeerde meesters toestond om esoterische kennis door te laten sijpelen naar de openbaarheid – hebben we bepaalde organisaties en boodschappers gesponsord. Laat me echter een genuanceerder inzicht geven in wat er daadwerkelijk plaats vond.

Om je dit inzicht te geven, moet ik een algemeen misverstand over de vroegchristelijke beweging uit de weg ruimen, een misverstand dat in het leven werd geroepen doordat de geschiedenis werd herschreven, iets wat door de vroeg katholieke kerk werd gedaan. Denk eens na over de volgende quotes uit Handelingen 2:

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.

De orthodoxe kerken van tegenwoordig hebben de neiging om het vroege christendom als een zeer homogene beweging die rondom de officiële kerk werd geconcentreerd, af te schilderen. De waarheid was heel anders, namelijk dat de vroegchristelijke beweging een uiterst gevarieerde beweging was. In feite zo divers dat het nauwelijks een beweging kon worden genoemd naar de maatstaven van tegenwoordig. Hoe kwam dat? Zoals ik tegen Nicodemus zei:

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:8)

De Heilige Geest is niet iets wat strak wordt gecontroleerd door een of andere goddelijke opzichter. De Heilige Geest is net een windvlaag over een meer en iedereen die zijn zeil heeft gehesen, kan hem vangen – in ieder geval in het seizoen. Met andere woorden, de quote uit Handelingen geeft aan dat er een algemeen uitgieten is waar iedereen die spiritueel wat bereikt heeft, deel van kan uitmaken. Zoals boven aangehaald: “Ik zal mijn Geest over alles wat vlees is, uitgieten.”

Nadat ik geascendeerd ben, werd een deel van mijn Geest daadwerkelijk over deze planeet uitgegoten en veel mensen overal ter wereld hebben er een deel van opgevangen. Veel van mijn directe volgelingen hebben die bijvoorbeeld opgevangen, maar ook velen die mij nog nooit hadden ontmoet, waaronder vele mensen die de kerk later als gnostici en ketters heeft gelabeld. Dit uitgieten wordt toegestaan, omdat de Heilige Geest een kans is om te groeien. Hoe geeft de Heilige Geest mensen de kans om te groeien? Door te versterken wat hij aanraakt!

Luister goed naar deze opmerking. Wanneer je de Heilige Geest opvangt, hem door jouw wezen laat stromen, versterkt hij alles in jouw wezen, zowel wat van Christus als wat van de antichrist is. Door alles te versterken, maakt de Geest zichtbaarder wat in jouw wezen bestaat en geeft je de kans om los te laten van niet van Christus is en te vermenigvuldigen wat wel van Christus is.

Dit is een belangrijk besef, omdat het juist de factor is die bepaalt wat er eigenlijk met een beweging gebeurt. Als een beweging ontstaat, kan die beweging een geleider worden voor een grotere en meer geconcentreerde/gerichte stroom van de Heilige Geest. Maar deze stroom zal ENKEL toenemen wanneer ZOWEL de leider(s) als de leden de geschenken van de Heilige Geest gebruiken om te transcenderen. Mijn punt is dat een beweging in het begin de echte stroom van de Heilige Geest kan krijgen, maar als de mensen de talenten die zij hebben gekregen, niet vermenigvuldigen, dan stopt de stroom van de Geest, gaat in een andere richting of zal op een bepaald niveau stagneren.

Waar ik naar toe wil, is dat wij aan het eind van de 19e eeuw een algemeen uitgieten van de Heilige Geest initieerden, die werd ontworpen om de oude denkwijze van het Vissentijdperk – blindelings de blinde leiders volgen – af te breken en ruim baan te maken voor de nieuwe Aquarius-manier van denken, waardoor iedereen zelf innerlijk contact met het spirituele rijk kan leggen. Dit uitgieten is nog steeds aan de gang en elke boodschapper of beweging die met de geascendeerde meesters werkt, is onderdeel van die algemene stroom.

In de 19e eeuw waren er inderdaad een aantal personen dat dit uitgieten opving en zij hebben diverse bewegingen opgezet. Enkele waren deel van de Spiritistische beweging en anderen ontwikkelden zich tot organisaties die tegenwoordig nog steeds bestaan. Mijn punt is dat er niet één beweging was die een bepaalde mate van de Heilige Geest bezat. Sommige bewegingen kregen een directere vorm van sponsorschap van één of meerdere geascendeerde meesters dan andere, wat betekent dat een organisatie door een paar geascendeerde meesters kan worden gesponsord en niet door anderen.

Zoals ik zei, sinds de 19e eeuw is de Heilige Geest voortdurend uitgegoten. Natuurlijk hebben sommige organisaties meer geconcentreerd/directer een uitgieting gehad en sommige hebben in diverse vormen van direct sponsorschap van de geascendeerde meesters gekregen. Daardoor zijn er altijd mensen geweest en zal er ook altijd meer dan één persoon de open deur voor de stroom van de Heilige Geest zijn.

Ik ben mij ervan bewust dat sommige organisaties het gevoel hadden dat zij exclusief waren en zij baseren dit op wat er in dictaten van ons werd gezegd. Maar het onderliggende mechanisme is dat de mensen om het Aquariusbewustzijn in te gaan – voor eens en voor altijd – het hele bewustzijn moeten achterlaten dat een menselijk wezen of organisatie het monopolie op God, de geascendeerde meesters, de Heilige Geest of het Levende Woord kan hebben. Dus hebben wij soms iets wat mensen wilden geloven, overdreven als test – voor de boodschapper en de studenten.

Wat sommige studenten maar moeilijk kunnen begrijpen is dat wij, de geascendeerde meesters, het spiritueel ontwaken van de mensheid globaal tot doel hebben. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om dit te bereiken en in tegenstelling tot wat veel mensen denken – omdat ze niet de vloek van exclusiviteit uit het Vissentijdperk hebben overwonnen – proberen we dit NIET te doen door een bepaalde organisatie of persoon. In het Aquariustijdperk zal er niet één verlosser of boodschapper zijn, maar vele – in feite moet iedereen onder zijn eigen IK BEN Aanwezigheid zitten.

Wanneer we aan een organisatie beginnen, hebben we een hoog en een laag potentieel. Naarmate de organisatie vordert, wordt het duidelijk of het hoge potentieel kan worden bereikt, en als dat niet zo is, kunnen wij het vorige niveau van sponsoring niet handhaven. Ik zeg niet dat wij licht denken over de offers die de mensen in een bepaalde organisatie brengen. Ik zeg dat God geen onderscheid maakt tussen de mensen of de organisaties waar mensen loyaal aan worden – in plaats van loyaal te zijn aan een globaal doel.

Wanneer wij een organisatie opzetten, is er geen garantie of er zich een hoog of laag potentieel (of een gemiddelde) wordt gehaald. Want dit zal maar van één ding afhangen, namelijk in welke mate de leiders en de leden van een organisatie bereid zijn tot transcenderen. Laten mensen de Heilige Geest die door de organisatie heen stroomt de elementen van de antichrist in hun wezen blootleggen en kiezen zij ervoor om die los te laten? Vermenigvuldigen de mensen de elementen van Christus in hun wezen en durven zij hun Christusschap tot uitdrukking te brengen – zelfs als het niet in de organisatorische cultuur wordt aangemoedigd of verwelkomd?

Dus wat er gebeurt als wij een organisatie sponsoren en het duidelijk wordt dat er niet aan het hoogste potentieel kan worden voldaan? Zelfs als wij een organisatie sponsoren, bestaat de achtergrond van het algemene uitgieten van de Heilige Geest nog altijd en de mensen kunnen op elk moment die wind in de zeilen krijgen. Dus het is heel goed mogelijk dat sommige mensen de leringen die door een organisatie worden gegeven, zodanig internaliseren dat zij dan zelf de stroom van de Geest kunnen opvangen. En als zij die niet in hun bestaande organisatie mogen uitdrukken, moeten ze weg en een nieuw initiatief opzetten.

Maar laat me één ding duidelijk maken. In de Vissendispensatie konden wij een hele organisatie in het algemeen sponsoren, wat betekent dat elk lid die aan zijn verplichtingen had voldaan, door deze sponsoring werd beïnvloed. We zouden misschien met elkaar kunnen afspreken dat wij – een tijdlang – het karma van ieder lid op ons zouden nemen. Dit was een experiment, en in de dispensatie van Aquarius zullen wij alléén individuele personen sponsoren. Als mensen op een georganiseerde manier bij elkaar komen, vermenigvuldigen wij de inspanningen van de groep, maar niet zo dat iedereen die erbij is, een bepaalde sponsoring krijgt. Van nu af aan, in ieder geval in de afzienbare toekomst, krijgt niemand sponsoring, behalve wat ze verdienen op basis van hun bereidheid om hun talenten te vermenigvuldigen. Het is de bedoeling dat iedereen in het Aquariustijdperk onder zijn eigen vijgen- en dadelboom zit, niet onder de paraplu van een spirituele meester.

Dus wanneer een groep mensen op een positieve manier bijeen komt en openstaat voor de Geest, wordt de Heilige Geest uitgegoten, zoals in veel christelijke kerken iedere zondag gebeurt. Er zijn een paar dominees in de Evangelische en Pinkstergemeente die een bepaalde uitgieting van de Heilige Geest krijgen, ook al proberen zij de Heilige Geest te dwingen door hun fundamentalistische overtuigingssysteem te stromen. Dit kan een poos zo doorgaan, om zowel de dominee als de gemeente de kans te geven tot groei. Maar op den duur vergroot de Geest de onopgeloste psychische problemen van de dominee totdat die aan de oppervlakte komen, zoals het geval was met Ted Haggard en anderen.

Je moet er ook nota van nemen dat wanneer een persoon of organisatie een algemene uitgieting van de Geest opvangt, er altijd een interim-periode is waarin mensen de kans krijgen om de Geest te internaliseren, hun wezen te zuiveren en aan impulsen te ontstijgen. Dit is typisch een periode van drie jaar genade en in deze periode kan het lijken dat iemand meer licht heeft dan de gemiddelde persoon. Maar wat er na de eerste drie jaar gebeurt, hangt af van de mate van internaliseren en de bereidheid om de oude denkwijze los te laten – zowel voor de leiders als de leden.

Mijn punt is dat deze periode van genade vaak door zowel de leiders als de leden verkeerd kan worden opgevat als echt sponsorschap van de geascendeerde meesters. In werkelijkheid is het een proefperiode en als er niet voldoende zelftranscendentie is, krijgt de organisatie geen vermenigvuldiging van hun inspanningen meer. Eén teken van het ontbreken van die vermenigvuldiging is precies wat in de vraag werd genoemd, dat een organisatie wel licht heeft, maar dat er weinig nieuwe openbaringen of inhoud naar buiten komt. Hoe kunnen wij ooit nieuwe openbaringen door een boodschapper of organisatie naar buiten brengen, als men niet bereid is om te transcenderen?

We komen nu bij een subtiel – maar essentieel – punt waar volwassen zoekers over moeten nadenken. Er zijn inderdaad veel mensen – zelfs sommige channelers – die echt het uitgieten van de Heilige Geest ontvangen en daardoor een stroom van de Geest naar buiten kunnen brengen die van de geascendeerde meesters komt. Daarom kunnen veel spiritueel bewuste mensen het gevoel krijgen dat een bepaald persoon of organisatie een positieve vibratie heeft of dat de Geest echt wordt uitgegoten (vanzelfsprekend zijn er ook verkeerde geesten die tekenen en wonderen kunnen verrichten, maar niet de vibratie van de Heilige Geest bezitten). Er is niets mis als je dit voelt en het is natuurlijk een goede stap in de richting van Christusonderscheid om de Geest te kunnen voelen.

Maar er is een hoger niveau van onderscheidingsvermogen dat na een poosje kan worden bereikt en een bepaalde hoeveelheid – soms moeilijke – ervaringen. Om dit helemaal te begrijpen, moet je natuurlijk het boek van Heer Maitreya lezen, maar ik zal een korte samenvatting geven. Aan het eind van het boek, beschrijft Maitreya de vier uitdagingen van Christus. Zoals ik heb uitgelegd, is Petrus voor de eerste uitdaging geslaagd, die was de Christus herkennen – of de Geest herkennen. Het is goed om te herkennen dat sommige mensen een stroom met een hogere vibratie hebben dan de gemiddelde dominee, die gewoon op de kansel herhaalt wat hij op het seminarium heeft geleerd.

Maar de tweede uitdaging van Christus is of je de Levende Christus volgt en jij transcendeert of dat je probeert de Christus en zijn lering in jouw mentale kader te proppen. Groei je verder of blijf je in je comfortzone zitten? Laat je het oude zelf sterven om herboren te worden in een hoger identiteitsgevoel? Volg je Christus verder dan jouw mentale kader of probeer je de Levende Christus in jouw kader te laten passen, waardoor je door Christus wordt achtergelaten?

Zoals wij uitleggen, wordt alles gecreëerd door het spel tussen twee basale krachten, de uitbreidende en de samentrekkende kracht, de Vader en Moeder, de Alpha en Omega. Het Alpha-aspect van onderscheid is de stroom van de Geest herkennen en het Omega-aspect is in staat zijn om de inhoud en vorm van die stroom te onderscheiden. Om de woorden te gebruiken uit de vraag boven: “Ik voel ik de energie, maar ik denk vaak na over het gebrek aan inhoud in de communicatie of de lering.”

De eerste vraag is of iemand, een boodschapper of organisatie de echte stroom van de Geest heeft. De tweede vraag is of die stroom gebruikt wordt om te transcenderen, of dat die gebruikt wordt om zich van een bepaalde positie te verzekeren waarin mensen zich op hun gemak voelen? Zoals ik zei, het is mogelijk dat mensen een stroom van de Geest krijgen, maar zij transcenderen niet verder. Daarom leggen ze een bepaald geloofssysteem over de stroom van de Geest heen en de Geest zal dit in zekere mate toelaten. Zoals ik zei, hebben een paar fundamentalistische dominees wel een stroom van de Geest hoewel ze er letterlijk hun overtuigingen over heen leggen. Op dezelfde manier kan iemand een bevooroordeeld geloofssysteem er zodanig over heen leggen dat hij of zij gelooft dat er dictaten komen van Jezus Christus, terwijl ik daar niet bij ben.

Let erop dat ik hiermee niet zeg dat dergelijke dictaten beslist van een verkeerde geest of bedrieger komen. Ik zeg alleen dat volwassen spirituele zoekers moeten beginnen na te denken over hoe gemakkelijk het voor de geest van de mensen is om mentale beelden over de Geest heen te leggen. De Omegakant van het onderscheidingsvermogen vereist dat iemand die neiging opgeeft om mentale beelden over de Geest heen te leggen. De stroom van de Geest lijkt op wit licht dat uit de lamp van een filmprojector straalt. Maar de beelden op het scherm krijgen de vorm die op de filmstrook staat waar het licht doorheen gaat – wat de geest van de boodschapper en zelfs de collectieve geest van de gemeente is.

Deze vaardigheid om mentale beelden op het zuivere licht van de Geest te projecteren, is de belangrijkste oorzaak van de religieuze conflicten die je door de geschiedenis heen ziet, waarbij twee bewegingen er zeker van zijn dat ze de enige ware openbaringen van God ontvangen. Natuurlijk geeft juist ook deze vaardigheid mensen het potentieel om als medeschepper met God te dienen, Gods koninkrijk op aarde te manifesteren. Het hangt allemaal af van de zuiverheid van de filmstrook in jouw geest die afhankelijk is van jouw bereidheid om de Christus alle onzuiverheden in jou bloot te laten leggen en daarna los te laten. Dus de echte vraag is of een boodschapper bereid is om altijd zelf te transcenderen, of dat hij of zij een aardse positie zal proberen te verdedigen.

Wanneer een boodschapper begint, mag iemand zijn of haar mentale beelden op het licht leggen. Maar als de boodschapper – net als de meeste boodschappers – een punt bereikt waarop hij of zijn niet bereid is hogerop te gaan, dan zal het doorgeven van het woord op dat niveau stil komen te staan. Er kan nog wel een stroom van de Geest zijn, maar de inhoud komt niet boven een bepaald niveau uit, wat betekent dat het begint te lijken alsof er niets nieuws meer is – wat ook zo is.

Je zou hieruit kunnen concluderen dat niemand een totaal zuivere boodschapper is, wat waar is. Maar dit betekent nog niet dat alle boodschappers waardeloos zijn, en het is belangrijk te vermijden dat je een scepticus wordt die alle communicatie van Boven ontkent. Je moet herkennen dat communicatie mogelijk is zonder gehecht te raken aan ENIGE specifieke uitdrukkingsvorm en dat doe je door altijd te proberen je vaardigheid te verhogen om de Geest van Waarheid direct te ervaren. Zelfs als een organisatie een imperfecte uitdrukkingsvorm van de Geest heeft, toont het aan dat er iets is dat verder gaat dan de ‘gewone’ bewustzijnsstaat, verder dan het materiële rijk. En als je die stroom tot aan haar bron blijft volgen, ZUL je op den duur de bron zelf tegenkomen. In het Aquariustijdperk is de essentiële stap voor de mensheid te erkennen dat het mogelijk is om communicatie uit het spirituele rijk te ontvangen en dat iedereen dat potentieel heeft – als men bereid is zich bezig te houden met het eeuwigdurende proces van zelftranscendentie.

Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een organisatie evalueren, kijken we verder dan uiterlijke details – waaronder foutieve beweringen die door de organisatie zijn gedaan. We eisen niet van leiders of leden dat zij perfect zijn, we kijken naar de nettowinst die door een organisatie wordt behaald. Helpt de organisatie bijvoorbeeld mensen om zichzelf te transcenderen – zelfs al haalt dat niet het maximale potentieel? Geeft de organisatie meer positieve energie dan negatieve energie op planetair gebied uit? Let er weer op dat als een organisatie nettowinst behaalt, dit niet betekent dat ze direct gesponsord wordt. Ik heb het erover dat de leiders en leden in staat zijn om het algemene uitgieten van de Geest op te vangen en het in zekere mate te vermenigvuldigen.

Een tijdlang kan een spirituele zoeker misschien er zijn voordeel mee doen door bij zo’n organisatie betrokken te zijn. Maar als JIJ verder transcendeert, zal er een moment komen waarop je er serieus over moet nadenken of je in die omgeving wilt blijven – en je moet je er vooral bewust van zijn of je ook misleide loyaliteit aan iets op deze wereld bezit. Zoals we altijd zeggen, wanneer de student er aan toe is, verschijnt de leraar. Het probleem is dat de Levende Christus pas kan verschijnen als je bereid bent je netten achter te laten – waardoor jij je op je gemak voelt – en je oproepen om visser van mensen te worden. Dus zolang jij bij een organisatie blijft, omdat je de Geest maar niet de inhoud voelt, ben je niet in staat om de volgende leraar te zien die jou meer inhoud kan geven.

Hoe moet je de inhoud van een lering evalueren? Hier zijn een paar punten als voedsel om over na te denken:

* Brengt de lering iets naar buiten wat helemaal nieuw is? Een bepaalde organisatie wordt ontworpen om een bepaalde lering uit te brengen voor een bepaald bewustzijnsniveau. Het is de bedoeling dat een organisatie leringen binnen een bepaald kader uitbrengt (niet de allerhoogste lering voor het Aquariustijdperk, omdat zo’n lering niet bestaat). Een andere boodschapper kan misschien die fakkel overnemen en een gedetailleerdere lering binnen hetzelfde kader naar buiten brengen, maar hij moet verder gaan dan wat er al eerder werd gegeven. Anders wordt die niet door de geascendeerde meesters uitgebracht, maar legt de boodschapper zijn of haar geloofssysteem over de stroom van de Geest heen.

* Op een bepaald moment moet de boodschapper verder gaan dan de oude lering en meer naar buiten brengen dan in de oude werd gegeven. Anders zal de beweging stagneren en niet verder opklimmen.

* Daagt de lering je uit om hogerop te komen of laat hij je op je gemak voelen waar je op dat moment zit? Zoals ik heb gezegd, mensen kunnen de Geest opvangen en sommige boodschappers hebben zelfs een poosje directer sponsorschap gehad, maar als zij hun talenten niet vermenigvuldigen en verder transcenderen, wordt het sponsorschap ingetrokken en de Geest zal dan binnen bepaalde grenzen blijven, die worden bepaald door wat de mensen niet willen opgeven. De stroom van de Geest kan misschien wel doorgaan, maar de leringen komen niet meer van de geascendeerde meesters. Ze komen misschien van het hogere zelf van iemand, uit het collectieve bewustzijn van de leden of van wezens uit het mentale en emotionele rijk. Sommige van deze wezens kunnen zich misschien zelfs voor geascendeerde meesters uitgeven. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat de Heilige Geest een ALTIJD transcenderende Geest is, dus als een persoon of organisatie niet verder transcendeert, is het niet meer de Heilige Geest, maar een mindere geest. Sommige boodschappers kunnen de Heilige Geest verliezen, maar omdat ze niet bereid zijn hun positie in de buitenwereld op te geven, gaan ze openstaan voor een lagere geest en sommige volgelingen kunnen het verschil niet zien.

* Is de lering logisch? Is hij consistent? Is hij nuttig of geeft hij alleen maar woorden terug. Is het allemaal opgeklopt – misschien in bloemrijke taal – maar heeft hij geen inhoud? Een volledige lering zal zowel de vibratie van de Geest als echte inhoud bevatten – hij zal de volheid van de Alpha en Omega hebben.

* Is de lering praktisch? Helpt hij om je dagelijkse leven te transformeren en wat van de problemen op te lossen waar je in de moderne wereld naar moet kijken, die in vele opzichten complexer is dan ooit?

* Doen de leiders wat ze zeggen met betrekking tot de leringen belichamen? Dit betekent niet dat mensen perfect moeten zijn. Maar het betekent wel dat ze bereid moeten zijn om zichzelf constant te transcenderen, wat ook je imperfecties toegeven omvat en ze opgeven (doen wat er aan psychisch helingswerk noodzakelijk is om dat te bereiken).

Er zit een Alpha- en Omegakant aan progressieve openbaringen. De Alpha is dat nieuwe, gevorderde leringen worden uitgegeven, leringen die niet eerder konden worden uitgegeven, hetzij omdat er een goddelijk mandaat op zat, of omdat het bewustzijn van de mensheid er nog niet aan toe was. Met andere woorden, we geven openbaringen die iets verder opbouwen, maar verder gaan dan wat er eerder werd uitgebracht. Het Omega-aspect is dat we onze leringen gemakkelijker toegankelijk en begrijpelijker voor een groter publiek maken. Dit houdt in dat leringen op een directere manier en meer recht door zee worden verklaard, en vaak een normalere vorm van taalgebruik hebben.

Als voorbeeld van de vooruitgang bij het uitgeven van het woord, zie je dat de taal en de concepten die in het verleden werden uitgebracht, heel moeilijk te begrijpen waren, vaak omdat ze opzettelijk op een dubbelzinnige manier in complexe taal tot uitdrukking werden gebracht. Dit kan een beperking zijn die de boodschapper oplegt, of vanwege van zijn/haar bekwaamheid/onbekwaamheid om woorden te gebruiken of de helderheid van geest van de boodschapper (of het gebrek eraan). Er is een heel heldere en neutrale geest voor nodig om complexe concepten op een manier tot uitdrukking te brengen die gemakkelijk te begrijpen is, terwijl een troebele geest concepten in wollige taal tot uitdrukking kan brengen.

Tegenwoordig is de mensheid het niveau van gewaarzijn dat ze een eeuw geleden was ontstegen, dus kunnen we nu op een manier spreken die veel directer en ondubbelzinniger is – hoewel we nog steeds bepaalde dingen niet zeggen om ruimte te houden voor het individuele onderscheidingsvermogen van mensen. Sommigen geven de voorkeur aan de oude manier en denken dat een lering als hij moeilijker te begrijpen is, wel verfijnder moet zijn. Denk echter aan wat ik eerder heb gezegd over geheime genootschappen die aanleiding geven tot hoogmoed, omdat zij een lering hebben die de gewone bevolking niet heeft.

Er zijn ook mensen die zich afvragen hoeveel openbaringen wij nog meer uitbrengen en geloven soms dat een bepaalde organisatie een of andere allerhoogste lering heeft uitgebracht. Maar ik kan je ervan verzekeren dat de hoeveelheid progressieve openbaringen die we naar buiten kunnen brengen ongelimiteerd is. Progressieve openbaringen zijn progressief juist omdat ze nooit ophouden. We hebben nog veel meer dingen te zeggen en we hebben vele nieuwe manieren om tijdloze waarheden te beschrijven om die gemakkelijker te bevatten te maken voor mensen in deze specifieke tijd.

In werkelijkheid is de meest verfijnde spirituele lering die ene die het grootste aantal mensen kan begrijpen en internaliseren. We zijn het tijdperk van de elite voorbij, dus we zoeken boodschappers die de waarheid op een duidelijke, ondubbelzinnige, en recht door zee manier tot uitdrukking kunnen brengen. En we zoeken studenten die dit kunnen waarderen en meedoen aan het verspreiden van het woord naar zoveel mogelijk mensen – de hele toon van het religieuze debat te veranderen, zoals Maitreya het in zijn boek noemt.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben nooit het bewustzijn van de elite gehad – hoewel veel van onze studenten wel en dat nog steeds hebben. Het is tijd om die netten achter te laten en vissers van mensen in het water van Aquarius te worden – waarin het geheim van het leven wordt gegeven aan iedereen die oren heeft om te horen.