Ik nodig jullie uit om Spirituele Hulp bij Rampen te geven

ONDERWERPEN: De behoefte aan Spirituele rampenhulp – Het verband tussen het bewustzijn van de mensen en de fysieke planeet

Geascendeerde Meester Shiva, 29 december 2004

IK BEN SHIVA! Mijn naam is SHIVA, en ik ben een vertegenwoordiger van wat jullie in het Westen kennen als de Heilige Geest. Zoals mijn geliefde broeder en zuster, Jezus en Maria, hebben geprobeerd jullie te laten inzien, zijn er in de hemel geen barrières. In de hemel zijn er geen verschillen tussen religies. En daarom willen wij graag dat jullie op aarde dezelfde soort broederschap en zusterschap vormen als wij in de hemel. En wat is het erg dat er zo vaak een grote ramp voor nodig is om mensen tot elkaar te brengen en hen te helpen inzien dat uiterlijke verschillen zoals in rassen of religies er waarachtig niet toe doen.

Er zijn geen verdelingen in de hemel; wij zijn allen één in het Lichaam van God. En toch hebben we verschillende namen en verschillende functies en verschillende ambten. En die zijn niet allemaal beperkt tot, of zichtbaar in, één religie op aarde. En daarom kunnen jullie allemaal, die waarachtig op het spirituele pad naar een hogere bewustzijnsstaat zijn, er voordeel uithalen als jullie de talrijke ambten en meesters kennen die misschien niet bekend zijn bij de religie waarmee jij bent opgegroeid. Het kan nuttig voor jullie zijn onze namen aan te roepen, omdat er kracht in onze naam zit.

En er zit werkelijk kracht in de naam SHIVA, en die kracht is nu hard nodig. Jullie hebben allemaal de verschrikkelijke verwoestingen door de recente aardbeving in Zuidoost-Azië gezien. Jullie hebben gezien dat in een paar uur tijd, tienduizenden mensen uit hun lichaam kunnen worden gehaald. Er zijn nu in het hele gebied van Zuidoost-Azië tienduizenden zielen die zo snel uit hun lichaam gehaald werden, dat ze geen idee hebben wat er met hen is gebeurd. Veel van die zielen zijn nu verward en in shock en zij zwerven maar wat buiten hun lichaam rond, gevangen in het schemergebied tussen het materiële en het spirituele rijk in. En tussen incarnaties in moeten zij naar het spirituele rijk om verder te kunnen gaan met hun persoonlijke reis.

Deze zielen moeten worden losgemaakt, omdat vele van hen niet zo’n niveau van spiritueel bewustzijn hebben dat ze op eigen kracht verder kunnen. En daarom is er enorme behoefte aan degenen die geïncarneerd zijn, die wel spiritueel bewustzijn hebben om aanroepen ten behoeve van deze zielen te doen. Wij hebben jullie nodig om op te roepen dat deze ontheemde zielen niet in het schemergebied blijven ronddwalen, op zoek naar hun geliefden, op zoek naar hun fysieke lichaam, op zoek naar hun huis, wat er allemaal niet meer is. Vraag of zij een lichtpunt mogen zien, zoals in zo vele bijna doodervaringen beschreven is, en of zij de lichtengelen mogen zien die hen komen ophalen om hen naar het volgende niveau te brengen.

Zij moeten worden losgesneden opdat zij hun voormalige leven op aarde en elke gehechtheid aan dat leven, kunnen loslaten en de engelen daadwerkelijk naar het licht volgen. En er is maar één ding dat hen kan lossnijden en dat is vuur – het spirituele vuur dat hun menselijke gehechtheid aan hun fysieke lichaam en hun voormalige leven verteert, zodat zij verder kunnen gaan als de spirituele wezens die ze zijn. En op die manier kunnen zij op een eenvoudige manier hun voormalige leven achter zich laten zonder enig gevoel van verlies en spijt en verder gaan naar de liefde en het licht van God.

Maar omdat deze zielen zich nog niet voldoende spiritueel vuur eigen hebben gemaakt om de reis alleen te maken, blijven ze vastzitten waar ze zijn, tenzij iemand voor hen bemiddelt. Dus vraag ik nu degenen onder jullie die spiritueel bewustzijn hebben erover na te denken dat alles wat in het fysieke octaaf op planeet aarde gebeurt, enkel de zichtbare gevolgen van verborgen oorzaken zijn. En er gebeurt veel onder de oppervlakte van het bewuste gewaarzijn van de meeste mensen, zoals Jezus en Moeder Maria jullie hebben uitgelegd. Het fysieke universum dat je met je zintuigen kunt waarnemen, is maar het topje van de ijsberg.

 

De behoefte aan Spirituele rampenhulp
Jullie zien nu hoe de wereld zich haast de fysieke hulp te verlenen die in deze rampgebieden nodig is om voor al degenen te zorgen die de ramp hebben overleefd. Dit is heel erg nodig en we prijzen allen die hierbij een rol kunnen spelen. Maar ik vraag degenen onder jullie die de spirituele mensen zijn, te beseffen dat er voor alles wat er op aarde gebeurt ook een spiritueel aspect bestaat. Dus net zoals er grote behoefte aan fysieke hulp in de rampgebieden bestaat, bestaat er zelfs nog grotere behoefte aan spirituele tussenkomst en spirituele hulp. En degenen die het meest gewaar zijn, zijn degenen – de enigen – die voor die hulp kunnen zorgen, net zoals degenen die materiële overvloed hebben de enigen zijn die materiële hulp kunnen leveren.

Dus daarom vraag ik jullie (wanneer er een ramp gebeurt) oproepen te doen, specifiek voor de zielen die bij deze ramp zijn omgekomen dat ze worden losgesneden, zodat ze de lichtengelen kunnen volgen die gekomen zijn om hen naar de voor hen geschikte plek te begeleiden. En je kunt dat doen door Aartsengel Michaëls Rozenkrans op te zeggen en aan het begin specifieke oproepen te doen. Maar je kunt het ook tijdens je dagelijkse activiteiten doen door een eenvoudige oproep aan mij, Shiva. Zeg gewoon:

 

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik jou, geliefde SHIVA, op je vlammende Aanwezigheid te manifesteren om alle zielen los te snijden die hun lichaam hebben verlaten bij de ramp … (geef een korte beschrijving). Snijd hen los van elke gehechtheid aan hun voormalige leven en hun fysieke lichaam. Snijd hen los opdat ze het licht van God kunnen zien en de engelen naar dat licht kunnen volgen.

Nadat je deze oproep gedaan hebt, herhaal je mijn naam een aantal keren. Of combineer mijn naam met een eenvoudige oproep aan de Goddelijke Moeder. Als je uit de spirituele traditie uit het Oosten komt, zul je bekend zijn met de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, Kuan Yin. Je kunt dan haar mantra, OM MANI PADME HUM, gebruiken en zeggen:

OM MANI PADME HUM—SHIVA!

Wacht heel eventjes na de mantra en zeg mijn naam dan uit volle kracht, en herhaal de mantra een paar keer. Als jij uit de spirituele traditie in het Westen komt en je meer tot Moeder Maria voelt aangetrokken, kun je zeggen:

WEES GEGROET MOEDER MARIA, EEN IN GENADE—SHIVA!

 

Herhaal deze mantra zo vaak je wilt. Dit zal voor immense hulp zorgen en dit is een lering waarvan ik je kan verzekeren – dat die niet voor de laatste keer nodig is. Er zullen andere rampen komen, zowel zogenaamde natuurrampen, als door mensen veroorzaakte rampen, hoewel Moeder Maria geprobeerd heeft jullie uit te leggen dat alle rampen door de mens worden veroorzaakt.

Het verband tussen het bewustzijn van de mensen en de fysieke planeet
Dit is dus de grimmige werkelijkheid van de tijd waarin jullie leven. De druk die door de mensheid wordt gecreëerd, is zo groot dat de aardemoeder het niet langer in haar lichaam kan verdragen. Net als het lichaam van de mens ziek kan worden wanneer iemand onder stress gebukt gaat, zo kan het lichaam van de aardemoeder ook ziek worden. En dan zien jullie plotseling deze grote beroeringen, zoals de orkanen in Florida en de Caribische Zee en vele andere hevige stormen die jullie de afgelopen maanden in Zuidoost-Azië hebben gezien – en dan nu deze aardbeving.

Ik vraag jullie daarom in overweging te nemen dat de grootste behoefte op deze planeet op dit moment is dat de mensheid de waarheid leert kennen dat de aardemoeder zelf nauw verbonden is met het bewustzijn van de mensheid. En wat plaats vindt als zichtbare gebeurtenissen in het lichaam van de aardemoeder, zijn de gevolgen van de gedachten en gevoelens in het massabewustzijn. Dit is het enige inzicht dat absolute noodzakelijk is op deze planeet. De mensheid kan eenvoudig niet naar een hoger bewustzijnsniveau stijgen, totdat mensen het rechtstreekse verband tussen de fysieke aarde en hun eigen bewustzijn beseffen.

Anders zullen ze elke keer als er een ramp gebeurt, voortdurend geschokt en verdoofd raken. En zij zullen er geen verklaring voor hebben – ze zullen zich machteloos voelen en niet in staat iets te doen om dit in de toekomst te voorkomen. En dus blijven ze verlamd van angst voor het onbekende achter in plaats van gemobiliseerd te worden om heerschappij over de aarde te nemen en het spirituele licht binnenin hen te vermeerderen, het licht dat juist de oorzaak van alle rampen in de toekomst kan verteren. Dit is het ene inzicht dat tot het bewustzijn, het massabewustzijn, van de mensheid moet doordringen. De enige vraag is op hoe het doorbreekt. Daarom doe ik jullie een voorspelling dat er tussen nu en het jaar 2012, twee wegen zijn die de mensheid kan bewandelen.

De hoofdweg, waarop mensen op de spirituele boodschappen gaan reageren die door de geascendeerde meesters vanuit verschillende bronnen zijn doorgegeven. In dat geval zullen ze hun bewustzijn verhogen en de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke leven en voor de planeet als geheel, op zich nemen. Zij erkennen dat zij hun bewustzijn moeten veranderen om verdere natuurrampen of oorlogen te vermijden.

Dit is de hoofdweg en we hopen heel erg dat de mensheid deze weg neemt. Maar dit kan enkel gebeuren als de top 10 procent van de bevolking, zoals Jezus in een recente verhandeling heeft uitgelegd, ontwaakt en beseft dat zij de voorlopers moeten zijn, omdat 80 procent van de bevolking zichzelf niet kan wekken. En de laagste 10 procent van de bevolking zal er alles aan doen om de bevolking onwetend te houden.

Ik moet jullie in alle eerlijkheid zeggen dat als dit ontwaken niet plaats vindt, dan de tweede optie zal plaatsvinden. En het alternatief is dat het aantal en de hevigheid van de natuurrampen zal blijven toenemen, totdat die zo groot wordt dat de mensen niet meer kunnen negeren dat de aarde hen een boodschap stuurt. En die boodschap luidt: “Jullie moeten veranderen of sterven, omdat als jullie niet veranderen, ik zal sterven. En hoe kunnen jullie overleven als het toneel voor jullie fysieke leven niet meer bestaat!”

Daarom vraag ik jullie mijn Aanwezigheid en mijn vuur aan te roepen om de wolk van onwetendheid die over de mensheid hangt, te verteren die de mensen in geloofssystemen – hetzij religieuze of wetenschappelijke – gevangenhoudt, die de realiteit ontkennen dat alles – zelfs de materie zelf – uit Gods bewustzijn wordt gemaakt. En daarom wordt zowel het lichaam van de mensen, als het lichaam van de aardemoeder, rechtstreeks door de tekortkomingen beïnvloed die in het bewustzijn van individuele personen en het massabewustzijn mogen blijven.

IK BEN SHIVA, en ik ben waarlijk een uitdrukking van de Heilige Geest van God, van het spirituele vuur van God. En dus ben ik een individualisatie van de ene ware God die Mozes vereerde in het verterende vuur – zoals alle ware profeten van God. Dus door mijn Aanwezigheid aan te roepen, kan mijn vuur alle onvolmaakte energieën verteren voor ze zo compact worden dat ze tot zelfontbranding overgaan en daardoor er zelfs voor zorgen dat fysieke materie instort.

Daarom breng ik mijn vurige liefde op jullie over, door deze boodschap, en ik nodig jullie uit mij in je persoonlijke leven en het leven van deze planeet toe te laten, zodat ik alles kan verteren wat niet echt is, voordat het verteerd wordt door de dichtheid zelf daarvan. Daardoor kan het spirituele vuur alle tekortkomingen verteren zonder de materie zelf te vernietigen – zoals Mozes de struik zag branden in het vuur, maar die er niet door verteerd werd. Het vuur van God kan de materie vergeestelijken en het zo vrijwaren van zelfvernietiging in het vuur van de hel. Ik verzegel jullie daarom in de vurige liefde van SHIVA die de vlam van God is, die niet gevoed wordt.