De geascendeerde meesters hebben geen macht om de wereld te veranderen: wij hebben dat gezag

ONDERWERPEN: Meesters hebben de macht om oorlog te stoppen, maar zij hebben het gezag niet om de vrije wil van de mens buiten spel te zetten – spirituele oorlogvoering in het spirituele rijk – oorlog begint in de hogere rijken – duistere krachten hebben de mensen in hun macht door hun emoties – oorlog en een draaikolk van emotionele energie – het bewustzijn van de mensen maakt hen gevoelig voor duistere krachten – Hitler kreeg steun van duistere krachten – mensen kunnen de draaikolk veranderen, maar alleen als zij naar zichzelf willen kijken – spirituele oorlogvoering om de geest van menselijke wezens – geascendeerde meesters respecteren de vrije wil, duistere krachten niet – de meesters konden veel achter de schermen doen en hebben het leven van miljoenen mensen gered in overeenstemming met gebeden en karma – gebeden en decreten hebben voorkomen dat er een nucleaire oorlog is uitgebroken – meesters hadden de Tweede Wereldoorlog kunnen voorkomen, maar niet genoeg mensen hebben hun tussenkomst opgeroepen – de meesters kunnen negatieve spiralen op het astrale vlak niet stoppen – meesters hebben toestemming nodig om zich met de wereldzaken te bemoeien – de meesters zijn er altijd voor hen, maar zij moeten hun hulp accepteren

Vraag: Meester Jezus, Wat waren jij en de geascendeerde meesters aan het doen in de laatste helft van de 20e eeuw in de geest. Ik ben een liefhebber van geschiedenis en kijk naar het geschiedeniskanaal. Ik ben aan het ontwaken en ik zie de gruweldaden uit de 20e eeuw niet meer als intellectueel interessant, maar als tragedies. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat de geascendeerde meesters aan het doen waren tijdens WWI, WWII, Korea, Vietnam, en de GOLFOORLOG I.

PS Ik twijfel er op geen enkele manier aan waarom jullie wel of niet handelen, ik ben gewoon nieuwsgierig wat er gebeurt op het spirituele, minder fysieke vlak van de werkelijkheid, wanneer er bepaalde oorlogen/conflicten op aarde plaatsvinden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je voor het stellen van een belangrijke vraag over iets wat veel mensen zichzelf inderdaad afvragen. Je zou misschien de vraag kunnen veranderen in: ”Waar is God wanneer je hem echt nodig hebt?”

Ik kan je ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters deze oorlogen als tragedies beschouwen en we hadden veel liever gehad dat ze niet waren gebeurd. Dus waarom gebruikten wij onze macht niet om die tegen te houden? Als je de tijd neemt om een aantal van mijn leringen op deze website te bestuderen, zie je dat ik steeds maar weer opnieuw het belang van de Wet van Vrije Wil benadruk. Eén van de belangrijkste boodschappen die ik op deze website wil overbrengen, is dat er, omdat God menselijke wezens de vrije wil heeft gegeven, inderdaad een limiet zit aan wat God en de geascendeerde meesters op deze planeet kunnen doen. Zeker, wij hebben de macht om een wereldoorlog tegen te houden. Maar we hebben niet het gezag om dit te doen als er niet genoeg mensen als de open deur willen fungeren, waardoor onze macht de materiële wereld kan ingaan.

Wat ik zeg, is dat je om een oorlog te stoppen, de macht en het gezag nodig hebt. De geascendeerde meesters hebben de macht, maar menselijke wezens hebben het gezag. Pas als de mensen ons het gezag geven om te handelen, kunnen wij onze macht gebruiken.

Nog een belangrijke boodschap die ik wil overbrengen, is dat er meer in het leven zit dan je op het eerste gezicht denkt. In een belangrijke verhandeling beschrijf ik het bestaan van vier niveaus, of rijken, van het materiële universum. Eén van die niveaus is het emotionele rijk dat met het emotionele lichaam van de mensheid correspondeert. Zoals ik uitleg, wordt dit rijk, vaak het astrale rijk in de esoterische literatuur genoemd, momenteel beheerst door duistere krachten. In feite beschrijven veel van de taferelen in het Boek Openbaring de krachten die op het astrale vlak bestaan. Veel van de beschrijvingen van spirituele oorlogen die je in verscheidene religies terugvindt, verwijzen naar de voortdurende strijd tussen de krachten van het licht en de krachten van het duister die op het astrale vlak plaatsvinden.

Het belangrijke punt is dat wat er gebeurt in het materiële rijk slechts de laatste schakel in de keten van gebeurtenissen is die al in de hogere rijken is begonnen. Zoals ik in mijn verhandeling uitleg, wordt alles in stand gehouden door een stroom van Gods energie en die daalt af door de andere drie niveaus van de wereld voor die het materiële rijk ingaat. Dus is een oorlog niet alleen een materiële gebeurtenis. Die begint meestal in het rijk van de gedachten in de vorm van een verkeerde overtuiging of ideologie. Je kunt zien hoe dit werkt in de Tweede Wereldoorlog in de vorm van het Nazisme. Zie mijn lering over de Holocaust om het effect van het de-spiritualiseren van menselijke wezens te begrijpen.

Maar hoewel verkeerde overtuigingen het toneel kunnen klaarzetten voor conflicten, zijn woedende emoties de echte vonk om een oorlog te laten ontbranden. Die emoties worden altijd opgewekt en versterkt door duistere krachten in het emotionele rijk. Omdat menselijke emoties zo vluchtig zijn, hebben de duistere krachten er alles aan gedaan om de macht te krijgen over het emotionele rijk en door de onwetendheid van de mensen zijn ze daar grotendeels in geslaagd. Daardoor kunnen ze de mensen door hun emoties sturen en het is belangrijk dat de mensen begrijpen hoe dit gaat.

In de tijd die voorafgaat aan een wereldcrisis, begint er zich een massabewustzijn te vormen. Je zou dit als een reusachtige draaikolk kunnen beschouwen die een maalstroom of een zwart gat vormt. Deze maalstroom bestaat op het astrale vlak en in het mentale rijk. Mensen die niet genoeg Christusschap hebben, zullen simpelweg door het massabewustzijn overweldigd worden. Ze zullen de draaikolk ingezogen worden en verblind raken door de overtuigingen en emoties die de draaikolk vormen.

Ik weet dat dit klinkt alsof er mensen worden overgenomen door krachten die ze niet de baas kunnen. Het is echter zowel waar als niet waar. De draaikolk kan niet uit het niets verschijnen. Met andere woorden, hoewel duistere krachten de mensen voor de gek kunnen houden, zodat zij verkeerde overtuigingen accepteren en emotionele energie vervormen, moeten de mensen er wel aan meedoen. Ze moeten de keuze maken om eraan mee te doen. Wat de mensen gevoelig maakt voor de manipulatie door duistere krachten, is wat er al in het massabewustzijn bestaat. Dit is het accumulatieve effect van het bewustzijn van de mensen. Dus in feite treft het bewustzijn van de mensen de voorbereidingen om de draaikolk te vormen.

Mijn punt is dat de mensen zelf door hun handelingen of juist niet handelen (vaak het laatste) een draaikolk laten ontstaan. Als deze draaikolk eenmaal een kritieke massa krijgt, begint die de mensen te overmeesteren en vanaf die tijd gaat het helemaal bergafwaarts. Maar voor de draaikolk overweldigend wordt, is het relatief gemakkelijk voor mensen om hem tegen te houden – als ze hun verkeerde overtuigingen maar konden zien en hun eigen negatieve emoties in bedwang houden.

Als je de gebeurtenissen bestudeert die tot oorlog leiden, zie je hoe dit mechanisme werkt. Bijvoorbeeld, in de decennia voorafgaand aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kun je duidelijk zien dat bijna de hele Duitse bevolking een massabewustzijn werd ingezogen, een draaikolk van energie. Adolf Hitler heeft daar wel een grote rol in gespeeld door als middelpunt van deze draaikolk te dienen. En ik kan je ervan verzekeren dat Hitler de steun kreeg van een grote stoet duistere krachten op het astrale vlak. Maar Hitler was maar een frontfiguur. Het collectieve bewustzijn van het Duitse volk heeft de omstandigheden gecreëerd waardoor Hitler aan de macht kon komen.

Toen Hitler eenmaal aan de macht was, voerde hij uit wat al latent in het bewustzijn van het Duitse volk aanwezig was. Dat waren de foute overtuigingen en negatieve emoties die na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog werden opgewekt door het Duitse volk. Hitler voegde zijn eigen impuls aan de mix toe en die werd heel erg versterkt door de duistere krachten. Dit momentum werd als snel sterker dan iedere Duitser afzonderlijk en ook sterker dan Hitler zelf. Dit is in essentie de les van het verhaal van Frankenstein. Menselijke wezens kunnen al snel een energiemonster scheppen dat zich tegen hen keert en hen aanvalt.

Ik probeer niet de schuld voor de Tweede Wereldoorlog exclusief op het Duitse volk af te wentelen. Verscheidene andere naties in Europa hebben hieraan bijgedragen; Japan en zelfs Rusland en de Verenigde Staten hadden hun eigen collectieve bewustzijn dat aan de omstandigheden heeft bijgedragen die tot de Tweede wereldoorlog hebben geleid.

Mijn punt is dat het collectieve bewustzijn van een bepaalde bevolking, of van de mensheid als geheel, wordt gecreëerd door een accumulatie van keuzes. Dit zijn keuzes die door vele individuele personen worden gemaakt en het zijn keuzes die ervoor zorgen dat ze verblind raken voor de waarheid en de realiteit van de situatie. Met andere woorden, de mensen zien niet wat ze aan het doen zijn, ze zien niet dat ze op een grote ramp afstevenen – tot het te laat is. Daarom riep ik aan het kruis: “Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen.” De mensen die mij hebben gekruisigd, waren overgenomen door een draaikolk die ervoor heeft gezorgd dat ze me hebben gedood en het werd aangewakkerd door de keuze van de mensen om de Levende Christus af te wijzen.

Mijn punt is dat er voortdurend een spirituele oorlog aan de gang is om de geest van menselijke wezens te bezitten. De geascendeerde meesters proberen voortdurend mensen voor te lichten, zodat ze kunnen vermijden dat ze die neerwaartse spiralen vormen die tot enorme rampen leiden. We proberen te voorkomen dat mensen situaties scheppen die uit de hand lopen. Tegelijkertijd proberen de duistere krachten mensen te bedriegen zodat zij deze rampen in het leven roepen, omdat het hen in staat stelt om het spirituele licht van de mensen te stelen dat zij nodig hebben om in leven te blijven. Ze proberen de mensen te verblinden en ze doen dat vaak door de emoties van de mensen zo hoog op te laten laaien dat het lijkt alsof een oorlog de enige of de beste oplossing is.

Ik hoop dat ik de mensen kan helpen in te zien dat het de duistere krachten een bepaald voordeel oplevert in de strijd om de geest van de mensen. Wij, de geascendeerde meesters, hebben absoluut respect voor de Wet van Vrije Wil, maar de duistere krachten hebben totaal geen respect voor die wet. We kunnen mensen aanwijzingen geven, maar als de mensen die negeren, verordent de Wet van Vrije Wil dat wij een stap terug doen en de mensen de consequenties van hun keuzes te laten dragen. We proberen niet de mensen in onze macht te krijgen, zelfs niet voor hun eigen bestwil. De duistere krachten proberen constant mensen in hun macht te krijgen voor ze zelf het loodje leggen. We geloven niet dat het doel de middelen heiligt, maar de duistere krachten wel en die zullen er absoluut alles aan doen om hun zin bij de mensen door te drukken.

Met andere woorden, we hebben al het mogelijke gedaan om de mensen te helpen voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Maar toch werden onze pogingen door de meerderheid van de bevolking en door de leiders van de meeste naties genegeerd. Daarom hebben we niet kunnen voorkomen dat die oorlog uitbrak. Maar dit betekent echter niet dat we totaal uit beeld waren verdwenen.

We mogen nog steeds veel doen als antwoord op het gebed van mensen of hun verlangen naar meer inzicht. We zijn daadwerkelijk in staat om miljoenen mensen te beschermen door hun individuele gebeden. We waren ook in staat om mensen te leiden, wat tot een aantal cruciale keerpunten in de oorlog heeft geleid. Wij waren bijvoorbeeld in staat om wetenschappers die gevoelig waren voor onze innerlijke aanwijzingen te inspireren tot de ontdekking van de radar. Op dezelfde manier hebben wij een belangrijke rol gespeeld bij het veroveren van de Duitse Enigma coderingsmachines. Er zijn duizenden andere voorbeelden van hoe wij in staat waren tussenbeide te komen en ik kan je ervan verzekeren dat als wij niet tussenbeide waren gekomen, de oorlog nog veel langer zou hebben geduurd en de dood van veel meer mensen hebben veroorzaakt.

Helaas hebben we niet kunnen verhinderen dat de oorlog het toneel heeft klaargezet voor de Koude Oorlog. Dit kwam omdat de twee belangrijkste Westerse leiders, Churchill en Roosevelt, niet openstonden voor onze aanwijzingen tijdens de afwikkeling na de oorlog. Als ze daarvoor hadden opengestaan, was Rusland niet zo’n bedreiging geworden en dan had de Koude Oorlog kunnen worden voorkomen. Gelukkig waren we – met behulp van de mensen die baden en decreten opzeiden – in staat om te verhinderen dat de Koude Oorlog in een nucleaire confrontatie tussen die supermachten uitbarstte.

Ik begrijp volledig dat zoveel mensen het gevoel hebben dat God ver weg is en niet op hun gebeden antwoord geeft. Maar toch hoop ik dat de mensen die deze website bezoeken, begrijpen dat de wereld die je met je fysieke zintuigen ziet en kent met je dagelijkse bewustzijn, slechts het topje van de ijsberg is van het grootste deel van Gods schepping. Wat er in de materiële wereld gebeurt, zijn vaak de effecten van oorzaken die op één van de andere niveaus heeft plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de opbouw naar de Tweede Wereldoorlog was er bijvoorbeeld een belangrijk expansie in de activiteiten en macht van de duistere krachten op het astrale vlak. Toen het collectieve bewustzijn van de mensheid eenmaal een bepaald niveau van frustratie had bereikt, konden de duistere krachten de vervormde energie gebruiken om hun eigen macht een energiestoot te geven en dat gaf hen de kracht om de emoties van de mensen nog meer op te laten laaien. Dit heeft geleidelijk de neerwaartse spiraal, of draaikolk, gecreëerd die de mensen op den duur heeft overmeesterd en ervoor gezorgd dat de oorlog letterlijk uitbrak. Toen de kritieke massa eenmaal was bereikt, kon geen enkele menselijke macht die nog tegenhouden.

De belangrijke les is hier dat de enige manier om de escalatie van een crisis te voorkomen, is door de interventie van de geascendeerde meesters. Wij hadden inderdaad de macht om de Tweede Wereldoorlog tegen te houden, maar in de jaren vanaf 1930 waren er niet genoeg mensen die tot onze inmenging hebben opgeroepen. Als wij hadden mogen handelen, dan hadden wij die oorlog kunnen tegenhouden, omdat het veel gemakkelijker is om een oorlog tegen te houden voor die is uitgebroken in het materiële rijk. Het is veel gemakkelijker voor ons om de krachten op het astrale vlak tegen te houden dan gebeurtenissen in het materiële rijk.

Wanneer wij met duistere krachten te maken hebben, zitten wij nog steeds vast aan de keuzes uit vrije wil die menselijke wezens maken, omdat die keuzes het de duistere krachten in feite mogelijk maken om macht op deze planeet te krijgen. Maar als slechts een paar mensen beslissen zich los te maken van deze duistere krachten, of nog beter, het oordeel oproepen of oproepen dat zij van deze planeet worden verwijderd, dan kunnen we heel wat belangrijk werk op het astrale vlak verrichten. Dit kan de onderbewuste geest van de mensheid enorm zuiveren en het mensen gemakkelijker maken om uit de draaikolk te schieten die hen spiritueel blind maakt.

Door de geschiedenis te analyseren kun je zien dat voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de hele wereld natuurlijk leed aan een illusie die hen blind maakte voor de gevaren van de Nazi-ideologie. Denk maar eens aan hoe de Britse premier Chamberlain toen hij Hitler ontmoette, verklaarde: “Peace in our time.” (Vrede in onze tijd.) Chamberlain was niet dom of naïef, hij werd gewoon verblind door de illusie die (gedeeltelijk) door het massabewustzijn van zijn eigen volk werd geschapen.

Deze illusie heeft op den duur geleid tot het uitbreken van oorlog, omdat het de duistere krachten op het astrale vlak in staat werden gesteld om het Naziregime te versterken, in principe zonder enige restrictie. Maar toen de mensen eenmaal die illusie begonnen in te zien, duurde het niet lang voor de wereld besefte wat voor gevaar het Naziregime inhield. Daarom konden we toen de duistere krachten binden die het Naziregime steunden en dit was een belangrijke factor voor de nederlaag van dat regime. Maar als een gebeurtenis eenmaal op het fysieke rijk is terechtgekomen, kost het tijd om die te stoppen. In sommige gevallen, kunnen wij niet veel doen om die te stoppen. Het is bijna net als bij een bosbrand. Zolang het nog klein is, kun je hem gemakkelijk doven. Maar als hij eenmaal een bepaald momentum krijgt, moet je hem laten uitbranden tot er geen brandstof meer is.

De les is hier dat als een kritieke massa mensen de moeite zou doen om de oproep te doen om de duisternis van deze planeet te verwijderen en de moeite nemen om zich van het bewustzijn van die duisternis los te maken, dan kunnen de geascendeerde meesters daadwerkelijk de duisternis van het astrale vlak verwijderen voor die erin slaagt belangrijke rampen, zoals oorlogen, in werking te stellen. Voor een oorlog eigenlijk uitbreekt, kan zelfs een relatief klein aantal gebeden, invocaties en decreten die oorlog tegenhouden. Maar als, bij wijze van spreken de stop er eenmaal uitgetrokken is, dan zijn er veel meer inspanningen nodig om de neerwaartse aantrekkingskracht tegen te houden. Niettemin is met God alles mogelijk.

Heb ik de waarheid overbracht dat wij, de geascendeerde meesters, altijd hier zijn en dat wij altijd klaar staan om onze niet geascendeerde broeders en zusters te helpen? Onze enige beperking is dat menselijke wezens onze hulp moeten inroepen en ons het gezag geven om de macht van God de duisternis van deze planeet te laten verdwijnen.

Heb ik de waarheid overgebracht dat er zelfs tegenwoordig verscheidene neerwaartse spiralen zijn die tot nog een belangrijke crisis zouden kunnen leiden, zelfs een derde Wereldoorlog? Eén van deze draaikolken is al overgegaan in een fysieke oorlog in Irak, maar het kan snel escaleren.

Ik stel voor dat de rozenkrans van Aartsengel Michaël en de wereldinvocaties de krachtigste middelen zijn om een derde wereldoorlog en mogelijk ook veel andere conflicten te voorkomen. Wees niet de blinde volgelingen die mechanisch naar het punt marcheren waarop geen terugkeer meer mogelijk is. Ga staan en maak een vrolijk geluid voor de Heer, zodat de Heer kan reageren door de muren van Jericho – die de muren van de illusie rondom de geest van de mensen symboliseren – tot stof verkruimelen.

Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn (Matteüs 16:19).

Ik heb je de sleutels van het koninkrijk op de Transcendence Toolbox website gegeven. Gebruik die!