Het politieke systeem in de Verenigde Staten is verouderd en er zijn constitutionele hervormingen nodig

ONDERWERPEN: Beide partijen hebben hetzelfde elitaire verkiezingsprogramma – de regering moet toestemming hebben van degenen die geregeerd worden – een systeem dat moreel failliet is – oorspronkelijke politieke stelsel verouderd vanwege de technologie – het kiescollege moet weg – de volksvertegenwoordiging van de democratie heeft aanpassingen nodig – belangrijke beslissingen moeten worden genomen door hoofdelijk te stemmen – de Senaat afschaffen – abortus demonstreert het probleem – de media zijn in de macht van de machtselite – beweging vanuit de achterban naar zelfbestuur – het volk heeft geen machtselite nodig om hen te regeren – haal politieke partijen uit het proces – niet meer de partijlijn volgen – tijd om het zwart-witdenken op te geven – kloof tussen het volk en de regering – het tweepartijenstelsel moet weg – het christendom luistert niet meer naar de ware leringen van Jezus – Amerika zit tussen twee stoelen in – zowel het politieke stelsel als de religie moet worden hervormd – afgekocht met een goed leven – de middenweg ontstijgt dualistische uitersten – hoe duistere krachten de machtselite gebruiken om de democratie te ondermijnen – het minste van twee kwaden is niet het grotere goed

Vraag: Geliefde Jezus, er wordt gemeld dat één van de meest nooit vertelde maar belangrijke verhalen in deze verkiezingstijd is dat onnoemelijk veel Amerikaanse christenen, conservatieven, republikeinen, vrijheidsgezinde mensen, aanhangers van het constitutionalism en anderen ‘van rechts’ in tweestrijd staan over hoe ze moeten stemmen bij de verkiezing in november.

Sommigen zijn zo teleurgesteld in beide presidentskandidaten van de belangrijkste partijen dat ze dreigen thuis te blijven op Election Day. Anderen laten, of denken erover na, hun traditionele politieke huis, de Republican Party, vallen ten gunste van een derde partij. Ze vinden dat de twee belangrijke politieke kampen zo op elkaar lijken en onacceptabel zijn dat alleen de derde keus de moeite waard lijkt. Ze zeggen: “Per slot van rekening is kiezen voor de minst kwade, nog altijd kiezen is voor het kwaad.”
Veel anderen bepleiten echter dat het ‘minst kwade’ ook per definitie het grotere goed is en hoeveel fouten George Bush en zijn regering ook maakt en hoe die ook in gebreke blijven, die lichtjaren beter is dan het bedrog op grote schaal dat Amerika zou ervaren als Kerry aan de macht zou zijn.
De vraag is: omdat dit een race is voor het presidentschap van de Verenigde Staten in november, moeten we dan maar oogluikend toelaten dat we voor de minst kwade kiezen; helemaal niet gaan stemmen; stemmen voor een kandidaat van een derde partij die jij goedkeurt, maar weinig kans heeft om te winnen; je eigen kandidaat op het stembriefje schrijven?
En elk ander commentaar dat jij met ons wilt delen bij deze cruciale verkiezing.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De leden van de geascendeerde meesters hebben vele verschillende taken en specialismen. Gezien het ambt dat ik bekleed, ben ik niet de geascendeerde meester die zich in eerste instantie bezig houdt met het toezicht op de Amerikaanse verkiezingen. Mijn geliefde broeder Saint Germain is veel meer betrokken bij Amerika waaronder de verkiezingen, omdat hij de belangrijkste meester was die het stichten van de Verenigde Staten van Amerika sponsorde. Maar aangezien wij allemaal één zijn, kan ik je natuurlijk wel wat ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1

De geascendeerde meesters maken zich nogal zorgen over de aanstaande verkiezingen in Amerika. We beschouwen het als een verkiezing die een scheidslijn vormt, maar niet vanwege de redenen die de partijdige politici en hun aanhangers opgeven. We vinden het niet zo belangrijk welke kandidaat tot president wordt gekozen, omdat naar onze inschatting noch de kandidaten, noch hun partij in staat of bereid zijn de veranderingen die nodig zijn tot stand te brengen in de Verenigde Staten van Amerika die op één lijn liggen met de spirituele principes die de basis vormden om deze natie te stichten.

Neem gewoon het feit in aanmerking dat beide kandidaten relaties hebben met rijke families, die van dezelfde universiteit komen en lid waren van hetzelfde geheime genootschap op die universiteit. Het feit dat ze beweren dat ze aan verschillende kanten van het politieke spectrum staan, dient alleen maar om aan te tonen wat wij, de geascendeerde meesters, duidelijk kunnen zien, namelijk dat beide zijden van het politieke spectrum hetzelfde verkiezingsprogramma hebben. Dat verkiezingsprogramma is het verkiezingsprogramma van de elite. Het is een verkiezingsprogramma dat de zaken probeert te verbeteren voor een kleine elite die het land regeert in plaats van het Amerikaanse volk. Dit gaat duidelijk in tegen de principes van de stichters van de Verenigde Staten, namelijk dat dit land een regering moet hebben die van het volk, door het volk en voor het volk is. In plaats daarvan heb je nu een regering die van de machtselite, door de machtselite en voor de machtselite is.

Gedachte 2

De geascendeerde meesters beschouwen dit als een belangrijke verkiezing, omdat wij hopen dat de gebeurtenissen die tot de verkiezingen hebben geleid, en de onrust die zich waarschijnlijk in de weken na de verkiezing voordoet, het Amerikaanse volk bewust maakt van het feit dat er belangrijke veranderingen in het politieke stelsel moeten worden aangebracht. We hopen dat dit tot drastische hervormingen in de Verenigde Staten zal leiden die zich op den duur over de meeste andere democratische landen uitbreidt, zoals de oorspronkelijke Amerikaanse Constitution heeft geïnspireerd tot het vormen van veel andere democratische naties overal ter wereld.

De belangrijkste kwestie hier dat het basisprincipe van een democratie is, is dat de regering moet regeren met toestemming van degenen die geregeerd worden. Het feit dat zoveel Amerikanen ontevreden zijn over beide kandidaten en het gevoel hebben dat geen van de twee partijen hun mening geeft, toont duidelijk aan dat de Amerikaanse regering momenteel niet met toestemming van degenen die worden geregeerd, regeert. Als dat niet het geval is, dan is het Amerikaanse politieke systeem moreel failliet en regeert ze niet meer met moreel, maar slechts met wettelijk gezag. Deze situatie is niet te handhaven en dat is één van de redenen dat ik, in een eerdere verhandeling, opgeroepen heb tot een geweldloze tweede Amerikaanse revolutie.

Gedachte 3

Wat moeten de ingrediënten voor zo’n politieke revolutie zijn? Eén aspect is dat het de meerderheid van de Amerikanen duidelijk moet worden dat het politieke stelsel dat op het eind van de 18 eeuw werd ingevoerd, verouderd is vanwege de technische vooruitgang. Eén voorbeeld hiervan is het kiescollege dat praktisch was in een tijd dat de middelen van communicatie primitief en langzaam waren. In een natie zo groot als de Verenigde Staten had het kiescollege 200 jaar geleden enige verdienste. In de wereld van tegenwoordig met instant-communicatie zou het presidentschap echter exclusief door de stem van het volk moeten worden verkozen. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat een kandidaat president wordt met een minderheid van de stemmen van het volk. De stem van iedere burger moet even zwaar wegen, in welke staat je ook woont.

Op fundamenteler niveau moet het duidelijk worden dat hoewel een representatieve democratie absoluut noodzakelijk was toen deze natie werd gesticht, de moderne communicatiemiddelen en de informaticatechnologie dit veel minder essentieel hebben gemaakt. Dit zou tot de conclusie moeten leiden dat het niet meer juist is dat het politieke apparaat alle belangrijke beslissingen in deze natie neemt. Er zijn al verscheidene Europese landen die diverse processen hebben ingevoerd, waardoor belangrijke beslissingen door een politiek referendum worden genomen die eenvoudig niet door de president, de zittende partij, of zelfs het parlement kunnen worden genomen.

Dit zou aanleiding kunnen geven tot de erkenning dat de verkozen vertegenwoordigers meer dienen als administratoren en niet als beleidsmakers. Dit zou kunnen leiden tot het stroomlijnen van de regering, waardoor de Senaat kan worden afgeschaft. De president en het Congres zouden de dagelijkse besluiten kunnen nemen over hoe de natie moet worden bestuurd, hoe ze op een crisis moeten reageren en hoe ze beleid moeten implementeren. Maar toch zou het beleid door middel van referendums van het volk moeten komen.

Het meest duidelijke voorbeeld van hoe belangrijke politieke beslissingen niet overeenkomen met de wil – en de toestemming – van het volk, is de kwestie abortus. Als de stichters hadden geweten dat een kwestie met deze reikwijdte door de stem van één enkel hooggerechtshof zou worden besloten, zouden ze zich in hun graf omdraaien – om maar een populaire uitdrukking te gebruiken. Aangezien sommige van jullie stichters nu leden van de geascendeerde meesters zijn, kan ik je ervan verzekeren dat zij ontzet zijn door deze ontwikkeling. Daarom moet het duidelijk worden dat alle belangrijke politieke beslissingen door het Amerikaanse volk worden genomen na een openbaar debat.

Zo’n debat had niet kunnen plaatsvinden voor de komst van het internet, omdat de belangrijkste media decennia lang volledig door de machtselite zijn bestuurd die hun grip op alle aspecten van de Amerikaanse maatschappij, en op de hele wereld als geheel trouwens, willen verstevigen. Maar in de wereld van tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden dan ooit tevoren voor mensen om te worden geïnformeerd over wat er echt in de maatschappij gaande is.

Wat er dus moet gebeuren, is de opkomst van een beweging in de Verenigde Staten die rechtstreeks uit de achterban voortkomt die grondwettelijke hervormingen bepleit die belangrijke politieke beslissingen bij het volk neerlegt. Iedereen die tegen zo’n hervorming ingaat, is duidelijk tegen de democratie, tegen vrijheid en voor het elitarisme. Enkel een machtselite die de status-quo wil handhaven, zou op zo’n hervorming tegen kunnen zijn. Ik kan mij voorstellen dat een aantal mensen met een hele reeks argumenten aankomen die ingaan tegen wat ik voorstel, maar deze argumenten zijn niets waard in de informatiemaatschappij van tegenwoordig.

De mensen zijn tegenwoordig heel goed in staat om zichzelf te regeren en zij hebben geen machtselite nodig om hen te regeren. Dit is de leugen die al duizenden jaren door de duistere krachten op deze planeet in stand wordt gehouden en naarmate het bewustzijn van de mensheid wordt verhoogd, wordt dit argument steeds zwakker.

Gedachte 4

De veranderingen die ik hierboven voorstel, zouden nog één andere belangrijke functie hebben. Ze zouden aan de machtselite in Amerika het signaal afgeven dat ‘het feestje voorbij is’. Met andere woorden, we moeten de partijpolitiek uit het politieke proces halen. Je hebt tegenwoordig een situatie waarin veel politici gedwongen worden om argumenten aan te voeren voor iets waar zij niet in geloven of waar ze van beseffen dat het niet de allerhoogste waarheid is. Maar om hun partij te steunen, moeten ze ermee instemmen en de partijlijn volgen. Je krijgt een situatie waarin veel mensen gedwongen worden om een bepaald standpunt in te nemen om zich te onderscheiden van de andere partij over die kwestie. Daardoor krijg je twee partijen die de neiging hebben om één van de beide extreme standpunten in te nemen bij iedere kwestie.

In een andere verhandeling bepleit ik tot in groot detail dat de belangrijkste verandering die in de Amerikaanse politiek moet plaatsvinden, is dat Amerika haar zwart-witdenken moet loslaten. In tegenstelling tot wat veel christenen geloven, is het Christusbewustzijn niet een extremistisch type bewustzijn. Het is noch het standpunt van ultraconservatief hellevuur en zwavel dat door een aantal christelijke fundamentalistische dominees wordt gepredikt, noch het liberale, alles mag type bewustzijn. Het Christusbewustzijn, dat ik overal op deze website uitleg, staat er boven en gaat buiten de relatieve tegenstellingen, de dualistische extremen, die uit het dualistische denken ontstaan, om.

Maar in het politieke klimaat van tegenwoordig worden beide partijen gedwongen om één van de extremistische standpunten in te nemen, wat inhoudt dat geen van beide partijen zich, om politieke redenen, kan veroorloven om het standpunt van Christus in te nemen – als ze al in staat zouden zijn om dit standpunt te herkennen, wat vaak niet het geval is. Dit moet ophouden en dit kan alleen maar als alle belangrijke politieke beslissingen door de stem van het volk kunnen worden genomen.

Gedachte 5

Een andere manier op het probleem van de partijpolitiek te benaderen, is zeggen dat wat er momenteel in de Verenigde Staten gebeurt, is dat het volk steeds meer het gevoel krijgt dat hen het politieke kiesrecht ontnomen is. Ze hebben het gevoel dat ze steeds minder te zeggen hebben over beslissingen die door de regering worden genomen en dat er een steeds groter wordende kloof zit tussen de gewone burger en de regering. Zij hebben het gevoel dat ze weinig kunnen doen om iets te veranderen, omdat ze geen echte kandidaten of partijen hebben waar ze op kunnen stemmen. Dit gaat opnieuw regelrecht tegen het principe in dat je een regering hebt die van het volk, door het volk en voor het volk is. Daarom moeten er veranderingen in de grondwet komen die het voor het volk haalbaarder maken om de status-quo aan te vechten.

Eén van de stappen die de traditionele partijpolitiek doorbreekt, zou het creëren van een proces zijn dat het gemakkelijker voor nieuwe politieke partijen maakt om invloed op het democratische proces te krijgen. Het tweepartijensysteem heeft gewoonweg haar nut overleefd. Diverse Europese naties hebben stelsels die het een derde partij veel gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot het politieke proces. Het is gewoon niet democratisch dat een aantal Amerikanen niet kan stemmen op een presidentiële kandidaat, zoals bij de verkiezingen in 1992 is gebeurd, die geen lid is van één van de twee belangrijke partijen en na de verkiezing hadden die mensen geen vertegenwoordiger in het Congres.

Nieuwe partijen moeten gemakkelijker op het stemformulier komen te staan en zetels in het Congres krijgen afhankelijk van het percentage stemmen dat ze van het volk krijgen. Ik ben me ervan bewust dat dit in diverse Europese naties tot een sterke toename van politieke partijen heeft geleid, die vaak een politieke impasse creëren. Maar toch kan deze politieke impasse worden vermeden door alle belangrijke beleidsbeslissingen door de stem van het volk te laten nemen.

Zeg ik nu dat dit een gemakkelijke overgang is? Ik ben me ervan bewust dat het gemakkelijk is om die overgang uiteen te zetten en dat het veel moeilijker is om die te implementeren. Maar ik zeg wel dat dit een essentiële overgang is, omdat je twee eenvoudige opties hebt:

* Je kunt het huidige politieke systeem steeds meer elitair laten worden en steeds meer macht in handen van een steeds kleiner segment van de Amerikaanse bevolking leggen.
* Je kunt het systeem veranderen, zodat je opnieuw een regering krijgt die van het volk, door het volk en voor het volk is en die regeert met toestemming van degenen die worden geregeerd, wat inhoudt de meerderheid van degenen die worden geregeerd.

Gedachte 6

Ik ben mij er zeer van bewust dat het voor veel christenen een raadsel is welke kandidaat ze moeten steunen om president te worden. Maar als deze mensen een stapje achteruit zouden doen, realiseren ze zich dat hun raadsel veel dieper gaat dan een politieke kwestie. Het komt helemaal bij de kern van hun religieuze overtuigingen en hoe zij het christendom bezien.

Zoals ik overal op deze website probeer uit te leggen, heeft het orthodoxe christendom mijn ware leringen verdraaid door doctrines te maken die uit het dualistische denken zijn voortgekomen. De laatste paar decennia is het bewustzijn van de mensheid drastisch verhoogd en dit heeft miljoenen mensen, zowel christenen als niet-christenen, geholpen om de misvattingen van het dualistische denken te doorzien.

Maar tegelijkertijd heeft het opkomende spirituele licht ook veel mensen gedwongen om extremere standpunten in te nemen. In de Verenigde Staten heeft dit erin geresulteerd dat de leiders van christelijke kerken een buitengewoon conservatief standpunt innemen. En dit conservatieve standpunt zit op vele manieren niet op één lijn met de waarheid van Christus. Het beste voorbeeld is dat zoveel christelijke kerken de oorlog in Irak hebben gesteund, terwijl de geascendeerde meesters dat niet deden, zoals elders wordt uitgelegd.

Miljoenen christenen beginnen de misvattingen van het zwart-witdenken te beseffen en daarom vinden ze het steeds moeilijker om de Republican Party of de Democratic Party te steunen. Maar de enig goede oplossing in deze kwestie is niet een politieke, maar een spirituele oplossing. Wat deze vele christenen moeten doen, is het simpele feit erkennen dat hun christelijke kerken niet op één lijn zitten met mijn ware leringen. Dus de sleutel om de situatie op te lossen, is dat de miljoenen christenen zich bewust worden van de waarheid in mijn ware leringen, namelijk dat ze het vermogen hebben om de Christuswaarheid in hun hart te leren kennen, in mijn voetsporen te treden en de Christusgeest aan te nemen. Dit is de enige factor die niet alleen significant het politieke, maar ook het religieuze landschap in de Verenigde Staten zal veranderen. Dit leidt tot nog een belangrijk idee.

Gedachte 7

Zoals ik overal op deze website probeer uit te leggen, werden de huidige omstandigheden op deze planeet niet door God geschapen. Ze zijn bijna uitsluitend een uitdrukkingsvorm van de huidige bewustzijnsstaat van de mensheid. Het logische gevolg is dat de regering van ieder willekeurig land een uitdrukkingsvorm van die bewustzijnsstaat is, de collectieve bewustzijnsstaat, van het volk van dat land.

In de Verenigde Staten zijn miljoenen mensen bezig naar een hoger bewustzijnsniveau te stijgen. Ze beginnen de misvatting van het dualistische, zwart-witdenken in te zien. Maar ze zijn nog niet doorgebroken naar een bewust besef van wat er aan de hand is en daarom worden de veranderingen die op de diepere niveaus in de geest van mensen plaatsvinden, nog niet vertaald naar zichtbare veranderingen in het persoonlijke leven van de mensen en in de maatschappij als geheel. Je zou misschien kunnen zeggen dat Amerika op dit moment tussen twee stoelen in zit. Ze zit vast in een soort niemandsland, omdat de huidige religieuze cultuur en de huidige politieke cultuur ouderwets en verouderd zijn. Maar er bestaat nog niet een kritieke massa mensen die een duidelijke visie heeft op waarom het verouderd is en wat er voor nodig is om dat te veranderen.

Eén van de belangrijke redenen voor deze impasse is dat zoveel Amerikanen zijn afgekocht met het ‘goede leven’ dat door het goede materiële leven wordt vertegenwoordigd. Daarom zijn ze terughoudend om de boel op te schudden en af te schaffen wat comfortabel voelt. Het gevolg is dat veel christenen in werkelijkheid proberen zowel God als de mammon te dienen, maar zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, kun je geen twee meesters dienen. Helaas zal de natie vast blijven zitten in haar huidige politieke impasse tot een kritieke massa Amerikanen besluit hun netten achter te laten – van verwikkelingen met de machtselite tot het goede leven – en de ware meester de Christusgeest te dienen.

Wat kan deze impasse doorbreken? Maar één ding, namelijk dat meer mensen een hogere mate van Christusschap verwerven. En het belangrijkste wat dit tot stand kan brengen, is dat mijn ware leringen, zoals ik die op deze website beschrijf, zich als een vuurtje verspreiden en door een kritieke massa mensen in de Verenigde Staten en elders worden erkend.

Wanneer een kritieke massa mensen in een natie een bepaald niveau van Christusschap verwerft, ontstaat er een kettingreactie die alle aspecten van die maatschappij beroeren. Als christenen in de Verenigde Staten bewust erkennen dat ze in mijn voetsporen moeten treden en hun persoonlijke Christusschap moeten aannemen, zou de religieuze cultuur in deze natie snel kunnen veranderen. Dit zou leiden tot een duidelijke, bewuste, erkenning dat de Christusgeest de relatieve extremen van het menselijke denken ontstijgt.

In de politiek zou dit leiden tot de veranderingen waar ik het eerder over had, veranderingen die Amerika uit het elitaire politieke stelsel zouden halen en de beslissende macht weer in handen van het volk legt. Dit zou ook in een drastische verschuiving in bewustzijn resulteren, zodat er ineens politieke kandidaten komen die boven de partijpolitiek staan en de ware kenmerken van een staatsman vertonen. Deze kandidaten zouden het type kandidaten zijn die mensen met een bepaalde mate van Christusbewustzijn van ganser harte zouden steunen.

Gedachte 8

Wat ik zeg, is dat de twee kandidaten die momenteel opgaan voor het presidentschap typische uitdrukkingsvormen zijn van de bewustzijnsstaat van het Amerikaanse volk. George Bush vertegenwoordigt het ene uiterste, namelijk de mensen die zich vastklampen aan de status-quo en het dualistische zwart-witdenken. Het grootste probleem met George Bush is dat hij niet bereid is om toe te geven dat wanneer hij een verkeerde beslissing heeft genomen die beslissing dienovereenkomstig bijstelt. Hij gelooft dat het een teken van zwakte is als een leider van standpunt verandert. Maar een ware leider zal altijd van standpunt veranderen wanneer er doorslaggevend bewijs is en zijn geest zal altijd openstaan om zulk bewijs te vinden.

John Kerry vertegenwoordigt de vele mensen die de misvattingen van het zwart-witdenken hebben beseft, maar die naar het andere uiterste zijn overgegaan. In plaats van alles op basis van het zwart-witdenken te beoordelen hebben ze nu de neiging om te geloven dat alles kan en dat er geen leidende principes zijn. Dat maakt het moeilijk voor deze mensen, onder wie John Kerry zelf, om een ferm standpunt in te nemen over een kwestie en dat standpunt te handhaven. Ze kunnen de vele relatieve argumenten gewoon niet doorzien om dan een ferm besluit te nemen.

De middenweg tussen deze twee uitersten is de Christusgeest die beseft dat alle beslissingen moeten worden genomen op basis van tijdloze principes die boven de dualiteit van het dualistische denken staan. Maar die realiseert zich ook dat je zulke principes niet op een zwart-witmanier kunt toepassen. Omdat de mensheid momenteel in het dualiteitsbewustzijn is ondergedompeld, kan het noodzakelijk zijn om principes op tijdelijke basis aan te passen. De Christusgeest beseft dat het soms noodzakelijk kan zijn om beslissingen te nemen die tijdloze principes geweld aandoen en dat het tijdelijk noodzakelijk is om de maatschappij vooruit te brengen. Dan is de globale vooruitgang van de maatschappij inderdaad in overeenstemming met tijdloze principes en zal uiteindelijk leiden tot een hogere bewustzijnsstaat.

Gedachte 9

Laat me zeggen dat het minste van twee kwaden nog steeds iets kwaads is. Zeggen dat het minste van twee kwaden het grotere goed vertegenwoordigt, toont de totale onwetendheid aan van de tactiek die de duistere krachten gebruiken om de mensen op aarde in hun macht te houden, een tactiek die wordt gepersonifieerd door de machtselite. Laat me duidelijk zeggen dat de duistere krachten geen democratieën willen. Ze zijn er met alle macht tegenin gegaan en sinds de opkomst van de eerst democratie, hebben ze geprobeerd om hun handlangers in de machtselite te gebruiken om de democratie van binnenuit te ondermijnen. Hun tactiek bestaat uit twee vormen:

* In een democratie kunnen de mensen stemmen, maar ze kunnen alleen maar stemmen op basis van wat ze weten. Dus als je de informatie kunt beheersen, kun je een zekere mate van controle krijgen over hoe mensen stemmen. Daarom heeft de machtselite lange tijd geprobeerd om de baas te worden over de grote media en ze zijn daar heel succesvol in geweest, vooral in de Verenigde Staten waar de media het van winst moet hebben. De duistere krachten kunnen heel gemakkelijk de mensen die door hebzucht worden gedreven, in hun macht te krijgen.
* In een democratie kunnen de mensen stemmen, maar ze kunnen alleen stemmen op de beschikbare kandidaten. Dus als jij kunt bepalen wie er meedoet, kunt jij de macht hebben over wie er verkozen wordt. En als je dit goed doet, zullen alle mensen die verkiesbaar zijn met dezelfde verborgen agenda werken, namelijk de macht van de machtselite handhaven of uitbreiden.

In de Verenigde Staten heeft een kleine elite een heel hoge mate van macht bereikt en ze worden geweldig geholpen door het tweepartijensysteem en de grote media. Ze zijn erin geslaagd een situatie te scheppen waarin de enige kandidaten die een realistische kans hebben om tot president te worden verkozen degenen zijn die de twee belangrijkste partijen vertegenwoordigen. En om genomineerd te worden, moet jij je ziel verkopen en demonstreren dat je de partijlijn volgt. Ondanks de zogenaamde verschillen tussen democraten en republikeinen, beginnen miljoenen Amerikanen te beseffen dat de partijen allebei hetzelfde verkiezingsprogramma hebben. Ze doen het alleen op enigszins andere manieren.

Het resultaat is dat je, op welke partij jij ook stemt, hetzelfde elitaire verkiezingsprogramma steunt. Als je mensen desondanks kunt laten geloven dat het minste van twee kwaden het grotere goed is, bestaat er weinig risico dat ze de zaak op losse schroeven zetten door politieke hervormingen op grote schaal te eisen.

Gedachte 10

Wat kunnen jullie doen om verandering in die situatie te brengen? Ik heb gezegd dat er een hervormingsbeweging moet komen die uit de achterban voortkomt en zoveel wijdverspreide steun krijgt dat die niet kan worden genegeerd door de grote media en de voornaamste politici. Plaatselijk verkozen politici zullen nog wel reageren op de eisen die door de mensen worden gesteld en die anders niet weer op hen gaan stemmen bij de volgende verkiezing.

Niettemin kan zo’n hervormingsbeweging niet uit een vacuüm ontstaan. Ze moet op de golf meegaan die door een verandering in bewustzijn ontstaat en daarom is de enige factor die echte de status-quo kan doorbreken dat miljoenen Amerikanen zich er bewust van worden dat ze de Christusgeest moeten aannemen. Dus voor de mensen die openstaan voor deze website, zeg ik niet dat je een politieke hervormingsbeweging moet opzetten of eraan meedoen, hoewel je die zeker zou kunnen steunen.

Het belangrijkste wat je kunt doen, is aan je persoonlijke Christusschap werken en de kennis van mijn ware leringen verspreiden. Met andere woorden, als je het verschil wilt maken, maak je het grootste verschil door mee te helpen om het Christusbewustzijn te laten stijgen, zowel op persoonlijk als collectief niveau. Denk aan mijn uitspraak: “En als ik word verheven van de aarde, zal ik alle mensen naar mij toetrekken” (Johannes 12:32). Als jij jezelf verheft, zul je de maatschappij verheffen en de Christusgeest in de Amerikaanse politiek brengen. Dit is de meest waardevolle bijdrage die jij ooit zou kunnen leveren aan je land, hetzij in de Verenigde Staten of in elk ander land.

Op korte termijn zou het zeer nuttig zijn om onze decreten en invocaties op te zeggen om de machtselite te ontmaskeren en omver te werpen en de Amerikaanse politiek te hervormen. Het zou uiterst waardevol zijn oproepen te doen om alle corruptie bij de verkiezingen te ontmaskeren en het Amerikaanse volk in de nasleep van de verkiezing, van informatie te voorzien.