Er moet een tweede Amerikaanse revolutie komen

ONDERWERPEN: Mensen groeien door keuzes uit vrije wil – alleen de krachten van de antichrist proberen de vrije wil van de mensen tot iets te dwingen – je kunt de mensen niet dwingen om vrij te zijn – Amerika is sterk beïnvloed door het totalitaire
bewustzijn – de mensen in Irak zijn niet aan een democratie toe – Amerika kan een bastion van vrede vormen, maar niet met geweld – religieuze oorlogen ontstaan uit de antichrist – de krachten in de Amerikaanse regering zijn exponenten van de antichrist – tweede Amerikaanse revolutie op basis van Christusonderscheid

Vraag: Onlangs hoorde ik George Bush in een interview zeggen dat hij het als het lot en plicht van Amerika beschouwt om vrijheid en democratie over de wereld te verspreiden. Aangezien hij dit met militair geweld in Irak probeert te doen, vraag ik me af waar dit misschien toe kan leiden met betrekking tot wat jij elders hebt gezegd. Ik vraag me ook af of het mogelijk is om vrijheid en democratie met militaire macht te verspreiden – ik bedoel: hoe kun je mensen dwingen vrij te zijn als ze niet bereid zijn voor hun vrijheid te vechten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je de prachtige verhandeling van Moeder Maria leest, zie je dat er een engel was, die Lucifer heette, die tegen God in opstand kwam toen God de menselijke wezens vrije wil gaf. God heeft menselijke wezens als verlengstuk van zichzelf geschapen en het is de bedoeling dat zij afdalen naar de dichtste delen van Gods schepping, namelijk het materiële universum en dan weer opklimmen door de verschillende niveaus in Gods schepping. Het is de bedoeling dat zij dit niet doen door ertoe gedwongen te worden, maar uit eigen vrije wil, zodat zij, wanneer ze de hoogste niveaus van Gods schepping bereiken, dit uitsluitend hebben gedaan, omdat zij meer God houden dan iets anders liefhebben. Ze zullen dat doen, omdat ze ervoor hebben gekozen eenheid met God te zoeken en weigeren om in een lager identiteitsgevoel gevangen te zitten.

Daarom kan planeet aarde als een school voor levensstromen worden gezien, waarbij het de bedoeling is dat de mensen leren door hun vrije wil te gebruiken. Dientengevolge is het een wet van God dat niemand zich mag bemoeien met de vrije wil van menselijke wezens. Dit verklaart waarom wij beperkte macht hebben met betrekking tot het veranderen van het gedrag van mensen.

Uiteindelijk kunnen we niet verhinderen dat de meerderheid zichzelf of deze planeet vernietigt. Als mensen op zelfvernietiging afkoersen en als ze ons advies en onze reddingspogingen negeren, kunnen wij en zullen wij het toelaten dat zij zichzelf vernietigen, omdat wij het allergrootste respect hebben voor de Wet van Vrije Wil. En wij vertrouwen erop dat God wist wat hij deed, toen hij de mensen vrije wil gaf. Zoals Moeder Maria zo welsprekend uitlegt, geloofde Lucifer niet dat God wist wat hij deed toen hij mensen vrije wil gaf. Hij kwam tegen Gods plan in opstand en verlaagde zijn bewustzijn tot hij naar het materiële universum afdaalde. In dit universum werd hij de allereerste exponent van het bewustzijn van de antichrist.

Dit bewustzijn heeft absoluut geen respect voor Gods Wet van Vrije Wil. Daarom is het bewustzijn van de antichrist een bewustzijn dat mensen tot iets probeert te dwingen. Het bewustzijn van de antichrist gelooft dat hij de echte verlosser is van menselijke wezens en dat hij de mensen van zelfvernietiging moet weerhouden. Hij gelooft ook dat de reden dat mensen dit vermogen hebben om zichzelf te vernietigen, voortkomt uit het feit dat zij vrije wil hebben. Daarom gelooft het bewustzijn van de antichrist dat het noodzakelijk en verdedigbaar is om de vrije wil van mensen te doorkruisen om hen tegen zichzelf te beschermen. Met andere woorden, het bewustzijn van de antichrist is een bewustzijn dat een oordeel over mensen velt en hen dan probeert te dwingen om te doen wat hij het beste vindt.

Wanneer je dit idee op de Verenigde Staten toepast, dat het de plicht heeft om vrede en democratie over de wereld te verspreiden, begrijp je de potentiële gevaren. Zoals je hierboven zegt, is het natuurlijk onmogelijk om mensen te dwingen om vrij te zijn. Je kunt pas vrij zijn wanneer je ervoor kiest om vrij te zijn. Dit is in de Verenigde Staten gebeurd, toen het volk besloot om op eigen kracht, met hun eigen wijsheid en hun eigen liefde voor vrijheid voor die vrijheid te vechten.

De Amerikaanse revolutie was waarachtig een uitdrukkingsvorm van het Christusbewustzijn door de mensen die deze natie hebben gesticht en de Constitution hebben geschreven. Maar zoals met zoveel andere wereldrijken in het verleden is gebeurd, zit Amerika tegenwoordig heel erg ver af van die geest van vrijheid en het Christusbewustzijn waardoor deze natie zich aan de totalitaire macht heeft ontworsteld dat door de Engelse kroon werd belichaamd. Diezelfde totalitaire machten, wat het totalitaire bewustzijn inhoudt, het bewustzijn van de antichrist, hebben tegenwoordig vaste voet aan de grond gekregen in de Verenigde Staten van Amerika.

Pas op dat je niet in het zwart-witdenken belandt. Het is natuurlijk de bedoeling van de geascendeerde meesters dat de Verenigde Staten een bastion vormt voor ware vrijheid en het Christusbewustzijn. Het is natuurlijk onze grootste wens dat de Verenigde Staten een bastion kan worden om de ware vrijheid van het Christusbewustzijn over de wereld te verspreiden. Maar deze ware vrijheid kun je niet met geweld verspreiden en dat is het essentiële onderscheid.

Neem nu bijvoorbeeld Irak. Waarom is Saddam Hoessein zolang aan de macht gebleven? Omdat het volk van Irak niet het niveau van volwassenheid had bereikt dat er echt voor zorgt dat ze vrij willen zijn. Ze waren niet bereid een stap omhoog te doen naar het niveau van het Christusbewustzijn dat noodzakelijk is om vrij te worden. Vanwege de huidige onvolmaakte omstandigheden op planeet aarde moeten de mensen hun vrede veroveren door de onderdrukkers te bestrijden die het bewustzijn van de antichrist vertegenwoordigen. Dit is niet het originele plan of ontwerp van God, maar het is de huidige – hoewel tijdelijke – realiteit op planeet aarde. Mijn punt is dat wanneer de mensen het niveau van Christusschap bereiken dat hen ertoe brengt vrij te willen zijn en hen bereid maakt alles te verliezen, waaronder hun leven (“Geef mij de vrijheid of dood mij!”), om de vrijheid van het Christusbewustzijn te veroveren, dan zullen de geascendeerde meesters hen hulp van buitenaf sturen die hen kan geven wat ze nodig hebben om hun vrijheid te veroveren.

Toen de vroege Amerikaanse kolonisten het niveau van Christusbewustzijn bereikten dat hen in staat stelde vrij te zijn, voelde de natie Frankrijk zich bezield hen te geven wat zij nodig hadden om de Britten te verslaan en deze natie te stichten. Had de Verenigde Staten van Amerika gevestigd kunnen worden door geweldloosheid? Jazeker, maar in die tijd hadden de mensen in de koloniën niet voldoende Christusbewustzijn om hun vrijheid zonder geweld te veroveren.

Mijn punt in dezen is dat het helemaal legitiem is dat de Verenigde Staten fungeert als bastion om vrijheid en democratie over de wereld te verspreiden, maar het is niet legitiem als de Verenigde Staten dit met geweld doet. Met andere woorden, als er een verzetsbeweging in Irak was geweest die sterk genoeg was, zou het legitiem zijn als de Verenigde Staten deze verzetsbeweging te hulp was gekomen om Saddam Hoessein van binnenuit omver te werpen. Toch was het niet legitiem van de Verenigde Staten om het land binnen te trekken en Saddam Hoessein met geweld uit zijn macht te ontzetten, omdat dit eigenlijk bemoeienis is met de vrije wil en de evolutie naar het Christusbewustzijn van het volk van Irak.

Daarom zie je dat in de huidige situatie in Irak, veel mensen de Verenigde Staten niet zien als bevrijder, maar slechts als de volgende onderdrukker, die erg op Saddam Hoessein lijkt. In tegenstelling tot het populaire geloof dat de president en zijn adviseurs hebben, heeft de Verenigde Staten het volk van Irak niet bevrijd. Ze hebben slechts een tiran verwijderd en door dat te doen zijn zij de nieuwe tiran geworden die het volk onderdrukt. En omdat het volk niet toe is aan vrijheid, zien zij de Verenigde Staten gewoon als weer een onderdrukker. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor alle Irakezen, maar ik kan je ervan verzekeren dat het volk in Irak niet collectief het niveau van Christusbewustzijn heeft om hen echt vrij te laten zijn. Daarom zal het geweld en de binnenlandse gevechten de komende tijd doorgaan en kan er in het land burgeroorlog uitbreken die al gauw tot een grotere oorlog in het Midden-Oosten zou kunnen oplaaien. Daarom is de wereld niet veiliger, omdat Saddam Hoessein is verwijderd. Zelfs Amerika is er niet veiliger op geworden.

Wanneer een volk niet toe is aan vrijheid en democratie, win je er niets mee als je er met militaire macht heengaat en hen dwingt om vrij en democratisch te worden. De democratie is een veeleisende vorm van regering en de mensen moeten er aan toe zijn. Het volk van Irak is er duidelijk niet aan toe. Zij willen geen verantwoordelijkheid dragen voor hun natie om zichzelf te regeren, dus zij willen een onderdrukker waar zij weerstand aan kunnen bieden.

Dus mijn laatste punt is dat Amerika niet haar goddelijke plan kan uitvoeren als zij zonder onderscheid haar militaire macht gebruikt om dictators overal ter wereld uit te schakelen. Om echte vrijheid en democratie te verspreiden moet Amerika een heel goed Christusonderscheid hebben, zodat het weet wanneer het in moet grijpen en wanneer NIET. Als dat niet zo is, is het een dwaas die gaat waar de engelen niet heen durven. En zoals ik heel vaak overal op deze website zeg, is de enig echte oplossing dat een kritieke massa Amerikanen mijn ware leringen over het pad naar Christusschap omarmen. Pas wanneer een kritieke massa Amerikanen Christusschap op persoonlijk niveau bereiken, ontstaat er een fundament voor een regering die met Christusonderscheid handelt.

In een ander antwoord leg ik uit dat de geest van Christus niet het tegenovergestelde is van de geest van de antichrist. De geest van de antichrist heeft gewoon zijn eigen tegenstander gecreëerd, wat veel mensen als goed en slecht beschouwen. Zij vallen zelfs ten prooi aan de illusie dat wat zij als goed definiëren, Christus is en wat zij als slecht definiëren, de antichrist is.

Mijn punt is hier dat door de millennia heen talloze mensen gevangen zijn komen te zitten in dit eindeloze spel van denken dat zij om Gods wil en Gods werk te doen, zich op één lijn moeten brengen met de kracht die ze goed noemen en de kracht die ze het kwaad noemen, moeten proberen te vernietigen. Dit heeft geleid tot alle door de religie gemotiveerde oorlogen die je op deze planeet ziet. Het heeft tot de kruistochten geleid, omdat christenen dachten dat zij andere menselijke wezens mochten doden in mijn naam. Het heeft geleid tot de moderne terroristische beweging, omdat moslims geloven dat zij andere mensen in naam van Allah mogen doden. En het heeft in de Verenigde Staten tot een beweging geleid, waarin bepaalde krachten geloven zij het terrorisme door moslims in naam van Christus mogen vernietigen. Helaas zijn er mensen in het Witte Huis die ten prooi zijn gevallen aan deze leugen en daarom tijdelijke exponenten zijn geworden van het bewustzijn van de antichrist.

Wanneer houdt dit op? Wanneer een kritieke massa van het Amerikaanse volk genoeg Christusbewustzijn ontwikkelt om de kracht van de antichrist af te kunnen werpen die in hun regering is geïnfiltreerd. Met andere woorden, er is grote behoefte aan een tweede Amerikaanse revolutie, maar het moet – en ik zeg moet – een spirituele revolutie worden in plaats van een gewelddadige fysieke revolutie. Tegenwoordig is er behoefte aan spirituele mensen in Amerika die er alles tegenaan gooien om het Christusbewustzijn op persoonlijk niveau te bereiken en dan dat Christusbewustzijn op elk gebied van hun maatschappij tot uitdrukking brengen.

Wanneer je de geest van Christus aandoet, word je de open deur om hoger bewustzijn, een hogere cultuur en een hogere vorm van regering naar buiten te brengen die de problemen kan oplossen waar tegenwoordig geen oplossingen voor lijken te zijn. Mijn hele bedoeling met deze website is mensen de middelen en de inzichten te geven die zij nodig hebben om het Christusbewustzijn te manifesteren. Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. (Jacobus 1:22) Wees de doeners van het woord door het vleesgeworden Woord te zijn.