Kan één persoon de antichrist zijn?

ONDERWERPEN: De antichrist is niet één enkele persoon maar een bewustzijnsstaat – alle mensen kunnen openstaan voor het Christusbewustzijn – of zij kunnen zich openstellen voor het bewustzijn van de antichrist – Jezus was niet de enige incarnatie van Christus

Vraag: Kim: Ik heb verscheidene e-mails gehad van mensen die willen dat je iets over George Bush zegt, omdat ze denken dat hij slecht is of zelfs de antichrist. Persoonlijk denk ik niet dat het zo is, maar omdat bepaalde groepen dat lijken te denken, dacht je dat je er misschien iets over zou willen zeggen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Belangrijke vragen en ik wil ze graag bespreken. Laat me beginnen met heel duidelijk te stellen dat George Bush niet de antichrist is. Je ziet dat in wanneer je begrijpt wat de antichrist is. Er zijn veel christelijke groepen die het idee hebben dat één persoon de enige incarnatie van de antichrist zal zijn. Er zijn mensen die geloven dat er drie antichristen komen en dat er al twee gekomen zijn, namelijk Napoleon en Hitler. Dit zijn onjuiste overtuigingen, omdat ze worden gebaseerd op een misverstand over de waarheid van de antichrist, die ontstaat uit een misverstand over de waarheid van Christus.

Ik heb geprobeerd op deze website te beschrijven dat alles in het materiële universum uit Gods substantie wordt gemaakt. Ik heb geprobeerd te beschrijven dat ik, ondanks wat er in de Bijbel en christelijke doctrines staat, Jezus Christus – als individueel zelfbewust wezen – niet de schepper van het universum ben. Het universum werd geschapen uit Gods substantie, vorm gegeven door het bewustzijn van de universele Christusgeest. Daarom is de waarheid over Christus dat Christus een universele bewustzijnsstaat is, die op aarde tot uitdrukking kan worden gebracht door het geïndividualiseerde bewustzijn van een menselijk wezen dat geïncarneerd is.

De waarheid over de incarnatie van Christus is dat dit alleen maar kan wanneer een menselijk wezen zijn lagere identiteitsgevoel overwint en zijn identiteit accepteert als zoon of dochter van God. Wanneer je jouw ware identiteit accepteert, word je het vleesgeworden Woord, je wordt het vleesgeworden Christusbewustzijn, je wordt de open deur die geen mens kan sluiten en je wordt het licht der wereld. Daarom heb ik gezegd dat wanneer je in mij gelooft, waarmee ik bedoel dat je het voorbeeld durft te volgen dat ik heb gesteld, jij de werken zult doen die ik heb gedaan (Johannes 14:12) omdat je de oproep hebt gevolgd om die geest in jou te laten zijn – namelijk de universele Christusgeest – die ook in Christus Jezus was (Filipijnen 2:5).

De waarheid over Christus is dat het een universele bewustzijnsstaat is die op deze wereld enkel door een individueel menselijk wezen tot uitdrukking kan worden gebracht. Op dezelfde manier is de antichrist een bewustzijnsstaat. Terwijl het Christusbewustzijn volmaakt op één lijn zit met de creatieve intentie van God, gaat het bewustzijn van de antichrist weloverwogen tegen de creatieve intentie van God in. Dus dan besef je het concept dat Jezus de enige zoon van God was, wat inhoudt de enige incarnatie van het universele Christusbewustzijn die ooit op deze planeet heeft bestaan, een leugen is. Het is een leugen die uit de geest van de antichrist voortkomt.

De reden is dat het bewustzijn van de antichrist momenteel het leven op planeet aarde domineert en hij wil dat zo houden. Daarom zal hij al het mogelijke doen om te verhinderen dat jij in mijn voetsporen treedt. Hij wil voorkomen dat de wederkomst van Christus plaats vindt door duizenden mensen die het Christusbewustzijn belichamen en het vleesgeworden Woord worden. Zoals ik overal op deze website uitleg, is dit het ware potentieel voor het komende tijdperk en als de echte wederkomst plaats zou vinden, zal hij planeet aarde uit de greep van het bewustzijn van de antichrist halen.

Mijn punt is hier jou te tonen dat als er geen enkele incarnatie van Christus is, er ook geen enkele incarnatie van het bewustzijn van de antichrist is. Dit kun je duidelijk zien in de volgende passage uit de Bijbel:

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: “God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!”
23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.” (Matteüs 16)

Je weet dat Petrus één van de door mij uitgekozen discipelen is. Als hij echt de geïncarneerde Satan was, zou ik hem dan tot mijn discipel hebben verkozen? Natuurlijk niet. Petrus wat gewoon een typische exponent van de realiteit zoals de meerderheid van de mensen op deze planeet die bezag. Ze hebben het vermogen om in zichzelf te waarheid te herkennen, de vleesgeworden Christus te herkennen, net als Petrus (Matteüs 16: 15-19). Maar omdat ze het Christusbewustzijn niet volledig belichamen, kunnen zij ook het instrument worden van bewustzijn van de antichrist dat door hen tot uitdrukking kan worden gebracht net als door Petrus toen hij mij zijn dualistische mening over mijn missie wilde opleggen.

Dus wat ik nu zeg, is dat zolang je niet het volledige Christusbewustzijn hebt, jij het potentieel hebt om als hulpmiddel te dienen voor het bewustzijn van de antichrist om zich op de wereld tot uitdrukking te brengen – tenminste tijdelijk. Hoe meer jij een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de antichrist wordt, hoe meer je in dit bewustzijn komt vast te zitten, tot je er zo in verwikkeld raakt dat je niet meer het echte van het onechte kunt scheiden, het kaf van het koren in jouw bewustzijn en geloofssysteem.

Wat ik je nu zeg, is dat het idee dat George Bush de antichrist is, op een vergissing berust. Maar het is mogelijk dat George Bush, net als ieder ander menselijk wezen op deze planeet, een instrument kan worden om tijdelijk bepaalde overtuigingen tot uitdrukking te brengen die uit het bewustzijn van de antichrist ontstaan. Met andere woorden, het is niet juist te zeggen dat een bepaalde persoon DE antichrist is. Je kunt wel zeggen dat iemand wordt beïnvloed door en het bewustzijn van de antichrist tot uitdrukking brengt. De meeste mensen doen dit af en toe, maar het betekent niet dat ze volledig vastzitten in het bewustzijn van de antichrist.