De ware extase: Jezus bespreekt de illusie in de ‘Left Behind’-boekenserie

ONDERWERPEN: De extase is totaal fictie – het op angst gebaseerde christendom is door de duistere krachten bekokstoofd – extremisme en fanatisme – wat zou er gebeuren als alle goede mensen verdwenen? – God wil de aarde niet vernietigen – de zondvloed heeft niet alle mensen gedood; het was een plaatselijke gebeurtenis – God is niet boos en veroordelend – God is onvoorwaardelijke liefde – de enig echte oplossing is dat de mensen het pad naar Christusschap nemen – het christendom voorkomt actief dat de mensen het voorbeeld van Jezus volgen – de mensen bepalen hun eigen lot en God komt niet tussenbeide – Jezus komt niet terug om onze problemen op te lossen – de antichrist is niet één persoon – Christus en antichrist zijn bewustzijnsstaten die mensen kunnen belichamen – alleen wanneer veel mensen het Christusbewustzijn verpersoonlijken komt Gods koninkrijk op aarde

Vraag: De kerk van mijn vriendin vertelt haar dat Jezus zal terugkeren en dat iedereen die in hem gelooft in extase zullen raken. De dominee onderwijst haar dat tijdens deze extase mensen onmiddellijk in de hemel worden getild bij de wederkomst van Jezus. Als ze in een auto rijden, een vliegtuig besturen, of een baby krijgen, zullen ze ook gaan en het vliegtuig zal neerstorten, de auto rijdt door zonder hen en de baby zou met hen meegaan. Iedereen die achterblijft, moet een reeks beproevingen doorstaan die heel letterlijk en op een afschuwelijke manier worden geïnterpreteerd uit het boek Openbaringen. Wat vindt Jezus van deze extase en de serie boeken die de titel hebben ‘Left Behind’ van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb er geen probleem mee dat mensen deze boeken lezen, zolang zij die maar als fictie beschouwen. Ik heb echter wel een probleem met het feit dat miljoenen mensen deze boeken hebben gelezen en die letterlijk hebben opgevat en geloven dat die een juist verslag geven van wat er zou kunnen gebeuren of zo verward zijn geraakt door deze boeken dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven.

Laat mij een heel duidelijke uitspraak doen. Het idee van de extase, zoals die in de ‘Left Behind’-boeken en ook vooral in de Verenigde Staten wordt beschreven door bepaalde fundamentalistische kerken, is totaal fictief. Er zit geen enkele reële basis in.

Als je zegt dat dit dit idee werd gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de Bijbel, zou dat te zacht uitgedrukt zijn. In werkelijkheid is deze denkwijze geïnspireerd, of zou je ook kunnen zeggen bekokstoofd, door duistere krachten in een weloverwogen poging, en ik zou misschien wel moeten zeggen wanhopige poging, om het grootst mogelijke aantal christenen in de op angst gebaseerde denkwijze te houden, waarin zij al bijna 2000 jaar in gevangenzitten.

Zoals ik overal op deze website uitleg, was het één van de grootste tragedies van de christelijke dispensatie dat het orthodoxe christendom in een op angst gebaseerde religie werd veranderd, die het feit ontkent dat ieder mens het potentieel heeft om in mijn voetsporen te treden en persoonlijk Christusschap te manifesteren. Het echte probleem met deze angst is dat het ervoor zorgt dat de mensen gaan denken in zwart-wittermen. Dit geeft aanleiding tot extremistisch denken, dat zo gemakkelijk tot fanatisme leidt, zoals je duidelijk kunt zien aan een aantal gruweldaden dat door de zogenaamde christenen is gepleegd, of het nu de inquisitie, de kruistochten of vele andere zijn, waaronder de huidige oorlog in Irak.

Mijn grootste hoop voor deze website is dat het mensen helpt te ontkomen aan deze op angst gebaseerde, alles-of-niets, zwart-en-wit, bewustzijnsstaat, zodat ze de middenweg van het Christusbewustzijn kunnen ontdekken. Laat mij een paar ideeën geven aan degenen die hierover willen nadenken en hun eigen antwoorden in hun hart zoeken in plaats van naar op angst gebaseerde interpretaties te zoeken die van predikers of auteurs komen die niet de Christusgeest hebben.

Wat zou Gods bedoeling ooit kunnen zijn om alle goede mensen plotseling van de planeet aarde weg te halen? Wanneer je de leringen begrijpt die ik op deze website geef over het feit dat alles energie is, besef je dat er een fundamenteel verband zit tussen het bewustzijn van de mensheid en de fysieke planeet. Zoals ik overal op de website probeer uit te leggen, is de ellende en het lijden dat je op deze planeet ziet, een direct product van het feit dat zo veel mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. Zoals Moeder Maria in haar verhandelingen uitlegt, is deze lagere bewustzijnsstaat de directe aanleiding tot natuurrampen, zoals aardbevingen, wervelstormen, tornado’s, overstromingen enzovoort.

De naakte waarheid op planeet aarde is dat het enige wat een planetair debacle voorkomt, is dat heel veel mensen op deze planeet een hoog bewustzijnsniveau hebben bereikt, namelijk het niveau van persoonlijk Christusschap. Deze mensen handhaven letterlijk, op een spirituele manier, het evenwicht voor planeet aarde. Als deze mensen plotseling van de aarde zouden worden verwijderd, zouden de natuur en de fysieke materie onmiddellijk beginnen af te brokkelen. Dus als er een extase, zoals die wordt beschreven in de ‘Left Behind’-boeken, zou gebeuren, zou je binnen een paar luttele dagen, een debacle zien dat letterlijk 90% van de mensen (en alle andere vormen van leven) van deze planeet zou wegvagen.

Mijn punt is dat als de extase zoals die in deze boeken wordt beschreven en in bepaalde fundamentele kerken gepredikt, echt zou gebeuren, de aarde onmiddellijk zou ophouden een uitvoerbaar podium te zijn voor de spirituele evolutie van zielen. Met andere woorden, de hele premisse van de boeken, namelijk wat er gebeurt met degenen die worden achtergelaten, zou een open vraag zijn, omdat er maar heel weinig mensen zouden overblijven na het debacle.

Zoals ik overal op deze website uitleg, werd planeet aarde maar met één doel geschapen, namelijk om zielen een podium te geven voor hun spirituele evolutie. God heeft niet de wens om deze planeet te vernietigen, omdat dat tegen zijn bedoeling zou ingaan om levensstromen de kans te geven om spiritueel te groeien door de consequenties van hun daden te begrijpen.

Ik ben mij ervan bewust dat christenen zijn opgevoed met de angst dat God ineens alle menselijke wezens zou kunnen doden, zoals beschreven wordt in de Bijbelse zondvloed. Dus laat mij deze kans aangrijpen om je zonder omhaal te vertellen dat de Bijbelse zondvloed niet alle mensen op deze planeet heeft vernietigd, op de familie van Noach na dan. De zondvloed heeft wel plaatsgevonden, maar het was een plaatselijk gebeuren en er waren miljoenen mensen op deze planeet die helemaal niet door de zondvloed werden beïnvloed.

Basiskennis van de genetica zou je tonen dat als er plotseling maar een handjevol mensen over was op deze planeet, de genenpoel zo ondiep zou worden dat ze heel snel zouden uitsterven door gebreken bij de geboorte. Tussen haakjes, dit is ook van toepassing op het verhaal van de Hof van Eden en dit toont aan dat er meer mensen op aarde waren dan Adam en Eva.

Laat me heel duidelijk zeggen dat God geen enkele wens heeft om deze planeet of de mensheid te vernietigen. Dit wil niet zeggen dat de aarde niet aan bepaalde beproevingen zou kunnen worden blootgesteld, waarbij natuurrampen op grotere schaal zouden gebeuren dan momenteel (wat al een beproeving is). Dit is mogelijk omdat we in de overgang zitten tussen twee spirituele cycli, of tijdperken, zoals elders wordt uitgelegd. Als de mensen niet de noodzakelijke veranderingen in bewustzijn aanbrengen, zoals Moeder Maria uitlegt, zal dat uitmonden in natuurrampen of oorlogen die met geweld de oude denkpatronen doorbreken.

Maar zoals ik overal op deze website uitleg, is dit niet Gods straf. Mensen straffen zichzelf door voortdurend de basiswetten die God heeft gebruikt om deze planeet te scheppen, te overtreden. Daardoor scheppen de mensen zulke zware negatieve energie dat die op den duur de fysieke planeet laat afbrokkelen.

Zoals ik in mijn verhandeling heb uitgelegd over het feit dat de mensen een valse God kunnen creëren, is de ware God niet een boze en oordelende God. God is een God van onvoorwaardelijke liefde. God heeft de mensen vrije wil gegeven en als ze niet naar de leringen over onvoorwaardelijke liefde en universele spiritualiteit luisteren, dan moeten de mensen leren door de consequenties van hun acties te dragen. Juist omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is, laat God toe dat mensen zichzelf vernietigen, als zij dat beslist willen. De reden is dat het de enige manier is waarop de mensen iets kunnen leren.

Op dit moment kun je zeggen dat de mensheid in een schip zit dat water opneemt. Vanzelfsprekend is de permanente oplossing de lekken te vinden in de romp van het schip en die lekken te dichten. De enige manier om dat te doen, is dat een kritieke massa mensen ontdekt, accepteert en beslist om het innerlijke spirituele pad te volgen dat ik op deze website beschrijf en dat ik 2000 jaar geleden heb gepredikt aan de mensen die oren hadden om te horen. Ik zeg niet de deze website de enige is waar je beschrijvingen van dit innerlijke pad vindt, omdat het echt in alle belangrijke religies en ook op veel andere plaatsen terugkomt. Niettemin is het enige wat het schip ervan kan weerhouden om te zinken, dat een kritieke massa mensen een serieuze en vastbesloten poging doet om persoonlijk Christusschap te manifesteren.

De tragedie die ik zie bij het christendom van tegenwoordig, is dat de overgrote meerderheid christenen is geprogrammeerd met een stel kromme leugens die ervoor zorgt dat zij hun potentieel om Christusschap te manifesteren, verwerpen. Ze zijn letterlijk zo opgevoed dat zij de Christus in zichzelf verwerpen, wat betekent dat ze ook de Christus in mij verwerpen, omdat je in zoverre je aan de minsten hebt gedaan, wat ook jou omvat, het aan mij hebt gedaan.

Helaas versterkt het idee van een extase en de wederkomst van Christus alleen maar deze denkwijze door mensen in een staat van angst te brengen waarin ze geloven dat zij absoluut geen macht over hun eigen lot hebben. Zoals ik overal op de website uitleg, heeft God mensen vrije wil gegeven en daarom heeft God geen macht over het lot van de aarde. De mensen moeten deze planeet redden en dat kunnen zij alleen maar doen door een hogere bewustzijnsstaat te manifesteren dan je momenteel ziet.

Ik zeg hiermee niet dat de miljoenen christenen die ernaar streven om een goed leven te leiden niet meehelpen om de situatie op deze planeet te verbeteren. Helaas kan wat zij doen, vergeleken worden met mensen die emmers gebruiken om het water uit het zinkende schip te hozen. Het probleem is dat water hozen niet de gaten in het zinkende schip dicht en daarom blijft het water binnenstromen. En momenteel komt er meer water dat binnen dan de christenen op deze planeet eruit hozen of eruit kunnen hozen.

Daarom heb ik wat van deze christenen nodig, degenen die beweren dat ze mijn volgelingen zijn en die niet bang zijn om naar het Levende Woord in hun hart te luisteren, het zwart-witdenken los te laten en de verantwoording voor hun verlossing en de verlossing van de planeet te nemen. Ik wil dat zij ontwaken en een poging doen om het Christusbewustzijn te manifesteren, wat de gaten in de romp van het schip zal dichten en verhinderen dat het zinkt.

Laat me ook nog zeggen dat de ‘Left Behind’-boeken de wederkomst van Christus niet nauwkeurig weergeven. Zoals ik elders uitleg, verschijn ik niet plotseling in de lucht en los alle problemen van de mensheid op. De mensen moeten ont-creëren wat zij hebben gecreëerd.

Een ander probleem met deze boeken is de presentatie van een derde antichrist in de vorm van één enkele persoon. Het is helemaal niet waar dat één persoon de antichrist vertegenwoordigt en dat er maar één verschijning van Christus is. Zoals ik overal op de website uitleg, betekent de wederkomst van Christus dat een groot aantal mensen het pad naar Christusschap omarmt en individueel Christusschap manifesteert. De waarheid is dat er een universele Christusgeest is en die kan slechts door individueel Christusschap op deze wereld tot uitdrukking worden gebracht.

Op dezelfde manier is er een universele geest van de antichrist en die moet ook op deze wereld tot uitdrukking worden gebracht door individuele mensen. Daarom heeft iedereen het potentieel om Christusschap te manifesteren en iedereen heeft het potentieel om het bewustzijn van de antichrist te manifesteren. Iedereen die het Christusbewustzijn krijgt, wordt onderdeel van de wederkomst van Christus. Iedereen die naar het bewustzijn van de antichrist reikt, wordt onderdeel van de komst van de antichrist.

Tussen haakjes, dit omvat ook de mensen die denken dat ze goede christenen zijn, maar die zo vastzitten in de op angst gebaseerde aanpak van religie dat zij de afgodenleugens over mij vertellen, die eigenlijk door het bewustzijn van de antichrist werden bedacht in een weloverwogen poging om de waarachtige wederkomst van Christus te verhinderen, namelijk de komst van de Christus in jou.

Kun je begrijpen wat ik bedoel? De ‘Left Behind’-boeken en veel van de orthodoxe christelijke doctrines vertellen de leugen dat de mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Deze ideeën zeggen letterlijk dat mensen niets kunnen doen om hun situatie te veranderen, omdat de problemen worden veroorzaakt door één enkele antichrist en dat die door één enkele Christus zullen worden opgelost. In werkelijkheid worden de problemen op deze planeet veroorzaakt door het feit dat bijna ieder menselijk wezen van tijd tot tijd een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de antichrist wordt. De problemen worden pas opgelost wanneer een kritieke massa mensen beslist om een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van Christus te worden.