Geen noodzaak om één (fysieke) regering op de wereld te hebben

ONDERWERPEN: Veel naties verordend door de meesters – niet nodig om één religie of één natie te hebben – geen eenheid door hetzelfde – verticale eenheid – eenheid door spirituele verbondenheid – ware samenwerking op basis van verbondenheid met het spirituele rijk – niet nodig om één wereldregering te hebben in het fysieke rijk – V.N. belangrijk middel voor communicatie – geef de droom op om die voor macht te gebruiken – niet nodig om de soevereiniteit op te geven – de democratie is geen garantie tegen elitarisme – potentieel tot zelfvernietiging – één oplossing is het collectieve bewustzijn verhogen – wanneer worden de mensen zich ervan bewust dat de menselijke geest hun problemen niet kan oplossen – tweede wet van de thermodynamica – derde wereldoorlog – spiritueel ontwaken

Vraag: Ik begrijp dat naties op wereldschaal moeten samenwerken om vrede te vestigen. Moet de Verenigde Staten dan haar soevereiniteit opgeven en zich volledig bezighouden met het beleid van de V.N. in haar huidige structuur?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Geen enkel lid van de geascendeerde meesters wil dat de Verenigde Staten haar soevereiniteit als natie opgeeft. Er zijn veel naties die waarachtig door de geascendeerde meesters bevolen zijn en de Verenigde Staten is daar één van. Ik zeg hiermee niet dat iedere natie die momenteel bestaat, door ons verordend is. Ik zeg alleen dat een groot aantal van de huidige naties verordend is en wij, de geascendeerde meesters, willen dat het aparte naties blijven.

Eén van mijn belangrijkste uitspraken is: “Er is een weg die de mens juist toe lijkt, maar aan het eind vind je de weg naar de dood.” Er zijn momenteel een aantal groepen op deze planeet, en de meeste zijn niet bekend bij de gewone mensen, die hun aanzienlijke macht en invloed gebruiken in een poging om een wereld met één regering tot stand te brengen. De visie die ten grondslag ligt aan zo’n regering is dat het alle soevereine naties aan de kant zet of vernietigt en daarom de allergrootste macht wordt die voor vrede op aarde kan zorgen.

Deze poging om één natie te stichten lijkt heel erg op de eeuwenoude poging om één religie als de enige religie op aarde te vormen. Dit is de droom om een gedwongen, of horizontale, eenheid bij de mensen te vormen. Zoals ik op deze website overal steeds weer zeg, is het belangrijkste probleem op aarde dat de mensheid een lagere bewustzijnsstaat heeft. In deze bewustzijnsstaat zien mensen verschillen als een bedreiging en dan worden die een bron van conflicten. Mensen denken dat de manier om conflicten op te ruimen, is door verschillen te verwijderen. Met andere woorden, ze proberen eenheid te scheppen door gelijkheid.

Laat me met absolute duidelijkheid stellen dat dit echt de weg is die de mens goed toe lijkt, maar die uitloopt op de spirituele dood.

De manier van de geascendeerde meesters, is een hogere vorm van eenheid te scheppen, een verticale eenheid. Deze eenheid begint met de erkenning dat jij een spiritueel wezen bent die rechtstreeks met zijn spirituele bron verbonden is. De volgende stap is de erkenning dat alle andere mensen ook spirituele wezens zijn met een directe verbinding met diezelfde spirituele bron. Wanneer een kritieke massa mensen dit erkent, wordt het bewustzijn van de mensheid verhoogd en begint zich de formatie van een universele broederschap/zusterschap, het ene lichaam van God op aarde, af te tekenen.

Wanneer je dit op nationale schaal brengt, moet je beginnen met de erkenning dat een bepaalde natie echt een natie onder God is, wat betekent dat ze wordt gevormd onder leiding van, en gesponsord door, de geascendeerde meesters. De volgende stap is te beseffen dat veel andere naties ook door de geascendeerde meesters worden gesponsord. Dit opent de deur naar een waarachtig gevoel van eenheid, dat tot een waarachtig gevoel van samenwerking kan leiden.

Dus de geascendeerde meesters zouden graag willen dat er een geest van samenwerking komt onder naties, die wordt gebaseerd op de erkenning dat deze wereld en dus ook de naties op deze wereld, niet geïsoleerd zijn van het spirituele rijk. Wanneer een kritiek aantal naties hun verbondenheid met de spirituele bron begint te herkennen, krijg je een waarachtige geest van samenwerking. Deze ware samenwerking vraagt niet van een natie dat ze haar soevereiniteit opgeeft voor één wereldregering. De eenvoudige reden is dat de wereld met één regering in het spirituele rijk bestaat en wanneer individuele naties samenwerken met deze spirituele regering, is er geen behoefte aan één wereldregering in het materiële rijk.

Ik ben me er heel goed van bewust dat dit voor veel mensen een onmogelijke droom lijkt, weer een Utopia. Maar toch kan ik je ervan verzekeren dat de aarde al door een spirituele transformatie heen gaat die grotere eenheid zal geven. Het is niet een kwestie van óf het gebeurt, maar van wanneer het gebeurt en hoe hevig de barnsweeën zullen zijn.

De Verenigde Naties hebben een belangrijke rol te vervullen door een forum voor communicatie tussen naties te vormen. Als het correct gebruikt wordt, kan het een waardevol middel worden om spanningen te verlichten en conflicten te vermijden. Om het potentieel van de Verenigde Naties volledig te verwezenlijken, moeten de leden van de Verenigde Naties, vooral de machtigste leden, de droom laten varen om een wereld met één regering of een andere vorm van totalitaire macht te vormen. Ze moeten ook hun pogingen staken om de Verenigde Naties te gebruiken voor hun eigen egoïstische doeleinden.

Pas als dat gebeurt, zal de Verenigde Naties een bereidwillig of onwillig middel voor de krachten vormen die deze wereldregering proberen te maken. En hoewel de poging om één wereldregering te vormen op den duur gedoemd is te mislukken, net zoals het communisme, het Nazisme en alle andere totalitaire systemen, zou dit nog wel tot veel lijden en conflicten kunnen leiden als men de poging om zo’n wereldregering te stichten, doorzet.

Om op jouw vraag terug te komen, ik hoop dat het duidelijk is dat ik niet wil dat de Verenigde Staten haar soevereiniteit opgeeft en zich aan het beleid van de Verenigde Naties onderwerpt. Zelfs als de Verenigde Naties op haar hoogste potentieel functioneert, bestaat er geen noodzaak voor een natie om haar soevereiniteit op te geven aan de Verenigde Naties.

Democratie en zelfbestuur zijn een noodzakelijk onderdeel van de spirituele evolutie van deze planeet. De mensen moeten leren zichzelf te regeren en de consequenties daarvan oogsten tot ze beseffen dat elke echte regering moet worden gebaseerd op iets wat boven het lagere bewustzijn, het menselijke denken, staat. En dat iets kan alleen maar in actie komen wanneer een kritieke massa mensen hun bewustzijn verhoogt en bewust begint samen te werken met de geascendeerde meesters. Alleen zo ontstaat er een regering die echt van de mensen, door de mensen, en voor de mensen is. Tegenwoordig hebben de meeste naties, inclusief de Verenigde Staten, een regering die van de elite, door de elite, en voor de elite is. Democratie is maar één stap af van elitarisme, maar het is geen garantie tegen elitarisme.

Opnieuw, ik ben mij ervan bewust dat sommige mensen mij zullen bestempelen als hopeloos utopistisch. Als deze mensen echter mijn vorige verhandelingen zouden bestuderen over de scheiding van kerk en staat, en over waarom Joden en Arabieren elkaar haten, denk ik dat ze misschien wel beseffen dat de boodschap die ik op deze website probeer over te brengen, is dat er geen menselijke, geen horizontale, oplossing voor de problemen, waaronder het probleem wereldvrede, is die je momenteel op planeet aarde ziet.

We zitten momenteel in een bijzonder gevaarlijke fase van de evolutie van planeet aarde. Menselijke wezens hebben wapens voor massavernietiging ontwikkeld, maar ze hebben nog niet de wijsheid ontwikkeld om zulke wapens te bezitten zonder zichzelf te vernietigen. Deze wijsheid, dit evenwicht, kan niet uit een lagere bewustzijnsstaat voortkomen. Die kan enkel uit een hogere bewustzijnsstaat voortkomen, wat betekent dat die uit het spirituele rijk moet komen. Het moet gebeuren, omdat een kritieke massa mensen een hogere bewustzijnsstaat heeft bereikt, die ik het Christusbewustzijn noem, en daardoor als magneet fungeren om het bewustzijn van de mensheid als geheel te verhogen.

De huidige problemen op aarde werden geschapen, omdat de mensheid naar een lagere bewustzijnsstaat is afgedaald waarin de mensen van hun spirituele bron zijn gescheiden. De enige uitweg uit de huidige crisis op deze planeet is verder te reiken dan de lagere bewustzijnsstaat en een hogere bewustzijnsstaat te manifesteren. Elke poging om de door mensen gemaakte problemen op te lossen met dezelfde bewustzijnsstaat als die die de problemen heeft geschapen, zal die problemen alleen maar erger maken. Ik denk dat het in ruime mate wordt aangetoond door de huidige situatie in het Midden-Oosten, een situatie die al decennia doorgaat en zelfs al duizenden jaren bestaat.

De vraag die wij, de geascendeerde meesters, ons voortdurend stellen, is: “Wanneer zullen de mensen wakker worden en beseffen dat zij hun problemen niet kunnen oplossen zonder naar een hogere bewustzijnsstaat te reiken, zonder te reiken naar inzicht en assistentie van de geascendeerde meesters?” Zoals ik al vele malen op deze website heb gezegd, is planeet aarde een schoollokaal voor zielen. De mensen zullen hun lessen leren. De enige vraag is hoe zij die lessen leren.

In dat opzicht is de les die menselijke wezens moeten leren, dat zij wanneer zij hun vrije wil gebruiken om zich van hun spirituele bron af te scheiden, onderworpen worden aan de tweede wet van de thermodynamica. Daarom zal de entropie, wat wanorde en chaos betekent, onvermijdelijk toenemen tot de maatschappij zichzelf begint te vernietigen. De enige uitweg is de verbinding met de spirituele bron weer te herstellen en dit moet voortkomen uit een beslissing uit vrije wil.

De geascendeerde meesters zijn constant aan het werk om de mensen te helpen deze les te leren door innerlijke voorlichting. Als de mensen echter weigeren om door inspiratie van binnenuit iets te leren, moeten ze leren door de consequenties van hun daden te ervaren. Dus is het heel goed mogelijk dat mensen alleen maar kunnen leren door iets tot in het extreme door te voeren waardoor een derde wereldoorlog zo’n massavernietiging en verlies van levens veroorzaakt, dat de mensen eindelijk uit hun spirituele coma ontwaken en beseffen dat zij weer contact moeten zoeken met hun bron.

Wij, de geascendeerde meesters, zijn praktische realisten. We zien het potentieel voor zo’n wereldwijde oorlog. We zien echter ook dat er een spiritueel ontwaken op grote schaal plaatsvindt en dit zou wel eens grote impact kunnen hebben op de toekomst van deze planeet. We hopen dus dat miljoenen mensen ontwaken en meedoen aan het spirituele herontwaken, zodat alles in een oogwenk kan veranderen voor een conflict op grote schaal de fysieke realiteit wordt.

Zal dat gebeuren? Ik kan deze vraag niet beantwoorden, maar de mensen wel.