Is de God van morgen beter dan de God van gisteren?

ONDERWERPEN: Geen hogere waarheid en niet nodig om onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste ideeën – gebrek aan onderscheidingsvermogen beperkt ons – er bestaat een waarheid over God en die staat boven de menselijke overtuigingen – meer dan één manier om de waarheid over God te beschrijven, dus twee religies kunnen goed zijn – niet elke godslastering is een grote waarheid – van de dualiteit naar de waarheid van Christus – God heeft niet alles geschapen – medescheppers kunnen uit onwetendheid of rebellie scheppen – waarom boeken uitgeven als God geen agenda heeft? – hoe kan het tot uitdrukking brengen van het leven tot de dood leiden? – je tot uitdrukking brengen door het doodsbewustzijn leidt tot de dood – Gods wetten geven samenhang en houden zo het leven in stand – God is het minst vrije wezen – God is geen egomaniak, maar de allergrootste dienaar – God wil het beste voor zijn nakomelingen – God wil graag dat de mensen de dualiteit ontstijgen – het ego wil een bepaald type God – je kunt naar het Godbewustzijn toegroeien – je kunt je herinneren wat er zich in je causale lichaam bevindt – dit maakt het idee niet waar – God staat boven alle ideeën over God – je kunt alleen weten wie God is door een directe ervaring – het ware pad van eenzijn – er bestaat een juist en onjuist pad

Kim: Jezus, ik zou graag jouw commentaar willen op het beeld van God dat door een aantal liberale christenen en new age-leraren wordt gepresenteerd. En als uitgangspunt zou ik graag de discussie op het beeld van God willen baseren, zoals dat in het materiaal van de Gesprekken met God wordt voorgesteld. De reden dat ik dit vraag, is dat ik het gevoel heb dat veel liberale christenen en new age-mensen het beeld van God hebben overgenomen dat erg veel lijkt op het beeld in het materiaal van GMG (Gesprekken Met God). Ik zou graag een van de latere boeken, namelijk ‘De God van Morgen’, willen gebruiken. Ik gebruik dat boek, omdat ik, toen ik er de eerste keer over las, dacht dat het op een verheven veronderstelling werd gebaseerd en ik hoopte dat het een paar goede inzichten zou bevatten. Het idee komt erop neer dat wij een nieuwe God nodig hebben, of in ieder geval een nieuw beeld van God, omdat het niet meer klopt met de God van gisteren. Dit komt vanzelfsprekend sterk overeen met de leringen op deze website.

Dus ik heb het boek gelezen en het bevat zeker een aantal zeer goede inzichten. Maar tussen die goede ideeën zitten een paar die ik als problematisch beschouw en ik heb het gevoel dat het uitdrukkingsvormen van het grijs denken zijn. Ik zou graag willen beginnen met de volgende uitspraak:

“Er bestaat niets wat het leven geschapen heeft, dat niet het leven zelf is. Alles wat je overal om je heen ziet, is het leven dat zich tot uitdrukking brengt. Het leven IS alles. Het stroomt in, als en door alles.”

Er wordt ook gezegd dat je het woord ‘leven’ kunt vervangen door het woord ‘God’ en die uitspraak geldt nog steeds. Er wordt verder gezegd dat God niets van ons wil en dat wij vrij zijn om te doen wat wij willen en dat alles wat wij doen slechts het resultaat is. Als het resultaat ons niet aanstaat, veranderen we gewoon de handelingen die ervoor hebben gezorgd, maar God heeft geen oordeel of mening daarover. Wat vind jij van dit concept?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (16 september 2006):

Laat me eerst een korte samenvatting geven, zodat de mensen die de verhandelingen over het ego niet hebben gelezen het verschil tussen het zwart-witdenken en het grijs denken begrijpen. Wanneer mensen zwart-witdenken, geloven ze dat de waarheid kan worden gedefinieerd door en beperkt tot een bepaalde doctrine die in woorden tot uitdrukking wordt gebracht. Zij denken dat hun doctrine de ultieme waarheid over God is en dat elk geloofssysteem dat daarvan verschilt dan wel verkeerd moet zijn. Wanneer mensen grijs denken, zien ze de misvatting van deze benadering en zijn bereid om onfeilbare doctrines in twijfel te trekken, wat op zich een gezonde stap is. Het probleem is dat sommige mensen dit tot in het uiterste doorvoeren, wat aanleiding geeft tot twee overtuigingen:

* Er bestaat niet zoiets als een hogere of absolute waarheid, wat inhoudt dat elk willekeurig idee even aannemelijk is als elk ander idee of dat er geen onjuiste ideeën bestaan.
* Mensen moeten niet veroordelend of kritisch zijn, dus ze zouden geen oordeel moeten hebben over of ideeën waar of onwaar zijn.

Welnu, laat me verwijzen naar het feit dat in het middeleeuwse Europa de meeste mensen geloofden dat de aarde plat was. Ik denk dat de meeste moderne mensen het ermee eens zullen zijn dat de aarde toen even rond was als tegenwoordig. Met andere woorden, de overtuigingen van de mens hebben de vorm van de aarde niet veranderd. Dus in dit geval zijn er twee meningen: de ene die zegt dat de aarde plat is en de andere dat die rond is. Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat het onzin is als je zegt dat beide een mening zijn en dat de ene net zo juist is als de andere. Ook denk ik niet dat de meeste mensen zouden zeggen dat wij niet moeten beoordelen of de ene juist of de andere onjuist is. Als de mensen niet bereid waren te erkennen dat het concept van een platte aarde onjuist is, zou de mensheid misschien nog steeds geloven dat de aarde plat is, wat de mensen op veel manieren zou hebben beperkt.

We zien nu dat het onzin is om te zeggen dat elk gezichtspunt even waar is als een andere of dat we niet moeten oordelen over waar of onwaar. We moeten hier een overweging aan toevoegen, namelijk dat er zoiets als een waarheid bestaat en dat die menselijke meningen, overtuigingen en gezichtspunten ontstijgt. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er een waarheid over God bestaat en dat die niet verandert door wat mensen geloven of willen geloven. Zoals God tegen Mozes zei: “Ik zal zijn die ik zal zijn.” (meestal vertaald met Ik ben die Ik ben.)

Als je echt de waarheid over God wilt weten, moet je voorbij gaan aan ELKE beschrijving van God die in woorden of beelden op de materiële wereld tot uitdrukking wordt gebracht. God kan gewoon niet in een doctrine of geloofssysteem worden ondergebracht. Dat is de reden waarom er in de eerste twee geboden staat dat je geen andere goden voor die Ene God moet hebben en geen gesneden beeld voor jezelf moet maken. Daarom zei ik dat God een Geest is en dat je hem in Geest en waarheid moet aanbidden – in de betekenis van ervaren.

Mijn punt is dat het niet mogelijk is om God en Gods werkelijkheid door middel van een lering die in woorden wordt uitgegeven, volledig te beschrijven. Ik beweer niet dat de leringen op deze website onfeilbaar zijn of de enige manier om God of bepaalde concepten te beschrijven. Het is heel goed mogelijk dat twee verschillende religies verschillende beschrijvingen van God en het pad naar God kunnen geven en beide deugdelijk zijn – wat inhoudt dat die de mensen verder dan de beschrijving daarvan bij een rechtstreekse ervaring van de Geest van Waarheid kunnen brengen.

Echter – en nu komt het essentiële punt dat veel mensen die in het grijs denken vast zitten, óf niet kunnen, óf niet willen zien –zeggen dat geen enkele beschrijving van God volledig of onfeilbaar kan zijn, betekent NIET dat elke beschrijving van God even goed is als een andere. Ook betekent het niet dat een spirituele zoeker geen onderscheid moet maken tussen ideeën die in overeenstemming met de waarheid over God zijn en ideeën die niet met de waarheid overeenkomen. Het is heel goed mogelijk dat een beschrijving van God niet met de werkelijkheid klopt of op verschillende manieren misleidend kan zijn.
Op de achterzijde van het boek ‘De God van Morgen’, vind je de uitspraak: “Alle grote waarheden beginnen als godslastering.” En hoewel dit waar is, zou de uitspraak vollediger zijn als er had gestaan “Alle grote waarheden beginnen als godslastering, maar niet ieder idee dat godslasterlijk genoemd wordt, blijkt een grote waarheid te zijn.”

Dus de vraag voor elke spirituele zoeker is eenvoudig deze: “Wil je de waarheid over God te weten komen of neem je genoegen met een door mensen gemaakte beschrijving die jouw ego goed uitkomt?” Alleen degenen die op zoek zijn naar de waarheid, zullen echt vooruitgang op het spirituele pad boeken, terwijl degenen die met ELKE WILLEKEURIGE omschrijving tevreden zijn en niet reiken naar de Geest van Waarheid onvermijdelijk op een dood spoor terechtkomen.

Nogmaals, het grijs denken is slechts een fase op het spirituele pad. Er is niets mis met grijs denken, maar als je er te lang in blijft hangen, ZUL je vast komen te zitten en je kunt er zo vast in komen te zitten dat het heel moeilijk wordt om verder te komen. De ENIGE manier om uit het grijs denken te komen, is in te zien dat de waarheid over God het niveau van menselijke meningen en leringen die in woorden zijn uitgedrukt, ontstijgt. En de enige manier om die waarheid te leren kennen, is door het Christusbewustzijn, dat boven het dualiteitsbewustzijn staat waarin alle ideeën betrekkelijk zijn.

Laten we na deze lange introductie eens kijken naar de uitspraak: “Er is niets wat door het leven/God geschapen is dat niet het leven/God zelf is.” Op het eerste gezicht is deze uitspraak waar. De Schepper creëert alles uit zijn eigen wezen en alles wat God schept is dus een uitdrukkingsvorm van God. Als deze uitspraak echter op zich staat, kan die gemakkelijk de indruk wekken dat alles wat je op aarde ziet door God geschapen is, God is en in overeenstemming met Gods plan en ontwerp. Dit wordt versterkt door de volgende uitspraak: “Alles wat je om je heen ziet, is het leven/God die zichzelf tot uitdrukking brengt.” Er zijn verscheidene andere uitspraken in het materiaal van GMG die deze indruk versterken.

In werkelijkheid is alles wat God schept God, maar God heeft niet alles geschapen. God heeft medescheppers geschapen en zij zijn met een beperkt zelfgewaarzijn begonnen. Ze waren zich er niet van bewust dat zij een individualisatie van God waren en ze waren zich niet bewust van Gods plan met de schepping of de wetten die gemaakt zijn om een doelbewuste groei van de wereld van vorm te verzekeren. Deze medescheppers konden daardoor uit onwetendheid iets scheppen dat niet in overeenstemming met Gods wetten en bedoelingen is. Net zo kregen de medescheppers een vrije wil en de heerschappij over de aarde. Daardoor kunnen zij tegen Gods bedoelingen en wetten ingaan, waardoor ze iets kunnen scheppen wat in strijd is met Gods bedoelingen.

We zouden ook kunnen zeggen dat alles natuurlijk uit Gods substantie geschapen is – wat Moeder Maria het Ma-terlicht noemt – maar dat niet alles overeenstemt met de werkelijkheid van God. Daardoor is het gewoon een tijdelijke manifestatie die, óf bedoeld is om in harmonie met Gods wetten gebracht te worden, óf zichzelf te vernietigen. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat er tegenwoordig, wanneer je naar de aarde kijkt, veel manifestaties zijn die niet door God geschapen zijn en niet overeenstemmen met Gods bedoelingen met de aarde of Gods wetten. Ze zullen onvermijdelijk uiteenvallen en mensen die aan zulke onvolmaakte manifestaties gehecht zijn, kunnen spiritueel niet groeien, maar zouden zichzelf in principe samen met hun scheppingen kunnen vernietigen.

Om kort te gaan, niet alles is door God geschapen en niet alles stemt overeen met Gods bedoelingen en wetten. Daardoor is het misleidend te suggereren dat God alles goedkeurt wat je momenteel op aarde ziet. Als je de uitspraak neemt dat God geen oordeel heeft over wat de mensen op aarde doen, zou je je eigenlijk moeten afvragen waarom deze God zich de moeite getroost om de GMG-boeken uit te brengen. Kijk nog eens naar de uitspraak: “Alles wat je om je heen ziet, is het leven dat zich tot uitdrukking brengt.” Als dit Gods houding is, waarom dan niet het leven zichzelf gewoon tot uitdrukking laten brengen, waarom dan de moeite nemen om deze boeken uit te geven die vanzelfsprekend de kijk van mensen op God proberen te veranderen? Met andere woorden, aan de ene kant lijkt de God in de GMG-boeken te zeggen dat hij geen boodschap heeft, maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel een bedoeling met het uitbrengen van de boeken.

Kijk eens beter naar de uitspraak: “Alles wat je om je heen ziet, is het leven dat zich tot uitdrukking brengt.” De logische consequentie is dat kanker gewoon het leven is dat zich tot uitdrukking brengt en hetzelfde geldt voor oorlogen. Maar toch leiden beide uitdrukkingsvormen tot de dood, dus hoe kan het leven dat zichzelf tot uitdrukking brengt dan de dood opleveren?

In werkelijkheid zijn de meeste omstandigheden die je momenteel op aarde ziet GEEN uitdrukking van het leven, noch van God. Alles in het materiële universum is een uitdrukkingsvorm van een bepaalde bewustzijnsstaat. Al het lijden, onrechtvaardigheid en ongelijkheid op aarde is GEEN uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van het leven, maar van het doodsbewustzijn. Dit is het dualiteitsbewustzijn dat ik in mijn verhandelingen over het ego beschrijf.

Als je geen onderscheid maakt tussen het bewustzijn van het leven en het doodsbewustzijn, bestaat er geen manier om aan illusies te ontsnappen en Gods waarheid te vinden. De echte God zou nooit nalaten dit onderscheid te maken. Daarom vind je in Spreuken de koan Er is een weg die de mens goed toe lijkt, maar het einde daarvan is de dood (Spreuken 14:12). De weg van de dood is, óf de weg die door het zwart-witdenken wordt gedefinieerd, óf de weg die het grijs denken definieert.

Kim: Ik weet dat veel new age-mensen zullen zeggen dat ze niet met het hele concept van Gods wetten overweg kunnen, omdat die onze vrijheid lijken in te perken en omdat ze zo sterk aan de oude zwart-witreligies doen denken. Volgens de informatie in GMG heeft God geen behoeften of verlangens. God zegt niet dat iets verkeerd of zonde is. We kunnen alles doen wat we maar willen en als iets niet werkt voor ons, maken we gewoon een andere keuze.

Jezus: Maar het materiaal spreekt ook over het beschermen en onderhouden van het leven. Het boek over de God van morgen beweert eigenlijk dat het een nieuwe God – of concept van God – presenteert dat de wereld van zelfvernietiging kan redden. Opnieuw, als alles het leven is dat zichzelf tot uitdrukking brengt, waarom het dan niet zichzelf laten vernietigen?

Dus als het leven beschermd moet worden, wat kan het dan in stand houden? Welnu, slechts één ding, namelijk dat er bepaalde wetten zijn – of noem ze principes, zo je wilt – die samenhang geven. Er kan geen duurzaamheid zonder samenhang bestaan. Als alles willekeurig is of als de zwaartekracht de ene minuut wel werkt en de volgende niet, hoe kan er dan continuïteit in het leven bestaan?

Het is een onontkoombaar feit dat de Schepper niet over het universum gespeculeerd heeft. De Schepper heeft niet zomaar een universum met onsamenhangende wetten ontworpen om vervolgens te zeggen: “Laten we eens kijken wat er gebeurt.” God is er niet onverschillig onder of de mensheid zichzelf of de aarde vernietigt. De Schepper heeft een duidelijke bedoeling met de wereld van vorm en een duidelijke visie op hoe dat plan moet worden uitgevoerd. Dus ontwierp God de wereld van vorm door bepaalde wetten te maken die voor de duurzame groei van al het leven zorgt. Als je deze wetten goed begrijpt, zie je dat het geen beperking van je vrijheid is, maar juist de grondslag van jouw vrijheid. Deze wetten zijn onder meer opgesteld om ervoor te zorgen dat iets wat je schept niet plotseling verdwijnt door een willekeurige daad of een inconsistentie in de werking van je wereld.

Er zijn ook wetten gemaakt om het risico te verkleinen dat de meest agressieve mensen de rest van de bevolking tot hun slaaf maken. Met andere woorden, zonder wetten zou de wet van de jungle heersen en de meest agressieve mensen zouden de bevolking permanent tot hun slaaf maken. Ik weet dat er periodes in de geschiedenis zijn geweest waarin dit het geval was, maar Gods wetten hebben er altijd voor gezorgd dat zulke beschavingen ten onder gingen.

Het is natuurlijk waar dat God, omdat God medescheppers vrije wil heeft gegeven, geen behoeften of verlangens heeft over hoe menselijke wezens hun vrije wil gebruiken. De wet is gemaakt om te doen wat jij maar wilt, maar ook om te ervaren wat jij medeschept, omdat de kosmische spiegel dat naar jou reflecteert. Dus God beperkt jou niet, maar jouw eigen keuzes in het verleden kunnen natuurlijk wel jouw toekomstige keuzes beperken. Als je dit niet begrijpt en je denkt dat de ene keuze hetzelfde is als de andere, kun jij jezelf daadwerkelijk vernietigen; wat de mensheid momenteel aan het doen is. Maar dit los je niet op met een nieuw beeld van God, maar alleen door het dualiteitsbewustzijn te transcenderen dat beelden van God schept.

Kim: Dit sluit aan bij een andere uitspraak die ik later wilde aankaarten, maar het lijkt me geschikt om er nu naar te kijken. Dit idee stelt dat het woord ‘God’ en het woord ‘vrijheid’ onderling verwisselbaar zijn. God is almachtig, alom creatief, alwetend, onbeperkt en alomtegenwoordig. Dus is God totaal vrij, omdat de betekenis van vrijheid is dat je kunt doen en laten wat je maar wilt, wanneer je maar wilt, waar je maar wilt en totale vrijheid hebt over het hoe en het waarom daarvan.

Jezus: Dit is een heel typisch gevolg van het grijs denken dat een universum wil waarin je alles kunt doen wat je maar wilt zonder onder de beperkende gevolgen te hoeven lijden. Het is waar dat God de macht heeft om te doen wat hij maar wil, maar vrijheid wordt niet bepaald door wat je kunt doen maar wat je bereid bent te doen. Dus de waarheid is dat de Schepper – vanuit een bepaald perspectief – het minst vrije wezen in de hele wereld van vorm is.

Alles wordt uit het Wezen van de Schepper geschapen, dus we zouden kunnen zeggen dat de onbeperkte, almachtige Schepper zich in diverse vormen heeft laten hullen – misschien wel gevangen laten zetten. De Schepper heeft ook beloofd deze wereld van vorm zeer lange tijd in stand te houden, dus de Schepper kan niet morgen wakker worden en het hele universum eenvoudig wegvagen. De reden dat de Schepper deze belofte heeft gedaan, is dat de wereld niet voor de glorie of het plezier van de Schepper wordt geschapen. De wereld wordt geschapen om een groot aantal medescheppers de mogelijkheid te geven om vanuit een zeer beperkt gevoel van zelfgewaarzijn naar het volledige Godbewustzijn toe te groeien. Dit is een proces dat een hele poos zal duren, dus heeft de Schepper beloofd zijn wezen heel lange tijd met een vorm te laten bekleden.

Bovendien heeft de Schepper alle medescheppers vrije wil gegeven, wat inhoudt dat ze tegen het groeiproces kunnen rebelleren, waardoor de groei van een deel van het universum wordt vertraagd. Ze kunnen ook vormen scheppen die niet overeenkomen met de visie en het ontwerp van de Schepper. Dus heeft de Schepper de medescheppers de volledige vrijheid gegeven om zijn wezen in vormen gevangen te zetten die ver onder het overvloedige leven zitten dat de Schepper voor ogen heeft. En de Schepper heeft beloofd dit lange tijd – hoewel niet eeuwig – te laten voortduren om medescheppers de maximale gelegenheid te geven zichzelf weer met de bedoeling van het leven zelf in harmonie te brengen.

Met andere woorden, er zijn ontelbare manifestaties op aarde die niet in overeenstemming zijn met de visie van de Schepper op het overvloedige leven, maar de Schepper wordt morgen niet wakker en besluit dan de hele planeet weg te vagen. Hij zal zich in onvolmaakte vormen laten opsluiten zolang de hoop bestaat dat een paar mensen op aarde door hun ervaringen groeien.

Natuurlijk beschouwt de Schepper zich niet als opgesloten, omdat hij weet dat hij meer is dan de schepping zelf. Alleen menselijke wezens – die niet verder dan de wereld van vorm en hun eigen scheppingen kunnen kijken – voelen zich gevangen. Niettemin stelt het materiaal in GMG – en ik heb het over alle boeken – God voor als de ultieme egomaniak die mensen aanmoedigt ook egomaniak te worden. In werkelijkheid is de Schepper de allergrootste dienaar van het leven en hij moedigt mensen aan om de dienaar van het leven te worden.

De Schepper wil die valse vrijheid van maar doen wat hij wil niet. De Schepper heeft de ware vrijheid om geen egocentrische verlangens te hebben en zodoende de ontwikkeling van al het leven na te streven in plaats van alleen zichzelf. Ik ben me er zeer van bewust dat mensen die grijs denken dit concept van vrijheid of God simpelweg niet kunnen bevatten. Zij willen een God die hen laat doen wat zij maar willen en tegelijkertijd alles wat zij maar doen, goedkeurt – wat precies is wat de God in het materiaal van de GMG zegt te gaan doen.

Maar kijk eens wat er zou gebeuren als alle menselijke wezens op aarde plotseling alles gingen doen wat zij maar wilden en wanneer zij het maar wilden, zonder na te denken over de consequenties die het voor andere mensen en hen zelf zou hebben. Je zou een maatschappij van totale anarchie en chaos krijgen. Na korte tijd zouden de meest dominante mensen de vrijheid van de massa gaan beperken, zogenaamd omdat beperkte vrijheid beter is dan complete chaos – wat in feite waar is, hoewel het gewoon de minst erge van twee kwaden is.

Wanneer je de waarheid over het leven kent, zie je dat Gods wetten jouw vrijheid niet beperken. Ze vormen het fundament voor jouw vrijheid en als mensen zich eraan houden, behouden ze de maximale vrijheid voor iedereen en leven mensen in harmonie met elkaar, met de natuur en met God. Er bestaat werkelijk geen vrijheid zonder wetten – ik praat echter over Gods wetten, niet de door mensen gemaakte wetten die op het dualiteitsbewustzijn worden gebaseerd. Menselijke wetten geven maar al te vaak privileges aan een elite, terwijl ze het volk haar vrijheid ontnemen.

Het is gewoon een feit dat elke daad een consequentie heeft. De wetenschap zegt dat er voor elke actie een gelijkwaardige, maar tegenovergestelde reactie is. Sommige religies noemen het karma, een concept dat het materiaal in GMG niet duidelijk genoeg behandelt. Nogmaals, karma is geen beperking van vrijheid, maar de basis ervoor. Dit kan misschien de vrijheid van een individu tijdelijk inperken, maar zorgt voor een maximum aan vrijheid op lange termijn voor zowel het individu als de maatschappij.

Als je niet nadenkt over het karma van een bepaalde handeling – omdat je het niet weet of dat willens en wetens negeert – hoe kun je dan een vrije keuze maken? Als je een winkel ingaat en een artikel koopt zonder de prijs te weten, hoe kan er dan sprake zijn van een vrij besluit om iets te kopen? Maar het materiaal van GMG kan heel gemakkelijk worden aangewend om de mensen aan te moedigen om maar alles te doen wat ze willen – tenminste op bepaalde levensterreinen – zonder over de consequenties van hun daden na te denken. Dus je zou je misschien kunnen afvragen of de echte God tegen de mensen zou zeggen dat zij de wetten moeten negeren die hij heeft bedacht die voor hun groei moeten zorgen.

Kim: Er wordt ook in gezegd dat God geen behoeften heeft en dat hij daarom niets van ons eist. Hij laat ons alles doen wat wij maar willen. Hij wil niet dat we iets doen of iets niet doen. Met andere woorden, er is niets wat wij moeten doen.

Jezus: En nogmaals, het belangrijkste wat het zo moeilijk voor mensen maakt om aan het grijs denken te ontsnappen, is dat een uitspraak technisch gesproken helemaal waar kan zijn, maar als die niet in de juiste context wordt geplaatst, kan die je zeer misleiden. Het is technisch gezien waar dat God geen behoeften heeft, in die zin dat de Schepper een volledig onafhankelijk, op zichzelf staand, wezen is. Het idee dat God door mensen aanbeden moet worden of offers wil – dat zelfs zijn enige zoon moet worden gekruisigd als betaling voor zonden – is niet correct. Het idee van aanbidding echter, werd aan de mensheid gegeven omdat het een gunstig psychologisch effect op een bepaald niveau van bewustzijn kan hebben. Mensen die zwart-witdenken, hebben de psychische behoefte God te aanbidden, terwijl mensen in het grijs denken die behoefte hebben overstegen.

Mijn belangrijkste punt is dat God, hoewel het juist is om te zeggen God geen behoeften heeft, dit niet betekent dat de Schepper geen visie, bedoeling of wensen voor zijn schepping heeft. Het woord ‘desire’ betekent‘ deity sires’: de godheid verwekt; ‘to sire’ betekent de vader of auteur zijn van. Zodoende heeft de godheid je verwekt, omdat de Schepper een visie en een bedoeling met jouw leven heeft. De Schepper heeft je niet als experiment geschapen waarvan de uitkomst er niet toe doet. De Schepper heeft een duidelijke visie voor jouw hoogste potentieel en wil graag dat jij aan dat potentieel voldoet.

Denk eens na over wat een almachtige en algoede God voor zijn nageslacht zou willen? Zou hij niet het beste willen en zou dat niet betekenen dat hij wil dat alle medescheppers alles hebben wat hij heeft? Zodoende werd je met een beperkt gevoel van zelfgewaarzijn geschapen, maar het is de bedoeling dat je in bewustzijn groeit totdat je het Christusbewustzijn bereikt, zodat jij jezelf één met de Schepper en één al het leven ziet. Je kunt dan doorgaan totdat je het volledige Godbewustzijn bereikt en zelf een God wordt die volledig op zichzelf staat.

Om dit proces op den duur succesvol te laten zijn, kun je niet zomaar met het volledige Godbewustzijn geschapen worden, omdat dit van jou een kloon of robot maakt. De Schepper wil dat je een uniek individu bent en daardoor moet jij met een beperkt gewaarzijn beginnen. Je groeit door het uitoefenen van je vrije wil, terwijl je letterlijk je eigen individualiteit en identiteit opbouwt. Dit is de enige manier waarop je een volledig onafhankelijk en op zichzelf staand wezen kunt worden. Ook omdat je dan weet hoe het is om een beperkt gewaarzijn te hebben, kun je het Godbewustzijn volledig waarderen.

Jouw Schepper wil dat je een ontwikkelingsproces doorloopt totdat je het volledige Godbewustzijn bereikt. De Schepper wil niet dat jij in een beperkt identiteitsgevoel komt vast te zitten op een kleine planeet, aarde genaamd, waardoor jij jezelf tot vele levens van lijden veroordeelt. De Schepper zal jou dit een poosje toestaan, maar zijn wetten zullen dit niet tot in eeuwigheid toestaan. Waarom zou een algoede God jou eeuwig laten lijden, zelfs als het lijden het gevolg is van jouw eigen – maar wel onverlichte – keuzes?

Als geascendeerd wezen ervaar ik constant de realiteit van God. Ik sta boven het dualiteitsniveau waarop mensen voorstellingen van God opbouwen. Zodoende ervaar ik voortdurend Gods werkelijkheid en ik kan je ervan verzekeren dat de Schepper onvoorwaardelijke en oneindige liefde voor elk van zijn medescheppers, stuk voor stuk, heeft. Dus de Schepper wil graag dat alle mensen op aarde aan de sluier van illusies die door het dualiteitsbewustzijn is gevormd, ontstijgen. God wil graag dat alle mensen het lijden ontstijgen en het overvloedige leven ervaren dat God je met het grootste genoegen geeft, zoals ik 2000 jaar geleden zei.

In deze tijd zijn veel mensen aan het hogere inzicht toe dat je het overvloedige leven moet medescheppen. Niettemin wil God graag zien dat je dit doet en je kunt dat alleen maar door jouw menselijke ego te ontstijgen. Met andere woorden, de echte God die ik voortdurend ervaar, is een onvoorwaardelijk liefhebbende God, die om elk mens geeft. De God die in het materiaal van GMG wordt neergezet, is een ver verwijderde en afstandelijke God, die zich zo te zien er niet om bekommert of jij jezelf, elkaar of jullie planeet vernietigen. In ieder geval beweert hij dat hij daar geen oordeel over heeft.

Ik ben me ervan bewust dat veel mensen de liefde van de Schepper niet volledig kunnen aanvaarden, laat staan ervaren. Er is een hoge bewustzijnsstaat voor nodig om Gods liefde rechtstreeks te ervaren. Alle mensen hebben echter het potentieel Gods liefde op een gepersonaliseerde manier via geascendeerde meesters te ervaren. Alles werd uit het wezen van de Schepper geschapen en er bestaan vele niveaus in het spirituele rijk. De aarde werd geschapen door wezens op het laagste niveau van het spirituele rijk en alle mensen kunnen een rechtstreeks innerlijk contact met ons tot stand brengen. Dit is in feite de enige manier om contact met de Schepper te maken. Dit is een andere duidelijke weglating in het materiaal van GMG en je zou je misschien kunnen afvragen of de echte God zou nalaten de hiërarchie te noemen die hij specifiek geschapen heeft om er zeker van te zijn dat geen enkel wezen in de wereld van vorm voorgoed in de illusie van gescheidenheid zou blijven dwalen.

Wanneer je begrijpt wat ik in de volgende verhandeling over het ego heb gezegd, zie je dat mensen tot het dualiteitsbewustzijn vervielen, omdat hun bewuste zelf besloot dat hij niet meer verantwoordelijk wilde zijn om beslissingen te nemen. Het bewuste zelf besloot zich voor God te verbergen en daarom zijn er mensen op aarde die een God wensen die hen met rust laat, zodat zij alles kunnen doen wat zij maar willen. Het ego wil echter ook het gevoel hebben dat hij gegarandeerd wordt gered, dus wil hij een God die de mensen zijn goedkeuring geeft voor alles wat ze doen en hen goed laat voelen over hun huidige illusies. Sommige mensen willen zelfs het gevoel hebben dat ze erg spiritueel zijn en superieur aan andere mensen, omdat zij het geleerde beeld van God dat in het materiaal van GMG gepresenteerd wordt, kunnen herkennen.

Kim: Als ik het goed begrijp, zegt de God in het materiaal van GMG eigenlijk dat wij al een God of meester zijn en wij niets meer hoeven te leren. We moeten ons alleen nog herinneren wat wij al weten. Daardoor kan niemand ons iets leren, een leraar kan ons slechts helpen ons te herinneren wat wij al weten.

Jezus: En dat idee circuleert al heel lang in spirituele kringen. Het is in zekere mate waar, maar het is niet de volledige waarheid. Zoals wij in de beschrijving over je ware identiteit uitleggen, heeft een individuele levensstroom verscheidene componenten, waarvan de Bewuste Jij het middelpunt is. Dit zelf is een verlengstuk, een individualisatie, van het Wezen van de Schepper. Maar dat betekent nog niet dat de Bewuste Jij God, een God of het totale Godbewustzijn is. Het is daarom niet correct te zeggen dat de Bewuste Jij werd geschapen met de volledige kennis van wat de Schepper weet en zich deze kennis slechts hoeft te herinneren.

De Bewuste Jij is een geestvonk uit de oneindige vlam van de Schepper. Hij heeft het potentieel om tot het volle Godbewustzijn uit te groeien, maar dit houdt niet in dat hij hetzelfde als de Schepper wordt of weer met de Schepper versmelt. Het houdt in dat de Bewuste Jij de status van individuele God bereikt. Vanzelfsprekend schieten woorden tekort om dit te beschrijven, maar ik zou liever zeggen dat jij geen God bent in de volle betekenis van dat woord, maar een God in wording. Dus je begint met een zeer beperkt identiteitsgevoel en door de ervaringen die je krijgt als jij je door de verschillende lagen van de wereld van vorm omhoog werkt, kun je het volledige Godbewustzijn bereiken.

Mijn punt is is dat jouw identiteit niet iets is wat al geschapen is, zodat jij je dat alleen maar hoeft te herinneren. Je bouwt je identiteit op, maar je hebt een beginpunt, namelijk de identiteit die in jouw IK BEN Aanwezigheid verankerd is. Wanneer jij als een nieuwe medeschepper begint, heb je niet het volledige bewustzijn van die identiteit, maar je wordt in een spirituele schoolklas geplaatst onder leiding van een leraar die zich inzet om jou te helpen je spirituele identiteit te ontdekken en die verder op te bouwen. Dus zou ik niet zeggen dat de spirituele school jou helpt je te herinneren wie jij bent of wat jij al weet, omdat herinneren de indruk wekt dat je iets op een bepaald moment wist, maar het vergeten bent. En een nieuwe medeschepper kent zijn totale spirituele identiteit niet – hij moet die geleidelijk ontdekken en zich eigen maken.

Er is echter iets wat jij je wel kunt herinneren. Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, ontwikkelden nieuwe medescheppers zich geleidelijk op de kosmische school en tijdens dat proces kregen ze diverse niveaus van inzicht in hun eigen identiteit, Gods wetten en hoe het universum werkt. Toen besloten sommigen van hen zich van hun leraar en de school af te scheiden, wat inhoudt dat zij tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen of afdaalden. In die bewustzijnsstaat kunnen ze niet waarnemen wat ze eerder wel waargenomen hebben en na vele levens zijn de meeste mensen vergeten wat zij voor hun val wel wisten. Die kennis is echter niet weg, maar ligt in jouw causale lichaam opgeslagen.

Daardoor is het eerste stadium van het spirituele pad weer naar het niveau van inzicht op te klimmen dat je had voor je tot de Maya van het dualiteitsbewustzijn verviel en door het ego verblind raakte. Met andere woorden, het weer ophalen van deze verloren kennis is een proces van je herinneren wat je op een bepaald moment in het verleden nog wel wist. Maar dit betekent niet dat het terugkomen op dit punt jou verlicht maakt. Het betekent dat je terugkomt op het punt waarop je was voordat je gevallen bent – en als je toen verlicht was, zou je niet gevallen zijn.

Dus je zet gewoon de klok terug en kunt dan beginnen hoger dan het punt te klimmen dan waar jij eerder al was. Voorbij dit punt komen, is een proces van ontdekken, niet een proces van je herinneren. Zoals ik zei, ligt je identiteit niet vast, dus zelfs de Schepper weet niet wat voor identiteit jij opbouwt. Dat wordt aan jouw vrije keuzes overgelaten en vrije keuzes zijn juist vrij, omdat die niet vooraf zijn vastgelegd en niet voorspeld kunnen worden.

Kim: Ik weet dat dit al een lange discussie is, maar er is nog één idee waar ik graag jouw commentaar op wil hebben. In één hoofdstuk is er een lange bespreking over seksualiteit, wat een van Neales favoriete onderwerpen lijkt te zijn. Aan het eind van het hoofdstuk vraagt God aan Neale of hij nog meer vragen heeft. Neale zegt dan: “Weet je, ik heb echt geen vragen meer over seksualiteit. Nu ik dit gesprek met jou heb, besef ik dat ik de meeste vragen die ik over dit onderwerp heb, tot mijn tevredenheid heb beantwoord.” God zegt dan:

Jouw eigen vragen tot jouw tevredenheid beantwoorden, is het kenmerk van een student die op weg is naar meesterschap.

Jezus: Je hebt juist dat ene idee uitgekozen dat meer dan elk ander de gevaren van het grijs denken illustreert en waarom het een doodlopend spoor kan worden waarop studenten in principe onbereikbaar voor een echte spirituele leraar zijn. Ik zou een heel boek over deze ene opmerking en de implicaties ervan kunnen schrijven, maar laat ik proberen het kort te houden.

Laat me de uitspraak opnieuw doen op de manier waarop ik het zou zeggen en ik vraag de mensen op hun eigen reactie te letten terwijl ze mijn woorden lezen, vergeleken met hierboven:

Het beantwoorden van je eigen vragen door je te verbinden met de Geest van Waarheid in jou, is het kenmerk van een student die op weg is naar meesterschap.

Ik zou graag willen dat de mensen erover nadenken of ze onmiddellijk een verschil tussen die twee uitspraken hebben gemerkt. Als ze dat niet zo is, zouden ze in overweging kunnen nemen of de reden is dat zij door het grijs denken beïnvloed worden, dat elk idee even waardevol als elk ander idee laat lijken. In werkelijkheid bestaat er een fundamenteel verschil, een monumentaal verschil, een verschil van dag en nacht, een verschil van leven en dood tussen die twee uitspraken. De eerste uitspraak is het product van het doodsbewustzijn, terwijl de tweede uitspraak een product is van het bewustzijn van leven.

Als ik heel kort zou moeten zeggen wat het kernprobleem op planeet aarde is, zou ik zeggen dat het probleem is dat de geest van de mensen een gesloten systeem geworden is. Te veel mensen denken dat zij de vragen over het leven tot hun eigen volle tevredenheid hebben beantwoord en hebben hun geest voor een hoger inzicht afgesloten. Mensen staan niet open voor inzichten en aanwijzingen uit een bron die buiten hun ego en het dualistische denken van hun ego bestaat. Mensen in het zwart-witdenken gebruiken een geloofssysteem in de buitenwereld als het allerhoogste gezag om hun geslotenheid van geest te rechtvaardigen, terwijl mensen in het grijs denken hun eigen geest als het allerhoogste gezag gebruiken.

Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, kan het ego alleen het dualistische, relatieve denken hanteren en dus letterlijk absoluut elk idee tot ZIJN EIGEN VOLLE TEVREDENHEID bewijzen. Het ego kan gewoon niet verder dan het dualistische denken kijken en beseffen dat er een waarheid bestaat die niet door zijn eigen logica wordt beïnvloed. Dit is nu juist het psychologische mechanisme dat de mensen in de Middeleeuwen – van boeren tot intellectuelen tot de paus – er absoluut van overtuigd liet zijn dat de aarde plat was. Tegelijkertijd waren ze ervan overtuigd dat deze overtuiging onfeilbaar was en daardoor zagen ze geen reden om dat te onderzoeken – ze dachten dat ze die vraag tot hun eigen volle tevredenheid hadden beantwoord.

In werkelijkheid is er slechts EEN oplossing voor de problemen op planeet aarde. De mensen MOETEN het dualistische denken van het ego ontstijgen. De mensen kunnen het dualistische denken niet gebruiken om de myriaden problemen op te lossen die ze met het dualistische denken hebben gecreëerd. DAT IS EENVOUDIG ONMOGELIJK. Maar voor de mensen ooit het dualistische denken gaan ontstijgen, moeten ze bereid zijn te erkennen dat er een waarheid is die hun eigen dualistische overtuigingen en meningen ontstijgt en dat die ook niet hierdoor beïnvloed kan worden. Er valt nog méér te weten dan wat zij op dit moment weten. De mensen moeten inzien dat zelfs als ze denken dat zij hun eigen vragen tot hun eigen volle tevredenheid beantwoord hebben, je nog meer vragen kunt stellen en betere antwoorden kunt vinden. Pas als je dit doet, begin je aan het spirituele pad – zelfs al ben je tevreden over je eigen spiritualiteit.

Het eeuwige probleem is: hoe kun je vraagtekens bij je eigen dualistische overtuigingen zetten, zolang je alles door het filter van het dualistische denken beziet. Je ego kan tot zijn eigen volle tevredenheid elk punt bewijzen, juist omdat hij de Geest van Waarheid niet kan zien omdat hij niet verder kan zien dan de ‘relatieve’ waarheid. Hij kan niet zien dat er een allerhoogste werkelijkheid bestaat en dus denkt hij dat het allemaal een kwestie van opvattingen is. Jouw ego kan niet aan zijn eigen overtuigingen voorbij zien en hij kan niet zien en toegeven dat AL zijn overtuigingen illusies zijn. Jouw ego zal tot in eeuwigheid proberen zijn dualistische wereldbeeld te bewijzen in plaats van de wereld proberen te ervaren zoals die echt is.

Dus om dit kort te houden, wil ik mensen vragen de mogelijkheid te overwegen of er een werkelijkheid kan bestaan die voorbij gaat aan ALLE menselijke overtuigingen en meningen. Ik wil hen vragen te overwegen of God boven ALLE menselijke opvattingen en doctrines over God staat. Eén illusie van het ego is dat ieder ander de wereld beziet – of de wereld zou moeten bezien – op de manier waarop het ego de wereld ziet. En wanneer mensen niet meer naar een ware spirituele leraar willen luisteren die boven de illusies van het ego staat, kunnen ze slechts leren door zich bezig te houden met oorlog voeren tegen andere mensen.

Wanneer de mensen zien dat hun overtuigingen met die van andere mensen botsen en er geen mogelijkheid tot verzoening is, beseffen de alertere studenten op den duur dat ze verder dan het dualistische denken naar een hogere waarheid moeten reiken. En door dat te doen, zullen ze bereid zijn om naar de Geest van Waarheid in zichzelf te reiken, door te proberen achter de waarheid te komen in plaats van het allerbeste dualistische argument te vinden. Dan laten zij zich niet meer in met de eindeloze zoektocht om hun vragen naar tevredenheid van hun ego te beantwoorden. Ze zijn op zoek naar de waarheid in plaats van een mening over de realiteit die hun ego tevreden stelt. En dan begin je meesterschap te ontwikkelen.

Daarom wil ik de mensen vragen te overwegen of de ware God zich niet van het ego gewaar zou zijn en hoe die de mensen blind maakt voor de werkelijkheid. Zou de echte God dan diverse lange boeken dicteren zonder het probleem met het ego echt aan te pakken en hoe die de mensen kan verblinden? Zou de echte God zeggen dat het tot tevredenheid beantwoorden van jouw eigen vragen een teken van meesterschap is, wanneer het tot volle tevredenheid beantwoorden van je eigen vragen, eigenlijk het kenmerk van een student is die op weg is naar het valse meesterschap door zijn/haar vragen tot volle tevredenheid van het ego te beantwoorden.

Kim: Welnu, dan wil ik nog één vraag stellen. Het boek heeft het veel over wat er op de wereld zal gebeuren als de nieuwe spiritualiteit voet aan de grond krijgt. Een van de dingen die zogenaamd zullen gebeuren, is dat alle of de meeste mensen één met elkaar beginnen te worden. Maar toch lijkt het mij dat wanneer alle mensen hun vragen tot HUN EIGEN VOLLE TEVREDENHEID beantwoorden, wij niet dichter bij eenzijn komen dan wij nu al zijn. De mensen zullen onvermijdelijk verschillende antwoorden hebben en hoe kan dat leiden tot eenzijn, tenzij we een realiteit herkennen die onze eigen geest ontstijgt?

Jezus: Het is inderdaad de hoogste tijd dat spirituele mensen het Pad van Eenzijn begrijpen, maar het moet wel het echte pad zijn en niet de weg die het menselijke ego goed toe lijkt. De ENIGE manier waarop mensen één kunnen worden, is dat zij hun ego ontstijgen, omdat het ego hen in de eerste plaats van hun bron en van elkaar heeft gescheiden. Daarom is elke discussie over eenzijn zonder een indringende bespreking van het ego gewoon een rookgordijn dat NOOIT voor eenzijn zorgt.

Eenzijn betekent niet dat alle mensen hetzelfde geloven. Het betekent wel dat alle mensen verder kunnen zien dan de dualistische illusies van hun ego en zien dat er een realiteit achter alle opvattingen zit – een realiteit die nooit tot woorden beperkt kan worden. Zij kunnen zien dat er verscheidene deugdelijke manieren zijn om de realiteit te beschrijven en ze kunnen ook alle valse beschrijvingen van de realiteit doorzien. Zo kan een echte boeddhist zien dat boeddhisme één betrouwbare beschrijving van het pad biedt en dat doet elke andere echte religie ook. Hetzelfde geldt voor de ware volgelingen van alle andere ware religies.

We zouden misschien kunnen zeggen dat de eerste fase van het Pad van Eenzijn het proces is waarbij mensen zich afscheiden van hun ego en de dualistische illusies die door het ego en van de valse leraren gecreëerd zijn die proberen de mensheid te bedriegen. Pas als jij je hebt losgemaakt van het bewustzijn van gescheidenheid, het doodsbewustzijn, kun je één met anderen worden door het bewustzijn van eenzijn, het bewustzijn van leven.

Dit is nu juist het probleem met het grijs denken. Dat kan geen enkel absoluut verschil zien tussen het leven en de dood, de waarheid en leugens, de realiteit en wat onecht is. Dat denkt dat alles gewoon nuances grijs zijn. Mensen in deze gemoedstoestand zoeken naar een God die hen beide laat houden. Dus de vraag is of jij je illusies wilt houden, of dat je de Levende God wil.

Kim: Oké, dit brengt mij op nog één vraag, omdat Neale in het boek zegt dat de duivel niet bestaat en dat we gekomen zijn om de wereld te redden van onjuiste veronderstellingen over zichzelf (En tussen haakjes, het lijkt mij dat deze onjuiste ideeën wel eens zouden kunnen zijn ontstaan, omdat te veel mensen de levensvragen naar eigen tevredenheid hebben beantwoord zonder zich met de waarheid te verbinden). Ik weet dat veel new age-mensen het bestaan van het kwaad niet erkennen en deze website vaak afwijzen, omdat jij over het kwaad spreekt.

Jezus: En dat is weer een typisch kenmerk van het grijs denken. Als je niet erkent dat er een absolute waarheid boven de menselijke overtuigingen bestaat, kun je niet erkennen dat er een absolute leugen bestaat die totaal niet overeenstemt met de werkelijkheid. Veel new age-mensen verwerpen terecht de traditionele christelijke kijk op de duivel omdat het – evenals de kijk op God – op het zwart-witdenken wordt gebaseerd.

Wat zulke mensen moeten overwegen, is dat het zwart wit denken onjuist is, omdat het een menselijke, relatieve, dualistische definitie van goed en kwaad, van juist en onjuist, van de waarheid en fouten hanteert. Maar dit betekent niet dat er geen definitie van is, of dat er geen absolute waarheid en absolute vergissing bestaat. Het grijs denken hanteert ook een relatieve definitie door te zeggen dat er geen niet-relatieve waarheid en vergissingen bestaan, wat niet beter is dan de relatieve definitie van het zwart-witdenken.

Het kwaad is in wezen een bewustzijnsstaat, namelijk het bewustzijn van de antichrist dat op een onmogelijke zoektocht is om te bewijzen dat hij superieur aan God is, dat hij het beter dan God weet, dat hij gelijk heeft en God ongelijk. Maar dit zeggen sluit de mogelijkheid niet uit dat bepaalde wezens – al of niet geïncarneerd – gekozen hebben deze bewustzijnsstaat te belichamen en zodoende ‘hun levensstroom verkocht hebben’ aan de zoektocht om Gods ongelijk te bewijzen. En juist omdat zulke wezens zich wijden aan het bewijzen van Gods ongelijk, zullen ze proberen mensen op een agressieve manier te beïnvloeden door hen in een staat van spirituele blindheid te houden die hen van het ware Pad van Eenzijn scheidt.

De ware God en een ware spirituele leraar zouden het bestaan van zo’n agressieve kracht niet ontkennen, want hoe kunnen mensen zich beschermen tegen een gevaar dat zij niet zien? Een spirituele leraar die niet praat over het ego en een bewustzijn dat tegen God is gekant, is in wezen hetzelfde als een tabaksfabriek die mensen aanmoedigt te roken en informatie over de gezondheidseffecten van het roken achterhoudt.

Samenvattend zeg ik dat het boek ‘De God van Morgen’ een aantal ideeën bevat die waar en deugdelijk zijn. Het is juist dat de mensheid pas verder komt en haar huidige problemen oplost als de mensen een hogere mening over God accepteren. Maar toch zal het beeld van God, zoals gepresenteerd in de informatie van het materiaal in GMG niet het doel bereiken om mensen op het volgende niveau te brengen. Je brengt de mensheid niet boven haar huidige niveau van conflicten en zelfvernietiging uit zonder te praten over de allerhoogste realiteit, over verkeerde ideeën, over krachten die op agressieve wijze onjuiste ideeën, het dualiteitsbewustzijn en het menselijke ego, propageren.

Dus, het materiaal in GMG en veel new age- of zelfs liberale christelijke leringen ondersteunen een waardevol doel dat na aan het hart ligt van veel echt spirituele zoekers. Dit verklaart waarom zulke leringen populair zijn geworden bij de mensen die het zwart-witdenken doorzien. Maar deze leringen geven de mensen niet de middelen om hun doel te bereiken. Als je de informatie oppervlakkig bekijkt, ben je net als de ezel zijn die de wortel probeert te pakken die voor zijn neus bengelt. Maar de ezel duwt de wortel alleen maar voor zich uit bij zijn pogingen om hem te pakken. En dat is precies wat spirituele zoekers die in het grijs denken vastzitten, zichzelf aandoen.

Het zou me heel blij maken om zulke mensen naar de werkelijkheid van het Christusbewustzijn te zien reiken en zo contact maken met de Geest van Waarheid die hen vrij zal maken. Ik verlang ernaar zulke mensen met open armen te begroeten, maar ik kan ze niet bereiken zolang ze niet bereid zijn verder dan hun grijze overtuigingen te kijken. Ik ben noch zwart-wit, noch grijs, want ik draag een jas met veel kleuren.

Het is juist als je zegt dat de mensheid haar oude Godsbeeld, de oude God, moet transcenderen. Maar het zwart-witbeeld van God door een grijs beeld van God vervangen is maar beperkte vooruitgang. De ware vooruitgang komt als je verder kijkt dan ELK beeld van God en een directe innerlijke ervaring van God krijgt die nooit in woorden kan worden vervat. Hier gaat het om bij het pad naar persoonlijk Christusschap. En pas wanneer een kritieke massa mensen dat pad benutten wordt de wereld verder gebracht dan dualistische conflicten en machtsstrijd.