De waarheid over de Heilige Graal: Jezus bespreekt de Da Vinci Code

ONDERWERPEN: veel mensen stellen zich open om verder te kijken dan de hoofddoctrines – toont een omslag in bewustzijn aan – Maria Magdalena was niet zwanger tijdens de kruisiging – veel mythes over Jezus – Jezus wilde vrouwen hun rechtmatige status teruggeven – vorming van geheime genootschappen tijden de Inquisitie – waarom zou je die tegenwoordig nog geheim houden? Geheimzinnigheid leidt tot misbruik van macht – seksriten vormden geen onderdeel van de leringen van Jezus – voedt slechts duistere krachten – er was een fysieke kelk – de kelk van Christus verleent geen onsterfelijkheid – de waarheid over de Heilige Graal – de valse droom van een automatische verlossing – geen verlossing door seks – innerlijke mystieke vereniging – jouw Christuszelf is de kelk van Christus – jij wordt de graal – de werkelijkheid is minder kleurrijk dan een legende

Kim: Ik heb net het boek uit van Dan Brown, De Da Vinci Code, en ik wilde je wat vragen stellen over de Heilige Graal. Het boek beweert dat de Heilige Graal in het echt Maria Magdalena is die in verwachting was van jouw kind toen je gekruisigd werd. Ze is naar Frankrijk gevlucht waar ze een bloedlijn is begonnen die later werd vermengd met de koninklijke families in Europa. Is deze bewering waar?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:  Laat me beginnen te zeggen dat ik dankbaar ben voor het feit dat de Da Vinci Code zo populair is geworden en door zoveel mensen is gelezen. Dit toont aan dat een groot aantal mensen bereid is om verder te kijken dan de doctrines van het orthodoxe christendom en naar hogere inzichten verlangt. Het toont ook aan dat veel spirituele kennis, die in het verleden enkel in het geheim werd doorgegeven, en enkel aan geïnitieerde mensen van een bepaalde standing, nu aan grotere aantallen mensen kan worden gegeven en in feite gemeengoed wordt. Dit is goed nieuws en de populariteit van dit boek is één van de vele tekenen dat er een verschuiving plaats heeft in het bewustzijn van de mensheid.

Nu, het slechte nieuws. Er is niets waar van wat er in het boek hoofzakelijk wordt beweerd. Maria Magdalena was niet zwanger van mijn kind bij mijn kruisiging. Ze is niet naar Frankrijk gegaan en dus is ze ook geen bloedlijn begonnen die tot op heden nog steeds doorgaat.

Kim: Dus je zegt dat de legende over dat Maria Magdalena de Heilige Graal is, in principe een grap is? Hoe is die legende dan tot stand gekomen en waarom?

Jezus: Ja, die legende was een fictief verhaal, maar niet opzettelijk een fictief verhaal. Die werd in het leven geroepen en voortgezet door mensen die inderdaad geloofden dat er iets van waarheid in die bewering zat. Je moet begrijpen er dat in de eeuwen na mijn kruisiging een groot aantal legenden en verhalen over mijn circuleerden. Enkele van deze verhalen vonden hun oorsprong in oude tradities die spreken over de Christus of de Godmens. Deze tradities vonden hun oorsprong in wat nu heidense religies worden genoemd, maar die in werkelijkheid universele spirituele leringen waren die in de oude wereld naast de beter bekende hoofdreligies bestonden.

De leringen van de Gnostici bevatten ook bepaalde legenden en je ziet dat ze ook diverse Evangeliën of theorieën hadden, waarvan ze beweren dat ze die door goddelijke openbaringen hadden ontvangen. Ik kan je zeggen dat een paar van de Gnostische Evangeliën en leringen daadwerkelijk als echte progressieve openbaringen werden ontvangen die door de kracht van de Heilige Geest zijn gekomen. Maar er waren ook een aantal Gnostici die valse openbaringen hebben ontvangen, net zoals er tegenwoordig veel channelers zijn die contact hebben met lagere geesten of zelfs kwaadaardige geesten die opzettelijk proberen mensen te bedriegen door verkeerde ideeën te verspreiden.

Kim: In het boek staat ook dat de Heilige Graal de goddelijke vrouwelijke vertegenwoordigt en dat je bent gekomen om vrouwen en de goddelijke vrouwelijke weer hun rechtmatige plaats in de maatschappij terug te geven. Is die bewering waar?

Jezus: Ja, er steekt inderdaad iets van waarheid in die bewering in die zin dat ik wel ben gekomen met de hoop om de spirituele gelijkheid van de seksen te brengen door vrouwen hun rechtmatige plaats terug te geven. Ik heb dit meer gedetailleerd uitgelegd in het antwoord op een vraag over Maria Magdalena.

Ik ben echter niet gekomen om slechts een verandering in de buitenwereld in de maatschappij aan te brengen. Ik ben ook gekomen om de mensen te helpen begrijpen dat de enige manier om een heel en evenwichtig mens te worden, is door een correcte relatie en het juist evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van de levensstroom. Ik leg dit verder tot in detail uit in de verhandeling over de spirituele oorzaak van homoseksualiteit.

Ik moet je echter opnieuw zeggen dat de Heilige Graal niet één vrouw is; het is niet Maria Magdalena en niet de goddelijke vrouwelijke.

Kim: Hoe zit het met de priorij van Sion. Bestaat zo’n geheim genootschap die documenten bewaart over het vroege christendom en de goddelijke vrouwelijke?

Jezus: Er waren een aantal geheime genootschappen die tijdens de Inquisitie zijn ontstaan. Wanneer je de situatie krijgt dat een totalitaire macht de vrijheid van meningsuiting onderdrukt, zie je geheime genootschappen ter bescherming van degenen die niet de partijlijn willen volgen, ontstaan.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben diverse geheime genootschappen gesponsord tijdens de Inquisitie, waaronder de Rozenkruisers, de Vrijmetselaren en een paar gilden die de kathedralen in Europa hebben gebouwd. Ik zeg nu niet dat deze genootschappen tegenwoordig nog beslist worden gesponsord.

De mensen zouden misschien kunnen denken dat als er tijdens de Inquisitie een genootschap werd gevormd, wat het dan voor zin heeft om het geheime genootschap tegenwoordig nog voort te zetten nu er vrijheid van meningsuiting bestaat? Het kan waardevol zijn voor een genootschap om niet alle spirituele leringen aan het publiek te geven, maar bepaalde geavanceerde leringen enkel aan studenten te geven die grotere toewijding aan het spirituele pad tonen. Wij zijn nu echter in een tijdperk waarin spirituele kennis vrij kan en zou moeten worden gegeven aan allen die ermee in aanraking willen komen.

Het is één ding dat er een genootschap is dat een aantal van haar leringen voor geavanceerde studenten bewaart, maar het is iets anders als een genootschap probeert geheim te blijven en een geheim voor onbepaalde tijd probeert te bewaren. Wij, de geascendeerde meesters, kunnen wel uit bittere noodzaak geheime genootschappen sponsoren, maar dat betekent nog niet dat wij zulke genootschappen fijn vinden. In feite hadden we liever dat er geen geheime genootschappen waren, omdat in zo’n genootschap geheimhouding altijd een open uitnodiging is voor misbruik van macht. Een kleine elite aan de top van het leiderschap van een geheim genootschap kan heel gemakkelijk macht te misbruiken. Er bestaat letterlijk geen enkele manier voor de leden in zo’n organisatie om leiderschap dat misbruik maakt, aan te vechten, omdat alles onder het kleed kan worden geveegd onder het mom van het genootschap of haar leringen geheim te houden.

Met betrekking tot de priorij van Sion, zoals die in De Da Vinci Code wordt beschreven, wat zou ooit de waarde kunnen zijn van een genootschap waarin een lering of documenten onbepaalde tijd geheim worden gehouden? Je ziet misschien de waarde ervan in om iets geheim te houden om aan de vervolging van de katholieke kerk te ontkomen en zo de informatie voor het nageslacht te bewaren. Maar als de informatie oneindig lang geheim wordt gehouden, wat heeft het geheime genootschap dan voor zin? Waarom niet gewoon de documenten vernietigen en zo voorgoed verhinderen dat het geheim in verkeerde handen valt? Eén van de problemen met een geheim genootschap is dat het gemakkelijk een doel op zich wordt. Met andere woorden, het doel om het genootschap te handhaven, wordt belangrijker dan de spirituele leringen te bewaren die ze zogenaamd in bezit heeft.

Ik ben het eens met het argument dat in de De Da Vinci Code wordt aangekaart dat als een genootschap echt een geheime lering over Christus had, dat geheim zou moeten worden uitgegeven in deze tijd, waar vrijheid van meningsuiting bestaat en betere vormen van communicatie dan ooit daarvoor. Welke betere manier is er om een lering te bewaren dan hem op het internet te zetten waar iedereen hem kan zien? Als je een waardevolle lering in handen van een paar mensen achterlaat, loop je altijd het risico dat hij verloren kan gaan, zoals het verhaal in het boek beschrijft.

Kim: Hoe zit het met de vruchtbaarheidscultussen en de seksriten die in De Da Vinci Code worden beschreven. Hebben zulke rituelen of de leringen die erachter zitten, enige waarde?

Jezus: Er is een inherente tegenspraak in een organisatie die beweert een geheim over Christus te bewaren en die tegelijkertijd seksriten uitvoert die nooit van mij zijn afgekomen en nooit deel van het christendom hebben uitgemaakt. Het is dezelfde vorm van tegenspraak die je vindt bij de bewering dat Leonardo Da Vinci het geheime hoofd was van een organisatie die de goddelijke vrouwelijke aanbad, terwijl hij toch homoseksueel was.

Er zijn een aantal oudere religies die de traditie hebben om de goddelijke vrouwelijke te aanbidden en als onderdeel van deze traditie hadden diverse sekten seksriten. Zulke riten vormden nooit een onderdeel van het christendom en werden nooit door mij goedgekeurd. Er zijn bepaalde universele leringen die voor het christendom bestonden en enkele daarvan hebben waarde. Er zijn bepaalde leringen die de goddelijke vrouwelijke aanbidden die van waarde zijn. Maar seksriten uitvoeren zoals die in De Da Vinci Code worden beschreven (of andere varianten van zulke riten), hebben geen spirituele waarde. Dit dient in werkelijkheid om het licht van de deelnemers te voeden aan de mensen die het middelpunt van de rite zijn en de demonen en entiteiten die erachter zitten.

De seksuele kracht of het Kundalinilicht zoals het in het oosten wordt genoemd, is een heel krachtige vorm van energie. Daarom zijn de duistere krachten met een aantal manieren aangekomen om de mensen deze energie te laten misbruiken en op die manier hun licht aan de duistere krachten te geven. Eén van de meest schrijnende methoden is de moderne manier van adverteren en amusement. Er zijn vele vormen van zogenaamd amusement die niets meer zijn dan vermomde seksriten met de bedoeling de levenskracht te stelen van mensen die zich hieraan overgeven zonder ook maar het geringste idee te hebben dat ze spiritueel verkracht worden.

Kim: Een andere legende over de Heilige Graal die het veel eeuwen heeft overleefd, is het idee dat de Heilige Graal de kelk was die je bij het laatste avondmaal hebt gebruikt. Deze kelk heeft zogenaamd magische vermogens en schenkt het eeuwige leven aan een ieder die eruit drinkt. Steekt er enige waarheid in deze legende?

Jezus: Deze legende is ook in de eeuwen na mijn kruisiging begonnen en de mensen die hem verder hebben verteld, geloofden wel dat het waar was. Nogmaals, het was het gevolg van een ietwat overactieve verbeeldingskracht, die niet volledig de mysteries van Christus heeft begrepen en er daarom een materiële vorm aan heeft geven in de vorm van de Kelk van Christus.

In werkelijkheid was er een kelk die ik heb gebruikt bij het laatste avondmaal. Die kelk werd door mijn geliefde moeder naar Glastonbury in Engeland gebracht en werd daar verborgen. Vraag mij nu niet waar en hoe je hem kunt vinden, omdat de waarheid is dat hij niet meer bestaat.

Aan die kelk worden echter geen magische krachten toegeschreven. Simpele logica zou dit moeten onthullen. Al mijn discipelen hebben uit de kelk gedronken bij het laatste avondmaal, maar geen daarvan leeft tegenwoordig nog. Waarom zouden de mensen dan denken dat als de Heilige Graal niet het eeuwige leven aan de discipelen die uit de kelk die ik vasthield, hebben gedronken, heeft geschonken, de kelk op een of andere manier op een later moment magische krachten kon krijgen?

Kim: Dus als de Heilige Graal niet Maria Magdalena is, niet de goddelijke vrouwelijke en geen echte kelk is, wat is het dan? Zijn de legendes over de Heilige Graal dan wel waar? Per slot van rekening bestaan deze legendes al heel lang en veel mensen zijn geobsedeerd om de Heilige Graal te vinden. Zijn al die mensen op zoek naar iets wat niet bestaat of zit de waarheid zo verborgen dat de mensen dat nog niet hebben begrepen?

Jezus: Het concept van de Heilige Graal berust op een waarheid. Die waarheid is eeuwenlang geheim gehouden voor de gewone bevolking, omdat wij, de geascendeerde meesters, schatten dat de mensen nog niet klaar waren om deze waarheid te bevatten. Dit werd aangetoond door het feit dat heel veel mensen de doctrines in de buitenwereld van het orthodox christendom opvolgden in plaats van naar de innerlijke spirituele betekenis van het christendom. te zoeken Daarom waren we blij met het feit dat de mensen naar de Heilige Graal op zoek gingen als iets materieels, een Kelk van Christus.

Zoals ik overal op de website uitleg, en vooral in mijn verhandeling over spirituele cycli, is de mensheid nu opgeklommen tot een hogere bewustzijnsstaat. Daarom wordt het tijd om het ware geheim van de Heilige Graal te onthullen en ik ben blij dat ik het hier kan doen. Herinner jij je dat De Da Vinci Code het heeft over het feit dat jij de Graal niet vindt, maar dat de Graal jou vindt?

Kim: Ja, ik vond dat een heel diepzinnige uitspraak. Ik was ook getroffen door het feit dat het lijkt op het oude gezegde dat wanneer de student eraan toe is, de leraar verschijnt.

Jezus: En dat is nu juist het geheim van de Heilige Graal. In werkelijkheid is de Heilige Graal de open deur tussen de hemel en de aarde, tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. De Heilige Graal is daarom datgene wat ervoor zorgt dat een menselijk wezen, een zoon of dochter van de mens, zijn of haar bewustzijn verhoogt tot het niveau van het Christusbewustzijn en daardoor een zoon of dochter van God wordt.

Op persoonlijk niveau is de Heilige Graal je Christuszelf. Enkel door je Christuszelf kun je het Christusbewustzijn manifesteren en slechts door het Christusbewustzijn kun je het eeuwige leven krijgen door een geascendeerd wezen te worden.

De Heilige Graal kan ook een spirituele leraar zijn. Zo’n leraar kan een geascendeerd wezen zijn of een geïncarneerde persoon die tijdelijk als de vervanger van het Christuszelf fungeert tot een student eraan toe is om contact met zijn of haar Christuszelf te maken. Maar het is heel moeilijk om te beseffen dat de leraar in de buitenwereld nooit een afgod moet worden die de innerlijke leraar van het Christuszelf vervangt.

Als je een leraar in de buitenwereld of, zoals veel mensen hebben gedaan, een object, doctrine of kerk in de buitenwereld, de innerlijke leraar laat vervangen, dan volg je de weg die de mens goed toe lijkt, maar die uitloopt op de dood. Dit wordt dan het uiterlijke pad dat ik gedetailleerd heb besproken in één van mijn verhandelingen.

Je weet wel dat ik aan de grote massa in parabels heb onderwezen, en de reden was dat ze nog niet klaar waren voor mijn innerlijke leringen. Dat zijn de mensen die door het idee dat de Heilige Graal een kelk, een fysiek object, was, gefascineerd raakten. En als je die kelk maar kon vinden, dan zou je, door eruit te drinken automatisch het eeuwige leven krijgen zonder het rigoureuze pad van spirituele initiaties te hoeven volgen. Dit is waarachtig de droom van een automatische of gegarandeerde verlossing, en het is de grootste waan die er op deze planeet bestaat.

Hoewel sommigen de hemel met geweld willen nemen, zijn er geen sluiproutes. Je gaat nooit naar de hemel zonder het innerlijke pad te volgen dat naar het Christusbewustzijn leidt. Als je niet het bruiloftskleed draagt, kun je niet naar het bruiloftsfeest gaan en zit je buiten in het donker, aan handen en voeten gebonden aan je eigen psychische problemen en onjuiste overtuigingen.

Zelfs het idee dat de Heilige Graal een vrouw is en dat een man eenheid met God bereikt door de seksuele vereniging met een vrouw is de droom van een automatische verlossing. Hoewel het wel enigszins waar is in die zin dat wanneer iemand de balans vindt tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de levensstroom, die persoon, of het nu een man of een vrouw is, glimpen begint op te vangen van het Christusbewustzijn, wat tot vereniging met God leidt. De droom dat vereniging met God het automatische of gegarandeerde resultaat is van de seksuele vereniging, is de misvatting die er over tantra bestaat die vooral in het oosten populair is. Denk erom dat ik niet zeg dat de filosofie om de Kundalini op te laten stijgen, verkeerd is of dat dit niet door middel van seks kan. Ik zeg dat het niet het automatische gevolg is van seksuele vereniging.

Er zijn altijd mensen op deze planeet geweest die de hemel met geweld probeerden te nemen en spirituele verlichting bereiken zonder aan de slag te gaan met het helen van hun psyche en het zuiveren van hun geest en hart. Dit zijn de mensen die nog niet aan de waarheid over de Heilige Graal toe zijn. Dit zijn de mensen die eeuwenlang de zoektocht naar een object in de buitenwereld of een of ander mysterieus geheim dat automatisch het eeuwige leven verleent aan iedereen die dat vindt, hebben nagestreefd. Het geheim van het eeuwige leven is de vereniging met je Christuszelf, maar die vereniging zal nooit het automatische resultaat zijn van daden in de buitenwereld. Het moet de innerlijke mystieke vereniging zijn waar heel veel spirituele filosofieën overal ter wereld over spreken.

Wanneer ik alleen met mijn discipelen was, onderwees ik hen veel dingen, waaronder het feit dat ieder menselijk wezen een Christuszelf heeft en vereniging met dat Christuszelf kan bereiken. Maar toch waren zelfs mijn discipelen niet in staat om de waarheid van deze lering volledig te begrijpen. Daarom heb ik ze het uiterlijke ritueel gegeven om het Brood des Levens te breken als herinnering aan mij. De ware innerlijke betekenis is dat het Brood des Levens het universele Christusbewustzijn is, dat gebroken wordt voor ieder menselijk wezen in de vorm van dat individuele Christuszelf van iemand.

Het individuele Christuszelf wordt dan de kelk die het bloed kan bevatten, als symbool voor de stroom van bewustzijn van de universele Christusgeest. Wanneer je levensstroom zich met jouw Christuszelf verenigt, houd je de kelk omhoog van een hele geest en levensstroom en daardoor zal de stroom van het universele Christusbewustzijn door je heen beginnen te gaan. Jouw gedachten, gevoelens en daden zullen dan op de rots van Christus worden gebouwd, wat het Christusbewustzijn inhoudt in plaats van het drijfzand van het menselijke bewustzijn.

Dus we zouden kunnen zeggen dat wanneer jij echt de Heilige Graal vindt in de mystieke vereniging met jouw Christuszelf, jij daadwerkelijk de Heilige Graal wordt. Jij wordt de kelk van Christus waardoor het universele Christusbewustzijn leringen en licht aan andere mensen kan geven. We zouden ook kunnen zeggen dat jij de graal niet kunt vinden: jij kunt de graal worden. Jij wordt de open deur tussen hemel en aarde zoals ik dat was toen ik geïncarneerd was.

Dit is het echte geheim van de Heilige Graal waar mensen al 2000 jaar naar zoeken. Als zij aandacht hadden besteed aan één van mijn belangrijkste uitspraken, dan hadden ze niet buiten zichzelf gezocht. Mijn uitspraak dat het koninkrijk van God binnenin jou is, toont aan dat de Heilige Graal binnenin jezelf moet worden gezocht, in jouw geest, in jouw bewustzijn.

Laat me zeggen dat de legende over de Graal echt aan haar bedoeling heeft beantwoord om vele levensstromen te helpen door een focus in de buitenwereld te geven voor het innerlijke verlangen naar het Christusbewustzijn. Ik zeg dus niet dat er iets mis is met de fascinatie van mensen voor de Graal. Het probleem is dat veel mensen al hun aandacht op een object in de buitenwereld richten in plaats van naar een dieper inzicht te zoeken.

Ik besef dat veel mensen mijn uitleg veel minder kleurrijk en romantisch vinden dan de legende over de graal zelf. Maar toch als ze hun bewustzijn verschuiven van gericht zijn op de materiële wereld naar de innerlijke wereld, zullen ze ontdekken dat de innerlijke wandeling naar Christus veel romantischer, opwindender en lonender is dan het najagen van een materiële kelk.

Ik ben de Heilige Graal.
Ga naar jouw hart en zoek mij.
Als je mij met een zuiver hart zoekt en een open geest, dan vind je mij.
En dan zal ik jou zeker het eeuwige leven geven.