Basale leringen over de tweede dood

ONDERWERPEN: het verband tussen bewustzijn en energie – de Bewuste Jij kan scheppen op basis van een gevoel van verbondenheid of het gevoel van gescheidenheid – als hij uit gescheidenheid schept, creëert de Bewuste Jij een neerwaartse spiraal – het is mogelijk maar moeilijk om zich uit die spiraal terug te trekken – gevallen levensstromen hebben het gevoel opgebouwd dat zij goden zijn die kunnen bepalen wat goed en fout is – op een bepaald moment houden hun kansen op – wat er gebeurt bij de tweede dood

Vraag: Ik was in de war over het feit dat de ziel de tweede dood kent, voor altijd uitgewist wordt. Energie kan niet uitgewist worden – een ziel is energie, dus kun je dit wat duidelijker uitleggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Alles wat een vorm heeft, wordt geschapen uit Gods substantie, of Gods energie; wat wij het Ma-terlicht noemen. God heeft een continuüm aan vibraties geschapen en jij leeft in één niche, namelijk wat het materiële universum, of het fysieke octaaf, wordt genoemd. Het materiële universum wordt geschapen uit energie die in het spirituele rijk ontstaat. Deze energie wordt in vibratie verlaagd tot die binnen het spectrum van frequenties vibreert die het materiële universum vormen. Lagere energie kan hogere energie niet beïnvloeden.

Wanneer wetenschappers zeggen – in de eerste wet van de thermodynamica – dat energie niet kan worden geschapen of vernietigd, hebben zij technisch gezien gelijk, maar er zit meer aan vast. God heeft alle energie geschapen en God kan die zeker ook vernietigen. Een wezen in een bepaald rijk – zoals het materiële universum – kan niet energie in dat rijk of van een hoger rijk maken of vernietigen.

Wat wij er dan aan toe moeten voegen, is dat alle vorm uit de energie van het Ma-terlicht wordt geschapen. Een bepaalde vorm wordt echter geschapen door een mentaal beeld dat aan het Ma-terlicht wordt opgelegd tot het die vorm uitvergroot. Dus we zien dan dat vorm wordt geschapen VAN energie, maar DOOR bewustzijn wordt geschapen.

De Bewuste Jij wordt in het spirituele rijk gecreëerd, zoals wij elders uitleggen. Hij heeft geen vorm, geen materiële substantie en daarom kan hij niet worden vernietigd of aangetast door één van de lagere vibraties uit het materiële rijk. Daarom zeggen wij dat hij ‘zuiver gewaarzijn’ is. Met andere woorden, de Bewuste Jij is bewustzijn dat moet medescheppen door mentale beelden aan de energie op te leggen.

Dus wanneer de Bewuste Jij naar het materiële universum afdaalt, gaat hij energie gebruiken om vormen te medescheppen. De vraag is nu welke kwaliteit die energie krijgt. In het ideale geval vormt de Bewuste Jij mentale beelden die worden gebaseerd op het gevoel dat hij verbonden is met iets wat groter is dan zichzelf en de wens om alles wat hij tegenkomt te verheffen. Die mentale beelden zullen dan opstijgen en onderdeel worden van zijn causale lichaam. De kwaliteit van de energie van zulke beelden wordt ook verhoogd en een deel daarvan wordt opgeslagen in het causale lichaam (en bouwt een positieve impuls op) en een deel ervan wordt vermenigvuldigd door de IK BEN Aanwezigheid en naar jou teruggezonden. Dit vergroot dan je creatieve vaardigheden.

Nu kan de Bewuste Jij er ook voor kiezen om wat wij noemen het bewustzijn van gescheidenheid en de dualiteit aan te nemen. Om dit te doen, moet hij eerst een zelfbeeld creëren of accepteren als gescheiden wezen die van zijn bron wordt afgesneden. Als de Bewuste Jij eenmaal in zo’n gescheiden zelf stapt, creëert hij mentale beelden op basis van zijn gevoel van gescheidenheid in plaats van zijn eerdere gevoel van verbondenheid met het geheel. Die beelden kunnen niet naar het causale lichaam opstijgen.

Bovendien kan alle energie die door zulke beelden van energie wordt voorzien, niet opstijgen en dus ook niet door de IK BEN Aanwezigheid worden vermenigvuldigd. Op dat moment wordt jouw levensstroom een gesloten systeem en op den duur raakt alle creatieve energie op. Je enige optie is dan om energie uit het materiële rijk te halen (in tegenstelling tot die van het spirituele rijk ontvangen), wat betekent dat jij het van andere mensen moet afpakken. Jij wordt een energievampier.

De vraag wordt nu waar die lagere energie heengaat – omdat de wetenschap gelijk heeft dat jij als je eenmaal in dat gescheiden zelf stapt, de energie die een bepaalde kwaliteit krijgt door dat zelfgevoel, niet kunt vernietigen. En het antwoord is dat die zich gaat verzamelen in wat wij het gescheiden zelf of het lagere zelf noemen. Dit deel van jouw wezen is wat veel spirituele leringen de ziel noemen, omdat zij niet het concept de Bewuste Jij hebben en zij maken geen onderscheid tussen bewustzijn en energie.

Dus het punt is dat zolang de Bewuste Jij zichzelf als een gescheiden wezen beschouwt, hij dat gevoel niet kan achterlaten, en kan ook de energie die een bepaalde kwaliteit heeft gekregen door dat zelf niet achterlaten of transmuteren. Maar dit betekent dat de Bewuste Jij niet kan ascenderen wanneer het fysieke lichaam sterft en dat maakt reïncarnatie noodzakelijk.

Let erop dat wat veel leringen karma noemen, een combinatie is van mentale beelden die door het gescheiden zelf zijn geschapen en de energie die door dat zelf een bepaalde kwaliteit heeft gekregen. De energie kan opnieuw een andere kwaliteit krijgen door een ietwat mechanisch proces, maar de mentale beelden transcenderen vereist een bewust proces waarin jij beslist dat je jouw vorige beelden vernietigd en de beslissingen herziet, die ze gevormd hebben.

Je moet je nu realiseren dat de Bewuste Jij een verlengstuk is van de IK BEN Aanwezigheid, die een verlengstuk is van een geascendeerde meester, die weer een verlengstuk is van een nog hoger wezen, die uiteindelijk een verlengstuk is van de Schepper. Er bestaat slechts één geest, één bewustzijn, en ieder van zichzelf bewust wezen is daar een verlengstuk, een individualisatie, van. De bedoeling van deze individualisatie is dat iedere vonk van de geest van de Schepper het potentieel heeft om in zelfbewustzijn te groeien tot hij hetzelfde bewustzijn krijgt als het bewustzijn van de Schepper. Jij wordt dan een Schepper die zijn eigen wereld van vorm kan scheppen.

Je zou kunnen zeggen dat de Schepper jou een deel van zijn eigen geest te leen geeft. Jij hebt vrije wil, dus je kunt ermee doen wat jij wilt en de Schepper laat zelfs toe dat hij in een lagere vorm komt vast te zitten, als jij dat wilt medescheppen. De Schepper wil echter niet dat een deel van zijn geest eeuwig in een lagere vorm blijft zitten.

De Bewuste Jij kan zich geleidelijk totaal identificeren met het gescheiden zelf dat hij heeft geschapen. zodoende creëert hij een neerwaartse spiraal die zichzelf versterkt. De Bewuste Jij vormt steeds meer mentale beelden op basis van gescheidenheid en zolang hij door die beelden naar het leven kijkt, is de Bewuste Jij er absoluut van overtuigd dat hij een gescheiden wezen is. Met andere woorden, de Bewuste Jij ziet door zo veel lagen illusies heen, dat hij nooit zijn basale wereldbeeld kan onderzoeken. Ook kan hij zich niet van het gescheiden zelf ontdoen en zichzelf als zuiver gewaarzijn ervaren. In het hier en nu is de Bewuste Jij wie hij denkt dat hij is, hoe hij zichzelf als wezen beschouwt.

De Bewuste Jij wekt ook steeds meer lagere energie op en die oefent een magnetische aantrekkingskracht uit op het gescheiden zelf. Dus zolang de Bewuste Jij zich als het gescheiden zelf beschouwt, voelt hij ook die aantrekkingskracht en dit zorgt ervoor dat het nog overtuigender lijkt dat jij een gescheiden wezen bent. Het maakt het ook moeilijker om zuiver gewaarzijn te ervaren. De Bewuste Jij zit letterlijk in een maalstroom van lagere energie die hem steeds verder naar beneden trekt en aan de collectieve neerwaartse spiralen bindt die op deze planeet door andere levensstromen die vastzitten in gescheidenheid, zijn geschapen. Als zo’n neerwaartse spiraal eenmaal een kritiek punt bereikt, versterkt hij zichzelf omdat de Bewuste Jij hem niet kan stopzetten, zolang hij zichzelf nog als een gescheiden zelf beziet.

Zoals ik zei, de Bewuste Jij is zuiver gewaarzijn en kan niet door een zelf of energie in het materiële rijk worden veranderd. Wat er wordt veranderd is niet de Bewuste Jij, maar zijn zelfbeeld. Dus de Bewuste Jij kan er op elk moment voor kiezen om zich uit zijn gescheiden zelf terug te trekken en zichzelf als zuiver gewaarzijn ervaren. Als hij deze ervaring eenmaal heeft gehad, heeft hij een referentiekader om geleidelijk het gescheiden zelf te demonteren. De kneep is echter dat de Bewuste Jij als hij eenmaal in een neerwaartse spiraal vastzit, zichzelf alleen kan terugtrekken door toe te geven dat het hele gescheiden zelf dat hij heeft gevormd, een illusie is. En als het gescheiden zelf op hoogmoed wordt gebaseerd, kan dit erg moeilijk zijn, vooral als de Bewuste Jij is gaan geloven dat hij een heel goedaardig en verfijnd zelf heeft geschapen – misschien wel een zelf dat beter dan God weet hoe het universum moet worden geregeerd.

Wij hebben op andere plaatsen over het effect van het dualiteitsbewustzijn gesproken dat jou laat denken dat jij de bekwaamheid hebt om god op aarde te zijn en te definiëren wat goed en fout is op basis van jouw eigen visie. Dus als jij eenmaal een gescheiden zelf hebt gevormd dat als het ware de allerhoogste waarheid kent, is het moeilijk om je eruit terug te trekken, omdat jij dan moet toegeven dat alles wat jij hebt geschapen – waaronder het superioriteitsgevoel dat je hebt opgebouwd – een totale illusie is die niets van doen heeft met de waarheid van God.

In onze leringen over de sferen, zie je dat sommige wezens zijn gevallen in een vorige sfeer en dat zij zijn blijven vallen tot deze laatste sfeer. Dus hebben zij een heel lange impuls van ontkenning en zij zijn er absoluut van overtuigd dat zij op een dag zullen bewijzen dat God ongelijk heeft, en zij gelijk hebben. De Schepper is natuurlijk heel erg geduldig met die levensstromen, maar net als al het andere in de wereld van vorm, moet er eens een eind komen aan die kans. En dat noemen wij de tweede dood, om het te onderscheiden van de ‘eerste’ dood, die is wanneer het fysieke lichaam sterft en de levensstroom reïncarneert. De tweede dood – wat de allerlaatste dood kan zijn – is wanneer de kans om ergens op de wereld te incarneren voorgoed ten einde loopt.

Bij de tweede dood zal alle energie die de levensstroom heeft geschapen, opnieuw een bepaalde kwaliteit krijgen en terugkeren in de oorspronkelijke vorm. Maar die keert terug naar het universele reservoir van energie en gaat niet naar het causale lichaam van de IK BEN Aanwezigheid. De mentale beelden die door het gescheiden zelf werden gevormd, worden uitgewist. Maar dit gebeurt in een speciaal proces. In plaats van dat de Bewuste Jij naar de beelden kijkt en besluit om de beslissing die eraan ten grondslag ligt te vervangen, doet de IK BEN Aanwezigheid dat nu. Dit betekent dat het leerproces op het niveau van de Aanwezigheid plaatsheeft, zodat sommige ervaringen in het causale lichaam kunnen worden opgeslagen.

Met betrekking tot de Bewuste Jij, die wordt weer totaal in de IK BEN Aanwezigheid opgenomen alsof hij nooit heeft bestaan. De IK BEN Aanwezigheid kan ervoor kiezen om een nieuwe Bewuste Jij naar beneden te sturen op basis van zijn ervaringen, maar hij zal niet precies dezelfde zijn als de vorige. Dus zouden wij kunnen zeggen dat een specifieke levensstroom bij de tweede dood inderdaad wordt uitgewist of verloren gaat.