Vrije wil en de allergrootste consequenties

ONDERWERPEN: Zoeken naar hoger inzicht of jouw lievelingstheorie beschermen – waarom moet je gered worden? Waarom heeft God zowel verlossing als niet-verlossing toegestaan? – jouw vrije wil bepaalt jouw verlossing – vrije wil en consequenties – een verkeerd beeld van God aan jouw vrije wil opleggen – er moet een allergrootste consequentie zijn – wat gebeurt er wanneer een levensstroom wordt opgelost

Vraag: ik geniet van je websiteleringen. Ik maak deel uit van een christelijk-universalistisch forum dat gelooft dat uiteindelijk alle levensstromen gered zullen worden door/in Christus. Ik heb een paar boodschappen van Jezus die door Kim gegeven zijn, gelezen die schijnen te zeggen dat niet alle levensstromen gered zullen worden ook al is dit de wil van God voor deze zielen… omdat hij hen vrije wil geeft… en deze wil is soeverein genoeg om ervoor te zorgen dat een ziel totaal/uiteindelijk zelfs zijn eigen bestaan kan verspelen (uitdoving van de levensstroom/annihilatie/dood).

Is het juist dat Jezus (via Kim) niet het idee ondersteunt dat Gods wil uiteindelijk zal winnen en Liefde alle zielen redt… omdat sommige zielen door hun eigen vrije wil Gods Wil voor redding kunnen transcenderen/overweldigen?
Bedankt voor de hulp. Ik heb ooit gedacht dat zielen zichzelf echt konden vernietigen (annihilatie)… maar houd me toch meer vast aan universele verlossing die veronderstelt dat alle zielen uiteindelijk zullen worden gered door de Ultieme Liefde en eventueel Triomf van goddelijke Wil. Uiteraard lijkt het punt ‘vrije wil’ de vraag te zijn in dit debat.

Ik zie alleen niet hoe een ziel uiteindelijk voor zijn eigen niet-bestaan zou kunnen kiezen en simpelweg ‘poef’ op zou kunnen lossen, alsof ze nooit bestaan heeft. Wat gebeurt er met de restanten energie van die ziel en het geheugen? Ik moet toegeven dat het boek ‘Urantia’ een interessante visie hierop geeft….. namelijk dat zielen die voor beëindiging kiezen ….. weer terug gaan in de Universele Geest.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het klopt als je zegt dat, ‘Jezus (door Kim) niet het idee onderschrijft dat Gods wil uiteindelijk zal winnen en liefde alle zielen redt’. Laat mij echter commentaar geven op de uitdrukking ‘Jezus (door Kim)’. Het bestaan van de tweede dood waardoor een levensstroom wordt vernietigd, is een spirituele realiteit. Dit is geen kwestie van wat Kim of ieder ander hierover gelooft. Het is een feit dat niet veranderd wordt door wat menselijke wezens willen geloven, net zoals de aarde wel rond was, toen iedereen dacht dat hij plat was.

Het grootste probleem voor iedere spirituele leraar is dat veel mensen er de voorkeur aan geven om vast te houden aan hun lievelingstheorie in plaats van hun geest te openen voor de waarheid die door de geascendeerde meesters worden gepresenteerd. Wij zien die waarheid, omdat wij de subjectiviteit en relativiteit van het menselijke ego ontstegen zijn. Wij zijn zeer bereid om mensen te helpen hetzelfde te doen, maar wij kunnen ons werk enkel doen, wanneer mensen bereid zijn hun illusies los te laten die hun ego een gevoel van veiligheid geven in plaats van de realiteit van het leven onder ogen te zien.

Laten we, om mensen meer inzicht in dit onderwerp te geven, basale logica gebruiken.

Waarom moet je gered worden?

Het concept verlossing impliceert dat er twee toestanden mogelijk zijn, namelijk verlossing en niet-verlossing. Als alleen verlossing mogelijk is, waarom moet je dan gered worden? Als je gelooft dat God jou geschapen heeft, moet je redeneren dat God deze tweedeling moet hebben geschapen, wat inhoudt dat God de mogelijkheid schiep om niet gered te worden.

Dus je moet gered worden, omdat niet-verlossing een mogelijkheid is. Als het Gods wil is dat alle levensstromen gered worden en als Gods wil absoluut of onverbrekelijk is, waarom schiep God dan een situatie met twee opties? Waarom niet simpel levensstromen creëren in een staat waarin niet-verlossing niet mogelijk is?

Als niet-verlossing een mogelijkheid is, dan is je verlossing niet gegarandeerd. Maar als het Gods wil is dat alle levensstromen gered worden – maar verlossing niet gegarandeerd is – dan kan het niet Gods wil zijn die bepaalt of je wel of niet wordt gered.

God heeft een situatie geschapen waarin je verlossing niet wordt gegarandeerd. God wil echter dat jij wordt gered. Dus moet er een mechanisme zijn dat Gods wil kan doorkruisen en niet-verlossing tot een realiteit maken.

Dat mechanisme is jouw vrije wil. De oplossing voor het enigma is, dat hoewel het Gods wil is dat jij wordt gered, God wil dat jij gered wordt als gevolg van jouw eigen vrije keuzes en niet als gevolg van een macht van boven. Met andere woorden, toen God jou vrije wil gaf, schortte God zijn superieure wil op waar het jouw verlossing betreft.

Vanzelfsprekend wil God dat jij gered wordt, maar God laat de uitkomst door jouw eigen keuzes bepalen. We zouden kunnen zeggen dat het Gods wil is dat jij je eigen keuzes maakt. Het is Gods wil dat jij vrije wil hebt.

Als jij vrije wil moet hebben, dan moet niet-verlossing mogelijk zijn. Om jouw wil vrij te laten zijn, moet jij in staat zijn om elke denkbare optie te kiezen, inclusief de mogelijkheid dat je levensstroom niet wordt gered, maar uitgewist alsof die nooit heeft bestaan. God wil niet dat jij voor die optie kiest, maar door jou vrije wil te geven, moest hij jou ook die optie geven.

De vrije wil maakt het noodzakelijk dat jouw keuzes consequenties hebben. Als jouw keuzes geen consequenties hadden, heb je geen keuze. Als je gered wordt ondanks alles wat jij doet – zoals fundamentalistische christenen geloven dat ik hen zal redden zolang ze mij tot hun Heer en Verlosser verklaren – waar blijft dan jouw keuze in deze kwestie?

Om een keuze te hebben, moet je meer dan één optie hebben, en wat opties van elkaar scheidt, zijn de consequenties ervan. Als je bij een splitsing in de weg komt, maar beide wegen brengen je op dezelfde plek, heeft de keuze voor de ene of de andere weg geen consequentie en was het dus geen echte keus.

God wil dat jij gered wordt, maar als resultaat van je eigen keuze. Dus als je gered wordt ondanks alles wat je doet, hebben jouw keuzes uiteindelijk geen consequenties, en heb je dus niet de allergrootste keuzevrijheid. Je zou simpelweg een marionet zijn, die misschien lijkt te bewegen, maar eigenlijk geen bewegingsvrijheid heeft om zelf te bewegen.

Het probleem met vrije wil is dat mensen hun beeld van God hierop projecteren. Bijvoorbeeld, fundamentalisten kijken ernaar door het filter van het zwart-wit denken. Zodoende denken zij dat God wel almachtig moet zijn en dat er daarom nooit iets verkeerd kan gaan in Gods schepping. Aan Gods wil moet uiteindelijk worden voldaan. Zoals ik heb uitgelegd, heeft God zijn superieure wil opgeschort waar het jouw persoonlijke verlossing betreft.

Veel new age-mensen of liberale christenen, inclusief veel universalistische, kijken naar vrije wil door het filter van het grijs denken. Zodoende denken zij dat alles uiteindelijk wel goed komt en dat God geen absolute wetten heeft. Dus moeten alle levensstromen op het eind wel gered worden, omdat de Christus een of ander wonder verricht. Maar als ik alle levensstromen moet redden, zou ik sommige van hen ertoe moeten dwingen om gered te worden en dat zou duidelijk een schending zijn van de Wet van Vrije Wil zoals ik net al heb uitgelegd. Dus, er bestaat wel degelijk zoiets als de allergrootste consequentie.

Laten we dit nu eens naar een hoger niveau tillen. Uiteindelijk wordt Gods wil gegarandeerd vervuld in die zin dat aan het doel van het universum zal worden voldaan. Het materiële universum zal in vibratie verhoogd worden tot dit een deel van het spirituele rijk wordt. Het is echter nog steeds een open vraag hoeveel medescheppers deel zullen uitmaken van dit proces van ascensie en hoeveel ervoor kiezen om uit te stappen en zodoende uiteindelijk de tweede dood onder ogen moeten zien.

Wat gebeurt er wanneer een levensstroom wordt opgelost? Als je de lering leest over jouw ware identiteit, zie je dat jouw lagere wezen uit drie hoofdaspecten bestaat:
* De Bewuste Jij is een individualisatie van Gods Wezen dat een onsterfelijk spiritueel wezen kan worden. Dus, wanneer een levensstroom wordt opgelost, mengt deze Bewuste Jij zich gewoon weer met het geheel van jouw IK BEN Aanwezigheid alsof hij nooit apart was. Het is net een golf die terugtrekt in de oceaan wanneer de storm gaat liggen.
* Het identiteitsgevoel is dat wat je opbouwt, terwijl je door het materiële universum reist. Een wezen zal echter alleen worden opgelost als hij een identiteit heeft opgebouwd die gebaseerd is op de geest van de antichrist. Niets wat gecreëerd wordt uit deze dualistische geest bestaat uiteindelijk echt en dus zal het worden opgelost in het proces dat de tweede dood heet. Je kunt dit vergelijken met het licht aandoen in een kamer waardoor de duisternis ogenblikkelijk verdwijnt – omdat die geen substantie heeft.
* De overtuigingen en energie waaruit jouw lagere wezen – wat veel mensen de ziel noemen – wordt gevormd. Dit noemen wij het Ma-ter licht, en wanneer jij een identiteit opbouwt die gebaseerd wordt op de dualiteit van de antichrist, neemt dit licht een onvolmaakte vorm aan. Toch keert het Ma-terlicht, wanneer deze identiteit wordt opgelost, onmiddellijk terug naar de zuivere vorm en de onvolmaakte vormen worden uitgewist alsof die nooit hadden bestaan. De vorm die wordt geprojecteerd op het Ma-terlicht is vergelijkbaar met het beeld op een filmscherm. Maar wanneer je de film uit de projector verwijdert, verdwijnt het beeld en wordt het scherm blanco.

Zoals we ook uitleggen, wordt je spirituele identiteit verankerd in je IK BEN Aanwezigheid, die permanent in het spirituele rijk verblijft. Dus zullen jouw onvolmaakte keuzes op geen enkele wijze jouw IK BEN Aanwezigheid beïnvloeden. Dus wanneer je levensstroom wordt opgelost, blijft je IK BEN Aanwezigheid nog steeds bestaan en hij kan ervoor kiezen om een andere individualisatie van zichzelf naar het materiële universum te zenden. Dit zal echter een nieuw wezen zijn met totaal geen herinnering aan de voorgaande levensstroom die niet onsterfelijk werd.

Dit betekent niet dat iedere les die geleerd werd door de opgeloste levensstroom verloren gaat, want alle positieve lessen zullen deel worden van het causale lichaam dat de IK BEN Aanwezigheid omgeeft en blijft daar zelfs wanneer de lagere levensstroom wordt opgelost. Zodoende kan de IK BEN Aanwezigheid lessen trekken uit dit proces, wanneer hij een nieuwe levensstroom ontwerpt, waardoor het minder waarschijnlijk wordt – maar nog wel mogelijk – dat elke volgende levensstroom naar de tweede dood gaat. Er zijn gewoon geen garanties in de materiële wereld.

Ik denk dat mensen die verbonden zijn aan de universalistische vorm van christendom in staat moeten zijn om te accepteren dat het voornaamste doel van het universum is om Gods medescheppers de kans te geven om te groeien door het maken van keuzes. Om iets te leren, moeten keuzes consequenties hebben en als een levensstroom consequent voor de dood/gescheidenheid kiest gedurende een lange periode, moet die keuze de allergrootste consequentie hebben. Zoals ik zei, degene die tracht zijn leven te behouden – wat inhoudt een identiteitsgevoel dat gescheiden van God is – zal het verliezen, maar degene die bereid is zijn leven te verliezen om mijnentwil – om één te worden met al het leven door de geest van Christus – zal het eeuwige leven vinden.