Basale leringen over jouw goddelijke plan en karmische relaties

ONDERWERPEN: Gods wil is niet extern – hogere wil en lagere wil – is jouw wil echt vrij? – wat dwingt jou: de maatschappij of jou goddelijke plan? – jouw beperkte standpunt versus jouw goddelijke plan – jouw goddelijke plan is geen keurslijf – je groeit door beslissingen te nemen – jouw ego biedt weerstand aan jouw goddelijke plan – proberen jezelf te dwingen om je lessen te leren – de wil van jouw ego is niet vrij – anderen vergeven – karmische relaties – niet beslist een seksuele relatie – zorgen over relaties – denk na over gehechtheden voor je beslissingen neemt – roep op dat je karma dat je met andere mensen hebt in evenwicht brengt – je gehechtheden opgeven leidt tot een hoger niveau – het goddelijke plan bevat twee elementen: werken en plezier – vastzitten in karma, zodat je nooit aan je heilige arbeid toekomt – hoe jouw ego je goddelijke plan saboteert – uit de tredmolen van karmische patronen stappen – wees bereid om jouw leven onder de loep te nemen en drastische veranderingen aan te brengen

Vraag: Lieve Jezus, ik probeer te begrijpen wat een goddelijk plan eigenlijk is, wat voor bijzonderheden het zou kunnen bevatten en hoe het zich verhoudt tot de vrije wil. Ik begrijp dat we allemaal een persoonlijk plan hebben gemaakt voor wij op aarde incarneerden. Moeten wij dat plan nu bijna als een robot uitvoeren, of is er ruimte voor improvisatie door onze vrije wil te gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je stelt een vraag aan de orde die veel spirituele zoekers verwart wanneer ze zich voor de eerste keer bewust worden van het concept dat ze een goddelijk plan of een hogere bedoeling hebben. Dit is een vraag die heel sterk beïnvloed wordt door het feit dat traditionele religies – waaronder het christendom – God als een boos wezen in de hemel hebben voorgesteld die jou zijn wil oplegt en je onbarmhartig veroordeelt als je die niet als een robot opvolgt.

Om dit raadsel op te lossen moet jij nadenken over het feit dat de ware God niet het boze wezen in de lucht is. Maar misschien zou je ook een blik in de spiegel moeten werpen en beseffen dat de meeste mensen een innerlijk conflict met betrekking tot hun goddelijk plan hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de bewoording van de vraag hierboven:

Ik begrijp dat we allemaal een persoonlijk plan hebben gemaakt voor wij op aarde incarneerden. Moeten wij dat plan nu bijna als een robot uitvoeren of is er ruimte voor improvisatie door onze vrije wil te gebruiken?

Zie je dat er een dualiteit in opgesloten zit, in die zin dat er een subtiele overtuiging is dat het uitvoeren van jouw goddelijk plan je vrije wil afneemt en jou in een robot verandert? Maar wie heeft je goddelijke plan dan gemaakt? Jij natuurlijk! Hoe heb je jouw goddelijke plan gemaakt? Door keuzes te maken met jouw eigen vrije wil!

Je hebt wel hulp van je spirituele leraren gehad, maar echte spirituele leraren dwingen je niet om bepaalde keuzes te maken, zij presenteren je inzichten die jou helpen de beste keuzes voor jezelf te maken. Je goddelijke plan is dus helemaal een uitdrukking van je vrije wil en hoe kan dan het uitvoeren van jouw eigen keuzes je dan in een robot veranderen? Maar wat de vraag heel goed laat zien, is dat er bij veel mensen een conflict bestaat tussen hun hogere en hun onmiddellijke wil. Dus de echte vraag waar je over moet nadenken, is of de wil die jij op dit moment hebt – jouw bewuste wil – eigenlijk wel vrij is.

Wat er bij vrijwel alle mensen gebeurt, is dat ze, wanneer zij incarneren hun vorige bestaan, waarin hun goddelijk plan werd gemaakt, vergeten. Naarmate ze opgroeien, worden ze door hun familie en de maatschappij beïnvloed, wat ervoor zorgt dat ze bepaalde verwachtingen over het leven opbouwen en die zouden wel eens niet in overeenstemming met hun goddelijk plan kunnen zijn. Veel mensen staan bijvoorbeeld bloot aan de druk van buitenaf, omdat andere mensen – waaronder familieleden – en bepaalde maatschappelijke instituties macht over hen willen en hen binnen strikte grenzen willen houden. Laat mij je verzekeren dat je goddelijk plan NIET specificeert dat de allerhoogste bedoeling van je huidige leven is dat je de ideale consument wordt die onafgebroken op zoek is naar meer, meer seks of meer oppervlakkige erkenning in een oppervlakkige maatschappij. Ook specificeert je goddelijke plan niet dat je binnen de beperkingen moet blijven die vastgesteld zijn door elke willekeurige elite die jouw samenleving bestuurt – zelfs de religieuze elite die zegt dat jij een ellendige zondaar bent die nooit de dingen kan doen die ik gedaan heb.

Integendeel, de meeste spirituele mensen hebben een goddelijk plan waarin staat dat ze de status-quo moeten aanvechten  door aan te tonen dat het mogelijk is om een spiritueler leven te leiden in een moderne, wetenschappelijke, materialistische en sceptische maatschappij. Dus wat dwingt je dan – eigenlijk – om als een robot aan een norm in de buitenwereld te voldoen? Is dat je goddelijk plan of zijn het de normen van de maatschappij, de maatstaf van deze wereld – waar ik naar verwees als de ‘mammon’. Je herinnert je waarschijnlijk wel dat ik duidelijk stelde dat je geen twee heren kunt dienen; je kunt niet God dienen – als symbool van je goddelijk plan – en mammon – als symbool voor de normen waar je door deze wereld aan wordt onderworpen. Je zou misschien kunnen zeggen dat je goddelijke plan niet een uiterlijke maar een innerlijke maatstaf is, terwijl de normen van de maatschappij duidelijk iets van buitenaf vertegenwoordigen.

De meeste mensen hebben ervaren dat er bepaalde situaties zijn waarin ze emotioneel zo overweldigd zijn dat ze niet helder kunnen denken en nemen dan beslissingen die ze later als minder ideaal beschouwen. De reden was dat je emotionele betrokkenheid bij – je gehechtheid aan – de situatie een sluier over je geest vormde die verhinderde dat je helder nadacht. Welnu, incarneren is net alsof je achter een sluier stapt en wanneer je in een lichaam zit, kun je niet net zo objectief en helder naar het leven kijken als buiten je lichaam. Mijn punt is dat jij, wanneer je jouw goddelijke plan opstelt, niet door een sluier naar het leven kijkt, zoals momenteel wel het geval is.

Vanzelfsprekend is de basis voor het gebruik van jouw vrije wil dat je het beste ziet wat je opties en de consequenties zijn. Zo kun je in feite vrijere keuzes maken bij het maken van je goddelijke plan dan nu op dit moment, omdat je gedeeltelijk verblind wordt door de sluier die in dit leven zit ingebouwd. Opnieuw contact leggen met je goddelijk plan, geeft je een leidraad die je kan helpen om verder dan jouw emotionele gehechtheden en verwachtingen op korte termijn te zien, zodat je beslissingen kunt nemen die vanuit globaal perspectief gezien beter zijn. Doen wat op het moment goed voelt zonder over de consequenties op lange termijn na te denken, is in feite niet het uitoefenen van vrije wil, want hoe kan je wil echt vrij zijn als je visie beperkt is?

Dat gezegd hebbende, wil ik duidelijk maken dat je goddelijke plan NIET een keurslijf is. Je goddelijke plan uitvoeren betekent niet dat je hele leven tot in de kleinste details is ingedeeld. Integendeel, alles in je leven draait om jouw vrije wil, dus je goddelijke plan wordt in feite niet gemaakt om jou te vertellen wat je moet doen. Alleen door beslissingen te nemen, kun je echt groeien en de bedoeling van je goddelijke plan is alleen maar om jou in situaties te brengen die je helpen de beste keuzes te maken, namelijk beslissingen die jou in staat stellen je beperkte overtuigingen te boven te komen en vrij te worden om – op deze beperkte wereld – je oneindige potentieel tot uitdrukking te brengen.

Het belangrijkste element in je goddelijke plan zijn de lessen die je in dit leven moet leren, lessen die zijn aangepast aan zowel je plan op lange termijn om naar het materiële universum te komen, als je plan op korte termijn om de dualistische beperkingen te ontstijgen die jij voor jezelf bent gaan accepteren. Mijn punt is dat het globaal de bedoeling is je te bevrijden om je goddelijke individualiteit en potentieel tot uitdrukking te brengen. Om dit echter tot stand te brengen, moet jij je huidige beperkingen overwinnen en dit kan alleen gedaan worden, wanneer je bewust het onechte van deze beperkingen ziet en besluit ze te laten varen.

Elke spirituele zoeker die eerlijk naar zichzelf kijkt, weet dat er een kracht in je psyche zit die zich tegen groei, tegen verandering, verzet – namelijk wat gewoonlijk je ego wordt genoemd. Deze kracht zal proberen jou alles uit de weg te laten gaan wat moeilijk is, hij wil dat jij het pad van de minste weerstand bewandelt. Dat heb ik de brede weg genoemd die tot verderf leidt en het is niet het pad dat tot spirituele groei leidt. Dus wanneer jij je goddelijke plan opstelt, houd je rekening met deze neiging en je kijkt er ook naar hoe jij hiervan in vorige levens het slachtoffer bent geworden. Daarom maken veel mensen een goddelijk plan dat hen dwingt bepaalde situaties te ervaren – en die steeds weer opnieuw te ervaren – om zichzelf te dwingen de lessen onder ogen te zien die zij moeten leren.

Uiteraard kan dit heel onplezierig zijn als je eenmaal in een fysiek lichaam zit en vergeten bent dat jij eigenlijk een moeilijke situatie wilde ervaren. Je bent geneigd je af te vragen waarom je steeds weer dezelfde problemen blijft aantrekken en je hebt de neiging jouw ego te geloven dat zegt dat het niet jouw fout is en dat je van die situaties moet weglopen in plaats van te proberen de lessen te leren. Dus je kunt zeker zeggen dat er een element van dwang in het goddelijke plan van veel mensen zit, want wanneer je boven de sluier van deze wereld staat, weet je hoe gemakkelijk het is om van je lessen weg te lopen wanneer je eenmaal door die sluier wordt verblind. Niettemin, wanneer je dit gaat begrijpen, kan je dan eigenlijk wel zeggen dat je goddelijke plan jouw vrije wil terzijde schuift? Of probeert het in feite te voorkomen dat je overheerst wordt door de tijdelijke, dualistische, egocentrische wil van jouw ego – die eigenlijk niet vrij is?

Wat zijn de details van jouw goddelijke plan? Welnu, dat is een zeer individuele zaak. Maar voor de meeste mensen vormt het vereffenen van karma dat ze met bepaalde andere mensen hebben een belangrijk onderdeel van het goddelijke plan uit. Dus wordt in jouw goddelijke plan gespecificeerd dat je incarneert met andere mensen zoals je familie of je echtgenoot (echtgenoten) en dat je bepaalde mensen in je huidige leven tegenkomt. Maar let erop dat het globale doel dan is om karma in evenwicht te brengen, wat allereerst de volledige vergeving van de ander en een liefdevolle relatie scheppen, inhoudt. Met andere woorden, het echte doel is dat jij, doordat jij die andere persoon vrijlaat, jezelf ook van alle karmische banden met die persoon bevrijdt.

De consequentie is dat de bedoeling om iemand anders tegen te komen, is dat je een les leert en het karma in evenwicht brengt. Je goddelijk plan specificeert niet hoe de relatie die je met die ander moet hebben, er precies uit moet zien. Ook zegt het niet dat het een levenslange relatie moet zijn. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, hun karmische band ervoor zorgt dat zij zich heel erg tot elkaar aangetrokken voelen – wat in feite een uitdrukking is van hun verlangen om hun karma uit te werken en zich te bevrijden. Maar als die twee mensen van de tegenovergestelde sekse zijn – of tegenwoordig zelfs van dezelfde sekse – komt het vaak voor dat ze denken dat hun wederzijdse aantrekkingskracht betekent dat ze een seksuele relatie moeten hebben.

Door de geschiedenis heen heeft dit immens lijden veroorzaakt in de vorm van relaties waarin beide personen zich gevangen voelden. Het heeft ook ontelbare goede relaties beëindigd, omdat één persoon het gevoel had dat hij of zij de laatste karmische aantrekkingskracht moest volgen. Kun je begrijpen dat wat hier werkelijk gebeurt, is dat mensen, omdat ze achter de sluier van het geïncarneerd zijn zitten, gewoon hun menselijke verwachtingen uitspelen en een relatie beginnen, terwijl ze het karma misschien ook op andere manieren in evenwicht hadden kunnen brengen? Kun je begrijpen dat sommige mensen van de ene relatie naar de andere gaan zonder de les te leren die zij eigenlijk hadden moeten leren? Ze jagen voortdurend de droom na dat de volgende relatie de ideale is, maar in werkelijkheid krijgen ze nooit een ideale relatie tot ze de les leren die zij moeten leren.

Mijn punt is dat in je goddelijke plan misschien is opgenomen dat je iemand anders tegenkomt en een relatie aangaat om karma in evenwicht te brengen. Toch heeft je goddelijke plan misschien niet gespecificeerd dat je een fysieke, seksuele relatie met iemand moet hebben. Integendeel, zo’n relatie zou er misschien voor kunnen zorgen dat je nog meer karma maakt, want zodra de wittebroodsweken voorbij zijn, zal het karma tussen twee mensen het hen heel moeilijk maken om in een traditionele relatie met elkaar op te schieten. Ze voelen zich waarschijnlijk beide gevangen en geven de ander daar de schuld van, wat het vergeven van de ander en de bevrijding van jezelf onmiddellijk tegenwerkt. Dus wat bedoeld was om een relatie te zijn die beide mensen zou bevrijden, wordt dan een middel om hen nog meer aan elkaar te binden.

Uiteraard zijn er vele vormen van relaties tussen mensen en soms is het inderdaad nodig dat je met iemand trouwt om dat karma te vereffenen – want een vaste relatie maakt het moeilijker om weg te lopen van de lessen. Maar wat ik hier probeer over te brengen zijn twee zaken:

Je goddelijk plan laat je altijd keuzeruimte. Je hebt misschien karma met iemand anders, maar er is vaak meer dan één manier om dat karma in evenwicht te brengen. Als je natuurlijk – onmiddellijk nadat je iemand ontmoet – die persoon volledig zou kunnen vergeven, is het misschien niet nodig om verder nog een relatie met die persoon te hebben.

Door te proberen uit je wereldlijke verwachtingen te stappen – de sluier die je verblindt – en opnieuw met je goddelijke plan contact te maken, krijg je een duidelijker visie die je kan helpen om veel fouten in de fysieke wereld te voorkomen. Je kunt vermijden dat je acties onderneemt die fysieke consequenties met zich meebrengen en in plaats daarvan je lessen te leren en je karma in evenwicht te brengen voor dat zich in fysieke omstandigheden manifesteert die moeilijk kunnen worden teruggedraaid. Je kunt vermijden hetzelfde probleem keer op keer te ervaren.

Een praktische manier om te bezinnen alvorens te beginnen: maak er een gewoonte van om afstand van een situatie te nemen voor je belangrijke beslissingen neemt. Bedenk waar je gehechtheden in een gegeven situatie liggen – voel jij je min of meer gedwongen, voelt het alsof je iets moet doen, alsof je geen keuze hebt, wat dit betreft? De meest gebezigde opmerking nadat mensen beseffen dat zij een belangrijke fout gemaakt hebben, is: “Ik had geen andere keuze!” De waarheid is dat je ALTIJD meer dan één optie hebt, maar omdat jij je door de situatie hebt laten overweldigen, kon jij geen andere optie bedenken.

Door bewust afstand van de situatie te nemen en weer contact te maken met je goddelijk plan, vermijd je deze vorm van spirituele blindheid. En alleen wanneer je duidelijk kunt zien dat je meer dan één optie hebt, kun je een vrije keus maken. Je kunt NOOIT een vrije keuze maken als je denkt dat je slechts één optie hebt.

Het zou eigenlijk verstandig zijn om nooit een nauwe relatie aan te gaan zonder eerst oproepen te doen om al het karma dat je misschien met die persoon hebt in evenwicht te brengen en je in te spannen om eventuele gehechtheden/verplichtingen te overwinnen die je over die relatie voelt. Als je onwil voelt om de relatie op te geven, is dat een duidelijk teken dat er iets onopgelost is en als je doorgaat zonder het op te lossen, zal het zeer waarschijnlijk de relatie ruïneren. Hij die zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen, terwijl hij die bereid is zijn leven omwille van de groei te verliezen, een hogere vorm van leven zal vinden.

Het is eigenlijk heel gewoon dat een karmische relatie jou belet de persoon te ontmoeten met wie je een diepere relatie kunt hebben. Veel mensen hebben ervaren dat het opgeven van een karmische relatie – het volkomen vergeven van de ander – de weg opent naar een diepere, meer spirituele relatie. Wat ik hier zeg, is natuurlijk op meer van toepassing dan alleen maar relaties en wanneer je bereid bent je gehechtheden aan een bepaalde situatie op te geven, open je vaak de deur om betere situaties te manifesteren.

Jouw goddelijke plan bestaat uit twee belangrijke elementen. Het werk dat gedaan moet worden, namelijk je karma uit vorige levens in evenwicht brengen en je goddelijke plan heeft ook een leuke kant, namelijk je heilige arbeid, dat je geschenk is dat je naar deze wereld wilt brengen. Veel spirituele mensen kiezen ervoor om vroeg in hun leven hun karmische beproevingen tegen te komen om ze uit de weg te ruimen en zichzelf te bevrijden om het heilige werk te doen dat alleen ontsloten kan worden nadat het karma vereffend is.

Het probleem is natuurlijk dat veel mensen in hun karmische relaties vast komen te zitten – meer karma maken in plaats van het vereffenen – en daardoor komen ze nooit aan hun heilige arbeid toe. Je kunt het proces om je karma door te werken immens versnellen door wat ik hier gezegd heb, toe te passen, in het bijzonder door alle mensen te vergeven met wie je een karmische band voelt. En dit betekent iedereen waarmee je een minder harmonieuze relatie hebt. Benader iedere relatie met de houding dat het de bedoeling is om zowel jezelf als de ander te bevrijden om verder te kunnen met je leven. En maak je nooit bezorgd wanneer de ander niet op dezelfde manier reageert. Als je iemand echt vergeeft – als je echt de andere wang toekeert – ben jij bevrijd van de karmische relatie, zelfs al gaat de andere persoon daarmee door.

Je kunt heel snel leren herkennen wanneer jij je in een situatie bevindt waarin je niet vrij bent om je goddelijke plan uit te voeren en de beste aanwijzing is dat je spanning en gehechtheid voelt. En hoewel zulke gehechtheden altijd van jouw ego afkomen, zal een eerlijk onderzoek aantonen dat je gehechtheden alleen macht over jou hebben, omdat de Bewuste Jij niet bereid is de volle verantwoording voor jouw leven te dragen. Je moet erkennen dat een van de belangrijkste bedoelingen van je goddelijke plan is jou te bevrijden uit de macht van je ego en de krachten op deze wereld. Vanzelfsprekend wil jouw ego niet dat jij je goddelijke plan ontdekt en hij probeert dat op veel slimme manieren te voorkomen. Dit zijn de meest gebruikelijke:

* Jouw ego probeert je gehecht te maken aan de verwachtingen over het leven die je in dit bestaan hebt opgebouwd, zodat ze je goddelijke plan aan de kant schuiven. Er zijn myriaden vermommingen voor dit mechanisme, zoals het idee dat jij je leven volgens de normen van je familie en de maatschappij moet leven.
* Jouw ego probeert je een aantal beperkingen te laten accepteren met betrekking tot wat een mens kan, waardoor je ontkent dat jij een spiritueel wezen bent. Dit brengt de ontkenning met zich mee dat jij het potentieel hebt om jouw karma en je psychische problemen te ontstijgen teneinde je Christuspotentieel te manifesteren.
* Jouw ego probeert je zo in karmische relaties te verwikkelen dat je andere mensen niet kunt vergeven en dus jezelf bevrijden om verder te gaan met jouw heilige arbeid.
* Jouw ego probeert je te laten geloven dat jouw problematische relaties helemaal de schuld van anderen zijn, zodat hij kan verhinderen dat JIJ de les leert die je moet leren.
* Jouw ego probeert je aandacht af te leiden door iets op deze wereld na te jagen, zodat je nooit de tijd en aandacht krijgt om over je goddelijke plan na te denken.

We zien nu dat er twee belangrijke zaken zijn die je beletten je goddelijke plan te ontdekken en uit te voeren:

* Je karma uit vorige levens
* Je onopgeloste psychische problemen die ervoor zorgen dat je gehechtheden voelt.

Dit kan ervoor zorgen dat je leven – en zelfs vele volgende levens – een tredmolen wordt, waarin je er nooit aan toekomt om aan jouw goddelijk plan te beginnen. Om deze kringloop te doorbreken, doe je het volgende:

* Kijk eerlijk naar je leven en denk na over de problemen die je steeds opnieuw tegenkomt. Wees bereid te erkennen dat ze een les verbergen die je nog niet hebt geleerd. Besluit dan resoluut om die les te leren.
* Het leren van een les betekent heel vaak iets in je psyche aan het licht brengen wat jou tegenhoudt. Het probleem is niet opgelost, omdat je tot nu toe niet bereid was ernaar te kijken. Dus kijk er nu naar en doe alles wat nodig is – waaronder geschikte therapievormen – om die te overwinnen.
* Denk na over waar je het meest op hoopt en waarvan je droomt en evalueer dan hoe de beperkingen die je in dit leven zijn opgelegd, ervoor zorgen dat jij je dromen al bijna afwijst voor je erover durft na te denken. Durf boven zulke beperkingen te staan en maak contact met je mooiste dromen.
* Doe een vastberaden poging om de violette vlam en de invocaties en rozenkransen te gebruiken om al het karma te verteren dat betrekking heeft op specifieke situaties of op het leven in het algemeen.
* Doe een stap achteruit en zoek naar de hogere zienswijze bij alle gehechtheden. Wees bereid te zien wat je ego niet wil dat je ziet en wat jij zelf misschien ook niet wilt zien. Wees bereid om iets te zien zelfs als het van je vraagt dat je een drastische verandering in je levensstijl of je kijk op het leven aanbrengt. Je kunt mijn techniek om je af te stemmen gebruiken om een duidelijker visie te krijgen.

Je kunt zeggen dat er in je leven twee verschillende fases zijn. De ene is je karma in evenwicht brengen, wat vraagt dat je op een bepaalde manier moet leven – een manier die vaak sterk beïnvloed wordt door de normen van je familie en de maatschappij, omdat je vanwege je karma in die situatie bent geïncarneerd. Wanneer je eenmaal je karma hebt opgelost, kun je beginnen aan de leukere kant van je goddelijke plan, namelijk jouw heilige arbeid. Om dit echter te kunnen, moet je vaak een dramatische omslag in je kijk op het leven en op je fysieke levensstijl meemaken. En als je gehecht geraakt bent aan de omstandigheden in de voorafgaande fase van je leven, ben je gewoon niet bereid om te veranderen en dus zal je bewuste geest de visie van je goddelijke plan blokkeren.

Om deze val te vermijden, moet jij je leven opnieuw evalueren en je best doen om boven alle gehechtheden te staan. Als je wat afstand hebt genomen, zul je ervaren dat jouw perspectief – op het leven of op een specifieke situatie – als bij toverslag kan veranderen. De wolken gaan plotseling uiteen en dan zie je het helder. Je ziet vaak dat wat jij voorheen zag als jouw enige keuze, in feite de slechtste keuze was die je in een bepaalde situatie had kunnen maken. De andere opties die je dan ziet, zullen allen tot een betere uitkomst leiden. Of je ziet dat wat jij als de enige manier van leven zag, jou nooit de vervulling had kunnen geven die jij echt wenste. Maar dan zie je andere manieren om er die invulling aan te geven en dan ben je bereid je levensstijl dienovereenkomstig aan te passen.

Als je de best mogelijke keuzes in jouw leven wilt maken, probeer dan altijd opnieuw contact te maken met je goddelijke plan. Zorg ervoor dat je niet blijft vastzitten in de ‘werk’fase van je goddelijke plan en nooit bij het leuke stuk aankomt. Je goddelijke plan is eigenlijk je beste vriend, je beste leidraad om het meeste uit je huidige incarnatie te halen. En zolang je het waarneemt als iets wat je door een macht van buitenaf is opgelegd, heb je er niet echt contact mee. Dus doe een stap achteruit en kijk nogmaals – klop zonder gehechtheden en de deur zal jou worden opengedaan.

Noot: Moeder Maria’s boek bevat vele leringen over je goddelijke plan, waaronder een heel hoofdstuk (Hoofdstuk 21) waarin het gedetailleerder wordt uitgelegd. Je kunt ook een novene aan de Grote Goddelijke Leider doen om jouw goddelijke plan duidelijker te maken.