Basale leringen over hoe je een profetie interpreteert en daarnaar handelt

ONDERWERPEN: Moet een profetie letterlijk worden opgevat? – het doel van een profetie – de hoop op een ommekeer – is een profetie altijd accuraat? – de basis van een profetie – een profetie is een waarschijnlijkheid, geen zekerheid – een profetie en angst – het gevaar van angst – Christusschap is de sleutel om een profetie te verzachten – de geboorte van een nieuw tijdperk – hoe je een profetie moet interpreteren – misbruik maken van een profetie

Vraag: Ik heb hetzelfde proces gevolgd als vele spirituele zoekers. Ik ben opgevoed zonder mij bewust te zijn van profetie, maar toen ik begin twintig was, begon ik spirituele leringen te bestuderen en kwam ook diverse profetieën tegen
Van Nostradumus en de Bijbel tot Edgar Cayce. Ik vond daarna nog veel meer moderne profetieën uit diverse bronnen, onder wie channelers en geascendeerde meesters. Wanneer je een sectie leest van wat er allemaal is, raak je heel gemakkelijk in de war en overweldigd. Je krijgt gemakkelijk het gevoel dat er niet erg veel hoop is voor de toekomst van deze planeet, dus waarom zou je dan nog een poging doen om de wereld te veranderen. Dus ik vraag mij af of Jezus ons een paar hints kan geven over hoe wij met profetieën moeten omgaan. Ik heb vrienden die alle spiritualiteit helemaal hebben opgegeven omdat óf een profetie niet uitkwam, óf omdat verschillende profetieën elkaar tegenspreken. Ik bedoel, gaan we nou naar de Gouden Eeuw of naar de hel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik hecht eraan dat alle oprechte zoekers een correct inzicht in profetie krijgen. Er circuleert een geweldig hoeveelheid van zowel ware als valse profetieën over deze planeet. Veel mensen zijn onnodig belast door zulke profetieën. Veel mensen hebben profetie gebruikt om angst op te wekken. Veel mensen hebben een profetie, of liever de letterlijke interpretatie van een profetie, gebruikt om de rede of de religie af te wijzen. Veel mensen zijn onnodig in de war door profetieën die nergens op slaan of die elkaar of natuurwetten lijken tegen te spreken.

Ik zou je wat ideeën willen geven die jou kunnen helpen om diepgaander inzicht in een profetie te krijgen. Laat me zeggen dat profetie een complex onderwerp is. Ik wil op dit moment geen heel boek over profetie schrijven, dus het volgende is simpelweg een fundament om mee te beginnen.

Moet een profetie letterlijk worden opgevat?
Het grootste probleem waar wij, de geascendeerde meesters, mee te maken hebben wanneer wij een spirituele lering geven (waaronder een profetie), is het dualistische denken en de neiging om in termen van zwart-wit te denken. Dit zorgt ervoor dat mensen een spirituele lering letterlijk interpreteren. Het belangrijkste probleem met deze letterlijke interpretatie is dat het er vaak voor zorgt dat mensen in een staat van ontkenning gaan. Er zijn twee verschillende versies van ontkenning die ik zou willen bespreken.

De leringen en profetieën in het Nieuwe Testament werden aan mensen in een specifieke bewustzijnsstaat gegeven en daarom gebruikte ik woorden en beelden die deze mensen konden accepteren. Veel moderne christenen zijn nog steeds gehecht aan de letterlijke interpretatie van deze woorden en beelden. In de rationele wereld van tegenwoordig slaan sommige van deze woorden nergens op wanneer ze letterlijk geïnterpreteerd worden (in werkelijkheid was het nooit de bedoeling dat die letterlijk geïnterpreteerd zouden worden).

Als de mensen die letterlijke interpretatie willen aanhouden, zullen ze onvermijdelijk een conflict ervaren tussen die letterlijke interpretatie en een rationele, wetenschappelijke (je zou kunnen zeggen het gezond verstand) aanpak van het leven. Veel mensen zijn niet in staat om met dit conflict om te gaan en dus gaan ze in één van twee vormen van ontkenning:

* Sommige mensen houden vast aan hun religieuze overtuigingen en ontkennen daarom alles wat hun letterlijke interpretatie van die overtuigingen tegenspreekt. Dit zorgt er vaak voor dat zulke mensen alle rede en rationaliteit uit het oog verliezen bij hun poging om hun overtuigingen te behouden. Als je met een objectieve blik kijkt naar hoe sommige christenen mijn leringen, waaronder moderne en antieke profetieën, hebben geïnterpreteerd, zie je dat mensen een paar waarachtig bizarre ideeën hebben gecreëerd om hun letterlijke interpretaties maar te handhaven.

* Sommige mensen kunnen hun religieuze overtuigingen niet vasthouden en zakken daarom weg in twijfel, wanhoop en ontmoediging. Sommige mensen twijfelen op den duur zo erg dat ze elke religie verwerpen. Veel moderne mensen zien bijvoorbeeld dat bepaalde religieuze uitspraken (wanneer ze letterlijk worden geïnterpreteerd) niet in overeenstemming zijn met de natuurwetten die door de wetenschap ontdekt zijn. Dan redeneren ze dat een specifieke spirituele lering, of zelfs een religie, vals moet zijn. Het voor de hand liggende alternatief is om dan verder te kijken dan de letterlijke interpretatie. Als mensen niet bereid zijn dat te doen, zullen ze onvermijdelijk in een bewustzijnsstaat worden gedompeld die door angst en twijfel wordt gedomineerd.

Ik zou graag willen dat alle menselijke wezens hun twijfels over religie, spiritualiteit en profetie oplossen. Dit kan echter alleen gebeuren als mensen bereid zijn verder te kijken dan de relativiteit van het menselijke denken en reiken naar de inzichten die hun hogere Zelf, hun Christuszelf hen verschaft. Wanneer je wel verder kijkt dan het dualistische denken, besef je dat je alle spirituele leringen, waaronder profetieën, op verschillende niveaus kunt begrijpen. Zelfs het Nieuwe Testament doet er verslag van dat ik de menigte in parabels onderwees, maar alles diepgaand aan mijn discipelen heb uitgelegd. Dit zou zelfs voor de meest letterlijke christenen het bewijs moeten zijn dat je mijn leringen op meer dan één niveau kunt bekijken.

Als je eenmaal verder gaat kijken dan de letterlijke interpretatie, ontdek je een veel diepere betekenis in mijn spirituele leringen, waaronder profetieën. Je begint te zien dat veel leringen en profetieën niet beslist naar de materiële dimensie verwijzen. Door de hele geschiedenis heen hebben veel mensen echte visioenen gekregen van toekomstige gebeurtenissen, maar in veel gevallen zouden die gebeurtenissen in de spirituele dimensie plaatsvinden. Maar wanneer mensen probeerden die gebeurtenissen te beschrijven, gebruikten ze woorden en beelden die voor hen betekenis hadden en daarom beschreven ze een spirituele gebeurtenis vaak zo dat het als een materiële gebeurtenis klonk.

Laat me je één voorbeeld geven. Matteüs 24: 29 doet verslag van een profetie die ik aan mijn discipelen gaf. Er staat:

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen…

Gebaseerd op wat ik je in de rest van deze sectie zal tonen, denk ik dat je deze specifieke uitspraak als een spirituele gebeurtenis zou kunnen interpreteren. Een periode van verschrikkingen of duisternis kan bijvoorbeeld verwijzen naar het neerdalen van negatieve energie die je vaak bij de overgang van het ene tijdperk naar het andere tegenkomt. Hoewel dit neerdalen van energie misschien bepaalde gebeurtenissen in de buitenwereld teweeg kan brengen, is het in de eerste plaats een gebeurtenis die in de spirituele dimensie plaatsvindt.

Verwees mijn profetie naar de materiële zon en maan, of had dat een symbolische betekenis? Veel leringen, zowel oude als moderne, spreken over een spiritueel zelf. Door het spirituele zelf ontvangen mensen inzichten, begrip, voorlichting en troost. Tijdens het neerdaleng van negatieve energie wordt het voor mensen moeilijker om met hun hogere Zelf te communiceren. Sommige spirituele tradities zeggen dat het hogere Zelf diverse aspecten heeft en vergelijken die met de zon en maan. Daarom zou de bovenstaande passage als volgt geïnterpreteerd kunnen worden: wanneer er negatieve energie neerdaalt, kunnen de mensen geen contact met de zon en maan van hun hogere Zelf maken. Dan zullen ze zich letterlijk in spirituele duisternis gehuld voelen. Deze interpretatie kan ook toegepast worden op mijn uitspraak: “Werk zolang je het licht hebt, want de nacht komt, wanneer niemand kan werken.”

Ik hoop dat je deze ideeën gebruikt om opnieuw over je houding en interpretatie na te denken van zowel profetieën als spirituele leringen. Ik hoop dat je diep in je hart gaat en je hogere Zelf en mij jou diepgaander inzicht laat geven over de waarachtige spirituele betekenis achter de leringen in de buitenwereld. Als je een poging doet om deze innerlijke gemeenschap tot stand te brengen, zul je ontdekken dat je psychologische leven boven verwachting verrijkt wordt.

Het doel van een profetie
Laten we eens kijken naar het doel van alle echte profetieën. Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een profetie geven, geven we die uitsluitend als waarschuwing. Onze intentie is de mensen te waarschuwen (soms de mensheid als geheel) dat er, tenzij ze hun manier van doen veranderen, waarschijnlijk bepaalde ongewenste consequenties volgen.

Laat me dit duidelijk maken. Een profetie is niet bedoeld om angst te kweken of de mensen het gevoel geven dat ze door God gestraft worden. Zoals ik elders op deze website heb uitgelegd, hebben menselijke wezens hun eigen situatie geschapen. Als je Gods energie verkeerd gebruikt, schep jij onvermijdelijk bepaalde consequenties. Je zult oogsten wat je hebt gezaaid. Daarom is profetie een waarschuwing dat jij, als je doorgaat met het verkeerde gebruik van Gods energie van dit moment, de consequenties daarvan zult ervaren.

Het ware doel van een profetie is de mensen te laten beseffen dat zij een zelfvernietigende spiraal hebben gecreëerd en dat die destructieve spiraal tot hun eigen destructie kan leiden, tenzij ze hun daden en hun bewustzijnsstaat veranderen. Men zou kunnen zeggen dat het echte doel van een profetie is de mensen de dwaasheid van hun manier van doen te laten inzien, zodat ze kunnen beslissen om hun leven een andere wending te geven en hogerop in bewustzijn te komen.

De hoop op een ommekeer
Ons doel is alle mensen terug te brengen bij het gevoel van eenzijn met de geascendeerde meesters en met elkaar. Gods koninkrijk is een bewustzijnsstaat, namelijk het Christusbewustzijn. Omdat heel veel mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen, namelijk een bewustzijnsstaat die gedomineerd wordt door de relativiteit van het dualistische denken, zitten veel mensen eigenlijk in een proces waarin zij zich steeds verder van het Christusbewustzijn verwijderen. Veel mensen zakken letterlijk steeds dieper in een lagere bewustzijnsstaat.

Om een individuele levensstroom aan het proces te laten beginnen om aan dat lagere bewustzijn te ontstijgen, moet die levensstroom eerst een keerpunt bereiken. De levensstroom moet tot het innerlijke besef komen dat hij zich van God verwijdert. Vervolgens moet de levensstroom beslissen dat hij niet verder die richting uit wil en moet aan het proces beginnen om naar huis terug te keren. Als een levensstroom naar een heel erg lage bewustzijnsstaat is afgedaald, is angst het enige wat die levensstroom kan laten omkeren. Dit kan angst zijn voor een negatieve consequentie, angst voor de hel of angst voor de toorn van God. Die angst kan daadwerkelijk door een profetie ontstoken worden.

Wij, de geascendeerde meesters, wensen dat iedere levensstroom zich omkeert, maar we willen niet dat mensen in angst leven. We willen dat alle levensstromen aan het spirituele pad beginnen waardoor de levensstroom bewust beseft en accepteert dat hij het potentieel heeft om het Christusbewustzijn aan te nemen. Daarom willen we dat een levensstroom, nadat hij zich heeft omgedraaid, snel van die angst afkomt. We willen dat de levensstroom zijn individuele Christusschap aanneemt en daardoor geleidelijk zijn angsten overwint.

Door de hele geschiedenis heen heeft een profetie veel mensen bewust gemaakt van de noodzaak om te veranderen. Als dit wel met jou gebeurt (of is gebeurd), wees dan gewoon dankbaar voor het feit dat je die noodzaak om hogerop te komen, hebt beseft. Realiseer je dan dat zelfs als je persoonlijke ommekeer door angst gemotiveerd is, angst slechts een tijdelijke motivatie zou moeten zijn.

Is een profetie altijd accuraat?
Veel mensen onderschrijven, vooral in dit rationele tijdperk, het idee dat een profetie, tenzij die tot op de letter uitkomt, een valse profetie was. Sommige mensen gebruiken een niet uitgekomen profetie als excuus om een bepaalde religie of zelfs alle religies te verwerpen. Ik moet je eerlijk zeggen dat deze reactie uit het dualistische denken voortkomt en de neiging om in zwart-wittermen te denken. Wanneer er een profetie gegeven wordt, geeft die een idee van wat er misschien kan gebeuren. Die beschrijft zelden een onvermijdelijke uitkomst.

Sommige mensen willen graag dat bepaalde profetieën uitkomen. Toch, willen wij, de geascendeerde meesters, niet dat onze profetieën uitkomen. Het feit is gewoon dat een profetie alleen maar uitkomt als de mensen geen acht slaan op de waarschuwing en hun manier van doen veranderen.

Als mensen naar de waarschuwing luisteren, kan een profetie gedeeltelijk of volledig verzacht worden. We hopen altijd dat iedere profetie verzacht zal worden, zodat de voorspelde gebeurtenissen niet uitkomen. Daarom is een profetie alleen voor ons een succes als de voorspelde gebeurtenissen niet uitkomen. Als de mensen geen acht slaan op de profetie en de voorspelde gebeurtenissen komen uit, dan is de profetie mislukt (heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd).

Omdat zoveel mensen vastzitten in het dualistische denken, hebben ze de neiging om in termen van zwart-wit te denken over alles wat te maken heeft met religie (en al het andere trouwens ook). Die mensen hebben de neiging te denken dat wanneer wij een profetie geven, die profetie helemaal moet kloppen en dus gebeurtenissen beschrijven die zeker uitkomen. In werkelijkheid is echter geen enkele profetie ooit volledig accuraat. Het is gewoon niet mogelijk dat wij kunnen voorspellen wat er precies gaat gebeuren op planeet aarde. Ik denk dat je wel beseft wanneer ik het principe van profetie beschrijf.

De basis van een profetie
Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een profetie besluiten te geven, bekijken we drie belangrijke factoren:

*Vervormde energie. Zoals elders op deze site staat, gebeurt alles wat je doet met Gods energie. Wanneer mensen zich bezig houden met negatieve gedachten en gevoelens wekken ze negatieve energie op. Energie kan niet vernietigd worden, dus wordt het opgeslagen in het energieveld van individuele menselijke wezens en in het energieveld van de planeet. Als je radioactieve energie naar het lichaam stuurt, zal die energie op den duur een kankergezwel worden. Op dezelfde manier kan het lichaam van de aarde, wanneer mensen negatieve energie naar het lichaam van de aarde blijven sturen, zo belast worden dat er onrust in de maatschappij ontstaat.

* De terugkeer van karma. Menselijke wezens wekken constant energie-impulsen op die naar het universum worden gezonden. Deze impulsen zullen onvermijdelijk bij hen terugkeren. De algemene term voor dit fenomeen is karma. Wanneer zulk karma naar mensen, of een groep mensen, terugkeert, kan dit zich manifesteren als natuurrampen of onrust in de maatschappij.

* De psychische omstandigheden van een groep mensen. Eén van de meest onvoorspelbare factoren die profetieën beïnvloeden, is hoe menselijke wezens op bepaalde situaties reageren. Als de door hen opgewekte energie een bepaalde intensiteit bereikt, reageren mensen waarschijnlijk op een negatieve manier. Maar hoe zullen zij precies reageren? Hoe zullen menselijke wezens reageren, wanneer er karma naar hen terugkeert en er dingen in de maatschappij beginnen af te brokkelen? Planeet aarde is een oorlogvoerende planeet. Wanneer de omstandigheden zich intensiveren, zit er altijd het risico aan vast dat de mensen met boosheid en geweld reageren. Maar hoe reageren zij daar dan precies op en hoever gaan zij daarin?

* We kunnen naar de gegevens uit het verleden van een individu en een groep levensstromen kijken. Gebaseerd op deze observaties kunnen we voorspellen hoe de mensen waarschijnlijk op een bepaalde situatie reageren. Maar menselijke wezens hebben vrije wil. Daarom kunnen wij nooit met zekerheid zeggen hoe mensen zullen reageren. Hoewel dit een vloek lijkt, is het ook een potentiële zegen. Wij, de geascendeerde meesters, hopen er altijd op dat de mensheid de hogere weg kiest, en dat is trouwens ook de reden dat wij een profetie geven.

Een profetie is een waarschijnlijkheid, geen zekerheid
Helaas heeft de oorlog tussen de wetenschap en religie ervoor gezorgd dat veel toegewijde christenen achterdochtig zijn over de wetenschap. De kwantumfysica heeft aangetoond dat je de uitkomst van een gebeurtenis kunt voorspellen op subatomair niveau. Je kunt de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten voorspellen, maar je kunt niet precies weten wat er gebeurt tot je die observatie doet.

Dit geldt ook voor een profetie. We kunnen de waarschijnlijkheid van bepaalde gebeurtenissen voorspellen, maar we kunnen dat zelden met zekerheid zeggen. Wanneer je begrijpt dat een profetie als waarschuwing wordt gegeven, in de hoop dat de mensen de profetie terugdraaien, begrijp je dat we nooit iets met zekerheid proberen te voorspellen. We proberen gewoon te voorspellen welke van de potentiële uitkomsten zich het meest waarschijnlijk zal manifesteren.

In de meeste gevallen geven we een profetie ver voor de voorspelde gebeurtenis. Onze hoop is dat de mensen acht zullen slaan op de profetie en de gebeurtenis verzachten. Als dit echter niet gebeurt, dan neemt de waarschijnlijkheid toe. Hoe dichter wij de tijd van de voorspelde gebeurtenis naderen, hoe waarschijnlijker een profetie uitkomt. Met andere woorden, er is dan gewoon geen tijd meer om de profetie terug te draaien.

Daarom geven we soms een profetie omdat het niet waarschijnlijk is dat die verzacht wordt wanneer een gebeurtenis bijna staat te gebeuren. We proberen degenen te waarschuwen die oren hebben om te horen, zodat ze zich kunnen beschermen of aan de situatie ontsnappen. Hoewel dergelijke voorbeelden trouwens echte profetieën zijn, zijn ze niet de profetieën die wij graag voorspellen. We proberen altijd mensen ver van te voren te waarschuwen, in de hoop dat de voorspelde gebeurtenissen nooit gebeuren.

De taal en beelden van een profetie
Om volledig een spirituele lering, waaronder een profetie, te begrijpen, moet je iets begrijpen over de context waarin de lering werd gegeven. Een spirituele leraar verschijnt met de bedoeling om mensen meer inzicht in de spirituele kant van het leven te geven. Je kunt mensen geen hoger inzicht geven als ze niet bereid zijn om naar jou te luisteren en ze zullen niet naar jou luisteren tenzij je woorden en beelden gebruikt die zij kunnen begrijpen en accepteren. Daarom heb ik toen ik 2000 jaar geleden op aarde was, woorden en beelden gebruikt die voor de mensen uit die tijd in te nemen waren (gezien hun bewustzijnsstaat).

In die tijd verkeerden de meest mensen in een veel lagere bewustzijnsstaat dan de doorsneebevolking tegenwoordig. Een paar moderne geleerden hebben correct ontdekt dat er een evolutionair proces bestaat waardoor het bewustzijn van de mensheid geleidelijk naar hogere niveaus wordt verhoogd. Je zult dit zelfs in de Bijbel terugvinden.

Tijdens de cyclus van het Oude Testament, bewogen de mensen zich van een magische naar een mythische benadering van het leven. In de tijd van mijn missie werden de mensen zwaar beïnvloed door een mythische bewustzijnsstaat. Mensen dachten in termen van mythologische beelden die in nauw verband stonden met hun zintuiglijke ervaring van de wereld. Hun vermogen om in abstracte termen te denken was beperkt.

De profeten uit het Oude Testament schilderden het beeld van een boze God die klaar stond om mensen te straffen voor hun zonden. Toen ik verscheen, zette ik een heel ander beeld van God neer, namelijk dat van een welwillende en liefdevolle hemelse vaderfiguur. Dit beeld weerspiegelde het feit dat de mensen uit hun mythische bewustzijnsstaat begonnen te komen naar een rationelere bewustzijnsstaat, zoals je de laatste 2000 jaar ziet. Maar ik kon mensen nog steeds niet een diepgaander begrip over de spirituele kant van het leven geven, en daarom onderwees ik de grote massa in parabels.

Mijn punt is dat toen ik de leringen en profetieën die in het Nieuwe Testament staan, gaf, ik beelden heb gebruikt die pasten bij die tijd. Omdat de meeste mensen nu een rationelere bewustzijnsstaat hebben gekregen, kun je de woorden en beelden niet letterlijk interpreteren.

Destijds geloofden de mensen dat God de wereld in zeven dagen had geschapen. Ik besef dat er zelfs tegenwoordig nog mensen zijn die aan dit idee vasthouden. Maar omdat wij nu in een rationeler tijdperk leven, is een groot aantal mensen in staat om het idee te accepteren dat God de wereld in zeven stadia of cycli heeft gecreëerd die veel langer dan één dag duurden.

Je kunt een Bijbelse profetie niet uit de context waarin die gegeven werd, halen en de denkwijze van tegenwoordig gebruiken om die letterlijk te interpreteren. Met andere woorden, ik wil niet graag dat mensen nog gehecht blijven aan de letterlijke interpretatie van Bijbelse profetieën. Ik zie veel christenen die eigenlijk de wens hebben om die profetieën te zien uitkomen in een ondoordachte poging om de deugdelijkheid van de Bijbel te bewijzen. Zoals ik al heb gezegd, is een niet uitgekomen profetie niet beslist een valse profetie. Daarom bezoedelt een niet uitgekomen profetie de deugdelijkheid van de Bijbel niet.

Ik hoop dat moderne christenen snel deze bezetenheid van een letterlijke interpretatie ontgroeien. Dit zal echter enkel gebeuren als de mensen begrijpen dat elke spirituele lering verscheidene deugdelijke leringen heeft. Met andere woorden, een spirituele lering kun je op verschillende niveaus bekijken. (Noot: De geleerde Karen Armstrong heeft uitgelegd dat het christelijke fundamentalisme eigenlijk een bijproduct is van de rationele denkwijze. Voor de wetenschap opkwam, namen de mensen de Bijbel niet letterlijk, maar zagen dat het mythologische verhalen waren met een diepere betekenis.)

Het eind van de wereld
Bepaalde profetieën uit het Nieuwe Testament voorspellen belangrijke planetaire veranderingen en spreken over het eind van de wereld en het einde der tijden. Hoe moeten de mensen tegenwoordig dergelijke profetieën interpreteren?

Laat me het duidelijk maken dat mensen in een mythische bewustzijnsstaat heel erg gefocust kunnen raken op het concept eind van de wereld. Zelfs tegenwoordig zijn veel oprechte en toegewijde christenen er sterke van overtuigd dat het eind van de wereld eraan zit te komen.

Laat mij dit zo duidelijk mogelijk zeggen: God is helemaal niet van plan om de wereld te vernietigen. God wil dat deze planeet een schoolkas voor levensstromen blijft. Omdat alles in het materiële universum tijdelijk is, zal er op den duur een eind aan de tijd en ruimte komen zoals wij die kennen. Toch kan ik je ervan verzekeren dat jij je hier in je leven geen zorgen over hoeft te maken.

Het is de bedoeling dat het concept eind van de wereld, het einde van een spirituele cyclus, het einde van een tijdperk, illustreert. Tijdens mijn missie op aarde waren de mensen erg gehecht aan hun onmiddellijke omgeving en ze konden niet verder kijken dan wat ze om zich heen zagen. De mensen hadden bijvoorbeeld een heel beperkt idee van de grootte van de wereld. De mensen dachten dat de wereld destijds veel kleiner was. Als een profetie een gebeurtenis voorspelde, zoals een vulkaanuitbarsting, zou dat een donkere wolk produceren die een groot gebied bestreek, dan geloofden de mensen dat de gebeurtenis de hele wereld betrof (het betrof wel hun ‘wereld’).

Je moet begrijpen dat uitdrukkingen zoals ‘het eind van de wereld’ of ‘duisternis die de wereld bedekt’ tegenwoordig niet dezelfde betekenis hebben als 2000 jaar geleden. In veel gevallen kun je die beweringen niet letterlijk nemen. Daarom moedig ik je aan om innerlijke leiding te zoeken bij je hogere Zelf en daardoor alle angst te overwinnen dat de wereld plotseling vergaat.

De geboorte van een nieuw tijdperk
Wanneer de aarde een nieuw tijdperk ingaat, bestaat er altijd de mogelijkheid van bepaalde veranderingen in de vorm van natuurrampen of onrust in de maatschappij. Omdat dit iedere 2150 jaar gebeurt, zal er gewoonlijk voor zo’n gebeurtenis een toename zijn in profetieën.

Ik gaf in het Nieuwe Testament profetieën om de overgang te beschrijven van het ene tijdperk naar het andere. Ik moest echter vanwege de mythische bewustzijnsstaat van de mensen beelden gebruiken die zij konden accepteren. In die tijd waren veel mensen bezeten van het idee van het eind van de wereld en de meeste van hen keken hier naar als de allerlaatste of absolute gebeurtenis. Daarom dachten ze vaak dat mijn profetieën de allerlaatste of absolute gebeurtenis beschreven en dat mijn profetieën altijd naar de materiële dimensie verwezen.

Voor de aarde een nieuw tijdperk ingaat, moet er aan bepaalde spirituele eisen worden voldaan. In het ideale geval zouden de mensen hun karma in evenwicht moeten brengen en wat van de vervormde energie die het planetaire lichaam belast, zuiveren. Als het karma of negatieve energie niet in evenwicht is en verteerd, kan de Karmische Raad eisen dat deze energie op de mensheid moet neerdalen voor het begin van het nieuwe tijdperk. Met andere woorden, de mensen moeten bepaalde schulden afbetalen, zodat zij met een schonere lei aan die nieuwe cyclus kunnen beginnen.

Dit terugkerende karma kan bepaalde veranderingen veroorzaken en dan wordt een profetie gegeven als waarschuwing dat mensen de veranderingen kunnen verzachten door het karma en de vervormde negatieve energie in evenwicht te brengen. Daardoor kunnen de mensen de overgang naar een nieuw tijdperk versoepelen. Tegenwoordig gebeurt het al verscheidene decennia dat het karma terugkeert op de wereld en de toewijding van vele spirituele mensen, zowel in de traditionele religies als de new age-beweging, heeft al vele rampen afgewend.

Veel mensen hebben hun gehechtheid aan de denkwijze en de overtuigingen die bij het oude tijdperk horen, uiteraard niet losgelaten. Veel mensen hebben nog niet de energie en de denkwijze van het nieuwe tijdperk omarmd. Daarom is het nog steeds mogelijk dat de aarde door diverse groeipijnen gaat. Ik wil dat je beseft dat hoewel vele gevaren voorbij zijn, de planeet ‘er nog niet is’, zoals men populair zegt. Daarom wil ik dat je Christusschap en innerlijke afstemming nastreeft, zodat je kunt weten wat je de komende tijd persoonlijk moet doen.

Toch wil ik dat jij in de allereerste plaats je angst uit het hoofd zet. Welke veranderingen er ook komen, het is niet het eind van de wereld. Deze veranderingen zijn gewoon geboorteweeën en die zullen een nieuw en beter tijdperk inluiden. Ik wil dat degenen onder jullie die zich aan het pad van persoonlijk Christusschap wijden, een positieve visie hebben en rustig blijven, wat er ook gebeurt. Ik wil dat je voor alles het persoonlijke Christusschap aanneemt en de positieve visie houdt dat Gods koninkrijk zich op aarde zal manifesteren door jouw persoonlijke Christusschap en het Christusschap van miljoenen broeders en zusters. Wij, de geascendeerde meesters, hebben een geweldig visioen voor planeet aarde. Het hebben ook grote behoefte aan geïncarneerde mensen die die visie kunnen bevatten en vasthouden.

Hoe je op een profetie moet reageren
Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een profetie geven, hopen wij altijd dat de mensen ervoor zullen kiezen om hun handelingen in de buitenwereld en hun bewustzijnsstaat te veranderen, zodat de profetie verzacht kan worden. We zijn nooit van plan om angst op te wekken met een profetie. Het is echter onvermijdelijk dat een profetie angst opwekt bij een paar mensen en het is heel belangrijk om te begrijpen waarom.

Je moet begrijpen dat profetieën altijd gegeven worden aan mensen die enigszins aan spirituele blindheid lijden. Als zij het in spiritueel opzicht echt hadden begrepen, zouden zij niet aan de negatieve spiraal zijn begonnen die tot de ongewenste consequenties leidt. Met andere woorden, als mensen echt de spirituele werkelijkheid hadden begrepen, was het niet nodig om een profetie te geven.

Er zijn vele gradaties van spirituele blindheid. Wanneer de mensen naar de lagere niveaus van spirituele blindheid afdalen, kun je hen niet bereiken met een spirituele boodschap. Wij, de geascendeerde meesters, kunnen zien wat er gaat gebeuren als zulke mensen Gods energie verkeerd blijven gebruiken. We zien dat zij een zelfvernietigende spiraal vormen en we zien de onvermijdelijke consequenties.

Wat moeten wij in zo’n situatie doen? Moeten we gewoon toekijken hoe de mensen zichzelf vernietigen? Moeten we hen vriendelijk toespreken of ze misschien hun manier van doen een heel klein beetje zouden willen veranderen? Of moeten we, als laatste uitweg, zo’n ijselijke profetie naar buiten brengen dat die de mensen uit hun spirituele slaap kan wekken?

We hebben over het algemeen het gevoel dat het barmhartiger is om een profetie naar buiten te brengen, zelfs als die profetie angst kweekt. Het is helaas een feit dat de mensen wanneer zij in een heel lage bewustzijnsstaat zitten, enkel door de angst voor de consequenties of de angst voor de straf kunnen worden gewekt.

Als spirituele leraren moeten wij gewoon werken met mensen in hun huidige bewustzijnsstaat. Onze eerste taak is hen te wekken. Als ze enkel met angst gewekt kunnen worden, dan doen wij dat, dan proberen wij hen door middel van angst te wekken. Dit is voor ons echter de allerlaatste uitweg.

Wat ik probeer te zeggen, is dat het ons doel is om mensen te wekken en hen te helpen om hogerop in bewustzijn te komen. Als ze enkel door angst gewekt kunnen worden, dan zij het zo. Die angst zal de mensen echter niet helpen om hogerop in bewustzijn te komen. Daarom willen we niet dat de mensen in een bewustzijnsstaat blijven die door angst wordt gedomineerd.

Een profetie en angst
Een profetie kan vergeleken worden met het sturen van een elektrische stroom door iemands lichaam in een poging het hart weer op gang te brengen. De angst voor straf kan als een elektrische schok werken en kan de mensen letterlijk met een schok uit hun spirituele blindheid halen en hun spirituele hart weer op gang brengen.

Als iemands hart echter nog steeds klopt, schakel je onmiddellijk de elektrische stroom uit. Het probleem is dat wanneer het een profetie betreft, wij, geascendeerde meesters, niet die stroom van angst toepassen. Die angst wordt gekweekt in het bewustzijn van een individueel menselijk wezen of in het massabewustzijn van een hele groep mensen. Daarom kunnen wij deze angst niet uitschakelen. Het ligt aan de mensen of zij hun angsten overwinnen.

Ik wil dat je begrijpt dat God geen behoefte heeft om door mensen gevreesd te worden. God wil gewoon dat al zijn zonen en dochters naar huis komen. Je kunt niet naar huis komen in Gods koninkrijk zolang je bang voor God bent, omdat je levensstroom altijd zal proberen voor haar angsten weg te lopen.

Hoe willen wij, de geascendeerde meesters, dat mensen op een profetie reageren? In de allereerste plaats willen we dat mensen acht slaan op de profetie. We willen dat mensen in hun innerlijk gaan erkennen dat de voorspelde gebeurtenissen wel eens uit zouden kunnen komen, tenzij ze hun manier van doen veranderen.

Als je door een profetie gewekt bent en als die profetie angst inboezemt, dan wil ik dat je naar die angst kijkt als iets wat je zo snel mogelijk moet overwinnen. Als je naar de waarschuwing luistert en besloten hebt om jouw manier van doen te veranderen, heeft jouw angst haar doel bereikt. Aan die angst vasthouden zal enkel je spirituele groei hinderen. Richt je dan niet meer op de angst voor de profetie. In plaats daarvan moet jij jouw aandacht dan richten op het nastreven van het spirituele pad en geleidelijk je persoonlijke Christusschap aannemen.

Het gevaar van angst
Waarom is het zo belangrijk dat mensen de angst die door de profetie werd gekweekt, overwinnen? Eén reden is dat angst precies het tegenovergestelde is van de geascendeerde meesters. Ons doel is Gods koninkrijk op aarde gemanifesteerd te zien en de sleutel om dit doel te bereiken is dat mensen het individuele Christusschap aannemen. Angst is het tegenovergestelde van het Christusbewustzijn. Als je geest door angst gedomineerd wordt, wordt het heel moeilijk om zelfs een klein beetje Christusschap aan te nemen.

Een andere reden is dat de mensen hun eigen werkelijkheid scheppen. Daarom is het heel goed mogelijk dat de mensen juist over zichzelf afroepen waar zij bang voor zijn. Het grootste gevaar van van een profetie is dat de angst van mensen die profetieën eigenlijk kan laten uitkomen. Mensen kunnen letterlijk een zichzelf vervullende profetie worden.

Laat me jou een voorbeeld van dit gevaar geven. Eén van de grootste gevaren op deze planeet is de dreiging van een oorlog op grote schaal, mogelijk een wereldoorlog. Als zo’n oorlog zou plaatsvinden, zou de belangrijkste oorzaak angst zijn. Een wereldoorlog moet vrije democratische landen erbij betrekken. Die naties zijn rationeel genoeg om de verschrikkelijke consequenties van het ontketenen van die moderne wapens te beseffen. Daarom zullen die naties alleen maar aan de oorlog meedoen, als ze bang zijn dat de consequenties van niet ten strijde trekken nog erger zijn dan de consequenties van de oorlog aangaan.

Ik heb je verteld dat vervormde energie wordt opgeslagen in het energieveld van de hele planeet. Iedere keer dat iemand angst opwekt, voegt die angst iets toe aan de som van de angst die in het energieveld ligt opgeslagen. Dan kun je dus eigenlijk een bijdrage leveren om die oorlog tot stand te brengen door in die staat van angst te blijven. Ik ben er zeker van dat jij, als je deze leringen leest, niet wilt meehelpen aan het tot stand brengen van zo’n oorlog. Daarom vertrouw ik erop dat je er de waarde van kunt inzien om snel je angsten los te laten.

Hoe overwin je angst? Door oprecht het pad van persoonlijk Christusschap na te streven. Naarmate jij dat Christusschap begint aan te nemen, ga je de onvoorwaardelijke liefde van God voelen. De liefde van God is de volmaakte liefde die alle angst uitbant. Daarom wil ik dat jij je angst uitbant en het pad van persoonlijk Christusschap benut. Laat jouw angsten, of het nu de angst om de profetie is, of welke andere angsten ook, je niet verhinderen persoonlijk Christusschap na te streven.

Christusschap is de sleutel om een profetie te verzachten
Ik moet je eerlijk zeggen dat het in deze tijd het niet meer genoeg is dat mensen hun gedrag in de buitenwereld veranderen als reactie op profetieën. In de dispensatie van het Oude Testament was de mensheid in zo’n lage bewustzijnsstaat dat het gewoon niet mogelijk was om hen het pad van persoonlijk Christusschap te laten begrijpen. Daarom was het doel van profetieën in het Oude Testament de mensen hun gedrag in de buitenwereld te laten veranderen. In sommige gevallen, zoals in het Oude Testament gedocumenteerd staat, veranderden mensen hun gedrag wel en werd hun stad gespaard.

Je leeft nu in een andere tijd. Het doel van mijn komst naar de aarde was om mensen het niveau van het bewustzijn van het Oude Testament te laten ontstijgen. Op dit nieuwe niveau moet je jouw innerlijke gedrag veranderen; je moet de bewustzijnsstaat overwinnen die ik het dualistische denken noem. Je moet het Christusbewustzijn aannemen.

Daarom moet je beseffen dat individueel Christusschap de sleutel is om profetieën te verzachten. Het is gewoon niet genoeg dat mensen hun handelingen veranderen, een kaars aansteken of zelfs bidden. Ik zeg niet dat gebed geen effect heeft. Ik zeg niet dat je manier van doen veranderen geen effect heeft. Wat ik zeg, is dat deze maatregelen niet genoeg zijn om de profetieën terug te draaien die met deze tijd te maken hebben. Dergelijke maatregelen kunnen het effect van een profetie verminderen, maar ze kunnen niet volledig de profetie verzachten. De enige manier om volledig huidige profetieën te verzachten is dat een kritieke massa mensen hun persoonlijke Christusschap aanneemt. Al het andere schiet tekort.

Ik hoop dat je beseft dat het niet de bedoeling is dat deze woorden angst kweken. Het is de bedoeling dat ze jou laten accepteren dat je, als jij je bezorgd maakt over profetieën, een actieve rol moet spelen om de profetieën te verzachten. De enig efficiënte manier om tegenwoordig een profetie te verzachten is dat jij je persoonlijke Christusschap aanneemt.

Geboorte geven aan een nieuw tijdperk
Zoals op deze site uitgelegd is, zit de aarde nu in het proces om uit het oude (Vissen)tijdperk over te gaan naar het nieuwe (Aquarius)tijdperk. Iedere keer dat de aarde naar een ander tijdperk (of spirituele cyclus) gaat, moet ze door een proces van aanpassingen en veranderingen heen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de aarde en het bewustzijn van de mensheid, geboorte geeft aan een nieuw tijdperk, een nieuw bewustzijnsniveau. In feite is het de bedoeling dat de mensheid het Christusbewustzijn geboren laat worden.

De overgang uit de oude tijd kan onrust in het lichaam van de aarde en de maatschappij veroorzaken. Deze onrust, deze geboorteweeën, worden deels door de neiging van mensen om aan de oude bewustzijnsstaat vast te houden, veroorzaakt. Helaas klampen veel mensen zich aan de oude bewustzijnsstaat vast en weigeren die los te laten. Door dat te doen, dragen we bij aan het gevaar dat er onrust in de maatschappij komt voor het nieuwe tijdperk geboren kan worden.

Vergelijk dit proces eens met het stijgende bronwater dat de rijstvelden overspoelt. Deze gebeurtenis vindt ieder voorjaar plaats en het voedt de bodem. In een bepaald jaar besluiten de mensen dat ze niet willen dat de velden onderstromen en ze bouwen een dijk om het water tegen te houden. Het water blijft stijgen en de mensen bouwen de dijk steeds hoger. Dit damt gewoon het water in en voert de druk op. Hoe hoger de dijk, hoe groter de druk. Omdat het water blijft stijgen, bereikt de druk op den duur een kritieke massa en de dijk kan het niet langer tegenhouden. Dit ontketent een hevige overstroming op het land en de heftigheid staat in directe verhouding tot de druk achter de dijk.

Dit kun je vergelijken met mensen die hun oude overtuigingen gebruiken in een poging het stijgende water van de nieuwe bewustzijnsstaat tegen te houden. Hoe meer mensen zich vastklampen aan oude ideeën, hoe meer druk er veroorzaakt wordt. Hoe hoger de druk, hoe heftiger de gebeurtenissen zullen zijn die de energie van het nieuwe tijdperk ontketent.

Je kunt dit proces ook vergelijken met een vrouw die een kind baart. Je weet dat de bewustzijnsstaat van de vrouw het baringsproces sterk kan beïnvloeden. Als ze angstig is of gedomineerd wordt door negatieve emoties, kan ze haar eigen weeën verlengen en het pijnlijker maken. Als ze helemaal ontspannen en kalm is in dat proces, kan ze met heel weinig pijn een kind baren.

Als mensen aan hun oude bewustzijnsstaat vasthouden, vooral wanneer ze zich aan hun angst vastklampen, kan die vibratie van angst de hele planeet beïnvloeden. Het zal de matiging van de profetie tegengaan en kan eigenlijk voorkomen dat mensen juist dat ene doen (het Christusbewustzijn aannemen) wat de profetie terugdraait. Als mensen hun aandacht richten op de profetie en hun gedachten en gevoelens door angst laten kleuren, zou die negatieve energie misschien de verzachting van een profetie kunnen voorkomen.

Hoe je een profetie interpreteert
Hoe moet je reageren op een bepaalde profetie? Welke acties zou je moeten ondernemen om de profetie te verzachten of je tegen de voorspelde gebeurtenissen te beschermen?

Als een bepaalde profetie jou heeft geholpen om een persoonlijk keerpunt te bereiken of die jou belangrijk toe lijkt, wil ik niet dat je die profetie negeert of afdankt. In plaats daarvan zou je moeten aannemen dat de profetie een of andere boodschap voor jouw levensstroom heeft. Om die boodschap echter te snappen, moet je een oprechte poging doen om aan iedere angst die met die profetie te maken heeft, te ontsnappen. Je moet beseffen dat angst altijd je oordeel zal vertroebelen.

Om echt te weten of een bepaalde profetie relevant voor jou is, moet je door het innerlijke proces heen van afstemming op je Christuszelf. Alleen jouw Christuszelf kan je het juiste onderscheidingsvermogen, het juiste inzicht, geven in hoe je op een profetie moet reageren.

Ik wil niet dat je deze leringen verkeerd begrijpt. Het echte doel van de geascendeerde meesters is je te helpen het Christusbewustzijn te bereiken. De goede manier om de profetie terug te draaien en te verzachten, is dat een kritiek aantal mensen het Christusbewustzijn aanneemt. Dit betekent echter nog niet dat het niet gepast is dat je bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt vanwege die specifieke profetie.

Terwijl de aarde geboorte geeft aan het nieuwe tijdperk, kan er mogelijkerwijs onrust op vele verschillende niveaus zijn. Je moet hier praktisch in zijn en onthouden dat God altijd degenen helpt die zichzelf helpen. Met andere woorden, in bepaalde situaties kan het noodzakelijk en behoedzaam zijn om bepaalde handelingen in de buitenwereld te verrichten om je te beschermen tegen de voorspelde gebeurtenissen. Om echter te bepalen wat het juiste voor jou persoonlijk is, moet je innerlijke leiding aan je Christuszelf vragen.

Als een bepaalde profetie speciale betekenis voor je heeft, moet je aannemen dat de profetie een boodschap voor jouw levensstroom heeft. Je moet echter ook erkennen dat de echte boodschap misschien geen verband houdt met je handelingen in de buitenwereld. Je moet erkennen dat jij, zolang je gemoedstoestand door angst gedomineerd wordt, niet in staat bent om de innerlijke boodschap van je Christuszelf te horen.

Doe daarom een oprechte poging om je angst uit te bannen en je op je Christuszelf af te stemmen. Gebruik de technieken die ik bij de Transcendence Tools heb gegeven en andere spirituele technieken die je aanspreken. Laat jezelf dan de innerlijke bevestiging van wat je moet doen met betrekking tot een profetie, ontvangen.

Verkeerd gebruik van een profetie
Miljoenen christenen, en andere devote zoekers, hebben zich door profetieën in een bewustzijnsstaat laten duwen die door angst gedomineerd wordt. Daardoor hebben ze beslissingen genomen met hun dagelijkse denkgeest, beslissingen die op angst werden gebaseerd. Ze hebben besloten wat zij moesten doen om de dingen waar ze bang voor zijn te vermijden en in sommige gevallen heeft de angst bij mensen ervoor gezorgd dat ze alle rede laten varen.

Wanneer mensen met angst reageren, gaan ze vaak in één van twee uitersten:

* Sommige mensen denken dat ze alleen maar spiritueel werk hoeven te doen en dan redt God hen wel. Veel christenen geloven dat hun gebeden of rozenkransen genoeg zijn om hen voor elke ramp te behoeden. Ik zou willen dat je eens nadenkt over waarom God tegen Noach zei dat hij de ark moest bouwen. Met andere woorden, waarom zei God niet gewoon tegen Noach dat hij moest bidden of kaarsen aansteken?

* Andere mensen denken dat ze uitgebreid fysieke maatregelen moeten nemen om zich tegen de voorspelde gebeurtenissen te beschermen. In werkelijkheid gebruiken mensen een profetie als excuus om het pad van persoonlijk Christusschap los te laten. Ze zeggen gewoon: “Ik moet mijn spirituele groei in de wacht zetten, terwijl ik me voorbereid op de gebeurtenissen waar ik bang voor ben dat ze gaan gebeuren.” Met andere woorden, ze denken dat je voorbereiden op de fysieke overleving belangrijker is dan spirituele groei.

Beide extremen vertegenwoordigen een onjuiste redenering en ze bevorderen de taak van de geascendeerde meesters niet. Zoals altijd, je moet naar evenwicht streven. Je moet mijn ware innerlijke boodschap begrijpen: “Zoek eerste het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden.” De echte betekenis van deze uitspraak is dat je eerst moet proberen je individuele Christusschap aan te nemen. Naarmate je dat Christusschap aanneemt, zul je het innerlijke inzicht, het innerlijke onderscheidingsvermogen, krijgen dat je in staat stelt om te zien wat jij, als je al iets moet doen, moet doen met een bepaalde profetie.

Wanneer jij je geest door angst laat overnemen, ga je geloven dat de handelingen in de buitenwereld de sleutel zijn om te overleven (of het nu religieuze, of andere activiteiten om te overleven zijn). In werkelijkheid is de sleutel om het te overleven het Christusbewustzijn. Dat Christusbewustzijn kan je misschien tot bepaalde acties aanzetten. Deze acties zullen echter op innerlijke leiding in plaats van op angst gebaseerd worden. Daarom zullen die er niet voor zorgen dat jij je irrationeel of onverantwoordelijk gedraagt.

Sommige mensen zijn, in het proces van het spirituele pad nastreven, een profetie tegengekomen die hen angst inboezemde. Ze hebben toen die angst gebruikt om hun spirituele groei op te schorten en in één van de beide uitersten te gaan die hierboven beschreven staan. Als dit jou overkomen is, moet jij jezelf niet veroordelen. Mensen hebben ergere dingen gedaan uit angst. Erken enkel dat dit een doodlopende weg is en doe dan een oprechte poging om weer contact te maken met je spirituele pad.

De echte sleutel voor overleving, fysiek en spiritueel, is het Christusbewustzijn. Zoek dat eerst en het zal je dan de innerlijke leiding geven die je al het andere eraan toevoegt.