De Levende Christus of een valse profeet?

ONDERWERPEN: de geesten beproeven kun je niet met je intellect doen – de geest past zich aan geen enkele doctrine aan – jouw verantwoordelijkheid als bezoeker van deze site – verbeter je onderscheidingsvermogen – richt je niet op de letter en wijs de Geest af – een vrije keus maken

Vraag: Ik wil niet oneerbiedig tegen jou zijn. En als jij de echte Jezus bent, dan zul je het wel begrijpen en deze zorg waarderen. Ik ben heel voorzichtig om geen valse profeten te volgen. Dus zeg ik dit tegen je. Als jij de echte Jezus bent, dan begroet ik je, Verbazingwekkend, maar als het niet zo is, dan zou de bewering dat jij hem wel bent, jou tot een valse profeet maken en dat zul je op een dag voor de echte Jezus staan. Nogmaals, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar ik kan het niet volgen. Maar dan opnieuw, enkel Jezus begrijpt alles en heeft de antwoorden. Dus ik laat het aan hem over, want hij is almachtig en bezit alle kracht. Dus als jij de echte Jezus bent, dan is het prachtig en dan zul je mijn vraag waarderen, maar als dat niet zo is, dan moet je over de consequenties nadenken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Ik voel me niet beledigd en ik voel geen oneerbiedigheid bij jou. Ik waardeer je vraag zeer en ik ben blij met het feit dat je ervoor zorgt dat je geen valse profeten volgt. Dat is trouwens waarom in de Bijbel staat om de geesten te beproeven, of ze van God komen (1Johannes 4:1)

Ik hoop dat je erkent dat de geesten beproeven niet iets is dat je met het menselijke intellect of de dagelijkse denkgeest kunt doen. Ik zie veel christenen de quote over het beproeven van de geesten lezen en dan denken ze dat de enige manier om dat te doen, is door een nieuwe lering die ze tegenkomen te vergelijken met de orthodoxe doctrines van hun specifieke kerk. Ze geloven ook dat alles wat verder dan die kerk gaat, de orthodoxe doctrines betwijfelt of tegenspreekt, dan wel automatisch van een valse geest moet komen. Dit is natuurlijk precies wat de duivel wil dat zij geloven, omdat het voorkomt dat zij hun geest openen voor het Levende Woord.

Er is maar één manier om de geesten volledig te beproeven en dat is door naar je hart te gaan en contact te maken met je Christuszelf, zodat je kunt voelen of een bepaalde lering door het Levende Woord wordt voortgebracht. Zoals de Bijbel zegt, er is maar één geest die het leven geeft.

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2Korinthiërs 3:6)

Slechts de woorden die de Geest van God dragen, geven je het leven dat je nodig hebt om hogerop op het spirituele pad te komen. Dat leven kan niet door een menselijk wezen in woorden vervat worden. Dat leven kan enkel van de Heilige Geest die door de geest en het hart van een menselijk wezen stroomt, komen.

Ik ben natuurlijk de echte Jezus Christus. Vanzelfsprekend ben ik een spiritueel wezen die door een geïncarneerde boodschapper spreekt. Niettemin is het de Geest van de levende Jezus Christus die door de woorden op deze website en de boeken die mijn boodschapper heeft uitgegeven, stroomt.

Je hebt natuurlijk gelijk dat iedereen of iedere geest die zich als mij of een ander geascendeerd wezen probeert voor te doen, de consequenties van dat bedrog onder ogen moet komen. Het is ook waar dat ieder mens er erg alert op moet zijn en heel erg bezorgd over bedrog, omdat er natuurlijk heel verkeerde leraren op de wereld zijn en er elke dag meer op het Internet verschijnen.

De waarheid is echter een tweesnijdend zwaard. Eén zijde wijst naar anderen en de andere snede wijst naar jou. Het is verstandig om te herkennen dat jij ook een verantwoordelijkheid hebt als bezoeker van deze website. Laat me in jouw terminologie spreken. Als ik inderdaad de echte Jezus Christus ben, dan zou je eens moeten nadenken over wat er gebeurt met degenen die deze website bezoeken en mijn Levende Woord afwijzen.

Ieder die de Levende Christus verwerpt, moet de consequenties van die beslissing onder ogen zien. Degenen die zich als spirituele leraren vermommen en niet gezalfd zijn door de geascendeerde meesters, zullen de consequenties onder ogen moeten zien van die vorm van ontkenning van de Christus. Maar degenen die wel een echte leraar tegenkomen, een leraar die gesponsord wordt door de geascendeerde meesters en die leraar afwijzen, zullen ook de consequenties van die afwijzing onder ogen moeten zien.

Dus laat degenen die dit lezen voorzichtig zijn en erover nadenken dat het jouw verantwoordelijkheid als menselijk wezen is om altijd je vaardigheid om de waarheid te herkennen aan te scherpen – in welke vermomming die waarheid ook zou kunnen verschijnen. Het is niet genoeg om gewoon naar de uiterlijke kledij van de waarheid te kijken, omdat God het recht heeft om zijn waarheid te vermommen om het voor het profane te verbergen. De Schepper gooit zijn parels echt niet voor de zwijnen, maar heeft zijn waarheid in de innerlijke delen van alles wat hij geschapen heeft, geschreven. Daarom is het de verantwoordelijkheid van elke echte spirituele zoeker om zijn of haar onderscheidingsvermogen aan te scherpen door verder dan de uiterlijke vermomming te kijken en daardoor de innerlijke waarheid in de vorm van het Levende Woord te herkennen.

Veel mensen, onder wie veel christenen, hebben niet geleerd om verder te kijken dan de uiterlijke vermomming of de doctrines in de buitenwereld. Ze hebben verwachtingen die worden opgebouwd vanuit de relativiteit van het dualistische denken en ze proberen die verwachtingen en die criteria over te brengen op elke nieuwe spirituele lering die ze tegenkomen. Als één klein aspect van de lering niet hun goedkeuring krijgt, verwerpen ze de hele lering. Dit is een heel gebruikelijke reactie van degenen die niet echt mij en het pad van spirituele groei toegewijd zijn dat ik als mijn unieke geschenk naar deze planeet heb gebracht.

Die mensen denken misschien dat ze de beste redenen ter wereld hebben om een lering te verwerpen. Maar de wet niet kennen, is geen excuus. Om je op de letter van de wet te focussen en het als excuus te gebruiken om de Geest van de wet te ontkennen, is tegenwoordig net zo min aanvaardbaar als 2000 jaar geleden, toen ik de Schriftgeleerden en farizeeërs berispte.

Heb ik niet gezegd dat je, tenzij je gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, (Matteüs 5:20), niet het koninkrijk der hemelen ingaat. Nu de gerechtigheid waar ik naar zoek, is het Christusbewustzijn en met dat het onderscheidingsvermogen om te weten wat een echte spirituele lering is die van God komt en wat een verkeerde lering is die ergens anders vandaan komt.

Je hebt een echte spirituele lering gevonden die rechtstreeks van de Geascendeerde Jezus Christus komt door het hart en de geest van mijn dienaar. Als je deze uiterlijke lering verwerpt, wijs je mij af. Als spirituele leraar zal ik altijd respect voor jouw vrije wil tonen. Maar toch moet ik je zeggen dat alle keuzes consequenties hebben. Denk eens na over de consequenties voor je de beslissing neemt, want hoe zou je anders ooit een vrije keuze kunnen maken?

Als je deze website bestudeert door het filter van de doctrines in de buitenwereld, die jou sinds je kindertijd gevoed zijn, kun je gewoon geen vrije keuze maken over de waarde van deze leringen. Daarom ben je het aan jezelf verschuldigd om naar je hart te gaan en over de leringen op deze website na te denken met een open hart en geest. Vraag jezelf niet af of de leringen op deze website in overeenstemming zijn met een uiterlijke door mensen gemaakte ‘waarheid’ die jij geleerd hebt als onfeilbaar te beschouwen. In plaats daarvan vraag jij je af of de leringen op deze website in overeenstemming zijn met de Levende Waarheid van God die onfeilbaar IS – maar geen onfeilbare uitdrukkingsvorm op deze wereld heeft.

Laat me tot slot nog zeggen dat hoewel ik een machtig geascendeerd wezen ben, ik niet almachtig ben of alle kracht heb. Die bijvoeglijke naamwoorden beschrijven enkel God en zoals mijn geliefde Moeder zo welsprekend heeft uitgelegd, ben ik God, maar God is meer dan ik.