Verschillen in de reacties van de mensen die op deze website komen

ONDERWERPEN: De reacties van mensen op deze website lijken op de reacties van de mensen op Jezus 2000 jaar geleden – resoneren de mensen met de geascendeerde meesters? – is de dagelijkse denkgeest aan een hoger inzicht toe? – sommige mensen raken geïrriteerd door het licht – de dagelijkse denkgeest van sommige mensen is gesloten – sommigen staan open voor een hogere waarheid – sommige mensen kunnen verder dan woorden kijken – sommige mensen resoneren met een andere geascendeerde meester – veel mensen zijn spiritueel dood en kunnen het Christuslicht niet accepteren – het laat niemand onverschillig

Vraag: Kim: Jezus, ik heb je al een tijdje willen vragen over de enorme verschillen in reacties die de mensen op deze website hebben. Ik bedoel dat sommigen onmiddellijk jouw Aanwezigheid voelen, terwijl anderen denken dat dit het werk van de duivel is. Weer anderen denken dat sommige ideeën waar zijn en sommige kunnen die niet accepteren. Er zijn zelfs mensen die één idee wat hen niet aanstaat, ogenblikkelijk gebruiken om de hele site af te wijzen. Wat is het verschil, waarom is er zo’n breed scala aan reacties? Het lijkt erop dat deze website niemand onverschillig laat – iedereen schijnt er een uitgesproken mening over te hebben.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Het korte antwoord is dat de reacties van de mensen afhangen van hoe ze deze vraag beantwoorden:

Als je huidige overtuigingen over God, Jezus, de spirituele kant van het leven en het christendom onjuist of onvolledig zouden zijn, zou je dat dan willen weten?’

Als het antwoord ‘Ja’ is – zelfs als het een aarzelend ja is – zullen mensen uiteenlopende positieve reacties op deze website hebben. Als het antwoord ‘Nee’ is, zullen mensen diverse negatieve reacties vertonen, omdat ze zich alleen al door het bestaan van deze website en door de leringen erop bedreigd voelen.

Het gedetailleerdere antwoord is dat de reacties op deze website precies dezelfde soort reacties zijn als de mensen op mij hadden toen ik 2000 jaar geleden in levenden lijve op aarde was. Hoe zou dat anders kunnen zijn, aangezien ik hetzelfde Wezen ben? De meeste christenen zijn met het naïeve idee grootgebracht dat ik met een stralenkrans om mijn hoofd rondliep en dat mensen mij onmiddellijk als spirituele meester of als de Zoon van God herkenden. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat dit verre het geval is.

De meeste mensen zagen niets meer in mij dan in de gemiddelde mens en ze zouden geen enkele aandacht aan mij hebben geschonken als zij niet de wonderen hadden gezien of ervan gehoord die God door mij verrichtte. Anderen vonden duidelijk dat ik een valse profeet was of een valse Messias en dat mijn leringen – die hun Bijbel tegensprak, of in ieder geval hun letterlijke interpretatie van de Bijbel – het werk van de duivel was. In die tijd waren er slechts een paar mensen in staat de waarheid van mijn leringen te begrijpen en zelfs nog minder mensen waren in staat mij als spirituele meester te herkennen. In deze tijd hebben gelukkig veel meer mensen oren om de waarheid in mijn leringen te horen en gebruiken hun zintuigen om mijn Aanwezigheid te herkennen.

Wat bepaalt de reactie van iemand op deze website? Twee factoren spelen hierin een rol: Wanneer iemand op deze site komt, begint hij of zij onmiddellijk met de spirituele energie van mijn Wezen, mijn Christuslicht, in wisselwerking te staan. De vraag is of iemand dit merkt en de bepalende factor is resonantie. Is er iets in het onderbewustzijn (wat we het energieveld zouden kunnen noemen) van die persoon dat met de energie van mijn wezen resoneert? Je kunt je misschien mijn uitspraak herinneren:

Tenzij u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. (Johannes 6:53)

De betekenis is dat jij pas spiritueel leven bezit als een deel van het Christusbewustzijn in jouw energieveld bestaat. En als jij helemaal geen Christuslicht in jouw wezen hebt, is er niets wat met mijn Aanwezigheid resoneert.

Als iemand het Christuslicht bezit, zal er in zijn onderbewuste iets resoneren, maar de vraag is of deze onderbewuste reactie wel tot het bewuste denken doordringt. De beslissende factor is of iemand openstaat voor uitspraken die verder dan zijn of haar huidige overtuigingen gaan. Is iemand bereid de waarheid te zoeken of heeft hij/zij een denkbeeld gecreëerd over wat de waarheid moet zijn? Zoekt iemand naar hoger inzicht of kijkt iemand alleen naar uitspraken die het mentale beeld dat hij/zij van de absolute of enige waarheid heeft, bevestigen? Als iemand probeert de werkelijkheid met geweld binnen het kader van zijn/haar mentale beeld te passen, dan zal dit de bewuste herkenning van de innerlijke resonantie verhinderen.

Dus de bewuste reactie van iedere bezoeker wordt bepaald door de wisselwerking tussen die twee factoren. Hoewel er een aantal scenario’s mogelijk is, zijn dit de meest voorkomende:

* Sommige mensen bezitten gewoon geen enkele waarheid en dus herkennen ze noch mijn Aanwezigheid noch een waarheid in mijn uitspraken. Je kunt je misschien een van mijn directere uitspraken voor de geest halen: De duivel is uw vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is (Johannes 8:44). Sommige mensen bezitten geen waarheid, omdat ze weigerden een deel van het Christusbewustzijn in zich op te nemen, hoewel ik het iedere levensstroom op deze planeet heb aangeboden. Ik ben 2000 lang de spirituele zon geweest die God over de goeden en kwaden laat opkomen (Matteüs 5:25), maar alleen degenen die mijn geschenk hebben aangenomen, hebben een deel van mijn Christuslicht opgenomen. Iemand zonder Christuslicht kan mijn vibratie of enige waarheid op deze website letterlijk niet herkennen. Integendeel, zo iemand zal door mijn Licht worden geïrriteerd, omdat het in schril contrast tot zijn of haar eigen duisternis staat.

* Een aantal mensen kent de waarheid en er ontstaat een onderbewuste resonantie wanneer zij op deze website kijken. Maar hun denken zit toch in een mentaal kader vast dat zo gesloten is dat deze innerlijke reactie niet tot hun bewuste denken kan doordringen. Typische voorbeelden van dit soort mensen waren de Schriftgeleerden en de farizeeërs die zo vastzaten aan hun letterlijke interpretatie van de oude Bijbelboeken dat zij mijn Levende Waarheid niet konden herkennen. Je herinnert je misschien mijn uitspraak tegen Petrus: Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben jij, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” (Matteüs 16:17) Het ‘vlees en bloed’ van je dagelijkse denkgeest kan de Levende Christus of de waarheid die hij zegt, niet herkennen. Alleen een hogere bron kan je deze herkenning geven en die komt in de vorm van de innerlijke resonantie. Als je geest echter is afgesloten, ben je niet in staat de innerlijke aanwijzingen te horen of te accepteren. Dus hoe meer iemands uiterlijke geest gesloten is, des te onwaarschijnlijker is het dat men de waarheid op deze website herkent of accepteert. Sommige mensen houden zich zo aan een bepaalde uitleg van de Bijbel vast dat zij, wanneer ik iets zeg dat tegen hun interpretatie ingaat, zij onmiddellijk de hele website afwijzen. Sommige mensen hebben natuurlijk christelijke doctrines gebruikt om te besluiten dat ik in deze tijd onmogelijk tot de mensheid kan spreken; dus ze wijzen het hele idee van een website af. Wanneer zulke mensen deze website vinden, begint mijn Licht onmiddellijk hun aannames aan te vechten en hoe meer ze aan hun huidige overtuigingen gehecht zijn, hoe geërgerder ze raken. Daarom worden sommige mensen heel boos wanneer ze deze website vinden – net zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs toen ze mij in levenden lijve ontmoetten.

* Een aantal mensen is onbevooroordeelder en die zullen sommige ideeën als waar herkennen en sommige spreken hun huidige overtuigingen tegen. De vraag wordt dan hoe gehecht zij aan hun huidige overtuigingen zijn. Zullen ze eraan vasthouden of laten ze zich door mij – door innerlijke leiding – naar een hoger inzicht leiden? Zolang je op aarde bent, is het natuurlijk altijd mogelijk hogere inzichten te krijgen. De vraag is opnieuw of je waarheid wilt of een bevestiging van je huidige mentale beeld.

* Sommige mensen hebben elke of bijna elke gehechtheid aan hun huidige overtuigingen en mentale beelden losgelaten. Zulke mensen zullen de resonantie tussen hun eigen innerlijke licht en mijn Aanwezigheid voelen. Zij zullen mijn Aanwezigheid vaak letterlijk aan de woorden die op deze website staan, herkennen.* Een aantal van hen beseft een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk dat woorden de spirituele waarheid niet adequaat kunnen overbrengen. De waarheid moet daarom worden ervaren, wat alleen kan als je bereid bent door de woorden heen te zien. Deze mensen begrijpen dat de letterlijke woorden niet de echte bedoeling van deze website zijn. De ware bedoeling is mensen een rechtstreekse verbinding met mijn Aanwezigheid te geven, zodat mijn Licht het Christuslicht dat zij al in hun wezen hebben opgenomen, zich kan vermenigvuldigen (of hen een portie Christuslicht geven als zij het niet hebben). Deze mensen wijzen niet de hele website af, omdat zij er bepaalde uitspraken op vinden waar zij het niet mee eens zijn. Ze beseffen dat woorden tekortschieten en zien door de woorden heen. Uiteindelijk zullen ze in hun hart zo op mijn Aanwezigheid afgestemd zijn dat zij de website niet meer als verbinding in de buitenwereld nodig hebben – en dat is de hogere bedoeling van deze site.

* Een aantal mensen bezit geen portie van mijn Christuslicht, maar zij hebben een portie Christuslicht van een ander lid van de geascendeerde meesters, zoals ik ergens anders uitleg (Link 1, Link 2). Zulke mensen zullen het licht op deze website herkennen, maar mijn Aanwezigheid misschien niet en betwijfelen in feite of ik de echte Jezus ben. De reden daarvoor is dat ze niet resoneren met mijn Aanwezigheid, maar met de aanwezigheid van een andere spirituele meester. Maar als ze dat willen, kunnen ze de leringen en hulpmiddelen op deze website altijd gebruiken om zich op hun persoonlijke meester af te stemmen.

Laat mij tot slot nog reageren op je opmerking dat de website maar heel weinig mensen onverschillig laat. Dit heb ik heel opzettelijk gedaan en de verklaring daarvoor is heel diepzinnig en uitermate belangrijk. Om deze uitleg te begrijpen, moeten mensen openstaan voor het idee dat alles wat ik 2000 jaar geleden heb gezegd, zowel een uiterlijke als een innerlijke betekenis heeft. Dus het woord ‘dood’ heeft een letterlijke betekenis wanneer het verwijst naar de dood van het fysieke lichaam. Maar toch heeft het ook een innerlijke betekenis en één aspect hiervan is dat veel mensen op aarde in spirituele zin dood zijn.

Zoals ik al zei, als je niet een portie Christuslicht, het Christusbewustzijn, bezit, ben je in spirituele zin dood – hoewel je fysieke lichaam je heel erg levend toe lijkt. Er zijn twee factoren die deze staat van spiritueel dood zijn, veroorzaken:

* Sommige mensen bezitten geen licht.
* Sommige mensen bezitten wel licht, maar zij hebben een gesloten mentaal kader om hun dagelijkse denkgeest gebouwd, zodat zij hun innerlijke licht niet kunnen gebruiken. Zij hebben letterlijk hun talenten in de grond begraven.

Dit zijn de mensen waar ik van zei:

15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.
16 Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (Openbaring 3)

Mijn punt is dat ik een spirituele leraar ben en het is mijn opdracht van God om iedere levensstroom op aarde te redden. Om een levensstroom te redden, moet ik die levensstroom een portie Christuslicht geven en ik moet die levensstroom ertoe inspireren dat licht te vermenigvuldigen (de talenten vermenigvuldigen) totdat de persoon het bruiloftskleed heeft aangetrokken, dat natuurlijk het Christusbewustzijn is, zoals ik overal op deze website uitleg.

Het probleem is dat die levensstroom, voor hij een portie Christuslicht kan ontvangen en opnemen, gewekt moet worden; hij moet uit zijn spirituele verlamming worden losgeschud, hij moet worden gedwongen tot actie over te gaan. En dus is het allereerste aspect van mijn missie een levensstroom niet zo achter te laten als toen ik die levensstroom tegenkwam.

Dit punt begrijpen mensen vaak verkeerd. Ik probeer niet in eerste instantie te bewerkstelligen dat mensen het met alles wat ik op deze website zeg eens zijn. Mijn belangrijkste doel is ze zo wakker te schudden dat ze zich niet langer afzijdig kunnen houden. Ik probeer hun gevoel dat alles oké is, te verstoren. Ik probeer hun afgesloten mentale kader met een straal van de waarheid te doordringen. Zelfs al wijst iemand de waarheid in eerste instantie af, die waarheid kan nog steeds haar werk blijven doen. En op den duur kan iemand een bewustwording ervaren, zoals bij Paulus is gebeurd nadat hij met mijn Licht werd geconfronteerd en bereid was zijn innerlijk inzicht erdoor te laten openen.

Dus mijn allereerste bedoeling met deze website is iedere bezoeker te wekken door hem of haar een heel klein stukje waarheid te geven. En zelfs als die waarheid schokkend is voor de levensstroom, kan deze die levensstroom toch nog wekken. Met andere woorden, het is beter dat een levensstroom de waarheid ontkent – maar die waarheid niet kan vergeten – dan volkomen onverschillig tegenover de waarheid te staan. Daarom zei ik:

Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

Ik ben naar de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. (Johannes 9:39)

Het is mijn liefdevolle hoop dat iedere bezoeker op den duur bereid is zijn of haar ogen te laten openen door het licht van mijn Levende Waarheid.