Zijn de leringen op deze website occult?

ONDERWERPEN: De leringen die Jezus 2000 jaar geleden heeft gegeven, waren occult – de Joodse leiders beschuldigden Jezus ervan dat hij de duivel was – wat de moderne anti-cultusbeweging over Jezus zou zeggen – niet al het occulte komt van de duivel – religie met angst benaderen is onvolwassen – weigeren om Christusonderscheid te gebruiken – de duivel probeert degenen die geen Christusonderscheid hebben om de tuin te leiden – velen zijn eraan toe om verder te kijken dan de orthodoxe aanpak – als je stagneert, word je de gevangene van de duivel – het dilemma van Jezus

Vraag: Lieve meester Jezus: Ik heb met mensen gesproken om hen over de boeken en deze website te vertellen. Ik ben heel erg open en eerlijk tegen hen geweest, maar de meeste hebben me gezegd dat ik te maken heb met occult materiaal. In de meeste christelijke praktijken wordt het occulte als satanisch beschouwd en moet vermeden worden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Dank je dat je deze belangrijke vraag stelt. Laat ik beginnen met gewoon de definitie te geven van het woord occult, zoals het in het woordenboek staat:

Heeft te maken met of behandelt bovennatuurlijke invloeden of fenomenen.
Ontstijgt het rijk van menselijke waarneming of begrip.
Alleen toegankelijk voor geïnitieerden.
Verborgen voor het normale zicht, verborgen, geheim.

Als je het Nieuwe Testament leest met deze definitie in je achterhoofd, zie je dat ieder aspect van mijn leringen, zoals in de Bijbelboeken geschreven staat, over het bovennatuurlijke gaat. Veel van wat ik zeg, staat boven het rijk van het menselijke begrip en kun je niet met de relativiteit van het dualistische denken begrijpen, wat de normale bewustzijnsstaat van de meeste mensen is. Je ziet ook dat ik mijn discipelen bepaalde geavanceerde leringen heb gegeven die ik niet aan de grote massa onthulde (Marcus 4:34).

Daarom zou je heel goed kunnen zeggen dat alles wat over mij in de officiële Bijbelboeken staat, gebruikt kan worden om mij als occulte leraar te bestempelen. Dit is trouwens wat de orthodoxe joden mij aandeden toen ze mij voor het gerecht sleepten en kruisigden. Zeker, ze gebruikten andere woorden, maar de essentie van hun argumenten was dat ik buiten hun orthodoxe doctrines omging en daarom kwam ik niet uit de waarheid, niet uit het licht, niet van God. Het gevolg was dat ze me ervan beschuldigden de duivel te zijn.

Ik kan je ervan verzekeren dat als de terminologie toen al bestaan had, de orthodoxe joden mij, Jezus Christus, als een heel gevaarlijke new age-cultusleider hadden bestempeld. Ze zouden meer dan genoeg ammunitie hebben gehad voor deze beschuldiging door de uitspraken die ik heb gedaan. Ik zei tegen de mensen dat ze hun baan en hun gezin moesten opgeven en mij voor iedereen anders te zetten. Ik zei tegen mensen dat ze bereid moesten zijn hun leven te geven om mijnentwil. Kun je zien hoe de moderne anticultusbeweging een geweldige dag zouden hebben gehad door deze uitspraken? Kun je zien hoe ze mij dan verworpen hadden en het stempel op mij hadden gedrukt dat ik een duivel was?

Kun je ook begrijpen dat zelfs degenen in het orthodoxe of doorsnee christendom, die beweren dat ze mijn vertegenwoordigers op aarde zijn, een op angst gebaseerde denkwijze creëren dat alles wat buiten de orthodoxe christelijke doctrines omgaat, occult is en dat al het occulte duivels is? Het is een vergissing te zeggen dat iets wat occult is, duivels is. Occult betekent gewoon iets wat het normale menselijke begrip te boven gaat en dit is ook op God van toepassing. Zou je God als de duivel bestempelen?

In werkelijkheid is het christendom in dezelfde soort op angst gebaseerde religie veranderd als de orthodoxe joodse religie die mij gekruisigd hebben. Deze op angst gebaseerde aanpak is zover doorgedreven dat als ik vandaag in een fysiek lichaam verscheen en mijn ware innerlijke leringen zou prediken, ik zou worden vervolgd door orthodoxe christenen. Ze zouden me als duivels bestempelen of mij een occulte leider noemen. De leringen die ik op deze website uitbreng, worden door sommigen zo bestempeld.

Zoals uitgelegd in het boek ‘The Secret Coming of Christ’, wijzen degenen die een op angst gebaseerde aanpak van religie hebben, alles af wat verder gaat dan hun orthodoxe doctrines. Ze doen dit door kunstmatig een label te creëren en te zeggen dat alles wat verder gaat dan doctrines bij dat label hoort en daarom duivels is.

Dit is natuurlijk een heel onvolwassen aanpak van religie en ontstaat uit angst. Het ontstaat ook uit de weigering om de verantwoording op zich te nemen om een Christuswezen te worden en jouw afstemming op je Christuszelf op te bouwen, zodat je kunt onderscheiden wat van God komt en wat niet. Het is helaas een feit dat veel van de leiders in het orthodoxe christendom denken dat ze mij op aarde vertegenwoordigen en denken dat ze in mijn voetsporen treden, maar toch weigeren de Christusgeest aan te nemen en onderscheid te maken tussen de echte innerlijke leringen van Jezus Christus en de doctrines in de buitenwereld die net gewitte graven zijn, gevuld met beenderen van doden.

Wanneer je de Christusgeest aanneemt, kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen wat uit het licht komt en wat uit de duisternis. Dit stelt je dan in staat om door de oppervlakkige door mensen gemaakte doctrines heen te zien. Het is noodzakelijk dat een spirituele zoeker herkent dat de duivel een duidelijke bedoeling heeft. Hij probeert mijn beste dienaren op aarde voor de gek te houden. Hij maakt zich niet druk om degenen die totaal in het dualistische denken gehuld zijn, omdat zij al in zijn macht zijn. De belangrijkste zorg van de duivel is degenen te bedriegen die al enige waarheid gevonden hebben, maar nog niet het Christusonderscheid hebben gemanifesteerd dat het hen mogelijk maakt de subtiele leugens van de duivel te doorzien.

Dit zijn juist de mensen die je in het orthodoxe christendom tegenkomt. Ze hebben de waarheid in mijn leringen gezien en ze hebben het potentieel naar een hoger niveau op te klimmen. Maar omdat zij niet bereid zijn hun angst onder ogen te zien, blijven ze verlamd door die angsten. Hier hoopt de duivel natuurlijk op. De enige manier waarop de mensen zich kunnen bevrijden, is dat zij bereid zijn door een moeilijke periode heen te gaan om direct innerlijk contact met mij en hun Christuszelf te maken. Mensen helpen om dit voor elkaar te krijgen, is natuurlijk de hele bedoeling van deze website.

Het is een triest feit dat veel christenen weigeren hun kracht om onderscheid te maken, te gebruiken en dat ze niet verder dan hun orthodoxe doctrines willen kijken. Voor sommige van deze mensen zou dit misschien verstandig zijn. Als ze er nog niet aan toe zijn om verantwoordelijkheid voor hun spirituele pad te nemen en er alles tegenaan gooien in een poging om hun afstemming op hun Christuszelf te vergroten, zouden ze niet in staat zijn om de subtiele leugens van de duivel te doorzien. En dan is het misschien veiliger voor hen om nog een poosje bij een traditionele religie te blijven.

Als je naar mijn verhandeling kijkt over de niveaus van spirituele verworvenheden, zie je dat sommige zielen zo verward of gewond zijn dat ze de uiterlijke stabiliteit nodig hebben van een traditioneel geloofssysteem om geheeld te worden. Maar er zijn in deze tijd toch ook veel levensstromen die hogerop moeten komen om vooruit te komen. Ze moeten naar de fase van spirituele zoeker toe, die open staat voor ideeën die verder gaan dan orthodoxe doctrines.

Als ze deze stap niet nemen, zullen ze stagneren en daarom worden ze in essentie de gevangene van de duivel die zij proberen te vermijden door toevlucht te zoeken in een christelijke kerk. Met andere woorden, er komt een moment waarop een levensstroom geen vooruitgang meer boekt als hij bij een op angst gebaseerde religie blijft. Om vooruit te komen moet de levensstroom het risico lopen om zijn geest open te stellen voor nieuwe ideeën. Vanzelfsprekend leidt dit tot het risico dat de levensstroom zich openstelt voor verkeerde ideeën. Maar toch is het een basisfeit van het leven dat je, als je bang bent om te vallen, nooit leert lopen. In een heel belangrijke verhandeling leg ik uit dat elke religie een val kan worden die voorkomt dat jij verlost wordt.

Vanzelfsprekend ben ik me er heel erg van bewust dat veel levensstromen voor het dilemma staan dat je uitvergroot ziet bij jouw christelijke vrienden. Ze moeten verder en hun geest openstellen voor een hoger inzicht in de spirituele kant van het leven, toch kunnen zij niet helemaal hun op angst gebaseerde aanpak van religie loslaten. Daarom klampen ze zich vast aan het orthodoxe christendom dat hen een veilige haven biedt. Dit is juist waarom ik deze website heb gemaakt en de boeken geschreven. Mijn bedoeling is deze christenen een manier te geven om hun geest open te stellen voor nieuwe ideeën zonder aan verkeerde ideeën te worden blootgesteld. Vanzelfsprekend gebruiken de geascendeerde meesters ook andere methodes om een variëteit aan echte spirituele leringen in deze tijd uit te brengen.

Helaas is er geen manier om succes te garanderen in het materiële universum. Mijn dilemma is simpel. Om mensen te helpen hogerop te komen, moet ik hen leringen geven die verder gaan dan orthodoxe doctrines. Maar juist het feit dat de website en de boeken ideeën bevatten die verder gaan dan orthodoxe doctrines, maakt het voorspelbaar dat sommige christenen deze leringen als occult zullen bestempelen of zelfs als duivels. Zelfs ik kan dat probleem niet oplossen. Ik kan slechts buigen uit respect voor de vrije wil van mensen en wachten tot ze een beter besluit nemen.

Als je de innerlijke aanwijzing voelt om te proberen deze mensen te helpen om hun geest te openen voor een hoger inzicht, waaronder hen de lering geven die ik jou net heb gegeven, dan zal ik je hulp in de kwestie zeker waarderen. Zorg er wel voor dat je niet gehecht aan de uitkomst bent, zoals ik uitleg in het laatste deel van ‘The Christ is Born in You’. Presenteer de mensen de waarheid naar beste kunnen en laat hen dan vrij om hun eigen keuzes te maken, Als vertegenwoordiger van Christus zou je nooit moeten proberen om de keuzes van mensen te beïnvloeden. Dat heeft de duivel gedaan sinds zijn rebellie tegen God en het is nooit de manier van de Christus geweest.

Zie je dat de duivel op twee manieren kan winnen? De ene is je erin te luizen om het linkshandige pad te volgen. De andere is jou zo bang voor de duivel maken dat jij je geest niet voor iets nieuws durft open te stellen. Als je zo bang voor het occulte bent dat je nergens anders naar durft te kijken dan de orthodoxe doctrine, dan heb je de duivel macht over jouw angst gegeven. Als mijn discipelen destijds dezelfde op angst gebaseerde aanpak hadden gehad als veel moderne christenen, was het christendom er niet gekomen. De orthodoxe joden zouden het net zo gedood hebben als mij!