Er bestaat geen ‘één ware’ godsdienst

ONDERWERPEN: De ware religie is die religie die je hart opent – geen enkele religie kan verlossing garanderen – koninkrijk van God is een bewustzijnsstaat – het geloof in één ware religie kwam van het kromme bewustzijn – het verkeerde pad in de buitenwereld – je kunt geen deal met God sluiten – verlossing is geen stilstand – je moet voortdurend iets transcenderen om te ascenderen – pad naar Christusschap is de sleutel

Vraag: Wat is de ware religie? Moeten we de Bijbel, de Koran, het Boek van de mormonen, de zevende dag adventisten, of de katholieken volgen? Ik ben christen, maar ik wil geen ongelijk hebben wanneer het op de hemel aankomt. Iedereen gelooft dat zijn religie de enig juiste is, hoe kunnen zoveel religies nu de enig ware zijn?
Als je deze vragen kunt beantwoorden, heel graag. Ik heb geprobeerd met christenen te chatten, maar ze geloven dat het christendom de enige is, zoals ik ook altijd gedacht heb, maar als dat nu eens niet zo is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals je aan een antwoord op een andere vraag kunt zien, is er inderdaad meer dan één ware en deugdelijke religie. In werkelijkheid is de ware religie de religie die je hart voor God opent en je helpt naar een bewustzijnsstaat te stijgen waarin je kunt inzien en volledig accepteren dat je daadwerkelijk een zoon of dochter van God bent die het waard is het koninkrijk van de Vader binnen te gaan.

Ik ben er zeker van dat jij kunt inzien dat het proces om van je huidige bewustzijnsstaat op de bewustzijnsstaat over te gaan waar ik over spreek, binnenin jou moet plaatsvinden. We hebben het hier niet over lid worden van een organisatie in de buitenwereld, die trouw zweert aan de uiterlijke doctrines ervan of het deelnemen aan rituelen in de buitenwereld. Er is gewoon geen enkele organisatie op aarde die jouw verlossing kan garanderen. Er is nog nooit zo’n organisatie geweest en er zal ook nooit – ondanks wat er beweerd wordt – zo één komen.

Eén van mijn belangrijkste uitspraken, zoals je die in de huidige Bijbel vindt, is de uitspraak dat het koninkrijk van God binnenin jou is.

20 Toen de farizeeërs Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” (Lucas 17)

Je ziet dat ik heb gezegd dat de komst van het koninkrijk van God zich niet laat aanwijzen. Je kunt het niet aan activiteiten in de buitenwereld zien; je kunt het slechts vinden door jouw hart te zuiveren en jouw bewustzijnsstaat te transformeren. Dus de juiste religie voor jou persoonlijk is die religie die jouw hart opent en je helpt de hogere bewustzijnsstaat te manifesteren die waarachtig het koninkrijk van God, het innerlijke koninkrijk, is. Op deze website en tijdens mijn missie in Galilea, noemde ik deze bewustzijnsstaat het Christusbewustzijn. Je kunt echter elke naam die je wilt gebruiken, omdat de naam niet belangrijk is. Wat belangrijk is, is de bewustzijnsstaat.

Er zijn veel religies op aarde die inderdaad mensen hebben opgeleverd die het bewustzijn verwierven die hen het koninkrijk der hemelen liet binnengaan. Er zijn ook mensen die deze bewustzijnsstaat hebben verworven zonder tot een officiële religie te behoren. Je weet wel dat ik heb gezegd dat de mensen met een zuiver hart gezegend zijn, want zij zullen God zien. Wanneer jij je hart zuivert, krijg je het bewustzijn dat het jou mogelijk maakt in te zien dat je één met God bent, omdat God jou als een individualisatie van zichzelf heeft geschapen. Dit besef krijg je pas wanneer je bewust contact met je Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid krijgt.

In tegenstelling tot de overtuigingen die heel veel orthodoxe mensen in bijna iedere religie hebben, houdt God zich niet bezig met welke religie jij hebt. God maakt geen onderscheid tussen mensen en daarom maakt God ook geen onderscheid tussen de overtuigingen van de mensen over welke religie de enig ware is. In feite kan ik je er wel van verzekeren dat het hele idee dat er maar één ware religie kan zijn, nooit bij God of de geascendeerde meesters vandaan is gekomen. Dit ontstond uit het kromme bewustzijn dat wil bewijzen dat God ongelijk heeft, zoals Moeder Maria in haar prachtige verhandeling heeft uitgelegd.

Dit hele kromme bewustzijn, waar vaak naar verwezen wordt als het dualistische denken, wil geloven dat er een verlossing, een automatische verlossing, een gegarandeerde verlossing, in de buitenwereld te vinden is. Dit is het verkeerde pad waar ik het in een andere verhandeling over heb en waar de Bijbel naar verwijst in het gezegde ‘een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.’ (Spreuken 14:12)

Je ziet dat ik vaak de wetgeleerden, Schriftgeleerden en de farizeeërs kastijdde omdat ze dit uiterlijke pad volgden en aanprezen. Je ziet dat ik de mensen kastijdde omdat zij in het openbaar hun aalmoezen gaven en gebeden deden. Ik heb gewaarschuwd tegen herhalingen uit sleur, niet omdat herhalingen fout zijn, maar omdat een ritueel dat uitgevoerd wordt zonder ermee bezig te zijn en het hart te openen, weinig waarde heeft in de ogen van God.

De kromme geest wil dat jij gelooft dat verlossing met middelen in de buitenwereld kan worden bereikt; dat het een mechanisch proces is. Met andere woorden, als je bepaalde regels opvolgt en bepaalde doctrines gelooft, dan moet God je wel redden. Heel veel religies proberen het letterlijk op een akkoordje met God te gooien, maar God geeft de verlossing zomaar aan iedereen die dat wil. Het probleem is dat jij Gods geschenk niet kunt accepteren als jij nog in het dualistische denken vastzit. Zoals ik in mijn parabel over het bruiloftsfeest heb uitgelegd. (Matteüs 21: 1-14), kun je niet naar het bruiloftsfeest als je geen bruiloftskleding draagt. De bruiloftskleding is het Christusbewustzijn en niets minder zal je toegang verschaffen tot het koninkrijk van God.

De kromme geest wil ook dat jij gelooft dat als je eenmaal verlossing hebt gekregen, het een staat is die niet verandert en jij nooit weer ergens naar hoeft te streven. Maar in werkelijkheid is God de eeuwige schepper. God staat nooit stil, omdat God voortdurend aan het scheppen is. De enige manier waarop God kan scheppen, is door zichzelf en zijn identiteitsgevoel te transcenderen. Dus is het de bedoeling dat jij, als zoon of dochter van God, medeschepper met God bent, en dus kun jij ook niet stil blijven staan. Je moet bereid zijn constant jezelf te transcenderen en dit is daadwerkelijk de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. Daarom kun je nooit stilstaan zolang je op aarde bent – maar ook niet in de hemel.

Je kunt gewoon geen kerk vinden die je als de ene ware kerk definieert, de doctrines ervan accepteert en de rituelen uitvoert en dan denkt dat jij wel in de hemel komt. Je moet er voortdurend naar streven jouw inzichten in de spirituele kant van het leven te vergroten, jouw hart te zuiveren en jouw bewustzijnsstaat te verhogen, zodat je iedere dag meer van je goddelijke individualiteit tot uitdrukking kunt brengen. Er zijn mensen die decennia lang forse schreden hebben gemaakt op het spirituele pad en die op een punt komen waarop ze het gevoel hebben dat zij genoeg hebben gedaan, en dat het dan tijd wordt om te ontspannen en op hun lauweren te rusten. Vanwege de neerwaartse aantrekkingskracht van de materie zelf, in combinatie met het kromme bewustzijn, zullen mensen onmiddellijk, en vaak zonder dat ze het beseffen, terugglijden naar een lagere bewustzijnsstaat. Als ze niet alert zijn, kunnen ze op den duur veel van hun spirituele verworvenheden verliezen die ze met hun inspanningen in tientallen jaren hadden opgebouwd.

De ware religie is er één die je hart opent voor God en het openhoudt, zodat je kunt doorgaan met het transcenderen van jezelf en iedere dag meer van God tot uitdrukking brengen. Ik ben mij ervan bewust dat veel orthodoxe religies de kromme leugen van een verlossing in de buitenwereld aanprijzen. Toch zitten er binnenin die kerken mensen die de leugen kunnen doorzien en hun hart openstellen voor mij en God. Ik prijs zulke mensen, welke religie zij ook hebben en ik hoop alleen maar dat steeds meer mensen het innerlijke pad naar Christusschap ontdekken. Dit is waarachtig de sleutel om de oude, verouderde, religies te transformeren in levende kerken die zich opnieuw kunnen openstellen voor de Heilige Geest. Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. (Johannes 4:24)