Kritische vragen over God en religie

ONDERWERPEN: geen rechtvaardiging om mensen in naam van God te doden – de ware bedoeling van religie is de mensen te bevrijden – de machtselite heeft de religie veranderd in een werktuig om mensen gevangen te zetten – het feit dat het kan worden misbruikt, betekent niet dat het geen goed kan doen – de duivel kan op twee manieren winnen – je hebt geen religie nodig om één met God te worden – verder kijken dan de door mensen gemaakte beelden van God – jouw ware identiteit – de ware betekenis van de sabbat – religie werd voor de mensen gemaakt, de mensen niet voor de religie – God veroordeelt de mensen niet vanwege een religie in de buitenwereld – God heeft geen onvolmaakte wereld geschapen, maar God heeft ons vrije wil gegeven – Gods wet herstelt het evenwicht – wij lijden niet voor de zonden van Adam en Eva – menselijke wezens lieten de duistere krachten deze planeet beïnvloeden – de vrije wil en Gods wet – mensen kunnen als medeschepper dienen door middel van hun geest – de ware oorzaak van het menselijke lijden – alle mensen zijn één – de dualistische geest kan alles rechtvaardigen – de religies die mensen misbruiken worden aan het licht gebracht – alleen de machtselite is bereid mensen te doden – je kunt het bestaan van God bewijzen – mensen kunnen hun fouten ontstijgen door hun bewustzijn te veranderen – de religie doodt niet; mensen doden – een organisatie kan worden hervormd – geen onweerlegbaar bewijs omdat de mensen een test moeten ondergaan

Noot: Dit antwoord werd gegeven in antwoord op een serie vragen. De vragen staan voor de antwoorden in plaats van helemaal aan het begin.

Ik wil graag dat jij een paar vragen beantwoord, en ik geloof dat jij die niet kunt of wilt beantwoorden:
Vraag 1: Waarom is het acceptabel om een religie die gesticht is te volgen die ervoor heeft gezorgd dat er veel bloedvergieten heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid? (religieuze mensen hebben de neiging te zeggen dat atheïsten veel mensen hebben gedood, maar wat zij dan vergeten, is dat veel christenen en katholieken voor die zogenaamde dictators hebben gevochten (christenen en katholieken hebben voor HITLER gestreden.)

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb nooit gezegd dat het goed was om een religie aan te hangen die de principes van God of de leringen die ik tijdens mijn verkondiging heb gegeven, overtreedt. De Tien Geboden zeggen duidelijk dat ‘Gij niet zult doden” en het specificeert geen enkele voorwaarde waaronder het wel acceptabel is om te doden. Daarom bestaat er absoluut geen enkele rechtvaardiging om iemand in naam van God te doden. Er is nooit een rechtvaardiging hiervoor geweest, en die komt er ook nooit, zoals ik gedetailleerder in mijn verhandeling over de oorlog in Irak heb uitgelegd.

Als je de Bijbel goed leest, zie je dat ik constant tegen de heersende religie in mijn tijd, namelijk de joodse religie, inging. Ik vocht veel aspecten van die religie aan, maar wat ik echt heb aangevochten was de aanpak van religie die de joodse gezagsdragers hadden.

Zoals ik in een belangrijke verhandeling heb uitgelegd, is de ware bedoeling van een religie de mensen te bevrijden. God heeft de mensen vrije wil gegeven en de vrije wil is een absolute wet in dit materiële universum. Daarom is het heel goed mogelijk dat mensen hun vrije wil verkeerd kunnen gebruiken en dus ook de oorspronkelijke bedoeling van God om hen een religie te geven. Wanneer dat gebeurt, kan de religie die God als middel heeft gegeven om de mensen te bevrijden, worden verdraaid om een werktuig te worden om mensen onder de duim te houden.

Zoals ik elders uitleg, is er in de opgeslagen geschiedenis een kleine elite op deze planeet die probeert de macht over de gewone bevolking te krijgen en te houden. De religie is daar geen uitzondering op en er zijn veel voorbeelden van hoe de georganiseerde religie door de machtselite is gebruikt om de gewone bevolking eronder te houden. Dit heb ik in de joodse religie werkelijk aangevochten en daarom heeft de machtselite in die tijd gedaan wat zij altijd doen met degenen die zich uitlaten over hun misbruik van macht – zij hebben mij geëlimineerd.

Het feit dat iets door mensen verkeerd gebruikt kan worden, betekent niet dat er geen hoger potentieel is. De georganiseerde religie hoeft geen machtsmiddel te worden. Er zijn voorbeelden van hoe een georganiseerde religie veel goeds heeft gedaan met betrekking tot het vervullen van de spirituele en materiële behoeften van de mensen. Als je naar mijn verhandeling kijkt op de verschillende niveaus van spirituele verworvenheid, zie je dat sommige levensstromen behoefte hebben aan de stabiele omgeving die een georganiseerde religie biedt. Je ziet dan ook dat die levensstromen die tegen God in opstand kwamen of boos op God zijn, vaak de georganiseerde religie gebruiken om hun eigen beeld van God te vormen en dat dan als rechtvaardiging te gebruiken om hun boosheid op God tegen andere mensen te gebruiken.

Je leest deze woorden op het internet en ik ben er zeker van dat het internet een voertuig is om pornografie, zelfs kinderpornografie te verspreiden en voor veel terroristische organisaties om mensen te rekruteren. Betekent dit dat het internet niet goed is of dat het moet worden afgeschaft? Nee, omdat het internet een geweldig hulpmiddel is, waardoor positieve en opbouwende mensen nieuwe ideeën en de misstanden over veel oude geloofssystemen bloot kunnen leggen, waaronder veel georganiseerde religies die het mandaat dat zij oorspronkelijk van God hebben gekregen, misbruiken.

Het is gewoon een feit dat menselijke wezens alles verkeerd kunnen gebruiken. De uitdaging die jij krijgt is of je het verkeerde gebruik van de religie door andere mensen ervoor laat zorgen dat je alle religies of zelfs jouw hele geloof in God, zoals heel veel mensen hebben gedaan, verwerpt. Veel atheïsten gebruiken de fouten van de georganiseerde religie als reden om alle religies te verwerpen of zelfs God te verwerpen. Het probleem met die aanpak is dat die mensen zichzelf beperken en zij zetten hun spirituele vooruitgang stop of breken die af.

Ik ben mij er heel erg van bewust van de vele misvattingen en gruweldaden die door de georganiseerde religie zijn gepleegd. Ik heb er geen behoefte aan of de wens om een excuus, of wat ook maar, voor hen te zoeken, omdat er in de ogen van God geen excuus hiervoor is. Maar ik ben mij er ook van bewust dat het misbruik van macht door de georganiseerde religie door de krachten wordt gearrangeerd die proberen de mensen zich van hun geloof in God af te laten keren.

Wat ik zeg, is dat de duivel op twee manieren kan winnen. Toen ik de joodse gezaghebbenden 2000 jaar geleden aanvocht, beschuldigede ik hen ervan dat ze blinde leiders waren en ik zei tegen de mensen dat zij niet de blinde volgelingen moesten worden. Als je blindelings een organisatie volgt die geen contact met God heeft, dan heeft de duivel gewonnen. Tegenwoordig beginnen veel mensen de vele beweringen die de orthodoxe religie doet, te doorzien. Maar als je naar het andere uiterste overgaat en naar de misvattingen van de georganiseerde religies of een aantal religieuze mensen luistert als excuus om alle religies aan de kant te zetten, dan heeft de duivel ook gewonnen, en heeft hij jou precies waar hij jou wil hebben.

De duivel heeft maar één doel, namelijk voorkomen dat jij één wordt met jouw Christuszelf en dan net als mij de Levende Christus wordt. Als je blindelings op een georganiseerde religie afgaat, durf jij je Christusschap niet aan te nemen, omdat jij de leugen gelooft dat dat godslastering is. Dus dan wint de duivel. Maar als je de misvattingen van een georganiseerde religie ziet en daardoor God afwijst, of de mogelijkheid afwijst dat je het bewustzijn van de georganiseerde religie zou kunnen ontstijgen, dan heeft de duivel ook gewonnen.

Er is altijd een manier die de mens goed toe lijkt, maar aan het einde wacht de dood. Wat deze quote je wil zeggen, is dat er één manier is die naar verschillende doelen leidt. De ene manier is dat je iets buiten jou nodig hebt om God te bereiken. Dat is de misvatting van de denkwijze van veel georganiseerde religies, en dat is precies de misvatting die ik 2000 jaar geleden wilde blootleggen. Ik zei dat het koninkrijk van God binnenin jou is, wat betekent dat de sleutel tot eenheid met God zich binnenin jou bevindt. Je hebt geen georganiseerde religie nodig om die eenheid te bereiken. Omdat de mensen dit niet begrijpen, denken dat het enig mogelijke pad naar God een pad in de buitenwereld is. Dus volgen ze blindelings een georganiseerde religie of doen het andere uiterste en verwerpen alle religies. Of je nu in het ene uiterste gaat, of het andere, je mist het ware pad, het innerlijke pad naar God.

Vraag 2: Waarom zou een liefdevolle, volmaakte GOD, een jaloerse GOD zijn?

Jezus: Het bewustzijn van de mensheid is, in meer dan duizenden jaren, systematisch verhoogd. De bedoeling van dit groeiproces is de mensen een hoger inzicht in God en hun relatie tot God te geven. In de tijd van het Oude Testament was de mensheid in een veel lagere bewustzijnsstaat dan tegenwoordig. Ik weet dat het moeilijk te geloven is wanneer je de krantenkoppen in de kranten leest, maar toch is dat waar. In de tijd van het Oude Testament konden de mensen niet een correct beeld van God omarmen. Zij hadden de neiging om God met angst te benaderen en daarom projecteerden zij een beeld op God van een boze en veroordelende, zelfs wraakzuchtige, God op hem.

Het eerste gebod is geen andere goden voor God te hebben en de ware betekenis is dat je om het Christusbewustzijn te krijgen, niet iets op deze wereld of een aspect van de lagere bewustzijnsstaat, de dualistische geest, tussen jou en jouw innerlijke eenheid met God laat komen. Daarom heb ik tegen de mensen gezegd dat zij hun leven om mijnentwege moesten verliezen, in de betekenis van het Christusbewustzijn krijgen. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in het gezegde vandaag te kiezen wie jij wilt dienen en in mijn uitspraak dat je niet God én de mammon kunt dienen.

De ware betekenis is dat je geen eenheid met God kunt krijgen zolang je nog aan iets op de wereld bent gehecht. Dit kan gewoon niet en het heeft niets van doen met een jaloerse of boze God. Het is een feit dat jij wordt waar jij aandacht aan schenkt. Als jij je aandacht richt op de materiële wereld, begin je te denken dat jij een sterfelijk menselijk wezen bent. De enige manier om aan die bewustzijnsstaat te ontsnappen is door jouw aandacht op jouw Christuszelf te richten, tot je beseft dat jij een onsterfelijk spiritueel wezen bent dat slechts tijdelijk in een sterfelijk menselijk lichaam verblijft.

Je kunt dan het duidelijke identiteitsgevoel krijgen dat jij een spiritueel wezen bent en dat stelt je in staat op deze wereld te zijn zonder van de wereld te zijn. Als je beide probeert te doen, word je onherroepelijk gepolariseerd naar de lagere bewustzijnsstaat en je komt vast te zitten in een gemoedsgesteldheid die door relativiteit en de dualiteit wordt beheerst. Er is geen middenweg. Of je beschouwt jezelf als een spiritueel of een menselijk wezen. Je kunt een vorm tekenen die vierkant is of één die rond is, maar je kunt geen vorm tekenen die allebei tegelijk is.

Vanwege de op angst gebaseerde benadering van God die de mensen in de tijd van het Oude Testament hadden, werd het oorspronkelijke gebod dat aan Mozes werd gegeven, verkeerd geïnterpreteerd en na veel vertalingen werd het in de uitdrukking veranderd dat God een jaloerse God is. In werkelijkheid heeft God geen menselijke gevoelens, noch jaloezie, noch boosheid. God is gewoon wie God is en God is waarachtig een God van onvoorwaardelijke liefde.

De uitspraak dat God de mensen naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen is waar, maar alleen wat betreft hoe de mensen waren voor de zondeval. Nadat de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen, begonnen zij hun eigen dualistische, relatieve bewustzijnsstaat op God te projecteren en schreven toen tekortkomingen aan God toe. Zij hadden toen een valse God geschapen naar het beeld en gelijkenis van een gevallen mens.

Vraag 3: Waarom zou een liefdevolle volmaakte GOD de mensen veroordelen omdat zij op de SABBAT werken (Dus dan mag iemand niet werken om zijn of haar hongerige kinderen te voeden, maar toen Jezus kwam, werden de mensen niet meer aan deze geboden gehouden. Maar God deed voor Jezus zo kwaadaardig.)

Jezus: Ik besef dat Exodus de uitspraak bevat dat hij die de sabbat schendt, zeker ter dood wordt gebracht (Exodus 31:15). Maar zoals ik elders heb uitgelegd, is de Bijbel niet het onfeilbare woord van God. Zoals hierboven is uitgelegd, hebben degenen die bereid zijn om de religie verkeerd te gebruiken om de macht over de mensen te krijgen op veel subtiele of overduidelijke manieren religieuze geschriften veranderd om aan de macht te komen.

Het gebod over de sabbat werd gegeven om mensen te helpen spiritueel te groeien door een dag in de week apart te zetten, waarop zij de de dingen van de wereld konden vergeten en al hun aandacht op God en spirituele groei richten. Nogmaals, het menselijke ego kan alles verkeerd gebruiken en de sabbat is op veel manieren fout geïnterpreteerd. In de tijd van het Oude Testament waren mensen in een lagere bewustzijnsstaat en daarom hadden zij een stel zeer duidelijke regels nodig voor hun gedrag in de buitenwereld. Zij kregen het gebod om geen werk, wat betekent activiteiten in de buitenwereld, te doen op de sabbat.

Door de eeuwen heen werd dit door de joodse gezaghebbenden verkeerd geïnterpreteerd en in een absolute wet in de buitenwereld veranderd. Zij stelden dat zij het menselijke gezag hadden om ervoor te zorgen dat de wetten van God werden nageleefd. Zij dachten dat zij het recht hadden om de mensen te straffen in plaats van God. Dit is nooit Gods bedoeling geweest. Om de op angst gebaseerde benadering van religie aan te vechten, heb ik de misvatting van die quote gedemonstreerd dat je ogenblikkelijk ter dood wordt gebracht door werk uit te voeren op de sabbat. Vanzelfsprekend heeft God mijn niet gedood, omdat ik iemand op sabbat had geheeld.

De ware sleutel is mijn uitspraak dat de sabbat voor de mens werd gemaakt en de mens niet voor de sabbat. Opnieuw, dit betekent dat een religieuze lering wordt gegeven als hulpmiddel om jouw levensstroom te bevrijden. Wanneer de mensen de dualistische gemoedsgesteldheid gebruiken en hun zoektocht naar macht en controle om een religie in een doctrine en regels in de buitenwereld te veranderen, dan hebben ze die lering misbruikt. Dat probeerde ik te demonstreren, maar helaas hebben veel christenen mijn intentie niet begrepen. In plaats daarvan hebben ze veel van mijn eigen uitspraken veranderd in precies dezelfde soort regels en doctrines in de buitenwereld die ik zo heftig in de joodse religie heb afgewezen. Veel goedbedoelende christenen zijn eigenlijk net als de wetgeleerden geworden die ik berispte toen ik zei dat zij de sleutel tot kennis hadden weggenomen. Wee, degenen, christenen of niet-christenen, die de ware innerlijke betekenis uit een religieuze lering halen.

Dus jij hebt het niet bij het rechte eind dat God iets wraakzuchtigs deed voor mijn komst. God heeft nooit iemand gedood omdat hij op de sabbat werkte, en dat heeft hij ook nooit gezegd. De ware bedoeling van de sabbat is dat je een bepaalde hoeveelheid tijd en aandacht aan God en jouw spirituele groei schenkt. Opnieuw, je kunt geen twee meesters dienen, dus als al je aandacht op wereldlijke dingen is gericht, kun je geen spirituele identiteit opbouwen en behouden.

Het maakt echt niet uit of je dat één dag in de week doet, of een paar minuten of uren per dag. In feite is de beste manier om God altijd op de eerste plaats te zetten en alle materiële zaken daarna te laten komen. Dat betekent niet dat je de materiële zaken verwaarloost, het betekent gewoon dat je naar de Christusgeest reikt en al jouw gedachten, gevoelens en daden uit de liefde en de waarheid van die Christusgeest laat stromen in plaats van de relativiteit en dualiteit van de dualistische geest.

Vraag 4: Welke LIEFDEVOLLE GOD zou mensen veroordelen, omdat zij een ander geloof hebben? (er zijn ongeveer 33 miljoen verschillende geloven in India alleen al.)

Jezus: Geen enkele liefdevolle God heeft ooit iemand hiervoor veroordeeld. Enkel het valse beeld, het door mensen gemaakte beeld, de afgod, het gouden kalf van een boze en veroordelende God, lijkt de mensen te veroordelen omdat je een andere religie hebt. Zoals ik elders heb uitgelegd, zijn er veel ware religies op deze planeet. God, of liever de geascendeerde meesters, hebben een aantal ware en deugdelijke religies uitgebracht. Het doel van een ware religie geven, is om de mensen een voertuig te geven om de hogere bewustzijnsstaat te krijgen die ik het Christusbewustzijn noem. Dit stelt hen in staat om het koninkrijk der hemelen te betreden, dat een innerlijk koninkrijk is, wat betekent dat het een bewustzijnsstaat is.

Stel je voor dat de mensheid zich er ineens van bewust werd dat er een reusachtige asteroïde naar de aarde op weg was en besefte dat die de hele planeet zou vernietigen. De mensen bouwen een enorm ruimteschip dat ieder mens op aarde kan meenemen. Op het vastgestelde moment reist iedereen naar dat ruimteschip en gaat erin. De mensen gebruiken elk transportmiddel dat tot hun beschikking staat om het ruimteschip te bereiken. Nadat iedereen aan boord is, vertrekt het. Terwijl de mensen zich van de aarde verwijderen, zien ze dat de asteroïde de planeet treft en haar uiteenscheurt. Op dat moment maakt het toch niets meer uit of iemand op de fiets, met de auto, een vliegtuig of een ander vervoermiddel kwam om het ruimteschip te bereiken? Nee, het enige wat belangrijk is, is dat je bij het ruimteschip komt en dat jij aan boord bent.

Het is de bedoeling dat religie je naar het koninkrijk der hemelen brengt. Als je daar eenmaal bent, maakt het helemaal niets uit welk voertuig jij in de buitenwereld hebt gebruikt om daar te komen. Alleen de mensen die in de relativiteit van de dualistische geest vastzitten, zijn gehecht aan een specifiek voertuig in de buitenwereld. Alleen mensen die in de laagste aspecten van de dualistische geest vastzitten en daarom een onverzadigbare zucht naar macht hebben, die de denkwijze hebben dat er maar één ware religie is en dat zij alle anderen moeten dwingen die religie aan te hangen. Dit is echter niet Gods schuld, maar het feit dat mensen hebben gekozen om de vrije wil verkeerd te gebruiken die een uniek geschenk van God aan hen is. Geef niet de gever van het geschenk de schuld dat het geschenk verkeerd werd gebruikt door de ontvanger.

Vraag 5: Welke volmaakte GOD zou een onvolmaakte schepping scheppen?

Jezus: een volmaakte God die een universum wilde scheppen dat bewoond wordt door levende wezens die als medeschepper dienen. Een God die niet de wens heeft om robots te scheppen die slechts blindelings regels in de buitenwereld kunnen opvolgen. Je kunt daar meer over lezen in de volgende verhandeling.

In werkelijkheid heeft God geen onvolmaakte wereld geschapen. God heeft een universum geschapen dat op een stel tijdloze principes wordt gebaseerd en die principes zorgen ervoor dat het universum duurzaam is en op een harmonieuze en evenwichtige manier evolueert. De natuurwetten, de wetten van God, zijn gemaakt om voor evenwichtige groei te zorgen.

Toen God wezens de vrije wil gaf, heeft hij hen onvermijdelijk ook de vaardigheid gegeven om de principes te overtreden waar het universum op werd gebaseerd. Toen de mensen dat deden, schiepen zij een plaatselijke onevenwichtigheid op deze planeet. Omdat God de Wet van Vrije Wil respecteert, mogen mensen dit tijdelijk doen, omdat hij weet dat de onevenwichtigheid op den duur wordt gecorrigeerd door de natuurwetten. Mensen kunnen de wetten van God maar bepaalde tijd overtreden. Zij vormen op den duur zo’n grote onbalans dat die niet meer te handhaven is en dan begint hun beschaving af te brokkelen en wordt het evenwicht hersteld.

Het misbruik van Gods wet heeft de staat van onbalans veroorzaakt die je momenteel op deze planeet ziet gemanifesteerd als menselijk lijden. Maar die staat van onbalans werd echter niet door God geschapen. Die werd geschapen door menselijke wezens die hun vrije wil hebben misbruikt om tegen de wetten van God in te gaan die God voor hun bescherming en overleving had gemaakt. Geef niet de gever van het geschenk er de schuld van dat het geschenk verkeerd werd gebruikt door de ontvanger.

Vraag 6: Als wij pijn en de dood moeten verdragen door de totaal vergevende GOD omdat Adam en Eva een appel hebben gegeten? Waarom mag SATAN dan het kwaad op de wereld brengen? (Wij gaan dood omdat wij de zonde hebben begaan dat wij een appel hebben gegeten, maar Satan kan zijn slechte werk hier wel uitvoeren.) Sommige mensen geven het antwoord dat wij voor de vrije keus hebben gekozen of zoiets, nu het was Gods vrije wil dat het kwaad so wie so bestaat. Het was Gods keus om zijn schepping de verzoeking te laten kennen… waarom zou God dat doen.

Jezus: Jij lijdt niet vanwege de consequenties van de zonde die Adam en Eva hebben begaan. Adam en Eva zijn slechts symbolen voor wat er met iedere levensstroom op aarde is gebeurd. De verboden vrucht was een bewustzijnsstaat, namelijk wat ik de dualistische geest noem. Die wordt gedomineerd door relatieve concepten, de dualistische concepten, van goed en kwaad. Levensstromen hebben ervoor gekozen om die bewustzijnsstaat mee te maken voor zij eraan toe waren en daardoor hebben zij het contact met het spirituele rijk verloren en kwamen zij in de dualistische bewustzijnsstaat terecht.

Wanneer mensen vastzitten in die dualistische bewustzijnsstaat, overtreden zij opzettelijk en onwetend de wetten van God en daarom is er zo’n grote onevenwichtigheid op aarde gecreëerd. Die onbalans heeft Satan toegang tot deze planeet en het bewustzijn van menselijke wezens gegeven. God stond dit niet toe. Menselijke wezens lieten dat toe door de onevenwichtige situaties te scheppen en de onevenwichtige bewustzijnsstaat die ervoor zorgde dat de vibratie van de hele planeet werd verlaagd.

Toen de aarde door de Elohim werd geschapen, drukte alles de perfectie van de wetten van God uit. Het gevolg was dat de hele planeet op zo’n hoog niveau vibreerde dat er geen openingen waren voor duistere krachten om het energieveld van de aarde te betreden. Toen de mensen hun vrije wil verkeerd gingen gebruiken, genereerden zij daarmee mentale en emotionele energie van een lagere vibratie. Door vele generaties heen, heeft dit de vibratie van het energieveld van de hele planeet verlaagd en het gevolg was dat duistere krachten nu wel konden binnekomen op wat daarvoor een ondoordringbaar fort van spirituele energie was geweest.

Zoals elders wordt uitgelegd, wilde God dat het kwaad bestond. Het kwaad is het resultaat van een keuze. God heeft zijn schepping wel vrije wil gegeven, maar God heeft nooit gewild dat levensstromen hun vrije wil verkeerd zouden gebruiken om de basale wetten die het universum handhaven, te overtreden.

God heeft ervoor gekozen om zijn zonen en dochters vrije wil te geven, omdat het de enige manier is waarop zij bewust kunnen groeien naar een hogere bewustzijnsstaat en dan medeschepper met hem te worden. Je kunt een wezen geen vrije wil geven zonder hem de optie te geven dat hij de wetten van het universum overtreedt. Wezens die de wetten overtreden, vernietigen op den duur zichzelf, en dit is vanzelfsprekend niet iets wat God wil. God wil dat zijn medescheppers hun vrije wil tot uitdrukking brengen binnen de context van de wetten die het universum ondersteunen. Door te laten zien dat zij trouw in kleine dingen kunnen, zijn, wilde God hen tot heerser over vele dingen maken, zodat zij hun eigen universums en eigen wetten kunnen maken.

Verzoeking is een onvermijdelijk deel van de vrije wil. Maar God heeft zijn zonen en dochters alle mogelijke middelen gegeven om hun vrije wil verstandig te gebruiken. Ik kan wel zeggen dat de overgrote meerderheid van Gods medescheppers niet voor deze verzoeking zijn gezwicht. Planeet aarde is gewoon een tijdelijke verblijfplaats van een groot aantal levensstromen dat voor de verzoeking zwichtte om hun vrije wil verkeerd te gebruiken.

Vraag 7: Welke perfecte liefdevolle God laat zijn kinderen lijden aan pijn/ziekte? Waarom zou God dat toestaan? (Per slot van rekening kennen alle kinderen God niet tot zij door een geloof geïndoctrineerd worden).

Jezus: God heeft het lijden van kinderen of volwassenen niet geschapen. God heeft een volmaakte planeet geschapen en hij heeft daar een aantal levensstromen naar toe gezonden met de opdracht om de heerschappij over de aarde te nemen. Wat niet in de Bijbel staat, is dat jij om de heerschappij over de aarde te nemen, eerst de heerschappij over jouw eigen geest moet hebben.

De mensen kunnen met hun geest als medescheppers handelen. Omdat de mensen ervoor hebben gekozen om geen heerschappij over de geest te nemen, vervielen zij tot de relatieve bewustzijnsstaat die ik de dualistische geest noem. De mensen hebben geleidelijk aan over een heel lange periode, we spreken over miljoenen jaren, de huidige omstandigheden op deze planeet geschapen.

God heeft die omstandigheden niet geschapen. Menselijke wezens hebben die omstandigheden geschapen. God kan die omstandigheden niet ont-creëren zonder de Wet van Vrije Wil te schenden. Menselijke wezens moeten die omstandigheden ont-creëren door de dualistische denkwijze te ontstijgen en de geest van Christus aan te nemen.

In werkelijkheid worden de meeste kinderen wel geboren met kennis van God. Zij worden geboren met de noodzaak om te dragen wat zij in vorige levens hebben geschapen en die karmische omstandigheden veroorzaken lijden in dit leven. Die omstandigheden zijn echter de consequenties van de keuzes zie zij hebben gemaakt, geen keuzes die God heeft gemaakt.

Ik realiseer mij dat dit hard klinkt, maar het wrede feit van het leven op deze planeet is dat God het lijden niet heeft geschapen. Daarom zullen de huidige omstandigheden pas verbeteren als de mensen worden gewekt, hun verantwoordelijkheid oppakken voor de ellende die zij zelf geschapen hebben en beslissen hun vrije wil te gebruiken om dingen ten goede te veranderen. Het is de bedoeling dat religies de mensen de hulpmiddelen geven om dat te doen. Maar zoals jij juist zegt, zijn vele religies vervormd en dienen alleen nog maar om mensen onwetend en in een passieve gemoedsgesteldheid te houden. Dit is echter geen schepping van God, maar van een paar mensen die religie misbruiken om macht over de rest van de bevolking te veroveren.

Vraag 8: Welke God laat mensen met hetzelfde geloof tegen elkaar vechten in naam van God?

Jezus: Opnieuw, God respecteert zijn Wet van Vrije Wil. Door dat te doen, laat hij mensen naar een lagere bewustzijnsstaat afdalen en God beperkt de mensen niet in hoever zij mogen gaan, hoewel de wetten van God er wel voor zorgen dat de mensen als zij een bepaalde drempel overgaan, zichzelf vernietigen.

God heeft nooit religieuze conflicten geschapen. Alle religieuze conflicten ontspringen aan de dualiteit, de relativiteit en het gevoel van gescheidenheid van God die de eigenschappen zijn van de dualistische geest. Wanneer jij je gescheiden van God ziet, slaag jij er niet in te zien dat jouw medemens net zoals jij een zoon of dochter van God is. Hierdoor krijg je het gevoel dat jij gescheiden, of de tegenstander, bent van jouw broeders en zusters. Wanneer je de eenpuntige visie van de Christusgeest krijgt, zie je de misvatting van die denkwijze. Je hebt dan het besef dat de basis is dat al het leven één is, zoals ik zeg in de uitdrukking dat ‘in zoverre gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan’.

Vraag 9: Welke God zou de mensen toestaan dat zij worden vermoord vanwege de GOD of het GELOOF van iemand anders? (Op 11 september zijn er ook veel moslims gestorven in die terreur die werd veroorzaakt door een geloof aan te hangen).

Jezus: Opnieuw, slechts het totaal verkeerd begrijpen en het totale misbruik van een religie, heeft ervoor gezorgd dat de mensen zich gerechtvaardigd voelen om iemand in naam van God te doden. Zoals ik al heb gezegd in mijn bespreking van het 911 incident, gingen de moslims die die daden hebben gepleegd, niet naar de hemel, en werden niet door Allah beloond voor hun daden. Ook de verkeerde leraren die die mensen hebben bedrogen, zodat zij die daden hebben gepleegd, gaan niet naar de hemel. Zij zullen natuurlijk de consequenties van hun daden onder ogen moeten zien en zij zullen ontdekken dat hun beeld van Allah totaal niet klopt met de waarheid van de enig ware God.

Vraag 10: Als mensen de overtuigingen van Hitler zouden aannemen, zouden zij dan afgekeurd worden? (Hitler heeft miljoenen mensen vermoord door zijn overtuiging dat hij GODS werk deed door de Joden uit te roeien. Het CHRISTENDOM & de ISLAM zijn de oorzaak van méér OORLOGEN & MOORDEN maar is het dan toch nog goed om dat aan te hangen? Waarom hoeven die moordende religies geen verantwoording af te leggen van het kwaad dat zij hebben gedaan door hun geloof te verspreiden? Moeten wij per slot van rekening voor de zonde van Adam en Eva boeten?)

Jezus: Ik ben het met je eens. Degenen die religie gebruiken om te rechtvaardigen dat zij andere menselijke wezens doden, stemmen niet overeen met de waarheid van God. Juist de relativiteit van de dualistische geest maakt het mogelijk dat mensen illusies scheppen die schijnbaar de meeste verschrikkelijke daden rechtvaardigen. Je ziet dat Hitler en de velen die hem steunden, geloofden dat zij het recht hadden om de gruweldaden van de concentratiekampen te plegen. Maar in werkelijkheid geloofde Hitler niet dat hij Gods werk deed, omdat hij niet God maar de duivel aanbad. Hitler wist heel goed dat hij niet voor God aan het werk was, maar voor de man ‘daar beneden’.

Als je achteraf op die gebeurtenissen terugkijkt, zie je heel gemakkelijk dat het niet klopte. Maar terwijl mensen zich in de situatie bevinden, worden ze overdonderd door de negatieve energie die bepaalde situaties omhullen. Dit maakt het in combinatie met de relativiteit van hun dualistische geest onmogelijk of heel erg moeilijk in te zien dat wat zijn doen, verkeerd is en in de ogen van God geen genade vindt. Ik kan je ervan verzekeren dat in de niet al te verre toekomst de meeste mensen in staat zijn om de misvatting van de georganiseerde religie te doorzien die geloven dat zij in naam van God moeten doden. Als je eerlijk bent, moet je erkennen dat er zelfs tegenwoordig veel mensen zijn die de misvatting hiervan al inzien.

Het is waar dat zowel de islam als het christendom als rechtvaardiging zijn gebruikt om andere menselijke wezens te doden. Dit is nooit een goed excuus. De religies zelf moeten zich ook ook verantwoorden voor die daden en daardoor zie je natuurlijk het ontmaskeren van de wijd verspreide seksschandalen in de katholieke kerk. Deze ontmaskering is gedeeltelijk te wijten aan misdaden van de katholieke kerk in het verleden, zoals de kruistochten en de inquisitie. Het terugkerende karma zegt dat alle goddeloze daden die de katholieke kerk heeft gepleegd, systematisch worden blootgelegd.

Niettemin moet je eerlijk zijn en erkennen dat niet alle christenen of moslims geloven dat hun religie het doden van anderen goedkeurt. In feite gelooft maar een kleine minderheid dat het doden in naam van God gerechtvaardigd is. Ik denk dat eerlijk naar de situatie kijken, aantoont dat het christendom nu zover vooruit is gegaan dat de overgrote meerderheid van alle christenen zich heftig tegen een decreet van de paus om moslims te doden, zou verzetten.

Dit zou je moeten tonen dat de mensheid vooruitgaat en naarmate de mensen in een hogere bewustzijnsstaat komen, zal de georganiseerde religie ook worden getransformeerd. Als gevolg van deze transformatie, wordt de georganiseerde religie minder geneigd om haar gezag te misbruiken. Ze kan dat niet meer doen en zich achter een muur van stilte verbergen of zeggen dat ze onfeilbaar is. Wat hier natuurlijk echt aan de hand is, is dat de machtselite die religie probeert te misbruiken, haar bekwaamheid verliest om dat te doen, omdat de mensen zich bewust worden van de noodzaak om verder dan de religie in de buitenwereld te kijken. De mensen beseffen dat zij loyaal moeten zijn aan de tijdloze principes van God in plaats van de tijdelijke door mensen gemaakte doctrines.

Zoals hierboven is uitgelegd, ben jij niet verantwoordelijk voor de zonden van Adam en Eva. Jij bent verantwoordelijk voor de zonden die jouw levensstroom heeft begaan tijdens de vele reïncarnaties op aarde. Zoals elders wordt uitgelegd, bestaat reïncarnatie echt en je hebt al vele levens gehad waarin je jouw vrije wil hebt gebruikt en misbruikt. De omstandigheden die jij in dit leven tegenkomt, zijn slechts het resultaat van de keuzes die jouw levensstroom in vorige levens heeft gemaakt. Om die omstandigheden te veranderen moet je de dualistische geest ontstijgen, de geest van Christus aannemen en al je zonden zullen je dan vergeven worden.

Vraag 11: Religieuze mensen hebben de neiging om te zeggen dat jij, als je niet gelooft, een atheïst bent, alsof atheïsten geen moraal hebben en alsof zij een georganiseerd geloof aanhangen. (Zij vergeten dat atheïsten individuele mensen zijn en ervoor kiezen niet in iets te geloven dat niet bestaat. Zij vergeten dat atheïsten wel een moraal hebben, in feite willen veel van hen geen geloof hebben, omdat zij kunnen zien hoe een dictator is geweest en hoe gewelddadig dat verleden was. Zij vergeten ook dat veel dictators zoals HITLER geïndoctrineerde katholieken waren … SADAM moslim het islamitische geloof, zij vergaten ook dat een INDIVIDUELE leider zoals STALIN die gek op macht was, niet in naam van atheïsten heeft gedood, anders dan de miljoenen RELIGIEUZE MENSEN DIE IN NAAM VAN GOD DODEN.

Jezus: Je zegt dat atheïsten individuele mensen zijn, en je hebt helemaal gelijk. Maar Hitler en Stalin waren ook individuen. Geef daarom niet alle christenen de schuld van de misdaden van een paar fanatici. Dan zou je dezelfde fout maken die je zo duidelijk bij christenen ziet, die de atheïsten ervan beschuldigen dat zij geen moraal hebben.

Als je bereid bent objectief naar de feiten te kijken, zou je zien dat er niet miljoenen religieuze mensen in naam van God aan het moorden zijn geslagen. De meeste religieuze mensen zouden er niet eens aan denken om iemand te doden. Ik kan je ervan verzekeren dat er maar een relatief klein aantal levensstromen in naam van God willen doden. Die levensstromen zijn steeds weer opnieuw geïncarneerd en zij zijn verantwoordelijk voor de meeste gruweldaden die door de georganiseerde religie is gepleegd. Maar de meerderheid van de levensstromen op deze planeet is niet bereid ook maar iemand voor welk doel ook te doden, behalve misschien uit zelfverdediging. Je ziet ook dat de leden van de machtselite die bereid zijn om te doden, veel verschillende ‘redenen’ hebben om dat te doen, en de religie is daar maar één van.

Ik ben het met je eens dat veel atheïsten mensen zijn met een hoge moraal en de reden is dat zij diep in hun hart de herinnering hebben aan de tijdloze principes van God (die in hun innerlijk staan geschreven) en zij zijn loyaal aan die principes. Ik ben het met je eens dat veel atheïsten duidelijk de misvattingen zien die de georganiseerde religie heeft. Maar zoals ik hierboven heb uitgelegd, is het niet constructief om de misvattingen van de georganiseerde religie te gebruiken om elke religie of God af te wijzen.

Ik ben het niet met jou eens dat atheïsten ervoor kiezen niet te geloven in iets wat niet bestaat. Het is waar dat het beeld van God die door veel georganiseerde religies wordt geschetst, niet bestaat. Het is een door mensen gemaakt beeld, een afgod. Maar er is wel een echte God die wel bestaat. Als atheïsten de misvattingen van de georganiseerde religie gebruiken om de ware God af te wijzen, dan benadelen zij echt hun eigen spirituele groei bij dat proces. Dit is natuurlijk hun keuze, verwacht desondanks niet van mij dat ik het eens ben met de overtuiging dat God niet bestaat. Ik weet dat God bestaat. Ik heb bewezen dat God bestaat en ieder menselijk wezen kan hetzelfde doen door naar het Christusbewustzijn te reiken.

Vraag 12: Zou jij geloven dat volgelingen van een gestichte religie haar moordzuchtige verleden onderschrijven door het geloof te belijden?

Jezus: Het klinkt bijna alsof jij niet in vergeving gelooft. Het klinkt alsof je zo boos bent geworden op de fouten die de orthodoxe religie heeft gemaakt dat je wil dat alle aanhangers van een georganiseerde religie voor eeuwig in de hel branden. Ik begrijp jouw boosheid over de gruweldaden die de georganiseerde religie heeft begaan. Maar de hele bedoeling van mijn verkondiging was de mensen te tonen dat het mogelijk is om de vergissingen die zij in het verleden hebben gemaakt, te ontstijgen en het goed te maken met God.

Helaas hebben veel orthodoxe christenen mijn ware bedoeling verkeerd begrepen en zij geloven dat mijn offer aan het kruis in principe voor hun zonden, in het verleden, het heden en de toekomst heeft betaald. Zoals elders wordt uitgelegd, is dit een misvatting. Dan nog is het waar dat het mogelijk is dat menselijke wezens hun vergissingen in het verleden ontstijgen en totaal verlost worden en vergeven door de onvoorwaardelijke liefde en genade van God.

Het is waar dat de georganiseerde religies, waaronder het christendom, zijn gebruikt als excuus om veel gruweldaden te plegen. Maar je moet toegeven dat de katholieke kerk nooit iemand heeft gedood. Het waren de individuele mensen binnen die katholieke kerk die die daden hebben gepleegd. Dus je begrijpt wel dat alle daden die ooit op deze planeet werden gepleegd, door individuele mensen zijn gepleegd.

Het gevolg is dat individuele personen verantwoordelijk zijn voor al het lijden en het goede nieuws is dat dit hen het vermogen geeft om hun eigen verleden te ontstijgen. Op dezelfde manier kan een specifieke organisatie haar verleden ontstijgen. Zoals ik al heb gezegd, oogst de katholieke kerk momenteel de consequenties van een aantal van haar misdaden uit het verleden die door katholieken zijn begaan. Maar individuele katholieken zouden de kerk kunnen helpen om dat verleden te ontstijgen door er oprecht naar te streven het Christusbewustzijn te krijgen. Vanzelfsprekend vereist dat zeer grote hervormingen in de kerk zelf. Niettemin is het zeker mogelijk dat dit gebeurt.

Als leden van een bepaalde kerk in de op angst gebaseerde, gesloten bewustzijnsstaat, blijven zitten die ervoor heeft gezorgd dat die gruweldaden in het verleden werden gepleegd, dan is het waar dat die leden de daden van de katholieke kerk uit het verleden onderschrijven door hen in een op angst gebaseerde benadering van religie vast te houden. Maar er zijn ook veel katholieken die die denkwijze hebben getranscendeerd en die op een constructieve manier aan hervorming van de kerk werken en de goede werken blijven doen die de kerk heeft gedaan. Ik zou heel graag zien dat die mensen veel meer doen dan tegenwoordig om positieve veranderingen binnen die organisatie te bewerkstelligen.

Er zou op den duur een moment kunnen komen dat het niet meer teruggedraaid kan worden en als de kerk niet verandert, zou die wel eens onder haar eigen gewicht kunnen instorten. Zoals ik elders heb uitgelegd, moet de katholieke kerk door veel hervormingen heen voor die een organisatie wordt die het volgende millennium kan overleven. En zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, is het heel goed mogelijk dat de katholieke kerk en veel andere georganiseerde religies onder hun eigen gewicht instorten. Ik heb echter nog steeds de hop dat het orthodoxe christendom kan worden getransformeerd en ik zou degenen die aan die hervormingen werken, willen aanmoedigen niet in de fouten van het verleden te blijven hangen. Het is veel belangrijker positieve veranderingen in het heden te brengen dan in de vergissingen van het verleden vast te blijven zitten.

Vraag 13: Waarom is er geen bewijs die leidt tot het bestaan van Jezus??? Waarom zijn er geen andere teksten dan die uit de Bijbel van andere religieuze of politieke of opgeleide personen uit de tijd van Jezus die het bestaan van Jezus bevestigen?

Jezus: Er is zeker wel zulk bewijs, zoals een objectieve bestudering van de historische annalen bewijzen. Niettemin heb ik niet de behoefte om een onweerlegbaar bewijs van mijn historisch bestaan te geven. Ik ben als spirituele leraar gekomen, en dat betekent dat mijn rol is de mensen een test te geven. De test is dat de mensen tegenwoordig, iedere dag, moeten kiezen wie zij willen dienen en zij moeten kiezen of zij bereid zijn dit van binnenuit te weten zonder onweerlegbaar bewijs. Als er onweerlegbaar bewijs was, zou er geen test en geen keuze zijn. Dat zou een schending van de vrije wil van de mensen zijn.

Vraag 14: Tot slot, ik zou graag willen zegen dat ik in GOD geloof, maar niet de door MENSEN gemaakte god die de christenen aanhangen of een andere gestichte religie. De MENS HEEFT GOD GESCHAPEN…mijn GOD bestaat, dat is alles en je hoeft er niet aan te bidden. Je hoeft geen onderdeel te vormen van een slecht door mensen gemaakt geloof om te begrijpen dat het er is. Bedankt voor jouw tijd.

Jezus: Ik ken de echte God ook, die ver van de door mensen gemaakte beelden van God, de afgoden, afstaat die de meeste religieuze mensen niet kunnen doorgronden. Jij zegt dat jij in deze God gelooft, maar ken jij deze God? Als dat niet zo is, dan stel ik voor dat je het pad volgt dat ik op deze website heb uitgezet en het Christusbewustzijn bereikt, zodat jij feitelijk de ware kennis van Gods bestaan en Gods aard kunt krijgen. Je ziet dan dat jij niet werd geboren om God te aanbidden, maar om medeschepper met God te zijn en mee te helpen om Gods koninkrijk op aarde te brengen, waardoor al het menselijke lijden ophoudt.

Dus waarom streef je er niet naar om een betere toekomst voor iedereen op deze planeet te scheppen in plaats van in een gemoedsgesteldheid te blijven hangen die zich op het verleden richt en zich richt op het beschuldigen van de georganiseerde religie in plaats van de ware innerlijke religie te brengen die ik op iedere pagina van deze website uiteenzet? Met andere woorden, houd ermee op de georganiseerde religie de schuld te geven en help mij de kennis van de ware innerlijke religie te verspreiden die alle uiterlijke verschillen die door de menselijke wezens zijn geschapen, transcendeert.