Het Elitisme is de Sleutel tot het begrijpen van de Geschiedenis

ONDERWERPEN: De poging om informatie tegen te houden – De kracht die groei in bewustzijn tegenhoudt – Het cruciale bewustzijn dat ontbreekt – De universele waarde van alle menselijke wezens – De verborgen invloed van het elitarisme – Democratie en elitarisme – Probeer geen strijd aan te binden met de elite – De epische denkwijze overwinnen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 juni 2013, Almaty – Kazachstan

IK BEN geascendeerde meester Saint Germain en ik wil over de omslag in denkwijze spreken die de Gouden Eeuw zal manifesteren. Ik heb natuurlijk al over deze omslag gesproken, maar ik wil het naar een ander niveau tillen.

De poging om informatie tegen te houden
Als je terugkijkt op de laatste 2000 jaar, wat de meeste spirituele mensen als het Vissentijdperk beschouwen, zie je dat de omslag die er heeft plaatsgevonden niet zozeer in de technologie en verworvenheden in de buitenwereld zijn, maar een omslag in het verhogen van het bewustzijn. Hoe kun je de vorm van verfijnde technologie die je tegenwoordig ziet, technologie die de geest van de mensen in het oude Rome had weggeblazen, omdat zij dachten dat zij de meest intelligente beschaving hadden die er ooit op aarde is geweest? Hoe creëer je de technologie die zo veel meer verfijnd is dan de mensen 2000 jaar geleden ooit van hadden kunnen dromen? Dat kan omdat er een toename bewustzijn is van hoe het fysieke universum werkt, wat wetenschappers de natuurwetten noemen. Waar ik mij nu op wil richten, is het toenemen van het bewustzijn. Wat de vooruitgang in de samenleving stuurt, is natuurlijk die toename in bewustzijn.

Als je op de laatste 2000 jaar terugkijkt, zie je dat het bewustzijn niet is toegenomen als een opzettelijke poging om het bewustzijn te laten toenemen. Het is in feite een proces dat veel tegenstand heeft ontmoet en als je op de middeleeuwen terugkijkt, zie jij dat waarschijnlijk duidelijker dan de meeste mensen van tegenwoordig. Natuurlijk zijn veel mensen zich er tegenwoordig van bewust dat de katholieke kerk in de donkere middeleeuwen en de middeleeuwen in het westen de belangrijkste factor was die groei tegenhield in wat mensen als kennis beschouwen, maar die ik als ruimer bewustzijn beschouw.

De meeste mensen weten dat de katholieke kerk alle boeken van de Griekse filosofen verbrandde, alle nieuwe kennis werd onderdrukt en probeerde de wetenschap te onderdrukken. Daarom kun je zien dat de katholieke kerk een uitdrukkingsvorm in de buitenwereld was van die weerstand tegen de toename in bewustzijn. Je wordt je er dan van bewust dat er een kracht is die probeert de toename in bewustzijn te vertragen of zelfs stop te zetten, als dat zou kunnen.

Ik wil mij nu niet op de katholieke kerk richten, want dat is maar één voorbeeld. Wij zien natuurlijk veel andere voorbeelden zelfs in deze moderne tijd waarin we zien hoe het communistische rijk van de Sovjet Unie probeert informatie tegen te houden. Wij zien bijvoorbeeld dat de Sovjet Unie zou kunnen blijven bestaan zolang de mensen zich niet bewust zijn van wat er precies aan de hand is, en wat er zowel binnen als buiten het Sovjetrijk plaatsvond. We zien tegenwoordig zelfs hoe het wereldrijk China probeert de hoeveelheid informatie te filteren die op het internet ter beschikking van de burgers staat, wat natuurlijk bijna een onmogelijke taak is, zelfs voor een regime met de intentie en de hulpbronnen van het huidige Chinese regeringsapparaat.

De kracht die groei in bewustzijn tegenhoudt
Wat wij hier zien, is dat er aan de ene kant een kracht is die de groei in bewustzijn wil stopzetten, maar we zien ook dat deze kracht in 2000 jaar niet in staat is geweest om die groei in bewustzijn tegen te houden. Dit komt natuurlijk omdat wij, de geascendeerde meesters licht hebben uitgebracht en de ideeën en leringen die op globaal niveau een toename in bewustzijn hebben veroorzaakt.

De kracht die de groei in bewustzijn probeert tegen te houden heeft natuurlijk succes gehad met het vertragen van de groei in bewustzijn. Als dat niet zo was, dan was de samenleving al veel verder geweest, zowel in technisch opzicht als op andere manieren dan nu. Zij hebben wel invloed, maar wij, de geascendeerde meesters, behouden de allerhoogste macht om het bewustzijn op aarde te verhogen. Het is natuurlijk onderworpen aan de vrije wil, anders hadden wij het bewustzijn nog wel meer kunnen verhogen. Het is een feit dat er in iedere tijd wel een paar personen zijn die zich aan die kracht weigeren te onderwerpen die het bewustzijn probeert in te perken. Zij zijn dus bereid de open deur te zijn om een aantal ideeën naar buiten te brengen die de samenleving, de beschaving, de mensheid, verder brengen.

Wanneer je naar de tegenwoordige tijd kijkt, zie je dat er een kracht is die probeert de groei in bewustzijn tegen te houden. Dit is helaas iets waar heel veel mensen zich in het westen, dat zichzelf de ‘vrije wereld’ noemt, niet van bewust zijn. Zij zijn zich niet voldoende bewust van deze kracht die vele mensen heeft bedrogen, waardoor ze denken dat er, omdat zij zogenaamd vrije samenlevingen hebben, een vrije democratie en vrijheid van meningsuiting, geen kracht is die hun groei in bewustzijn tegenhoudt. Dit is natuurlijk niet waar. Alle mensen op aarde hebben gebrek aan bewustzijn over bepaalde feiten, daarom worden ook alle mensen beïnvloed door een beperkt bewustzijn. Zij worden in hun persoonlijke leven tegengehouden en alle samenlevingen worden tegengehouden in hun vermogen om de Gouden Eeuw te manifesteren en het verleden los te laten.

Het cruciale bewustzijn dat ontbreekt
Wat is dat ene bewustzijn dat ontbreekt, het enige ingrediënt dat ontbreekt? In de eerste plaats het bewustzijn dat het leven een spirituele kant heeft. Zoals ik al eerder heb gezegd, wil ik niet één dominante religie in het leven roepen in de Gouden Eeuw, maar ik kijk wel om mij heen om over de hele wereld een universeel bewustzijn te verspreiden dat er een spiritueel rijk en een werkelijkheid naast het materiële rijk bestaat en dat mensen geen geëvolueerde dieren zijn, omdat mensen levensstromen zijn die in het spirituele rijk werden geschapen en naar de aarde zijn afgedaald in een fysiek lichaam. Zij zijn naar de aarde afgedaald, omdat het leven op aarde hen de kans geeft om hun bewustzijn te verhogen, hun bewustzijn uit te breiden. Daarom heeft het leven op aarde een bedoeling.

Die bedoeling gaat verder dan het leven in één fysiek lichaam. Daarom hebben alle mensen al eerdere incarnaties op aarde gehad en zij kunnen misschien wel weer incarneren afhankelijk van hun groei in bewustzijn. Met andere woorden, er is een pad dat mensen kunnen volgen dat hen van een bepaald bewustzijnsniveau naar een bewustzijnsniveau brengt dat hen in staat stelt om te ascenderen en een permanente bewoner in het spirituele rijk te worden, een geascendeerde meester te worden.

Dit zijn heel algemene ideeën die niet tot een specifieke religie worden beperkt. Zij hoeven niet door een specifieke religie in doctrines en dogma’s te worden vastgelegd. Het zijn ideeën die zich kunnen verspreiden. Zelfs sommige bestaande religies kunnen die misschien accepteren, anders kunnen er religies ontstaan die die ideeën op hun eigen manier inlijven, hen met een bepaald referentiekader in de buitenwereld bekleden of door mythologie en verhalen die specifieke groepen mensen aanspreken.

Als je eenmaal dit universele bewustzijn krijgt dat mensen geen ‘menselijke’ wezens zijn, maar psycho-spirituele wezens en dat hun leven een bedoeling heeft, dan heb je de fundering om een stap terug te doen, naar het leven te kijken, naar de geschiedenis te kijken en echt te vragen: “Wat is die kracht die de groei in bewustzijn tegenhoudt waardoor een beschaving op elk gebied een hoger niveau krijgt?”

De universele waarde van alle menselijke wezens
Als jij je eenmaal hebt opengesteld voor de spirituele kant van het leven, kun je de volgende stap vooruit doen en beseffen dat als alle menselijke wezens psycho-spirituele wezens zijn die uit een hoger rijk stammen, dan kun je zien dat er een universele menselijkheid is, een universele waarde, die op alle menselijke wezens van toepassing is. Dit betekent dat de natuurlijke manier om naar menselijke wezens te kijken, is dat alle wezens op aarde evenveel waard zijn en gelijke rechten moeten hebben. Die rechten moeten worden gedefinieerd om de mensen evenveel kansen te bieden om hun bewustzijn op individueel niveau uit te breiden. Alle wetten die een specifieke samenleving begeleiden moeten vanuit dit fundament van individuele groei verdergaan om dan parameters te definiëren voor hoe een bepaalde samenleving als eenheid, in haar geheel, wil groeien.

Groepen mensen, die vormen wat je tegenwoordig als natiestaten beschouwt, hebben het recht om bepaalde wetten te maken voor hoe de leden van hun groep met elkaar omgaan, voor welke vorm van regering zij kiezen en welke wetten het omgaan van menselijke wezens met elkaar in die samenleving begeleiden, maar ook hoe de groep met het grotere geheel van de mensheid omgaat. Wanneer je dit beseft, wanneer je deze universele waarde van alle menselijke wezens accepteert, kun je een stap terug doen en zien wat dan het ontbrekende ingrediënt is, de link die ontbreekt aan het inzicht van de mensen om de geschiedenis te begrijpen. Je kunt beginnen met het besef dat er sommige mensen in iedere geschiedenisperiode zijn die duidelijk hebben gedemonstreerd dat zij dit respect voor de universele waarde en verdienste van alle menselijke wezens niet hebben.

Je kunt in iedere maatschappij in het verleden zien dat er zich een elite heeft geformeerd. Hoewel je misschien ziet dat zij bepaalde fysieke middelen gebruiken en bepaalde bevoorrechte posities voor zichzelf definiëren, wat je echt begint in te zien is hun denkwijze. Die mensen denken niet dat alle menselijke wezens op aarde evenveel waard zijn en gelijke rechten moeten hebben en gelijke kansen om te groeien. Zij hebben de universele rechten en waarden niet gerespecteerd; in plaats daarvan hadden zij alleen maar respect voor hun eigen rechten, hun eigen waarde. Zij hebben er alles aan gedaan om zichzelf als een elite te vestigen die niet alleen de meerderheid van de bevolking in hun macht had, maar die de meerderheid van de bevolking onderdrukte, zodat zij de werkbijen werden die aan het werk waren om de bevoorrechte levensstijl van de elite te onderhouden.

De verborgen invloed van het elitarisme
Het ene ingrediënt wat er op dit moment aan ontbreekt, is de bewustwording van de invloed van het elitarisme op de loop van de mensheid. In onze spirituele leringen hebben wij uitgelegd dat de machtselites uit een beperkt aantal levensstromen bestaan die wij de gevallen levensstromen noemen. In een hogere sfeer dan het materiële rijk besloten zij tegen Gods plan en zijn bedoeling met het universum, in opstand te komen. Desondanks hoeven de mensen in het algemeen niet dit idee te accepteren, veel mensen zijn er nog niet aan toe om dit punt te accepteren – hoewel, de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen er wel aan toe zijn om deze concepten te accepteren.

Het is niet nodig dat de hele samenleving dit accepteert, zolang zij zich maar bewust is van het concept dat er een elite is en zelfs dat er altijd een elite is geweest. Hoewel de elite geen eenheid vormt, zijn ze niettemin verenigd in hun intentie en beweging en kracht om de algemene bevolking te onderdrukken. Dit betekent dat de elite tegen die bewustwording, de groei in bewustzijn van de algemene bevolking, gekant is.

Hoewel je in de laatste 2000 jaar een geweldige groei in kennis en bewustzijn hebt gezien, is er nog steeds een elite die het bewustzijn van de mensen probeert in te perken, zodat zij de meerderheid van de bevolking kunnen onderdrukken door de onwetendheid van de mensen over hoe het er werkelijk aan toegaat. Het is noodzakelijk dat mensen in het algemeen gaan beseffen dat deze elite niet uit levensstromen bestaat die dom zijn. Zij zijn zeer intelligent en ontwikkeld en daarom zullen zij alle middelen die hen ter beschikking staan in een bepaalde samenleving proberen te gebruiken. Zij willen zich wel aanpassen en hoewel de meeste niet in staat zijn in te zien dat zij een verloren strijd strijden, zijn ze niettemin bereid om zich aan de veranderende tijd aan te passen en te accepteren dat er bepaalde momenten zijn waarop je bepaalde ideeën niet kunt tegenhouden.

Democratie en elitarisme
Daarom zag je dat er een moment kwam, waarop de machtselites op de wereld inzagen dat de democratie onvermijdelijk was; zij konden niet de geboorte van veel democratieën overal ter wereld tegenhouden. Dit betekent niet dat democratische samenlevingen geen elite hebben en niet door verborgen elites worden geregeerd. Er is geen enkele democratische samenleving die geen mensen met de elitaire denkwijze hebben die in feite op de bevolking neerkijken en het gevoel hebben dat zij recht hebben op privileges en het recht om te regeren.

Als je naar de democratische wereld kijkt, zie je dat er een paar tamelijk kleine landjes zijn met maar een paar miljoen mensen als bevolking en in zulke landen zie je niet de meest verfijnde of naar machtswellustige leden van de wereldwijde elite. Hoe groter een land wordt, hoe meer macht ze krijgt en hoe meer dat levensstromen aantrekt die macht willen en alles doen om die macht te krijgen. Daarom heb ik al eerder gezegd, dat er geen enkel land in de democratische wereld is die een sterkere machtselite heeft dan de Verenigde Staten. Er is nauwelijks een land in wat wij de democratische wereld noemen die een meer elitaire samenleving heeft dan de Verenigde Staten, waar de elite niet openlijk het politieke proces beheerst, maar op verborgen manieren, via het geldstelsel, het financiële systeem.

Dit zie je wereldwijd. Je kunt naar een land wijzen als Kazachstan, omdat veel westerse naties zien dat dat een leider heeft die niet werd verkozen door hetzelfde democratische proces als in het westen, maar het is een feit dat de Verenigde Staten meer elitair is dan een samenleving als Kazachstan. Het is niet zozeer een kwestie van de uiterlijke regeringsvorm als wel een kwestie van welke levensstromen er echt in die samenleving aan de macht zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat er nauwelijks een bevolking in de democratische wereld bestaat die meer bedrogen wordt dan de Amerikanen, want zij geloven dat zij het meest vrije land ter wereld zijn. Dat is niet zo, want er is nauwelijks een natie waar een kleine elite meer macht heeft. Er is nauwelijks een natie waar zo weinigen zoveel macht over zo velen hebben. Dit is de bewustwording waar ik al meer dan een eeuw heel hard aan werk om op het identiteitsniveau, de mentale en emotionele niveaus te brengen. Het feit dat ik in staat ben om dit door gesponsorde boodschappers die geïncarneerd zijn, kan zeggen, toont dat dit bewustzijn in het fysieke niveau begint door te stromen.

Probeer geen strijd aan te binden met de elite
Er zijn veel mensen overal ter wereld die nog nooit van Saint Germain of geascendeerde meesters hebben gehoord, maar die desondanks hun hart hebben geopend om fragmenten, impulsen van dit bewustzijn, te ontvangen. Ik vraag degenen die zich van de geascendeerde meesters bewust zijn om het beeld te hebben en de oproepen te doen dat dit bewustzijn op steeds grotere schaal doorbreekt, zodat de mensen zich bewust worden van de invloed van het elitarisme, het bestaan van de elitaire denkwijze en het bestaan van een elite.

Kijk nu eens terug naar wat ik in mijn eerdere verhandelingen heb gezegd, dat wij op geen enkele manier willen dat de spirituele mensen op aarde de strijd aangaan met de elite, wij willen ook niet dat de mensen op de wereld zich bezig houden met een fysieke strijd tegen de elite. Wij willen geen herhaling van de Franse Revolutie of de bolsjewistische revolutie of andere gewelddadige revoluties. Wij willen geen burgeroorlogen tegen zittende regeringen. Wij hebben er geen problemen mee als mensen demonstreren, maar enkel op een vreedzame manier.

Wij willen dat jullie, de spirituele mensen, vermijden die denkwijze te krijgen die ik heb beschreven toen ik het over de studenten van geascendeerde meesters had die het communisme wilden bestrijden. Ik moedig geen enkele vorm – let op mijn woorden – aan dat studenten van geascendeerde meesters zich bezig houden met de epische denkwijze en denken dat zij de elite voor Saint Germain moeten vernietigen. Jullie bevorderen niet – jullie zullen dat zeker niet doen – het neerdalen van de Gouden Eeuw met geweld en onder dwang. Jullie helpen mij niet mee om de Gouden Eeuw te brengen door de machtselite te bestrijden. Je helpt alleen maar om de Gouden Eeuw te brengen door de machtselite te ontmaskeren, door de mensen bewust te maken van het bestaan van de machtselite en dan de mensen bewust te maken van de denkwijze die boven de epische denkwijze, de dualistische denkwijze, staat.

Mijn geliefden, wij manifesteren de Gouden Eeuw niet zolang een elite de samenleving regeert, maar wij overwinnen die elite niet door geweld en met dwang. Wij overwinnen de elite niet door de elite te vernietigen, maar door de elitaire denkwijze te ontstijgen. Hoe kan een kleine machtselite een natie die zo groot is als de Verenigde Staten, waar een vrije regering is die door het volk wordt gekozen, waar vrijheid van meningsuiting heerst, waar een zogenaamd vrije pers is, hoewel die niet zo vrij is als die beweert, regeren? Niettemin is er persvrijheid in die zin dat iedereen een krant of een website kan beginnen en informatie verspreiden en de regering kan er niets tegen doen. Maar hoe regeert die elite?

Die regeert door hun voordeel te doen met de denkwijze van de meerderheid van het volk en de meerderheid van het volk zit nog steeds gevangen in het zwart-wit denken en de dualistische denkwijze, en zelfs in de epische strijd. Heel veel mensen in de Verenigde Staten geloven dat het de plicht van de Verenigde Staten is om een bolwerk van vrijheid, een bastion van vrijheid, te zijn en zelfs vrijheid en democratie over de wereld te verspreiden.

De epische denkwijze overwinnen
Ik besef dat de Amerikanen die denkwijze beginnen te betwijfelen, vooral na de oorlog in Irak, maar desondanks zitten er nog veel mensen vast in deze denkwijze dat de elite die Amerika regeert, dat kan doen omdat de mensen niet eens de vragen kunnen bedenken – zo worden zij door die denkwijze verblind.

De spirituele mensen moeten die vragen stellen en bereid zijn in de spiegel te kijken en in te zien waar zij nog restanten van het zwart-wit denken hebben, waar jullie nog restanten van die epische denkwijze hebben die de wereld als een epische strijd tussen goed en kwaad afschildert. Wij hebben al voldoende leringen gegeven door deze boodschapper waardoor iedereen die beweert een student van geascendeerde meesters te zijn, snel die epische denkwijze kan transcenderen en beseffen dat de epische strijd een strijd tussen de twee dualistische polariteiten van het gevallen bewustzijn is. Het heeft niets te maken met het bewustzijn van de geascendeerde meesters.

Je ascendeert niet zolang je nog restanten van dit bewustzijn in jouw wezen bezit. Je ascendeert alleen maar door het transcendeer transcenderen, je zult het Christusschap slechts manifesteren als je dat transcendeert. Je bent in staat om dit Christusschap tot uitdrukking te brengen, terwijl je geïncarneerd bent en meehelpt de Gouden Eeuw te brengen door die dualistische gevallen denkwijze te transcenderen.

Degenen die openstaan voor het bestaan van geascendeerde meesters, staan daarvoor open, omdat je het potentieel hebt om die denkwijze in deze incarnatie te transcenderen. Zo bereik je Christusschap en plaats jij je voor je ascensie. Er bestaat geen andere manier, zoals wij nu al heel vaak hebben uitgelegd dat ieder van jullie in staat moet zijn om één verklaring te vinden die resoneert met je hogere bewustzijnsniveau. Je kunt dat gebruiken voor de volgende stap omhoog en je er zelfs bewust van worden dat je allerhoogste doel op het spirituele pad is dat je de gevallen denkwijze transcendeert. Je kunt dat door jouw voorbeeld demonstreren en door je leringen dat het mogelijk is dat alle mensen dat transcenderen, dat het nodig is om het te transcenderen om de Gouden Eeuw werkelijk geboren te laten worden.

Er zijn veel aspecten van de Gouden Eeuw die kunnen worden gebaard, maar zoals je weet van een vrouw, die klaar is om te baren, kan er om diverse redenen oponthoud ontstaan. Ik kan je verzekeren dat het belangrijkste uitstel op dit moment is dat degenen die zichzelf studenten van geascendeerde meesters noemen, niet bereid zijn een stap terug te doen om naar de epische denkwijze te kijken en de noodzaak om die in zichzelf te transcenderen, zodat zij kunnen meehelpen om de transcendentie van die bewustzijnsstaat in de samenleving tot stand te brengen.

Dus is dit wat ik op dit moment tot jullie wil zeggen. Ik zal nog meer spreken over wat er in de praktijk gebeurt, wanneer een samenleving die epische denkwijze begint te transcenderen en openlijk gaat toegeven dat het doel van een verlichte, bewuste samenleving is om gelijke kansen aan alle mensen te bieden en de mensheid en de spiritualiteit van elk menselijk wezen te respecteren, waardoor je hen zo de best mogelijke kansen geeft aan de mensen om hun bewustzijn te verhogen op individuele basis. Maar voorlopig verzegel ik jullie in het hart van Saint Germain.