Harmonie is de Sleutel voor Gezinnen in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Het tijdperk van eerlijkheid – Je kunt jouw partner niet de schuld geven – Harmonie in jezelf zoeken – Het vermogen om kinderen te krijgen – Je moet het astrale niveau ontstijgen – Het gezin is net een prajnaboot

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 22 juni 2013, Almaty, Kazachstan – Helen Michaels

Geascendeerde meester Kuan Yin is mijn naam en ik kom vandaag met grote blijdschap en veel licht vanuit mijn hart en vanuit mijn retraite waar mijn vlam zo mooi wordt onderhouden, niet alleen door mij maar alle mensen die afgestemd zijn, die synchroon zijn met de vibraties van de Vlam van Genade, de Vlam van Vergevingsgezindheid en Barmhartigheid. Ik wil graag nog iets meer zeggen over wat Saint Germain heeft gezegd en besproken met betrekking tot de Gouden Eeuw. Ik wil graag ingaan op wat het concept Gouden Eeuw voor gezinnen betekent, tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen.

Kazachstan is een prachtig land. Er zijn prachtige zielen die hebben aangeboden om hier te incarneren. Veel van hen hebben goede eigenschappen en liggen mij na aan het hart, zijn mij dierbaar. Niet alleen vanwege de nabijheid van mijn retraite bij Beijing, maar omdat hun vibratie dicht bij mijn vibratie zit. Er zijn veel levensstromen die in Kazachstan zijn geïncarneerd en die al een bepaald niveau van verworvenheid hebben om in de materiële wereld de Vlam van Genade en Vergeving te handhaven. De mensen in Kazachstan hebben een mooi gezegde: “Jouw buren komen van God.” Daarom moet jij je buren eren en respecteren, of moeten wij de God in jouw buren zeggen. Die aanpak, belichaamt natuurlijk een heel erg essentiële eigenschap, die ook in andere landen en andere levensstromen nodig is om in de Gouden Eeuw over na te denken, en zelfs voor de Gouden Eeuw maar kan worden gemanifesteerd.

Het tijdperk van eerlijkheid
Veel van jullie kennen mij als de Godin van Genade, maar ik ben ook de Moedervlam, het figuur van de Moeder in het oosten. Ik ben ook de beschermer van gezinnen, ik ben de leiding voor gezinnen, wanneer zij worstelen om harmonie tussen Alpha en Omega te vinden, tussen man en vrouw, en ik ben degene die de levensstromen helpt en verzorgt die kinderen in hun gezin hebben. Ik ben de beschermer en toezichthouder als de Moeder in de materie. Veel mensen denken dat de Gouden Eeuw iets is waarin alles ineens in een roze droom verandert, zodanig dat God of de engelen of geascendeerde meesters in toenemende mate licht uitschenken en dat het licht zelf op een of andere manier de materiële wereld zuivert van alle onzuiverheden die de mensheid heeft opgenomen als gevolg van hun onzuivere gedachten, emoties en onzuivere identiteit.

Veel onder jullie, de studenten van mij en veel andere meesters, weten dat dit niet het geval is. De Gouden Eeuw kan zich in de allereerste plaats alleen maar manifesteren, wanneer de mensen hun verantwoordelijkheid dragen om de juiste voorwaarden voor de Gouden Eeuw te scheppen, in de eerste plaats in hun eigen leven en slechts dan kunnen zij de voorlopers en helpers van anderen worden. Hoe kun jij de helper van je buurman worden, wanneer jij nog niet eens jezelf kunt helpen? De Gouden Eeuw is in feite een eeuw van eerlijkheid. Ieder die de principes en de volmaakte concepten van de Gouden Eeuw wil belichamen, waar Saint Germain over sprak, moet in de eerste plaats naar zichzelf kijken. Je kijkt heel goed naar je eigen leven en dan zie je of je eigenlijk wel in staat bent om die principes te belichamen waar Saint Germain over sprak, of moet er nog wel iets gebeuren?

Natuurlijk zie ik, Kuan Yin, wel dat er nog iets moet gebeuren bij ieder van jullie. Het is de bedoeling van een gezin dat het een minimodel is, die dezelfde harmonie die op hogere niveaus tussen Alpha en Omega bestaat, tentoonspreidt en uitvergroot op planeet aarde. Elke hiërarchie kan natuurlijk alleen maar werken wanneer er harmonie is, de vrije stroom van licht tussen het mannelijke en vrouwelijke en dat geldt ook voor gezinnen. Gezinnen zijn niet in staat om dit minimodel van goddelijkheid uit te vergroten als er geen harmonie tussen de man en de vrouw bestaat, of tussen man en vrouw als echtgenoten. Natuurlijk begrijp je wel dat er geen harmonie tussen de ouders en de kinderen kan zijn als er geen harmonie tussen de vrouw en haar man is. Daarom zijn gezinnen enigszins de sleutel voor elke student in de Gouden Eeuw om te zien welke lessen er voor jou bij zijn en wat die sleutelgebieden zijn omdat je ziet dat jij geen harmonie hebt of dat je uit het evenwicht raakt.

Je kunt jouw partner niet de schuld geven
Veel van mijn studenten hebben een verfraaid beeld van partnerschappen. Zij denken dat hun partner ergens tekortschiet of niet de juiste is en zij denken dat zij, als ze maar een andere partner konden krijgen, of een andere vrouw of een andere man, dan in staat zijn die eigenschappen, zoals harmonie en evenwicht, in hun leven te belichamen. Maar dat is niet het geval. Christusschap en Boeddhaschap zijn heel individuele paden; er is niemand op aarde die je de schuld kunt geven dat jij niet in staat bent om jouw eigen hoogste potentieel te belichamen, door dat te wijten aan die persoon.

Het universum heeft een ingewikkelde en elegante manier van werken en het universum, en de kosmische spiegel, geeft jou in het leven precies die omstandigheden terug die het best voor jouw huidige groei zijn. Dus zou je kunnen zeggen, zoals wij al in leringen hebben gezegd, dat de partner en het gezin dat je nu op dit moment hebt, de juiste personen voor jou zijn. Het is een test en taak voor elk van mijn studenten om de goddelijkheid in hun huidige partner te zien. Slechts dan kunnen jullie beginnen een glimp op te vangen van hoe een gezin in de Gouden Eeuw leeft.

Maar je zou kunnen zeggen dat het heel moeilijk is, misschien wel onmogelijk, om goddelijkheid in anderen en goddelijke kwaliteiten in anderen te zien, wanneer je die niet eens in jezelf ziet. Begrijpen jullie waar ik heen wil met dit verhaal? Echt het gezin van de Gouden Eeuw belichamen, vereist dat je een bepaald niveau, een bepaalde mate, van Christusschap hebt gekregen. Je bent in staat om jezelf als de Vlam van God in actie te zien, als een Vlam van God die in jouw kleine invloedssfeer dezelfde harmonie tentoonspreidt die Alpha en Omega in de hogere sferen uitvergroten.

Harmonie is de sleutel tot gezinnen en partnerschappen in de Gouden Eeuw en je kunt aan jouw eigen leven zien dat die balans en harmonie bewaren een van de moeilijkste opdrachten is voor spirituele studenten. Wij hebben daar veel hulpmiddelen voor gegeven en ik, Kuan Yin, raad elk van mijn studenten sterk aan dat zij de leringen die in de ‘Song of Life’ worden gegeven zorgvuldig bestuderen, omdat dat een lering is die de harmonie vasthoudt. Als je een zorgvuldige student bent, in staat bent om je die lering eigen te maken, begin je een glimp van die harmonie op te vangen.

Harmonie in jezelf zoeken
Wanneer je aan jezelf blijft werken, komt er een moment waarop je het gevoel hebt dat niets op planeet aarde of in het materiële rijk jou uit die harmonie kan halen. Niets kan jou uit dat innerlijke evenwicht halen, omdat jij voelt dat je één bent met jouw IK BEN Aanwezigheid en één met God en één met al het leven. Het wordt zo gemakkelijk om op te merken dat jij, wat de omstandigheden van jouw partner en jouw gezin of jouw kinderen ook uitvergroten, in staat bent te zeggen: “Ik voel mij nog steeds in harmonie. Het is in de eerste plaats mijn keuze om in harmonie en evenwicht te blijven.”

Dit is de sleutel tot gezinnen in de Gouden Eeuw. Dit is de sleutel: dat een aantal van de studenten van de geascendeerde meesters in staat zijn dit evenwicht en deze harmonie in hun eigen gezin te belichamen. Je ziet dan dat dezelfde energie, de vibratie van harmonie en evenwicht, ook in de samenleving begint door te werken. Leden die in jouw gezin komen, komen in aanraking met dit evenwicht en die harmonie, zij stemmen zich af op deze vlam en zij zien dat zij, wanneer die persoon in zo’n harmonie is, ook in die gezegende omstandigheid willen verkeren en zij willen ook naar die situatie in hun eigen gezin streven. Dan word jij een soort voorbeeld voor anderen of een inspiratie voor anderen. Andere gezinnen en vrienden om je heen beginnen in te zien dat het zeker mogelijk is om je leven in totale harmonie te leiden binnen jouw gezin en met je kinderen.

Het vermogen om kinderen te krijgen
Er is nog een aspect dat ik nu wil benadrukken. Veel mensen worstelen tegenwoordig met het feit dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Velen willen wanhopig graag kinderen en dat lukt niet en velen die wel kinderen krijgen, hebben kinderen met ziekten. Een kind concipiëren is een heilig proces. De mensen op planeet aarde zijn gewend te denken dat een fysieke daad een kind concipieert, maar net als al het andere bestaan hier ook vier niveaus: de identiteit, mentaal en emotioneel, en daarna komt het fysieke niveau. Je ziet dat het concipiëren van een kind, een nieuwe levensstroom in je gezin brengen, niet alleen maar een fysieke daad is. In gezinnen in de Gouden Eeuw is het natuurlijk vereist dat wanneer een man en een vrouw een kind willen en besluiten een gezin te vormen, en besluiten om kinderen te krijgen, dit voor hen niet een zuiver fysieke daad moet zijn, maar dat het begint met het Volmaakte Concept vormen, in de eerste plaats in hun eigen leven en dan het Volmaakte Concept voor een kind.

De vader en moeder op het fysieke niveau zijn voor de nieuwe levensstromen, als de verlengstukken van God de Vader en God de Moeder. Dus is het belangrijk voor de levensstromen die een kind willen, dat er tussen hen totale harmonie en evenwicht bestaat. En zij moeten eenzijn met betrekking tot hun eigen leven en hoe zij hun eigen leven vormen, waaronder hoe zij een kind scheppen. Je ziet dat er tegenwoordig nieuwe levensstromen gaan incarneren en dit zijn de levensstromen die al een veel hoger niveau van Christusschap hebben, meer dan hun ouders misschien ooit krijgen. Die levensstromen kunnen echt niet incarneren wanneer de ouders nog worstelen met licht ontvangen van boven en dat in het materiële rijk te belichamen.

Wanneer de vader en de moeder niet in staat zijn een bepaalde mate van Christusschap te belichamen, dan heeft het misschien geen succes, hoe hard zij ook proberen een kind te concipiëren. De mensen gaan naar de dokter voor hulp en zij denken dat er een fysieke oorzaak is, maar in de meeste gevallen is het niet fysiek; de oorzaak is eigenlijk spiritueel. Daarom moeten mensen tegenwoordig goed opletten en zich snel op het pad naar Christusschap begeven en in staat zijn een bepaalde mate van Christusschap te belichamen voor zij zelfs maar een glimp van de hogere visie voor hun eigen kind kunnen opvangen.

Je moet het astrale niveau ontstijgen
In een eerdere dispensatie werd een lering gegeven over de astrale sfeer. Veel van jullie zijn je ervan bewust dat dit lagere emotionele rijk de astrale sfeer heet en dat deze sfeer de duisternis, demonen, en al die schepselen die mensen hebben gecreëerd en met hun onzuivere bedoelingen hebben gevoed en het meest met hun onzuivere emotionele gevoelens, belichaamt. De astrale sfeer bevat lagen duisternis en schaduwen die er wel zijn, ook al zie je ze niet.

Wanneer jij zelf een hoger niveau van Christusschap krijgt, en in staat bent je van die vibraties uit de astrale sfeer af te schermen, die vibraties niet op te nemen en niet de open deur zijn voor die vibraties, dan hebben die kinderen, de nieuwe levensstromen die naar planeet aarde afdalen, hun beide ouders om hen bescherming bieden omdat zij zo in harmonie zijn dat hun vibraties hoger zijn dan het lagere rijk van de astrale sfeer. Anders zullen de ouders zelf de opening voor de nieuwe levensstromen worden om door de lagere vibraties die op het astrale rijk bestaan, te worden aangetast.

Levensstromen die willen incarneren op planeet aarde kunnen pas incarneren wanneer hun ouders, beide ouders een veel hoger niveau hebben dan de lagere niveaus van het astrale rijk, zodat zij geen opening vormen voor een kind dat wil incarneren. Dit is de sleutel die de deur opent voor nieuwe levensstromen. De kinderen dragen de principes van de Gouden Eeuw met zich mee en hebben in hun hart als zo’n grote opening en contact met de geascendeerde meesters, dat zij geen boodschapper in de buitenwereld, of een bemiddelaar tussen hen en God, nodig hebben. Maar zij kunnen niet incarneren wanneer hun ouders niet in harmonie zijn en niet een bepaalde mate van Christusschap belichamen waardoor zij bij deze ouders kunnen incarneren.

Dus is dit iets om over na te denken. Iets wat ieder van jullie, wanneer je naar je hart gaat en hier meer leringen over wilt, ik, Kuan Yin, zeer open sta om met jullie te werken op innerlijk niveau en je meer inzicht te geven hoe deze lering op jouw leven van toepassing is.

Het gezin is net een prajnaboot
Begrijpen jullie ook dat de kinderen die nu op planeet aarde incarneren, de bescherming van hun ouders nodig hebben? Het is nodig voor hen dat hun ouders niet alleen in harmonie en vrede zijn, maar zij hebben constant bescherming en oproepen nodig, zodat zij niet openstaan voor elke vorm van energie die hun onschuldige sfeer zou kunnen aantasten en in hun krachtveld komen als het nog kleine kinderen zijn. Kinderen staan heel erg open, heel erg open, en zij nemen energie uit hun hele omgeving op. Daarom moeten de ouders zich er constant van bewust zijn en oproepen doen om hen te beschermen en de harmonie te bewaren en de Liefdesvlam zo in evenwicht te houden dat geen enkel schepsel of demon uit het lagere astrale rijk of de emotionele rijken door het krachtveld van hun kind heen kan komen of het krachtveld van hun gezin binnengaan.

Het is de bedoeling dat het gezin een klein model van mijn prajnaboot, de boot van wijsheid, is; de boot die weet hoe je het Christusschap op de materiële wereld belichaamt. Die boot kan alle bemanningsleden aan boord houden en door deze zee van Samsara varen, onaangetast door de vibraties van de zee van Samsara. De zee van Samsara zal er dus nog wel een poosje zijn, tot de bewoners van planeet aarde in staat zijn zoveel licht in hun omgeving op te roepen en te zuiveren dat zelfs de zee van Samsara niet zo woest en onrustig meer is als daarvoor.

Mijn geliefden, kijk naar jullie eigen gezin en denk erover hoe je deze prajnaboot in jullie gezinsomgeving kunt belichamen en scheppen, die je helpt om de hele bemanning over de woeste zee te voeren, en elk van jullie gezinsleden een referentiekader geven van de Goddelijke Liefde, de liefde die alle lagere vibraties doordringt, de liefde en harmonie die niet uit dit rijk komen, die van buiten het materiële rijk komt en de goddelijkheid in jullie gezin belichamen.

Kinderen die opgroeien in deze gezinsomgeving hebben niet veel intelligente boeken of intellectuele leringen nodig, zij hebben in de eerste plaats behoefte aan een uitvergroot gevoel van harmonie. Zij hebben het referentiekader van de Liefdesvlam nodig dat hun ouders en andere familieleden in staat zijn te belichamen. Dat is hun lering en dat is de taal die de ouders kunnen gebruiken wanneer zij met die kinderen praten en hen onderrichten.

De kinderen reageren in de allereerste plaats op de taal van het hart en niet zozeer op intellectuele kennis, maar de taal van het hart die de ouders in staat zijn tot hen spreken. Ik begon met te zeggen dat Kazachstan een land is dat haar buren eert en zegt de de buren van God komen, en dit toont jullie dat een land dat deze vorm van wijsheid al in hun massabewustzijn heeft, in staat is om licht voor hun buren op te roepen en te visualiseren dat hun prajnaboot niet alleen maar hun eigen gezin is, maar het hele land.

Met die wijsheid zijn die levensstromen in staat om ook genoeg licht op te roepen voor hun buren, zodat het lichaam van God zijn gang kan gaan. Wanneer je de vaardigheid hebt om het licht, de Liefdesvlam, en de wijsheid van Kuan Yin in jullie mee te dragen, zijn jullie zeker in staat om het licht voor jullie buren op te roepen. Jullie zijn zeker in staat om jullie buren te inspireren en jullie zijn zeker in staat om met mij, Kuan Yin, , met de Moeder van het oosten, de Moeder die de godin van Genade en Vergevingsgezindheid, is de Moeder die de wijsheid heeft om die goddelijke eigenschappen te belichamen, te werken.

Dit is mijn verhandeling en tijdens deze verhandeling heb ik mijn licht onder jullie laten zijn. Mijn licht is naar jullie hart gezonden en je kunt de vibratie voelen die IK BEN. Jullie kunnen die vibratie die IK BEN in jullie invloedssfeer, jullie gezin, jullie vrienden of je staat, voelen en belichamen. Zodoende is mijn uitgave klaar en ik dank jullie voor je aandacht en dat jullie mijn kelk in de materie zijn.