Een dieper inzicht in de zonde die je tegen de Heilige Geest begaat

ONDERWERPEN: de zonde om God te beperken – God in een beeld met een vorm vangen, beperkt God – de Heilige Geest breekt vormen af die jou beperken – jij bent medeschepper – jij bent meer dan de vormen die jij schept, en God ook – jezelf inperken is God inperken – je groeit door te experimenteren – zonde is ‘je doel voorbijschieten’ – afgodsbeeld is gevangenis waar je niet uit kunt ontsnappen – je wordt erdoor belast tot jij je niet meer kunt bewegen – de meeste christelijke kerken begaan een zonde tegen de Heilige Geest

Vraag van Kim: Jezus, Ik weet dat je hier al iets over gezegd hebt in een ander antwoord, maar ik wilde graag weten wat de diepere betekenis van het concept zonde tegen de Heilige Geest is, zoals in Matteüs 12 staat:

31 Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven.
32 En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De eenvoudigste verklaring van het concept zonde tegen de Heilige Geest is zeggen dat het de zonde is dat je God inperkt.

Het is geen toeval dat het eerste gebod van de Tien Geboden is geen andere goden voor God te hebben en dat het tweede gebod is geen gesneden beeld te hebben. Wat deze twee geboden in principe zeggen, is dat je geen valse God moet aanbidden en dat elk beeld van God op deze wereld een afgod is. Vanzelfsprekend aanbid je een afgod als je een valse God aanbidt.

De diepere betekenis van deze geboden is dat God boven alle vormen staat en daarom geen enkel beeld in de wereld van vorm een accurate voorstelling van God kan geven. Als je een beeld aanbidt, hoe mooi dat ook is, aanbid je niet de echte God die boven alle vormen staat. Als je God in een bepaald beeld probeert te vangen, beperk je God.

De belangrijkste functie van de Heilige Geest is ervoor te zorgen dat Gods schepping altijd groeit en dat geen enkele vorm ooit permanent wordt. In de mythologie van de Hindoes correspondeert de Heilige Geest met de God Shiva, die de vernietiger wordt genoemd. In werkelijkheid betekent dit dat de Heilige Geest/Shiva de vernietiger van vorm en structuur is die God inperkt en levensstromen verhindert te groeien.

Zoals ik op deze hele website uitleg, werd je levensstroom ontworpen om medeschepper met God te zijn. Zodoende bezit je de bekwaamheid om vormen te creëren. Hoewel alles wat je schept met Gods energie wordt geschapen, kan God nooit beperkt worden tot zijn schepping en jij als medeschepper kan nooit tot je schepping beperkt worden. God is altijd meer dan de hele wereld van vorm die zijn schepping is en jij bent altijd meer dan jouw schepping.

Vanwege de vrije wil is het mogelijk dat een levensstroom zijn identiteitsgevoel als spiritueel wezen, als medeschepper met God, verliest. Hij kan tot een lagere bewustzijnsstaat vervallen waarin hij zich gaat vereenzelvigen óf met de wereld van vorm, óf met zijn eigen schepping. Daardoor gebruik jij je vrije wil om God te beperken en jezelf in te perken. Omdat je een individualisatie van God bent, is jezelf inperken, God inperken.

Wanneer de Heilige Geest bij jou komt en je aanmoedigt om verder te gaan dan wat jij geschapen hebt of verder dan je huidige plaats in de wereld van vorm, kun jij je vrije wil gebruiken om de Heilige Geest weerstand te bieden. Omdat alle spirituele wezens buigen voor de vrije wil van mensen, zal de Heilige Geest jouw keus respecteren. Maar door de Heilige Geest af te wijzen, bega je een zonde tegen die Geest door te weigeren om de Geest te laten waaien waar hij wil.

Kim: Is het echt waar dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven wordt, noch hier op aarde, noch in de hemel? Het klinkt tegengesteld aan wat je zegt over dat alles wat gedaan wordt met Gods energie gezuiverd kan worden, waarvan ik aanneem dat het betekent dat het vergeven kan worden?

Jezus: Je hebt er gelijk in dat alles wat met Gods energie gedaan wordt, ongedaan kan worden gemaakt. Als je eenmaal de consequenties van een zonde ongedaan hebt gemaakt, wordt die zonde vergeven, wat betekent dat die uit het bewustzijn van God wordt gewist. Dit houdt verband met de quote:

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (Jeremia 31:34)

Er bestaat hier echter een subtiel onderscheid. Stel je voor dat je op weg naar je werk op een weg rijdt en een andere auto raakt je bijna. Je wordt boos en je schreeuwt naar de andere bestuurder. Nadat je gekalmeerd bent, besef je dat je net wat van Gods energie vervormd hebt en daardoor een zonde hebt begaan. Je voelt diep berouw dat je deze fout gemaakt hebt, je vraagt God om vergeving en je gebruikt de Violette Vlam om de vervormde energie te verteren. Daardoor wordt je zonde jou vergeven en uitgewist. Terwijl je later van je werk naar huis terugrijdt, gebeurt hetzelfde en je wordt weer boos. Nadat je gekalmeerd bent, doe je weer hetzelfde ritueel en je vraagt om vergeving en dat de vervormde energie wordt gezuiverd. Jouw zonde wordt je opnieuw vergeven en uitgewist en dit kan een heel leven doorgaan waarin je dezelfde zonde vele keren begaat en ze wordt je elke keer vergeven en uitgewist. Jouw zonde wordt vergeven omdat je niet het beeld opbouwt dat jij een boos persoon bent. Je voelt je gewoon tijdelijk boos en daarna is het over.

De reden voor deze vergeving is dat toen God jou vrije wil gaf, hij besefte dat je onherroepelijk bepaalde fouten zou maken. Dit hoort gewoon bij het leven, omdat het leven een groeiproces is en jij leert van je experimenten met Gods energie. Sommige experimenten slagen en andere niet. De echte betekenis van zonde is ‘het doel voorbijschieten’. Vanzelfsprekend wil God niet dat je tegengehouden wordt door de mislukte experimenten. Hij wil dat jij verder gaat en daarom heeft hij een manier voor je gecreëerd om je te bevrijden van de consequenties, die zonde, jouw fouten.

Vanzelfsprekend zou God willen dat je leert van jouw fouten, zodat je die niet blijft herhalen. Maar zelfs als je dezelfde fouten blijft herhalen, vergeeft God jou die zonden nog steeds tot je er eindelijk genoeg van krijgt om dat spelletje te spelen.

De zonde tegen de Heilige Geest is van een ander gehalte. Zoals ik gezegd heb, is het de zonde om God te beperken en jezelf te beperken als individualisatie van God. Het probleem met dit soort zonde is dat als je eenmaal een afgod gecreëerd hebt en die als God begint te aanbidden, jij je in een kader hebt geplaatst waar je niet uit kan. Er is geen manier om daar uit te komen, omdat jij denkt dat God zo is, of dat dit is wie jij bent. Je hebt een absolute begrenzing gecreëerd waaruit geen ontsnapping mogelijk is tot jij jouw wereldbeeld verandert en jouw afgod transcendeert.

Het is één ding om in een gevangenis te zitten en te weten dat er iets buiten is, omdat je ernaar verlangt om vrij te zijn. Maar omdat je een gevangenis gecreëerd hebt en denkt dat je er niet uit kan, hoe je dan ooit uit die impasse komen?

Daarom kan de zonde tegen de Heilige Geest niet gewoon net als andere zonden vergeven worden. Als dat zo was, zou jij jezelf eeuwig in die gevangenis kunnen laten zitten. Daarom zal de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven worden zoals andere zonden. Het gevolg is dat je geleidelijk zwaarder belast wordt door de vervormde energie, tot je niet meer verder kunt. Hopelijk zul je naarmate je meer verlamd wordt door het gewicht van je zonde, eindelijk beginnen te denken dat er een betere manier om te leven moet zijn. Dit zal je geest dan openen voor de mogelijkheid dat jij je afgod misschien wel moet afbreken, uit je mentale kader stappen en een hoger inzicht krijgen in God en van jou als zoon of dochter van God.

Begrijp je mijn punt? God heeft jou als medeschepper geschapen en hij heeft jou vrije wil gegeven. Dus hij laat je alles scheppen wat je wilt. Maar de Wet van Vrije Wil zegt ook dat jij niet hetzelfde mag blijven; je moet doorgaan en groeien. Dit is een veiligheidsklep die ervoor zorgt dat als jij iets onvolmaakts creëert, je niet eeuwig gevangen blijft in die beperkte staat.

De functie van de Heilige Geest is juist jou te helpen met groei en meer te worden van wie jij in God bent. De zonde tegen de Heilige Geest is de zonde die voorkomt dat jij groeit door je gevangen te houden in een beperkt identiteitsgevoel. Je denkt dat er geen manier is om te groeien en over je huidige omstandigheden heen te groeien. Dus als God je die zonde zou vergeven, zou je gewoon in een staat van niet-groeien blijven. Daarom kan God jou die zonde niet vergeven tot je die zonde verzaakt en je afgoden afbreekt. God zal jou de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven tot je de bewustzijnsstaat transcendeert die ervoor zorgt dat je die zonde begaat.

Ik besef dat de Bijbel het laat lijken alsof die zonde nooit vergeven kan worden. Toch moet ik zeggen dat dit een inaccuraat verslag is van mijn oorspronkelijke woorden. Ik heb niet gezegd wat er in de Bijbel staat. Mijn oorspronkelijke woorden waren dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven wordt tot die getranscendeerd, verzaakt, en permanent achtergelaten is. Dit kan alleen door het Christusbewustzijn te manifesteren, waardoor jij jezelf als individualisatie van God accepteert.

Wanneer je echter de menselijke bewustzijnsstaat achterlaat, zal God je jouw zonden vergeven. Daardoor kun je de vervormde energie transmuteren en de zonden laten uitwissen.

Kim: In het licht van wat je gezegd hebt over het scheppen van een verkeerde God, neem ik aan dat een vals beeld van God, of zelfs een verkeerd beeld van jou als afgod in plaats van een voorbeeld dat je kunt volgen, de zonde tegen de Heilige Geest begaan, is. Klopt dat?

Jezus: Ja, dat is helemaal juist.

Kim: Dus wat je hier zegt, is dat de christelijke kerken die een afgodsbeeld van jou als de enige zoon van God hebben, de zonde tegen de Heilige Geest begaan?

Jezus: Helaas is dat ook juist. De meeste christelijke kerken, en daardoor de meeste leden van die kerken, begaan in feite de zonde tegen de Heilige Geest door een verkeerd beeld van Jezus Christus, zelfs een verkeerd beeld van God, te hebben. Dit is inderdaad één van de grootste tragedies die aan mijn missie verbonden is. Ik moet je eerlijk zeggen dat er momenten zijn dat ik deze tragedie overdenk en mijn hart zo zwaar voelt dat ik tot tranen toe bewogen wordt. Je ziet ook in Moeder Maria’s verhandeling dat deze zonde de belangrijkste reden is dat enkele van haar standbeelden overal ter wereld tranen vergieten.

Vanzelfsprekend ben ik een geascendeerd wezen en ik laat mezelf niet heel lang zwelgen in zulke gevoelens. Toch kan ik je zeggen dat er niets is wat mij meer vreugde zou schenken dan dat alle christenen deze ongelukkige afgoderij van mij overwinnen, zodat ze kunnen ophouden de zonde tegen de Heilige Geest te begaan, vergeven te worden voor die zonde en het bewustzijn dat de zonde van afgoderij veroorzaakt, achter zich laten.

Echt, iedereen die zijn of haar geest openstelt voor deze waarheid over mijn missie, zal de wind van de Heilige Geest door zich heen voelen gaan en hun illusies verteren en de zonden die uit die illusies ontstaan. Ze zullen de volmaakte liefde voelen die al hun angsten verteert en zich spiritueel herboren voelen, omdat ze spiritueel herboren worden.