Jezus, Lucifer en Sanat Kumara

ONDERWERPEN: Morgenster is een foute vertaling – Verwijst naar Koning Helal – geen verband tussen Lucifer en Jezus – ware spirituele leraar maakt de mensen bewust van het licht in hen – Jezus kwam dat doen – gevallen wezens hebben fout beeld op Jezus geworpen – Venus is de Morgenster – Jezus kwam het nieuws brengen dat het licht in iedereen is – Jezus kwam wel van Venus – Sanat Kumara kwam op een reddingsmissie – 144.000 levensstromen van Venus – Lucifer en Satan zijn verschillende wezens – Sanat Kumara kwam niet in opstand, maar daalde af om het evenwicht te bewaren – om Sanat Kumara te helpen moeten mensen het Christusschap manifesteren – Jezus heeft het oordeel over Lucifer gebracht

Vraag 1: Kun je deze passage aan mij uitleggen?
Openbaringen 22:16: “Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.”
Waarom noem jij jezelf ‘morgenster’? Ik heb begrepen dat Lucifer, die ook geïnterpreteerd wordt als Satan, de morgenster is die door planeet Venus wordt vertegenwoordigd. Niet mijn vraag, maar ik weet dat jij hem moet beantwoorden. Dank je.

Vraag 2: Ik ben erop gewezen dat de laatste woorden die Jezus in het Nieuwe Testament zegt, is: “Ik ben de morgenster.” Wordt het Nieuwe Testament geredigeerd? Ben je Lucifer. Leg het alsjeblieft uit.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een uitstekende vraag die de gevaren van het letterlijk interpreteren van de Bijbel onderstreept. Als jij je vastklampt aan een letterlijke interpretatie van de Bijbel, wordt het moeilijk om de quote uit Openbaring te verenigen met de volgende quote uit Jesaja:

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. (Jesaja 14:12)

Veel mensen raken in de war door de schijnbare overeenkomsten tussen deze twee quotes. De reden hiervoor is dat de meeste mensen nooit geprobeerd hebben de moeilijke taak te volbrengen om een spirituele tekst, zoals de Bijbel, van de ene taal in de andere te vertalen. Het is vaak heel moeilijk om een woord in de ene taal te vinden dat precies hetzelfde betekent in een andere taal. Dit wordt nog moeilijker wanneer je culturele verschillen en een scheiding in de tijd in aanmerking neemt.

In werkelijkheid verwijst de quote uit Jesaja naar een koning uit het oude Babylon, die Helal heette. Hij richtte zijn hof en zijn persoon met veel pracht en praal in en daarom werd er in het Hebreeuws naar hem verwezen met woorden die vertaald kunnen worden als de ‘morgenster’ of de ‘zoon van de morgen’. Ik zou echter de voorkeur geven aan de vertaling ‘de schitterende’.

Het is jammer dat toen het oude Hebreeuws in het Latijn werd vertaald, de vertaler, St. Jerome, de Hebreeuwse uitdrukking verwarde met de Latijnse uitdrukking voor Lucifer, wat in het Latijns lichtdrager betekent en ook de naam was voor planeet Venus. Dit is gewoon verkeerd vertaald en ik zou er misschien aan toe kunnen voegen dat het niet eens de enige foute vertaling in de Bijbel is.

Wanneer je dit als een foute vertaling herkent, besef je dat er in de hele Bijbel eigenlijk geen verwijzingen naar Lucifer zijn. De quote uit Jesaja is letterlijk de enige keer dat het woord Lucifer in de Bijbel wordt gebruikt. Je ziet dus dat er eigenlijk geen verband bestaat tussen mij en Lucifer, er bestaat ook geen Bijbels verband tussen Lucifer en planeet Venus.

Laat me van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat een paar geleerden correct hebben gewezen op het feit dat het gebruik van het woord ‘Lucifer’ het gevolg is van fout vertalen. Maar zij hebben dat gebruikt om te redeneren dat er nooit een wezen was dat Lucifer heette of dat hij helemaal een mythologische figuur was. Dit is onjuist. Zoals zowel ik als Moeder Maria beschrijven, was er zeker een wezen dat Lucifer heette (of liever zijn spirituele naam leek erg op het moderne woord ‘Lucifer’). Moeder Maria beschrijft tot in detail hoe Lucifer door God geschapen werd en waarom hij een groot spiritueel potentieel had. Wanneer God een wezen schept, geeft God dat wezen een naam die past bij zijn of haar spiritueel potentieel. Lucifer kreeg een naam die betekent: degene die de mogelijkheid heeft om licht te brengen, wat inhoudt dat Lucifer het potentieel had om degene te worden die menselijke wezens zou wekken voor het licht in zichzelf.

Lucifer heeft ervoor gekozen die rol niet te vervullen, gedeeltelijk omdat hij niet bereid was om mensen te dienen die hij beneden zijn stand achtte. Zoals wij hebben uitgelegd, had de eerste val plaats in een eerdere sfeer dan die waar het materiële universum is. Dus Lucifer viel in de vierde sfeer, maar omdat hij al spirituele verworvenheden had, voor hij viel, is hij in de volgende sferen afgedaald met het potentieel om als spirituele leider te dienen. Om dat te doen, moest hij zich omschakelen van in plaats van iemand te zijn die licht bracht naar dat hij de mensen probeerde bewust te maken van het feit dat het licht van God al in hen, in hun spirituele zelf, is.

Lucifer rebelleerde tegen zijn missie, dus hebben andere wezens die rol vervuld. Op aarde en in het Vissentijdperk werd ik het wezen dat werd uitgekozen om vertegenwoordiger van de Kosmische Christus te zijn en de mensen te wekken voor het licht binnenin. De gevallen wezens die aan de aarde gehecht waren, zijn erin geslaagd het beeld op mij te projecteren dat Lucifer voor zichzelf vergroot wilde uitbeelden. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen het afgodsbeeld gecreëerd hebben dat Jezus Christus de enige zoon van God was en daardoor de waarheid hebben genegeerd dat het licht van God in elk en iedere zoon en dochter van God zit.

In de quote uit Openbaring verwijs ik naar mezelf als de heldere morgenster. Hier zijn twee interpretaties voor mogelijk die allebei goed zijn. Ze verwijzen allebei naar planeet Venus, die vaak de Morgenster genoemd wordt, omdat die vlak voor de dageraad de helderste ster aan de hemel is. Je zou dan misschien kunnen zeggen dat planeet Venus een voorbode, een boodschapper van de komende dageraad is.

Planeet Venus brengt niet het licht van de nieuwe dag; de Zon brengt het licht. Op dezelfde manier kwam ik als vertegenwoordiger van de universele Christus een nieuw tijdperk aankondigen waarin de mensen het potentieel hebben om zich bewust te worden van het feit dat het licht van God in hun spirituele zelf zit. Ik kwam het pad van Christusschap vergroot uitbeelden en een voorbeeld stellen voor het potentieel dat alle mensen in het Aquariustijdperk hebben.

Ik kwam niet om het licht naar de aarde te brengen door mijn eigen wezen, omdat ik zelf niets kan doen. God levert het licht en God heeft een portie van zijn licht in iedere zoon en dochter ingebed. Die portie is het spirituele zelf. Dus kwam ik de boodschap brengen dat de mensheid op het punt stond een nieuw tijdperk in te gaan waarin zij het potentieel hebben om het licht van God door hen heen te laten schijnen en zodoende het licht van een gouden eeuw naar deze planeet te brengen.

De andere betekenis is dat mijn levensstroom van planeet Venus naar de aarde afgedaald is. Heel lang geleden waren de evoluties op planeet aarde tot zo’n laag niveau van spirituele verworvenheden afgedaald dat de kosmische raad die toezicht houdt op het lot van deze planeet, overwoog om de fysieke planeet letterlijk te vernietigen, omdat die ongeschikt werd geacht voor spirituele groei. En spiritueel wezen op Venus, die Sanat Kumara heette, bood vrijwillig aan om naar de aarde af te reizen en een fysieke aanwezigheid op deze planeet te manifesteren om het spirituele evenwicht voor planeet aarde te bewaren tot er een voldoende aantal mensen was opgeklommen, zodat ze zelf de spirituele balans konden bewaren. Er waren 144.000 zielen die aanboden om Sanat Kumara te volgen en daar was ik één van.

Hoewel Lucifer niet van Venus kwam, bestaat er een verband tussen hem en Venus. Voor Lucifer rebelleerde, was hij onderdeel van een grote groep spirituele wezens in een hoger rijk. Nadat Lucifer rebelleerde, volgde een aantal spirituele wezens hem naar het materiële universum. Eén van de wezens die hem gevolgd is, was Satan, en het is niet juist wanneer de mensen denken dat Lucifer en Satan één en dezelfde zijn. Het zijn twee verschillende wezens en Satan heeft nooit de rang of spirituele verworvenheid gehad die Lucifer had. Hij is hem gewoon gevolgd, net als vele anderen.

Veel van die wezens kwamen niet persoonlijk tegen God in opstand; ze zijn gewoon hun leider gevolgd en dachten dat hij het juiste deed. Sommige van hen zijn tegenwoordig op aarde geïncarneerd en helaas denken enkele van hen nog steeds dat Lucifer het juiste gedaan heeft. Die wezens zijn heel moeilijk te bereiken met de waarheid over Lucifer, omdat ze weigeren te geloven dat hij willens en wetens de fout heeft kunnen maken om tegen God te rebelleren. Daarom zijn ze met een aantal verklaringen aangekomen waardoor het lijkt alsof Lucifer eigenlijk geen fout heeft gemaakt.

Niet alle wezens die tot Lucifers groep behoorden, kwamen tegen God in opstand. Sommige van hen boden echter aan naar het materiële universum af te dalen in een poging om degenen die tegelijk met Lucifer gevallen zijn te helpen de weg naar God terug te vinden. Sanat Kumara was één van de wezens die naar het materiële rijk afgedaald is op zo’n reddingsmissie.

De reden dat planeet aarde naar zo’n lage staat is afgedaald, komt grotendeels door de corrumperende invloed van Lucifer en zijn groep gevallen wezens.
Omdat Sanat Kumara deel uitmaakte van dezelfde groep als Lucifer, bood hij aan om het spirituele evenwicht op de aarde te bewaren in een poging om de evoluties op aarde buiten de invloed van Lucifer te houden. Dit is een grote kosmische reddingsmissie die maar gedeeltelijk is geslaagd. Er bestaat wel het potentieel om helemaal te slagen, maar om dat te laten gebeuren, moet een groot aantal menselijke wezens beslissen het pad naar persoonlijk Christusschap na te streven.

Daarom moeten ze ophouden mij als afgod te bezien en in mijn voetsporen treden. Ze moeten mij en mijn leringen van het kruis van de afgoderij halen waar ik door Lucifer en zijn gevallen wezens geplaatst werd als één van hun laatste handelingen God bespottelijk te maken.

Dus wat ik nu zeg, is dat de afgodische doctrine dat Jezus Christus de enige zoon van God is, of dat ik God ben, een samenzwering van Lucifer is. Het is de poging van Lucifer om mijn ware missie en de bedoeling die God met deze planeet heeft, te vernietigen. Het is een poging om te verhinderen dat mensen de waarheid accepteren dat het licht van God binnenin hen zit. Ik kwam geen mensen met mijn licht redden. Ik ben als boodschapper van de komende dageraad gekomen, waarin het licht van vele zonen en dochters van God zal schijnen en de nieuwe dag naar deze planeet brengt.

Met betrekking tot de tweede vraag, laat me duidelijk zeggen dat ik niet Lucifer ben en dat ik niet tot de groep van Lucifer behoorde voor hij viel. Door mezelf te laten doden, heb ik echter wel het oordeel over Lucifer gebracht, wat tot zijn tweede dood heeft geleid. Hij was destijds niet geïncarneerd, maar beraamde mijn dood in het astrale rijk.