Jezus heeft opzettelijk vele leringen verhuld

ONDERWERPEN: tegenspraken komen vaak voort uit interpretaties die op angst worden gebaseerd – Petrus als de rots of als Satan – alleen de Christusgeest geeft de oplossing – meer dan één niveau van inzicht – veel openbaringen worden verhuld – met innerlijke visie zie je voorbij aan het fysieke – valse Christussen – geen zichtbare tekenen van de wederkomst – het einde van een cyclus – onderscheid tussen valse en ware Christus maken – duistere nacht van de ziel – de Strijd van Armageddon duurt voort – het eind der tijden betekent het eind van een cyclus

Vraag: In de Bijbel zeg je ons dat je terug zult keren in je Vaders heerlijkheid…. je zegt: “En dan zul je de Zoon des mensen op de wolken zien komen in al zijn kracht en heerlijkheid.” Maar op deze website zeg je dat de wederkomst zal zijn wanneer je weer komt door andere mensen. Is dat niet in tegenspraak? Dank je dat je naar mijn vragen luistert en ik bedank je vooral voor de liefde die je mij betoont. Ik houd ook van jou!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je voor het accepteren van mijn liefde die ik vrij aan iedereen geef, maar die de meeste mensen afwijzen om één van de ontelbare ‘redenen’ die door de geest van antiliefde, de geest van de antichrist, bedacht zijn.

Degenen die mijn liefde afwijzen, blijven in angst, want hoe kunnen ze ontsnappen zonder de volmaakte liefde van Christus te accepteren die alle angst uitbant – dat kan gewoon niet. Wanneer je bang bent, heb je de neiging een spirituele lering letterlijk te interpreteren en dan zul je veel tegenspraken zien tussen ‘jouw’ lering en andere leringen. Je zult dan redeneren dat die van jou de enige ware is en dat die onfeilbaar is, waardoor je de kiem voor religieuze conflicten legt.

Wat het meest verbazingwekkende is dat zoveel Christenen erop staan dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en dat men die letterlijk moet interpreteren (wat onmogelijk is want geen enkele interpretatie zou ooit letterlijk kunnen zijn), maar toch slagen ze er niet in om hun Bijbel zo zorgvuldig te lezen dat ze zien dat die veel schijnbare tegenspraken bevat. Denk eens na over de volgende passages uit hetzelfde hoofdstuk in Matteüs 16:

18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.”

Hoe zou ik ooit mijn kerk kunnen bouwen op dezelfde persoon die ik uitmaak voor werktuig van Satan? Als je blijft staan op een letterlijke benadering, moet je zeggen dat, of Petrus de Rots is, of dat hij de Satan is, want hij kan vanzelfsprekend niet allebei tegelijk zijn. Daarom moet je dit óf als een tegenspraak zien – waardoor je de onfeilbaarheid van de Bijbel afwijst – óf je moet zoeken naar een hoger inzicht. Maar de manier om zo’n inzicht te krijgen is door boven de letterlijke ‘interpretatie’ te gaan staan.

Wanneer je in angst vastzit, kun je niet die schijnbare tegenstellingen oplossen – daarom negeren de meeste christenen ze – maar wanneer jij naar de liefde gaat, ben je altijd bereid om naar een hoger inzicht op zoek te gaan. Je erkent dat een spirituele lering op meer dan één niveau geïnterpreteerd kan – en zou moeten – worden, zoals duidelijk in de Bijbel wordt uitgelegd:

34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. (Marcus 4:34).

Dit bewijst duidelijk dat ik de massa een eenvoudiger lering gaf die in parabels wordt uitgedrukt. Maar ik gaf mijn discipelen een hoger inzicht van wat ik met de parabels had geïllustreerd. Als je genoeg liefde bezit om dit te accepteren, sta je open voor het feit dat er veel beweringen in de Bijbel staan die niet (volledig) begrepen kunnen worden met een letterlijk benadering. Ik versluierde opzettelijk mijn meest diepgaande openbaringen om ze te verbergen voor degenen die nog ondergedompeld waren in het bewustzijn van de antichrist en dus elke ware lering zouden misbruiken (door die te gebruiken om hun ego op te pompen) als ze die konden begrijpen. Sindsdien heeft God de geascendeerde meesters toegestaan om de mensheid een diepgaander en directere spirituele lering te geven dan de wet 2000 jaar geleden toestond.

Eén voorbeeld hiervan is dat wanneer ik – waaronder in het boek Openbaringen – spreek over tekenen in de lucht, het niet letterlijk bedoeld is als fysieke tekenen in de lucht. De termen ‘lucht’, ‘wolken’ of ‘hemel’ zijn symbolen voor één van de hogere rijken die boven het materiële frequentiespectrum liggen, zoals ik elders uitleg. De ‘hemel’ staat ook symbool voor een bewustzijnsstaat, namelijk het Christusbewustzijn dat je in staat stelt om af te stemmen op/te ervaren/ waar te nemen wat er zich in de hogere rijken afspeelt. Daarom heb ik gezegd:

en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:21)

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. (Matteüs 6:22)

De betekenis is dat wanneer je de ongedeelde, niet dualistische visie van Christus bereikt, je kunt voelen wat er in de hogere rijken gebeurt. Daardoor kun je vele van de ‘tekenen’ die in de Bijbel genoemd worden, niet met het blote oog zien. Ze kunnen enkel met je innerlijke gezichtsvermogen gezien worden. Wanneer je dit begrijpt, zie je geen tegenspraak in je quote hierboven. Kijk eens naar de hele passage uit Matteüs 24:

23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.
24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.
26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet.
27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.
28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

De betekenis van het eerste deel is dat je niet naar Christus buiten je moet zoeken, je vindt de Levende Christus alleen in het koninkrijk dat binnenin jou is. Er zullen valse christussen zijn die wonderen in de buitenwereld verrichten, die je proberen te bedriegen om hen te volgen in plaats van de innerlijke Christus. De echte verschijning van Christus zal als de bliksem zijn die maar een fractie van een seconde verschijnt en gemakkelijk over het hoofd gezien wordt door degenen die naar de grond kijken (op zoek naar zichtbare tekenen). Opnieuw, de komst van de zoon des mensen zal in de hemelen zijn, als symbool voor de hogere rijken. Zodoende kun je niet de echte komst bepalen door zichtbare tekenen te gebruiken.

De beproeving zit in het verhogen van het bewustzijn van de mensen aan het eind van een spirituele cyclus (zoals op dit moment gebeurt). Bij zo’n acceleratie zal het in toenemende mate moeilijk worden om te blijven slapen of onverschillig te blijven. Ze zullen gedwongen worden te kiezen tussen de zichtbare tekenen van de antichrist en de innerlijke tekenen van Christus. Degenen die bereid zijn naar binnen te gaan en contact te maken met hun Christuszelf en de geascendeerde meesters zullen veel hulp krijgen in dit stadium. Toch komt er een moment waarop de kans om die keus uit te stellen ten einde moet lopen en alle hulp uit de buitenwereld wordt teruggetrokken (de zon, de maan en sterren – als symbolen voor de spirituele leraren van mensen – trekken zich terug) en de mensen moeten uit eigen beweging kiezen.

Slechts degenen die de hulp die door Boven gegeven wordt, hebben geïnternaliseerd en gebruikt hebben om contact te maken met hun Christuszelf (hun talenten hebben vermenigvuldigd) zijn in staat om verstandig te kiezen tussen de uiterlijke tekenen van de valse Christus en de ware, innerlijke tekenen van de Levende Christus. Zodoende zullen degenen die de Bijbel letterlijk interpreteren en zoeken naar feitelijke, fysieke tekenen, in de hemelen waarschijnlijk bedrogen worden door de valse Christussen.

Wanneer mensen blootgesteld worden aan deze ‘duistere nacht van de ziel’ zullen degenen die geen innerlijk gezichtsvermogen hebben (de stammen van het aardebewustzijn) rouwen, terwijl degenen met innerlijk gezichtsvermogen de Zoon des Mensen zien verschijnen in de hogere rijken zowel in de vorm van hun eigen Christuszelf, als mij en andere geascendeerde wezens in ons geascendeerde ‘lichaam’. Ze zullen ook de engelen ‘zien’ en bijeenkomen in bewustzijn met hun broeders en zusters uit alle vier rijken van het materiële universum.

Om dit echter goed te begrijpen, moet je eraan toevoegen dat dit een proces is dat steeds weer terugkomt. Daardoor zijn veel van de gebeurtenissen waar de Bijbel over spreekt niet eenmalig. Bijvoorbeeld de Slag om Armageddon is al eonen aan de gang. Er zijn bepaalde keerpunten waarop ze een nieuwe fase ingaat, zoals momenteel gebeurt, maar ze eindigt pas als het materiële universum in vibratie stijgt, zodat er geen duisternis meer over is. Daardoor is het ‘einde der dagen’, het ‘einde van de wereld’ of het ‘einde der tijden’ waar veel christenen over spreken, niet het feitelijke einde van het bestaan, maar het einde van bepaalde spirituele cycli.

Er zit niets constructiefs in mensen die met de angst leven dat aan de wereld plotseling een eind komt en er niet meer zal zijn. Toch is het constructief dat mensen – zonder angst – begrijpen dat een spirituele cyclus een kans betekent die niet eeuwig blijft bestaan. Gebruik je kansen dus goed – door het innerlijke gezichtsvermogen te zoeken in plaats van vast te komen zitten in letterlijke interpretaties.