Christusonderscheid staat boven de letterlijke uitleg

ONDERWERPEN: de meeste kerken onderrichten de brede weg naar verlossing – Ga weg van mij, Satan! – God past zich niet aan bij door mensen gemaakte interpretaties – niets staat van te voren vast – het uiterlijke en innerlijke pad – De Bergrede geeft de verschillen aan – erken jouw Christuspotentieel

Vraag: Ik heb een vraag over het bereiken van het Christusbewustzijn. Onderwijst Jezus niet op een bepaalde manier in het Evangelie van Matteüs dat de meesten van de mensheid in het verleden, heden en toekomst, al voorgoed vervloekt zijn?

Ik stel deze vraag, omdat Jezus niet alleen noemt dat maar weinigen de weg naar het Christusbewustzijn kunnen vinden, maar hij zegt ook in Matteüs dat het brede pad door vele, vele mensen wordt gevonden.

PS De meeste mensen in het gebied waar ik woon, geloven in het religieus traditionalisme en bovendien zouden de meesten van hen niet in reïncarnatie geloven, zelfs als God het hen in eigen persoon kwam vertellen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels op 6 augustus 2010:

Ik adviseer de mensen aandacht schenken aan de uitdrukking: “Onderwijst Jezus niet op een bepaalde manier…” Het is de houding achter “op een bepaalde manier” die de reden is waarom het christendom zo ver afgegleden is van mijn ware leringen door in principe het tegenovergestelde te onderrichten van wat ik onderwees. In werkelijkheid onderrichten de meeste christelijke kerken – en specifiek die die diplomatiek beschreven worden als ‘religieus traditionalisme’ – de brede weg naar verlossing. Toch zijn ze er zo van overtuigd dat ze de smalle weg onderrichten dat ze mij zelfs als ik in levenden lijve aan hen verscheen, zouden afwijzen.

De waarheid is dat wanneer ze naar me toe komen met hun letterlijke interpretaties – die voortkomen uit juist dat bewustzijn dat de Slang gebruikt heeft om Eva om de tuin te leiden met de uitdrukking ‘gij zult zeker niet sterven’ – mijn reactie hetzelfde zou zijn als die ik aan Petrus gaf: “Maak dat je wegkomt Satan, want je beledigt me, je houdt niet van de dingen die van God komen, maar wat van de mensen komt.”

Vanzelfsprekend zouden de meeste leden van die kerken zo beledigd zijn door mijn reactie dat ze me zouden afwijzen en zelfs zeggen dat ik de duivel ben. Want de echte Jezus zou het zeker eens zijn met hun ‘interpretatie’ van de Bijbel. (Tussen haakjes, die denkwijze heeft niet heel erg goed gewerkt voor de Schriftgeleerden en de farizeeërs die 2000 jaar geleden mijn tegenstanders waren. Daarom zijn de meesten van hen tegenwoordig gereïncarneerd als leiders van christelijke kerken. En nog steeds wijzen ze de Levende Christus af.)

De denkwijze achter het religieus fundamentalisme en de letterlijke uitleg is precies de gevallen denkwijze die tracht een door mensen gemaakte ‘interpretatie’ aan de Geest op te leggen, terwijl ze er vast van overtuigd zijn dat de interpretatie waar is en de Geest zich daarom moet aanpassen. Ik heb er onlangs nog commentaar op gegeven in het antwoord op een andere vraag. De ware manier om de Bijbel te ‘interpreteren’, is door je gedachten te bevrijden van alle bevooroordeelde voorwaarden en vervolgens de Heilige Geest, de Pleitbezorger, te vragen om je een hogere visie en begrip te geven.

Let op dat ik hier niet de persoon die deze vraag stelt, eruit pik. Mijn punt is dat iedereen die opgegroeid is in een omgeving van ‘religieus traditionalisme’ of de meeste andere christelijke kerken, er goed aan zouden doen te beseffen dat je niet in zo’n omgeving kunt opgroeien zonder – op subtiele manieren – beïnvloed te worden door het zwart-wit denken en de epische denkwijze. Dus is het verstandig om een vastberaden poging te doen om die denkwijze te ontstijgen en dan met een frisse blik naar mijn leringen te kijken.

Zeker, er zijn leringen in de evangeliën die ‘op een bepaalde manier’ geïnterpreteerd kunnen worden, maar ik waarschuw je om geen absolutistische interpretatie aan een spirituele lering te geven. Hier zijn een aantal quotes uit Matteüs 7:

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Ik weet dat dit onheilspellend kan klinken, maar ik raad je aan om nooit een deterministische interpretatie aan mijn woorden te geven. Omdat alles onderworpen is aan de vrije wil, wordt niets van te voren besloten of is voorbestemd. Predestinatie is een product van de epische denkwijze. Als ik er echt van overtuigd was dat de meeste mensen al permanent vervloekt waren, waarom zou ik dan naar de aarde zijn gekomen?

Wat ik zei, was dat de meeste mensen vastzaten in het ‘bewustzijn van de dood’ waarin ze het koninkrijk niet binnen kunnen gaan. En zolang ze in dat denkkader blijven, worden zij niet gered. Maar ik zei ook dat ik gekomen was om de mensen te helpen deze denkwijze te transcenderen en het ‘Levensbewustzijn’ in te gaan, wat de verlossing trouwens is:

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

De diepere werkelijkheid is dat ik herhaaldelijk probeerde mensen het verschil te tonen tussen het uiterlijke pad en het innerlijke pad. Het uiterlijke pad wordt bepaald door de gevallen denkwijze en wordt gebaseerd op de illusie dat je het dualiteitsbewustzijn kunt gebruiken om voorwaarden te bepalen en als je aan die voorwaarden voldoet, moet God je gewoon het koninkrijk laten ingaan. Het innerlijke pad is het proces waardoor jij je geest bevrijd van alle dualistische interpretaties, zodat je het kinderlijke denken kunt ingaan waarin je de waarheid over God weet die alle door mensen gemaakte mentale beelden te boven gaat.

De Bergrede kan gezien worden als een verhandeling die het verschil tussen het innerlijke en het uiterlijke pad uiteenzet, toch zul je datzelfde thema overal in de Bijbel terugvinden, het vruchtbaarst in het Evangelie van Johannes en natuurlijk in het Evangelie van Thomas. Dus bestudeer onze leringen over het innerlijke pad en kijk dan met een frisse blik naar de Bijbel. Je zult ontdekken dat ik toen veel dingen gezegd heb die tegenwoordig duidelijker kunnen worden geïnterpreteerd.

Let er eveneens op dat ik 2000 jaar geleden bepaalde uitspraken heb gedaan die naar de bewustzijnsstaat van de mensen destijds verwezen. Toen ik op aarde was, zou het aantal mensen – op de hele planeet – dat een realistische mogelijkheid had om het Christusbewustzijn te bereiken een paar dozijn zijn geweest. Tegenwoordig zijn er tienduizend mensen met het potentieel om Christusschap te manifesteren en miljoenen met het potentieel om een bepaalde mate van Christusschap te bereiken.

Deze verandering is gedeeltelijk door mijn missie tot stand gekomen en mensen die in feite acht slaan op mijn woorden en ze internaliseren – hoewel veel van degenen die Christusschap kunnen manifesteren, gevangenzitten in ‘het religieus traditionalisme’ of een andere versie van het ‘gesloten systeem’ het christendom dat voorkomt dat zij hun potentieel erkennen en dus tot uitdrukking brengen. Het zou mijn grootste vreugde zijn deze verandering in de nabije toekomst te zien.