Was het gemakkelijk voor Jezus om zijn missie te volbrengen?

ONDERWERPEN: 2000 jaar lang hebben mensen van Jezus een afgod gemaakt – dit heeft hem als voorbeeld dat je kunt opvolgen, vernietigd – Jezus had bepaalde taken – Jezus had niet de volledige herinnering aan zijn missie – Jezus moest door hetzelfde heen als wij – jij moet je missie zelf ontdekken – begin te lopen zonder dat je weet waar je uitkomt – Jezus had niet gekruisigd hoeven worden – Jezus in Gethsémané – de energie was 2000 jaar geleden veel zwaarder – velen kunnen tegenwoordig Christusschap manifesteren

Vraag: Lieve Jezus, het is duidelijk dat je al vanaf heel jong op je Palestijnse missie wist dat je de zaken van je Vader moest afhandelen. Toen je 12 was en Maria en Jozef jou in de Tempel vonden (Lucas 2:49) heb jij hen dat verteld.

Hoe oud was je toen het jou duidelijk werd dat het jouw zaak was? En nog belangrijker, hoe wist je dat dan? Daarna later, toen je 30 was in de Tempel en je de passage uit Jesaja las die sprak over jouw komst en jij die profetie opeiste (Lucas 4:18 – 21), opnieuw hoe wist je dat Jesaja het over jou had? Wanneer en hoe werd het jou duidelijk in je dagelijkse bewustzijn dat jij degene was over wie geprofeteerd werd?
Ik vraag mij dit al een tijdje af. En ik voelde me geroepen om te schrijven toen ik jouw antwoorden las op andere vragen waarin je zei dat het Pad destijds veel moeilijker was. Ik worstel nu al met mijn richting, het moet in die tijd nog veel erger geweest zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik op de hele website probeer uit te leggen, is een van de belangrijkste problemen voor een spirituele leraar dat mensen geneigd zijn van alle leraren een afgod te maken. Christenen maken al 2000 jaar een afgod van de persoon Jezus Christus. Ze hebben van mij iets gemaakt dat zo ver boven hen stond dat ze mijn voorbeeld effectief hebben vernietigd. Zoals de Joden godslastering riepen, toen ik mij de zoon van God noemde, staan nu veel christenen klaar om godslastering te roepen bij de gedachte alleen al dat iemand in mijn voetsporen zou kunnen treden.

Zoals ik ook op deze website uitleg, is de ware bedoeling van mijn missie een spiritueel pad te tonen dat iedereen kan volgen. De essentie van dit pad is dat een mens kan beginnen met een lagere bewustzijnsstaat en systematisch zijn of haar bewustzijn verhogen tot de persoon het Christusbewustzijn bereikt en gehoor geeft aan de aansporing van Paulus: “Laat die geest ook in u zijn die ook in Christus Jezus was.”

Toen ik 2000 jaar geleden naar de aarde kwam, was ik een volwassen levensstroom die de mogelijkheid had om van mijn leven mijn laatste incarnatie te maken. Met andere woorden, ik had het potentieel om voor mijn ascensie in dat leven in aanmerking te komen. Ik werd ook benoemd om als spirituele leraar te handelen en de volgende dispensatie van 2000 jaar van het Vissentijdperk te inaugureren. Ik had ook bepaalde andere spirituele opdrachten, waar één van was dat ik het oordeel over bepaalde duistere levensstromen moest gaan brengen.

Dus wat ik nu zeg, is dat ik in zekere zin op een hoger niveau van het spirituele pad was dan veel levensstromen die tegenwoordig op aarde geïncarneerd zijn. Met andere woorden, niet iedereen kan doen wat ik destijds gedaan heb. En het spreekt voor zich dat niet ieder mens dezelfde spirituele opdrachten had als ik had gekregen. Dus zou je in zekere zin kunnen zeggen dat toen ik incarneerde, ik dat niet deed met de volledige herinnering en erkenning van wie ik was en wat ik hier moest doen.

Hoe volwassen een levensstroom ook is, de levensstroom verliest de herinnering aan zijn identiteit en zijn doel zodra die het fysieke lichaam ingaat. Dit proces van vergeten is momenteel, vanwege de dichtheid van het materiële universum een onvermijdelijk onderdeel van incarneren. Dus de eerste uitdaging voor elke levensstroom is die herinnering aan die spirituele identiteit en die doelen ophalen. Zoals ik gezegd heb. Dit was voor mij niet anders. Ik was vergeten wie ik was en waarom ik gekomen was.

Hoe volwassener een levensstroom is, hoe gemakkelijker het voor een levensstroom vanzelfsprekend is om die herinnering terug te halen. Niettemin moest ik toch door een lang proces heen voor ik die herinnering terugkreeg van wie ik was en waarom ik gekomen was.

Als kind had ik sterk het gevoel dat ik hier was met een bedoeling. Dit verschilt niet van de vele andere tot spiritualiteit geneigde mensen die tegenwoordig op de wereld zijn. Miljoenen mensen zijn geboren met het gevoel dat ze een doel hebben, een gevoel dat ze hier zijn om iets te doen en een nieuwe en betere tijd te brengen.

Ik had dit gevoel als kind, maar ik had niet een duidelijke visie van wat dat inhield. Ik wist dat een deel van mijn missie te maken had met religie en spiritualiteit, dus ik deed mijn best om spirituele leringen te bestuderen wanneer en waar maar mogelijk was. Dit heeft mij ook op een pelgrimstocht gebracht naar het verre oosten waar ik diverse oosterse religies heb bestudeerd.

Je ziet, hoewel ik een volwassen levensstroom was, was er geen garantie dat mijn missie een succes zou worden. Het hing allemaal af van de keuzes die ik zou maken vanuit mijn staat van vergetelheid en ik had ook de optie om te falen. Dus zat ik in ongeveer dezelfde situatie als miljoenen spirituele zoekers tegenwoordig. Ze hebben het gevoel dat er een bedoeling is, maar ze weten niet precies wat die bedoeling is.

Wat er in mijn leven gebeurd is, was niet anders dan wat er momenteel gebeurt in het leven van miljoenen mensen. Dit is een algemene initiatie waar iedereen die geïncarneerd is, doorheen moet. De test is dat je ontdekt wie je bent en waarom je hier bent en je moet dit grotendeels in je innerlijk doen. Eén belangrijke reden hiervoor is dat jij, wanneer je dit zelf ontdekt, jouw kennis geïnternaliseerd wordt en je daardoor met veel grotere vastberadenheid kunt handelen.

Dit proces van zelfontdekking is de essentie van het spirituele pad. En de essentie van zelfontdekking is dat je bereid bent, één stap tegelijk te doen zonder een duidelijke visie te hebben van waar jij naar toe gaat. Bijvoorbeeld: het zal je wel opgevallen zijn dat God tegen Abraham heeft gezegd dat hij uit zijn vaderland moest vertrekken. Abraham pakte alles in en begon te lopen zonder duidelijk te weten waar hij heen ging. Door bereid te zijn om te verhuizen zonder visie of garantie over het eindresultaat, toonde Abraham duidelijk zijn vertrouwen in God. Hij was bereid God te vertrouwen en één stap tegelijk te doen zonder te weten waar hij terecht zou komen en waar alles op uit zou draaien.

Dit is een uiterst belangrijk principe voor alle spirituele zoekers. Er zijn veel mensen op aarde die buitengewoon gehecht zijn aan het idee van een automatische of gegarandeerde verlossing. Ze beschouwen zichzelf als zeer spirituele of religieuze mensen en ze beweren vaak dat ze bereid zijn om aan Gods doelen te werken. Maar voor ze maar één stap gedaan hebben, willen ze duidelijke weten waar ze heen gaan en ze willen de garantie van God dat alles helemaal goed komt.

Omdat alles van je vrije wil afhangt, kan God de uitkomst van je pad niet garanderen. Op dezelfde manier kan God jou niet een duidelijke visie van het eindresultaat geven, omdat het niet iets is wat in steen is uitgehakt. Voor de meeste mensen zijn er diverse manieren om hun spirituele missie uit te voeren en de precieze gebeurtenissen op hun pad hangt af van keuzes die zij onderweg maken. Dit gold ook voor mijn missie, hoewel mijn missie zo specifiek was dat er bepaalde elementen in zaten die geen alternatieve keuzes toestonden.

Dus ik wil dat alle spirituele zoekers van deze verhandeling leren dat je bereid moet zijn één stap per keer te doen, zelfs al weet je niet waar je heen gaat en jij geen garantie hebt wat de uitkomst zou kunnen zijn. Bovendien moet je bereid zijn om zonder aanwijzingen of garanties in de buitenwereld te wandelen, maar afgaan op je intuïtieve gevoel van wat je volgende stap moet zijn.

Je vroeg mij hoe ik wist wat mijn missie was en het antwoord is door intuïtieve inzichten en spirituele visioenen. Dit is dezelfde manier waarop iedere zoeker zijn of haar pad moet kennen.

De eerste drie decennia van mijn leven, deed ik in principe één stap tegelijk zonder dat ik een duidelijke visie had van wie ik was of wat mijn missie was. Ik wist bepaalde algemene dingen, maar weinig details. Daarom kan ik je ervan verzekeren dat ik met mijn persoonlijke richting worstelde net zoals veel spirituele zoekers tegenwoordig. Ik weet dat dit veel orthodoxe christenen die hun afgoderij van mij dat ik op één of andere manier volmaakt ben, niet kunnen loslaten, met afschuw vervult. Niettemin wordt de waarheid over mijn leven niet veranderd door de overtuigingen van mensen.

Het belangrijkste keerpunt in mijn leven was mijn doop door Johannes. De Heilige Geest daalde met zoveel kracht neer dat wij beiden, om een moderne uitdrukking te gebruiken, weggeblazen werden. Beiden wisten we dat er een leven veranderende gebeurtenis had plaatsgevonden, maar geen van ons beiden had een duidelijke beeld van wat dat nu precies inhield. Daarom trok ik me na die gebeurtenis terug in de wildernis. Ik had tijd om alleen te zijn, mijn gedachten te ordenen en naar intuïtieve inzichten te zoeken voor wat betreft de verandering die in mijn leven was gekomen.

Tijdens mijn tijd alleen kreeg ik inderdaad veel meer duidelijkheid over mijn missie. Toch wist ik niet alles wat er zou gebeuren. In het bijzonder wist ik niets over mijn kruisiging en ik had niet verwacht dat mijn evangelieverkondiging al na drie jaar zo gewelddadig zou eindigen.

Dit was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat mijn kruisiging niet in steen uitgehakt was. Als een kritieke massa van het Joodse volk mij als de Messias had geaccepteerd, was het niet nodig geweest dat ik gekruisigd werd. Pas na mijn laatste aankomst in Jeruzalem, werd het duidelijk dat de Joden mij niet als hun Messias zouden accepteren. Daarom trad wat je zou kunnen noemen ‘Plan B’ in werking en dit maakte het noodzakelijk dat ik gekruisigd moest worden.

Hoewel ik bepaalde voorgevoelens had, besefte ik dit pas ten volle in de tuin van Gethsémané. Daarom ging ik echt door een hevige doodsstrijd in de tuin. Waarom zou ik door die hevige doodsstrijd heengegaan zijn, als ik al lange tijd van tevoren van de kruisiging had geweten? Ik had die situatie dan, óf vermeden, óf ik had de tijd gehad om mij met die situatie te verzoenen.

Wat betreft wanneer het mij duidelijk werd dat ik de uitverkorene was, dit gebeurde pas toen ik de schriftlezingen las, zoals in Lucas vermeld staat. Dit was weer een leven veranderde gebeurtenis en opnieuw kwam die tot stand door een intuïtief inzicht dat mij ineens duidelijk maakte dat ik niet zomaar een spirituele leraar was, maar dat het de bedoeling was dat ik de rol van de Messias die door de Joden werd verwacht, op mij zou nemen.

Het is heel moeilijk voor iemand in de wereld van tegenwoordig om een goede inschatting te kunnen maken van hoe het was om 2000 jaar geleden geïncarneerd te zijn. De energie van het materiële universum was zoveel zwaarder, of dichter, omdat die een weerspiegeling was van de lagere bewustzijnsstaat die de meeste mensen destijds hadden. Dus hoewel je zou kunnen zeggen dat het gemakkelijker voor mij had moeten zijn om het pad van mijn identiteit en missie te herontdekken, omdat ik een volwassen levensstroom was, kan ik je ervan verzekeren dat dit geen gemakkelijke taak was. Vanwege de dichtheid van het bewustzijn van de mensen, moest ik worstelen met mijn innerlijke leiding.

Ik probeer het daarmee niet te laten lijken alsof het destijds veel moeilijker voor mij was dan voor jou tegenwoordig. Ieder menselijk wezen moet de testen doen die het moeilijkst zijn voor die specifieke persoon. Dus het is echt zinloos te zeggen dat het pad moeilijker is voor de één dan de ander. Maar omdat het bewustzijn van de mensheid verhoogd is, is het enigszins gemakkelijker om het spirituele pad tegenwoordig te ontdekken dan 2000 jaar geleden. Daarom zie je dat er tegenwoordig veel meer mensen openstaan voor spirituele groei dan destijds.

Zoals ik beschrijf in ‘The Christ Is Born In You’ zijn er momenteel 10.000 levensstromen op aarde die het potentieel hebben om een heel hoge graad van Christusschap in dit leven te bereiken. Deze levensstromen hebben heel duidelijk het gevoel dat het een bedoeling heeft, een duidelijk gevoel dat ze hier zijn om iets belangrijks te doen. Er zijn ook miljoenen mensen die het potentieel hebben om het pad naar Christusschap te ontdekken en significante vooruitgang op dat pad te boeken. Deze levensstromen zullen ook een duidelijk gevoel van bedoeling hebben en het is uiterst belangrijk dat die levensstromen hun potentieel erkennen en er alles aan doen om dat potentieel te realiseren.

Zoals 2000 jaar geleden het geval was, is er een ideaal scenario en een scenario voor het slechtste geval en een aantal scenario’s daar tussenin. Ik hoop en bid dat een kritieke massa levensstromen hun spirituele potentieel ontdekt en besluit om dat potentieel te realiseren, zodat we het ideale scenario in de wereld van tegenwoordig kunnen manifesteren. Het ideale scenario kwam 2000 jaar geleden niet tot stand. Ik hoop dat het tegenwoordig anders zal zijn, maar de beslissing ligt niet bij mij. Het ligt bij de miljoenen levensstromen die ervoor kiezen om te incarneren op dit bepaalde tijdstip met de specifieke bedoeling om het pad naar persoonlijk Christusschap te ontdekken en te volgen.