Spiritualiteit zonder religieuze taal

ONDERWERPEN: de meesters proberen met iedereen te werken – spiritualiteit zonder religieus jargon – het boeddhisme een praktische aanpak – de menselijke geest wordt een gesloten systeem – het probleem met religie is de menselijke psychologie – het materialisme verheerlijkt de geest in plaats van de beperkingen ervan in te zien – een gesloten systeem is een oneindige lus – de tweede wet van de thermodynamica breekt alle gesloten systemen af – de wereld bestaat intern niet – andere manieren om met God om te gaan dan het theïsme

Vraag: Ik hoorde onlangs over een nieuwe Bijbel die door atheïsten gecreëerd is en gepromoot wordt als een ‘Bijbel voor de rest van ons’ of een ‘Humanistische Bijbel’. Het heet ‘The Good Book’. Het is mogelijk om pagina’s over dit onderwerp op het internet te vinden – je hoeft het alleen maar te ‘googlen’. De schrijver is A.C. Grayling.

Mijn eerste gedachte was dat, omdat ik, of op deze website of in één van de boeken die op deze site verkocht worden, er iets (ik kan de quote niet vinden) over had gelezen dat het atheïsme (niet materialisme) een standpunt zou kunnen zijn waarop een nieuw gewaarzijn kan worden gebouwd (zeg het maar als ik er naast zit!) en voor mij zou dat dan door de geascendeerde meesters gesponsord moeten worden en bevrijd van het ‘religieuze’ dogma van het traditionele christendom.
Ik heb er eigenlijk een paar bladzijden van gelezen (van ‘The Good Book’); in het eerste hoofdstuk wordt een Boom genoemd, en ook ene Newton (ik weet niet of Einstein er ook bij is). Natuurlijk kan dit allemaal wel een bedenksel van de wetenschappelijke materialisten zijn – en dit is ook mijn eerste gevoel.
Als dat niet zo is, zouden de geascendeerde meesters dan een nieuwe Bijbel sponsoren?
Ik kan niet zeggen dat ik dit leuk vind. Het wordt eigenlijk gemaakt om op de echte Bijbel te lijken en aangezien de Bijbel juist aan veranderingen onderhevig is geweest, door elites die vinden dat zij het gezag hebben om dat te doen, wordt deze versie in de toekomst dan aan ons opgedrongen – als de echte Bijbel(?)
Als dat gebeurt, zouden er dan desondanks een paar ‘fragmenten’ overblijven van de echte Waarheid in ‘The Good Book’, zoals het geval is met de echte Bijbel? ‘The Good Book’ is in feite een complete herschrijving…

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels op 17 mei 2011:

Wat wij hebben gezegd, is dat het heel goed mogelijk is om een constructief gedachtesysteem op te bouwen zonder God te noemen of een andere vorm van religieuze of spirituele taal te gebruiken. We proberen met alle mensen te werken die open staan voor zelftranscendentie. Het is echter moeilijk voor mensen om een bepaald niveau van zelftranscendentie te ontstijgen, als ze geloven dat ze schepselen zijn die uit materie zijn gemaakt en er niet over willen nadenken of er nog een realiteit in een niveau boven de materiële wereld bestaat.

De Boeddha heeft in essentie een gedachtesysteem gevormd zonder God of concepten te noemen die met de religieuze dogma’s of de spirituele taal uit zijn tijd in conflict konden komen. Maar in tegenstelling tot wat sommige mensen in het westen denken, heeft de Boeddha nooit het bestaan van God of een spiritueel rijk ontkend. De Boeddha had gewoon een praktische aanpak. Hij zag destijds dat diverse leiders in de religie van de hindoes een onnodig ingewikkeld theologiesysteem in het leven hadden geroepen. Dat was innerlijk inconsistent en gaf aanleiding tot vele splintergroeperingen die elkaar bestreden.

Hij zag ook dat het essentiële probleem was dat de meeste mensen die erbij betrokken waren, geen directe ervaring hadden met het spirituele rijk, zodat ze hun argumenten baseerden op interpretaties en theorieën die vanuit een lager bewustzijnsniveau gecreëerd waren. Daardoor zag hij dat de enige manier om eruit te komen, was door mensen een praktisch pad naar een verhoogde bewustzijnsstaat aan te bieden. Als je eenmaal de realiteit direct waarneemt, ben je minder geneigd om je aan een theorie vast te klampen en het als wapen tegen anderen te gebruiken.

Ik probeerde in essentie hetzelfde te doen – hoewel ik – gezien de aard van mijn opdracht – niet mijn leringen zo neutraal hield in religieus jargon. Maar achter mijn lering in de buitenwereld zit inderdaad een innerlijk pad naar persoonlijk Christusschap. Het is verborgen, maar dat is ook zo met het innerlijke pad naar Boeddhaschap dat de Boeddha heeft gegeven.

Het punt is dat hoewel wij bereid zijn met iedereen te werken, de meeste atheïsten en materialisten niet openstaan voor het enige belangrijke uitgangspunt dat het pad laat werken. En dat is het volgende besef:

DE MENSELIJKE GEEST HEEFT DE NEIGING OM EEN GESLOTEN SYSTEEM TE WORDEN.

De Boeddha zag dat het hindoeïsme uit zijn tijd een gesloten systeem was geworden. Ik zag dat het judaïsme uit mijn tijd een gesloten systeem was geworden. En we zagen beide dat dit komt door een neiging die in de menselijke geest zit ingebouwd.

Dit is het enige besef dat atheïsten en materialisten niet erkennen. Omdat zij, als dat wel zo was, zouden moeten toegeven dat het atheïsme en het materialisme beperkte concepten zijn die de mensheid nooit kunnen bevrijden van onwetendheid. Echte vrijheid kan slechts bereikt worden als je reikt naar iets dat boven de menselijke geest en het materiële rijk staat.

De wetenschap zou de mensen natuurlijk kunnen helpen om contact te leggen met zo’n externe realiteit, maar dank zij het materialisme doet ze dit nog niet met haar volledig potentieel. Atheïsten, materialisten en humanisten hebben de gemakkelijke uitweg gekozen door te redeneren dat het probleem bij de middeleeuwse katholieke kerk was dat die gebaseerd werd op het geloof in een God die boven de materiële wereld staat en daardoor nooit bewezen kan worden. Maar het echte probleem van de middeleeuwse katholieke kerk was dat ze ten prooi was gevallen aan de neiging van de menselijke geest om gesloten systemen te creëren.

Zeker, de zuivere wetenschap heeft er inderdaad aan meegeholpen om de geest van de mensheid te bevrijden van het gesloten systeem dat door middeleeuwse katholieken was gevormd. Maar omdat het atheïsme en het materialisme de inherente zwakheid van de menselijke geest niet erkennen, hebben ze gewoon de geest (het denken) van de mensen in een ander systeem opgeborgen. Het materialisme is net zo goed een schepping van de menselijke geest als het middeleeuwse (en trouwens ook het huidige) katholicisme.

In feite is het materialisme op bepaalde manieren meer dan een gesloten systeem, want het verheerlijkt zelfs de menselijke geest en het materiële universum als de allerhoogste bron van kennis. Lees de volgende quote uit ‘The Good Book’:

Genesis 2
11. Kennis is vrijheid, de bevrijding van onwetendheid en de nazaat daarvan angst; kennis is licht en bevrijding.
12. Kennis dat de wereld, en haar oorsprong, en de geest van de mens, zich in zichzelf bevindt.
13. Vanwaar meer kennis komt, en weer de hoop op kennis.
14. Durf het te weten: dat is het motto van verlichting.

Wat tussen de regels door gezegd wordt, is dat enkel kennis die van binnenuit komt de – op zichzelf staande – wereld en de geest van de mens, wordt erkend als echte kennis. Dit kan natuurlijk nooit tot bevrijding van de geest leiden, want echte vrijheid van geest is de bevrijding VAN de menselijke elementen van de geest.

Als je eenmaal de menselijke geest gebruikt hebt om een gesloten systeem te creëren, kun je bijna oneindig ‘kennis en weer hoop op kennis’ genereren vanuit het systeem. Dit zal je natuurlijk niet uit het gesloten systeem bevrijden. En daarom zal de tweede wet van de thermodynamica op den duur het systeem afbreken als de enige manier om de geest van de mensen te bevrijden. Dit is in de katholieke kerk gebeurd, dit is er wat er met het communisme is gebeurd en wat natuurlijk ook met het materialisme, atheïsme, humanisme en elk ander gesloten systeem dat door de mens geschapen werd, gebeurt.

Dus ‘The Good Book’ wordt niet door ons gesponsord, gedeeltelijk omdat het gebaseerd wordt op een uitgangspunt dat intern inconsistent is. Lees de volgende quote maar eens:

Genesis 3
1. Alles haalt zijn oorsprong uit eerdere soorten.

Als dat waar is, dan volgt hieruit dat er altijd ‘dingen’ moeten hebben bestaan die hadden kunnen evolueren in de huidige ‘dingen’. Maar de allereerste wetenschappelijke theorie zegt dat alles met de ‘Big Bang’ begonnen is. En in de enkelvoudigheid die voorafging aan de Big Bang, bestonden tijd, ruimte en de natuurwetten niet. Daardoor waren er geen ‘dingen’ voor de Big Bang die in dingen konden evolueren die je tegenwoordig hebt.

Wat voor een logische geest betekent dat de oorsprong van ‘dingen’ niet kan worden verklaard, tenzij men erkent dat er een of ander ‘niet-ding’ buiten het materiële universum bestaat dat oorsprong kan geven aan de ‘dingen’ in het materiële universum.

Natuurlijk is een andere zorg over ‘The Good Book’ dat wij er tegenwoordig de voorkeur aan zouden geven om niet de bloemrijke taal uit de Bijbel te gebruiken, omdat het niet de meest efficiënte manier is om in de wereld van tegenwoordig te communiceren. Waarom zou je ideeën promoten die door de wetenschap ontwikkeld zijn in een stijl die al grotendeels door de wetenschap achterhaald is?

Dit wil echter niet zeggen dat we niet met diverse mensen werken die hulpmiddelen naar voren brengen waardoor mensen hun bewustzijn kunnen verhogen. En enkele van die mensen vermijden opzettelijk elk religieus of zelfs spiritueel taalgebruik. Zoals de Boeddha gedaan heeft, is het heel goed mogelijk om mensen te helpen hun bewustzijn op een neutrale manier te verhogen en als het bewustzijn eenmaal verhoogd is, zullen religieuze concepten geen bron voor conflicten meer zijn.

Als atheïsten of materialisten echt hun bewustzijn zouden verhogen, zou het bestaan van God niet gezien worden als een taboe dat niet overwogen of erkend moet worden. Want dan zouden ze zien dat het mogelijk is om een niet-materieel wezen op een andere manier waar te nemen dan het theïstische beeld van het ver verwijderde en boze wezen in de lucht.

Met betrekking tot het sponsoren van een nieuwe Bijbel door ons, denk er eens over na dat de Bijbel al zolang als het gezaghebbende boek wordt beschouwd. Denk eens na over hoe vaak dit geloof conflicten onder de mensen gecreëerd heeft. Daardoor hebben we niet de wens om een nieuw gezaghebbend boek uit te geven dat gebruikt kan worden als wapen voor degenen die in een lagere bewustzijnsstaat zitten. Laat hen hun Bijbels, hun Korans en hun wetenschappelijke tekstboeken maar houden en laat ze maar vechten over welke superieur is tot ze genoeg krijgen van die zinloze strijd.

Natuurlijk zouden we een nieuwe Bijbel uit kunnen brengen, als vorm van provocatie voor dit soort mensen, maar dat is een heel ander verhaal. Intussen zullen we ons concentreren op niet-traditionele en niet-gezaghebbende bronnen om degenen met een open geest te helpen, bronnen zoals deze website. De Gouden Eeuw zal niet het tijdperk van het boek zijn, zoals het Vissentijdperk. Het zal kennis vragen die te snel gaat om in boeken bevroren te worden.