De enig ware religie is de universele religie

ONDERWERPEN: innerlijke religie versus religie in de buitenwereld – de waarheid kan niet in vorm worden gevangen – God kennen door het innerlijke pad – God heeft geen religie nodig – menselijke ervaring gekarakteriseerd door diversiteit – verschillende religies voor verschillende mensen – religieuze conflicten zijn zinloos – respecteer de religieuze vrijheid van anderen – Jezus volgde het innerlijke, mystieke pad – geen enkele religie heeft patent op God

Vraag: Is er slechts één ware religie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het antwoord op de vraag of er slechts één ware religie is: “Ja en nee.”

Er is slechts één ware religie, maar die religie is de universele, innerlijke religie van God. Op planeet aarde is er niet zoiets als één ware religie. Er zijn vele ware religies, omdat er veel religies zijn die elementen van het ware pad onderwijzen.

Er zijn vele wegen om de waarheid van God uit te drukken. Daarom kunnen er vele religies zijn die allemaal een bepaalde versie van de waarheid van God en van het universele pad naar Gods koninkrijk onderwijzen.

Geen enkele religie zou je een volledig begrip van God kunnen geven. Dit begrip kan eenvoudig niet in woorden gevat worden. Als je hierover gaat nadenken, besef je waarom. De Bijbel zegt dat als alles wat ik gezegd of gedaan heb, opgeschreven zou moeten worden, de wereld zelf de boeken niet zou kunnen bevatten, die erover geschreven moeten worden. Dit is een lichte overdrijving van de schrijver van dit bepaalde gedeelte; niettemin is de uitspraak wel van toepassing op de waarheid van God.

God heeft de gehele wereld van vorm geschapen, een wereld zo onmetelijk dat geen enkel mens de grootsheid van Gods schepping zou kunnen bevatten. Als iemand een volledige beschrijving van alles wat God is, zou opschrijven, zou planeet aarde de boeken die er geschreven zouden worden, niet kunnen bevatten. Het zou echter onmogelijk zijn de totaliteit van Gods Wezen in menselijke woorden uit te drukken. De innerlijke mysteriën van God kunnen eenvoudig niet in woorden worden uitgedrukt.

Geen enkele religie zou ooit een nauwkeurige beschrijving van God kunnen geven. Het belang van deze uitspraak is dat de enige manier om God te kennen is door verder dan de leringen en doctrines in de buitenwereld te kijken die elke religie heeft. De enige manier om God te kennen is het universele, innerlijke pad achter de religie in de buitenwereld te ontdekken.

Waarom zijn er zoveel religies in de wereld? God heeft geen religie nodig. God is een onafhankelijk spiritueel wezen. God hoeft niet aanbeden te worden, God hoeft niet bewonderd te worden, God hoeft niet gevreesd te worden. Daarom geeft God niet een bepaalde religie, omdat God die religie nodig heeft. God brengt een bepaalde religie naar voren, omdat een bepaalde groep mensen die religie nodig heeft.

Kijk eens naar planeet aarde op dit moment en kijk dan eens achterom naar de geschiedenis van de mensheid. Als je de menselijke ervaring in een woord zou moeten karakteriseren, zou dat het woord ‘diversiteit’ moeten zijn. Deze kleine planeet heeft een ongelooflijke diversiteit in de vorm van veel verschillende groepen mensen beleefd.

Uitgaande van mijn persoonlijke ervaring als spiritueel leraar, is het voor mij vanzelfsprekend dat het eenvoudig niet mogelijk zou zijn om één religie te bedenken die alle mensen in alle tijden zou aanspreken. God heeft daarom een bepaalde religie in de buitenwereld gegeven in een poging een bepaalde groep mensen aan te spreken die in een bepaalde tijd leven. In sommige gevallen is een religie bedoeld om kortstondig te bestaan. In andere gevallen hoopt God dat die religie een meer tijdloze en langdurige kwaliteit zal hebben. Toch moet je begrijpen dat God absoluut geen enkele wens heeft dat één religie alle andere religies vervangt of onderdrukt.

Ik heb een heel diep verlangen je te helpen begrijpen dat de meest zinloze van alle menselijke conflicten, een conflict over religie is. Alle ware religies, in de betekenis van elke religie die van Boven wordt geïnspireerd, heeft één doel en slechts één doel. Het is de bedoeling dat die religie dienst doet als ladder om mensen te helpen naar het koninkrijk van hun Vader te ascenderen. Met andere woorden, de ware religie is bedoeld om je zo snel mogelijk te helpen afstuderen aan de aardse school.

De sleutel om het koninkrijk der hemelen in te gaan is de erkenning van de eenheid achter alle verscheidenheid en daardoor elk gevoel van gescheidenheid en verdeeldheid te overwinnen. Niets is daarom triester dan mensen de religie te zien gebruiken als bron voor verdeeldheid en conflict. Wanneer men toelaat dat de betrekkelijkheid van het dualistische denken de houding van mensen tegenover religie vervormt, wordt religie onvermijdelijk de bron van conflicten.

Dat conflict bindt de mensen zelfs nog sterker aan het lagere bewustzijn en dat lagere bewustzijn voorkomt dat ze weer naar de hemel ascenderen. Religieuze conflicten staan daarom altijd lijnrecht tegenover de bedoelingen van God. Religieuze conflicten werken altijd de reden van God om religie op deze planeet te brengen, tegen.

Als jij jezelf als religieus of spiritueel beschouwt, dan moet je eenvoudig elk gevoel van verdeeldheid en conflicten met betrekking tot religie overwinnen. Je moet een diepgaand respect hebben voor het recht van andere mensen om een religie te hebben die verschilt van die van jou.

Het is volkomen acceptabel je religieuze overtuigingen en ervaringen met andere mensen te delen in een poging hen te inspireren. Ik wil echter niet dat mijn volgelingen iemand tot een bepaalde religie in de buitenwereld proberen te bekeren, ook niet tot een christelijke religie. Je herinnert je misschien wel dat ik mijn discipelen vertelde de wereld in te gaan en alle mensen tot mijn discipelen te maken. Maar ik wilde niet dat alle mensen lid van een bepaalde christelijke kerk in de buitenwereld zouden worden.

Ik ben Jezus Christus en ik ben volgeling van het innerlijke, mystieke pad naar God. Ik wil dat alle mensen dat innerlijke pad volgen.

Ik wil dat alle mensen mijn discipelen zijn, maar alleen in die zin dat zij het universele pad naar individueel Christusschap volgen. Dat pad is een innerlijk pad en je kunt dat pad volgen ongeacht tot welke uiterlijke religie jij behoort, zelfs als het geen christelijke religie is. Omdat het pad een innerlijk pad is, is er geen lidmaatschap vereist van een bepaalde religie in de buitenwereld.

Laat me één ding absoluut duidelijk maken. God is zich zeer bewust van de condities die op aarde gevonden worden. God weet hoe het menselijke denken een ware uitspraak tot een relatieve doctrine kan maken. God weet van de machtselite die er alles aan doet om de absolute macht te krijgen. God is zich daarom volmaakt bewust van het risico dat verbonden is aan het uitbrengen van religies op deze planeet. Vanwege dat risico verleent God eenvoudig geen patent aan enig menselijk wezen of één enkele menselijke organisatie. Geen enkele religie heeft ooit het alleenrecht op God gehad en geen enkele religie zal ooit dat alleenrecht krijgen.

De reden dat zoveel christenen geloven dat het christendom de enig ware religie moet zijn, is omdat ze geloven dat ik de enige zoon van God was. Als ik de enige zoon van God zou zijn, dan zou de kerk die ik stichtte uiteraard de enig ware kerk moeten zijn. Ik hoop dat je nu beseft dat het idee dat ik de enige zoon van God ben, onjuist is. (zie bij dit antwoord) Daarom moet het gemakkelijk te accepteren zijn dat het christendom niet de enige ware religie op planeet aarde is.

Laat mij nog één ding heel duidelijk stellen. Iedereen die zich laat betrekken in religieuze conflicten is niet een van mijn ware volgelingen. Niets is triester dan een mens te zien die religie gebruikt om het doden van een van zijn broeders of zusters te verdedigen. Ik hoop dat je beseft dat er niet zoiets bestaat als een heilige oorlog. Het idee dat er ooit een rechtvaardiging bestaat om iemand in naam van God te doden, kan enkel voortkomen uit de relativiteit en zelfzuchtigheid van het dualistische denken. Bij God bestaat dit niet.

Als jij jezelf beschouwt als een van mijn ware volgelingen, sluit dan vrede met die broeders en zusters van je die een religie hebben die verschilt van die van jou. Als je geen vrede met je broeders en zusters kunt of wilt sluiten, hoe kun je dan hopen dat jij vrede met jouw God sluit? Als jij geen vrede met jouw God gesloten hebt, hoe kun je dan hopen ooit zijn koninkrijk in te gaan?