Christelijke kerken zijn vezand in doctrines en dogma’s

ONDERWERPEN: de behoefte aan religieuze vernieuwing – mensen met een gesloten geest verwierpen Jezus 2000 jaar geleden, en tegenwoordig weer – veel kerkleiders willen hun positie niet kwijt – veel christenen te lui om zelf na te denken – mensen denken dat ze een afspraak met God hebben – niet gehecht zijn aan resultaten – nieuwe ideeën als vragen presenteren – alleen mensen met een open geest hebben Jezus gevolgd

Vraag: ik heb wat studie gedaan om te bewijzen dat er informatie ontbreekt aan de Bijbel om het bewijs te leveren dat er boeken verloren zijn gegaan. Ik heb met een aantal leiders uit de christelijke kerk over dat onderwerp gesproken en ook met een paar christelijke mensen en ze willen nog steeds niet erkennen dat deze boeken enige waarde hebben enz.

Jezus, ben je blij dat ik hen heb geconfronteerd met die feiten of verspil ik mijn tijd en Gods energie door dat te doen? IK BEN mijn best aan het doen om de christelijke mensen in mijn streek te helpen. Ik voel mee met de mensen die maar blijven worstelen. Ze zouden hulp kunnen ontvangen als ze de leugens konden doorzien die hen in hun macht houden. Ben je blij dat ik mijn diensten bewijs aan de christelijke gemeenschap plus mijn uitdagingen aan de leiders dat constructieve actie nodig is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Stel je de situatie in de beginjaren van de christelijke beweging voor. Hoewel veel mensen mij hebben horen spreken, hebben maar een relatief klein aantal meer inzicht gekregen in mijn ware boodschap. Als al die mensen er het zwijgen toe hadden gedaan, hoe had het christendom dan kunnen uitgroeien tot een significante religieuze beweging?

De bedoeling van mijn missie was het religieuze leven op deze planeet te vernieuwen. Tegenwoordig gaat de aarde over op een nieuwe religieuze cyclus en er is opnieuw grote behoefte aan vernieuwing. Hoe kan die vernieuwing ooit tot stand komen? Alleen maar omdat mensen zoals jij de moed hebben om hun zegje te doen over de behoefte aan verandering, de behoefte aan groei.

Het is ironisch, maar ook voorspelbaar, dat de christelijke kerken van tegenwoordig net zo verkalkt zijn in doctrines en dogma’s als de joodse religie 2000 jaar geleden. Destijds werd ik afgewezen door de orthodox religieuze mensen uit die tijd. Tegenwoordig word ik door veel orthodoxe christenen opnieuw afgewezen door de behoefte aan verandering en vernieuwing in de christelijke beweging af te wijzen.

Ik ben heel erg blij dat jij en veel andere mensen de moed hebben hun mond open te doen. Ik moedig je aan om dat te blijven doen en je bekwaamheid om het woord te voeren, te verfijnen op een manier die de meeste kans op succes geeft.

Denk erom dat je niet gehecht raakt aan de reactie van mensen als je dat doet. Verwacht niet dat nieuwe ideeën ogenblikkelijk worden geaccepteerd. Je moet beseffen dat sommige mensen in een organisatie opklimmen naar machtsposities en ze zullen óf genieten van die macht, óf zich comfortabel voelen in hun positie. Dus zullen ze niet gauw iets accepteren dat misschien hun positie aantast.

Op dezelfde manier zijn veel kerkleden zich op hun gemak gaan voelen bij bepaalde doctrines en rituelen. Op innerlijk niveau denken de levensstromen van deze mensen dat ze iets met God afgesproken hebben. Ze denken dat God, als ze maar in een bepaalde doctrine blijven geloven en een bepaald ritueel in de buitenwereld uitvoeren, hen dan eenvoudig wel moet redden. Hoewel dit een onjuiste aanname is, moet je voorzichtig zijn als je die lang bestaande overtuigingen aanvecht.

Je moet herkennen dat een aantal levensstromen al vele levens in een orthodox christelijke cultuur incarneren. Daarom zijn ze heel gehecht geraakt aan de orthodoxe manier van leven en je kunt niet van hen verwachten dat ze die manier van leven meteen of in heel korte tijd zullen opgeven.

Wanneer je met deze mensen omgaat, beschouw jezelf dan als een boer die over de akkers loopt en zaden uitstrooit. Je weet dat je niet simpelweg een zaadje in de grond stopt en dan verwacht dat het binnen enkele minuten kiemt. Het zaad moet een seizoen in de grond liggen te slapen voor het wortel schiet. Probeer dus niet, wanneer je met orthodoxe christenen spreekt, hen te dwingen bepaalde ideeën te accepteren en presenteer je ideeën niet alsof mensen die gewoonweg maar moeten accepteren. Probeer in plaats daarvan je ideeën als vragen te presenteren en mensen totale vrijheid te geven om te beslissen wat ze met jouw vragen willen doen.

Als jij jouw idee al te dwingend oplegt, zullen mensen zich aangevallen voelen en sluiten ze onmiddellijk hun geest af. Als je een idee presenteert als een vraag met een open einde, heb je in feite meer kans dat sommige mensen dat idee gaan overwegen. Het kan misschien even duren voor het idee wortel schiet in hun bewustzijn. Als mensen zich echter aangevallen voelen door een idee en ogenblikkelijk hun geest afsluiten, zal het idee op de rotsige bodem vallen.

Mijn parabel over de zaaier kun je op dit hele probleem toepassen. Eén interpretatie van deze parabel is dat God constant zijn profeten en boodschappers naar deze wereld toestuurt. Ze verspreiden zaden met waarachtige ideeën en een paar zaden vallen op de rotsige bodem van geesten die een hoger inzicht in de waarheid niet willen horen. Andere zaden vallen in de vruchtbare grond van geesten die openstaan, waarin ideeën wortel kunnen schieten.

Wees dus eenvoudig de zaaier die de zaden van een hogere waarheid zaait. Laat de zaden vallen waar ze maar willen en wees er niet gehecht of ze kiemen. Wees niet ontmoedigd als mensen niet onmiddellijk op jouw ideeën reageren. Geef die ideeën gewoon de tijd om in hun bewustzijn te wortelen.

Eén mogelijke aanpak is te proberen om deze mensen te laten nadenken over waarom ik werd afgewezen door zoveel orthodoxe joden. Dit kwam niet omdat de joden zulke slechte mensen waren; ze hadden hun geest slechts afgesloten voor een hoger inzicht in de waarheid. Als mensen dit kunnen inzien, probeer ze dan eens te laten nadenken of Jezus wil dat zijn volgelingen van tegenwoordig net zo gesloten zijn als de joden die hem afwezen toen hij persoonlijk aan hen verscheen. Als alle joden een gesloten geest hadden gehad, hoe had ik dan ooit volgelingen kunnen aantrekken? Met andere woorden, de mensen die een open geest hadden, hebben geholpen om de christelijke beweging op gang te brengen en enkel mensen met een open geest kun die overleving veilig stellen.

Vraag aan mensen om na te denken over het gezegde: “Zoek en gij zult vinden.” Vraag hen dan eens waarom zoveel christenen zich vastklampen aan doctrines in de buitenwereld en bang zijn om hogere inzichten te krijgen. Vraag hen waar ze bang voor zijn. Zijn ze bang dat ze misschien betere inzichten krijgen en dan overtuigingen moeten veranderen waarbij ze zich op hun gemak voelen? Vraag hen dan eens waarom ik heb gezegd: “Ik kom niet om vrede te brengen, maar het zwaard.” Zijn ze bereid na te denken over een hogere waarheid of klampen ze zich vast aan de doctrines in de buitenwereld, zoals de wetgeleerden die mijn dood beraamd hebben?

Opnieuw, ik ben blij dat jij en vele andere mensen hun zegje doen over de veranderingen die zeker nodig zijn in de christelijke religie. Gebruik gewoon de hulpmiddelen die ik op mijn website heb gegeven om je persoonlijke Christusschap op te bouwen en blijf je manier van spreken verfijnen. In het laatste deel van het nieuwe boek ‘The Christ Is Born In You’, geef ik een gedetailleerdere lering over hoe mensen mij in dit tijdperk kunnen dienen. Je wilt die lering misschien bestuderen, omdat die jou echt kan helpen om me nog beter van dienst te zijn. Reken jezelf tot één van mijn dienaren en sta jezelf toe mijn dankbaarheid te voelen voor je dienstbaarheid.