Plusleraren en minleraren

ONDERWERPEN: is er één Opperwezen? – in het vormloze kun je niet vergelijken – God beweert niet dat hij superieur is – egotrip – de droom van het onbetwistbare gezag – de mensen geloven het, omdat zij geen verantwoordelijkheid willen – het Aquariustijdperk is een tijdperk van gemeenschap – het Vissentijdperk had ‘superieure’ leiders – de meeste mensen denken dat God perfect moet zijn – zij schorten hun onderscheidingsvermogen op als het een leider betreft – plusleraren en minleraren

Vraag: Ik ben al jaren fan van jullie website. Het heeft mij enorm geholpen met mijn groei op het spirituele pad, dus dank daarvoor. Ik heb een vraag over een prominente religieuze leider die beweert de incarnatie te zijn van El, het Opperwezen. In feit noemt hij zich El Cantare, waarvan hij beweert dat het de geheime naam is van El of Elohim. Ik heb me altijd afgevraagd of het mogelijk was dat een mens een incarnatie van El of Elohim is. Staat hij dan niet gelijk aan God? De inzichten van Jezus hierover zullen mij heel erg helpen. Dank je zeer en ga door met je goede werk!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels op 21 mei 2011:

Ik heb al gedetailleerde leringen over dit onderwerp gegeven in mijn bespreking van een ander antwoord. Laat me er echter nog een paar ideeën aan toevoegen.

Eén maatstaf die op een spirituele leraar van toepassing is, is dat hij of zij in feite het onderwerp begrijpt waarover hij of zij onderricht, in dit geval een zogenaamd Opperwezen. Vanzelfsprekend moet men altijd de ontoereikendheid van woorden in ogenschouw nemen, toch is het legitiem om de vraag te stellen of er echt een Opperwezen bestaat, wat inhoudt één Opperwezen. Op deze website spreken we vaak over de Schepper, toch proberen we ook duidelijk te maken dat de Schepper de vorm ontstijgt. En wanneer je vorm op de Schepper probeert te projecteren, maak je een gesneden beeld en uiteindelijk een valse god.

Het taoïsme zegt het goed: “De tao die benoemd kan worden, is niet de echte tao.” De diepere betekenis is dat ‘benoemen’ betekent dat je er een vorm aan koppelt, toch kun je vanzelfsprekend geen vorm aan de vormloze Schepper koppelen. Dus zou je de vraag kunnen stellen of je van de Schepper kunt zeggen dat het een Opperwezen is of zelfs een wezen – zoals men dat in de wereld van vorm ziet?

Zoals we ook uitleggen, begon de Schepper aan het proces om vorm te scheppen door zich als twee polariteiten uit te drukken, wat in het taoïsme yin en yang noemt. Uit die basispolariteit worden alle vormen geboren, omdat verschillende vormen alleen kunnen worden geschapen wanneer er differentiatie is.

Zodoende zou je kunnen zeggen dat het enkel in de wereld van vorm zin heeft om over iets wat het opperste is te spreken, omdat het enkel het opperste kan zijn als je het met iets anders vergelijkt en er in de vormloosheid geen vergelijkingen kunnen bestaan. Op dezelfde manier heeft het enkel zin om in de vorm over een wezen te spreken, tenminste zoals de meeste mensen dit gewoonlijk begrijpen.

Maar de waarheid is dat er niet één Opperwezen is, omdat er in de wereld van vorm altijd een polariteit tussen twee wezens bestaat. De allerhoogste vertegenwoordigers van deze goddelijke polariteit zijn Alpha en Omega, en die zijn onafscheidelijk. Proberen Alpha te vergelijken met het traditionele standpunt van een mannelijk Opperwezen, is een fundamentele misvatting van hoe differentiatie in de vorm mogelijk is.

Dus je zou kunnen zeggen dat als iemand beweert een incarnatie van een Opperwezen te zijn, hij geen non-dualistisch inzicht in het leven heeft en daardoor niet echt een verlichte leraar kan zijn. De enige onontkoombare eigenschap van verlichting is dat je van de sluier van dualiteit bent bevrijd. Wanneer iemand echt een verlicht wezen is, ziet hij natuurlijk het onderliggende eenzijn van al het leven en dan heb je niet de behoefte om je apart van anderen te zetten door beweringen over jezelf te doen.

Zoals ik mijn vorige antwoord heb gezegd, is alles, óf een incarnatie van God, óf een incarnatie van God is niet mogelijk. Daardoor zouden we misschien kunnen zeggen dat iemand die beweert exclusief de incarnatie van een goddelijk wezen te zijn, gewoon op een egotrip is die zich in een bepaalde positie wenst te plaatsen, waardoor degenen die zijn bewering accepteren niets tegen dat opperste gezag van jou kunnen inbrengen.

Waarom geloven mensen deze bewering? Omdat één van de belangrijkste eigenschappen van het ego is dat hij geen verantwoording voor zichzelf wil dragen. Dus zijn er veel mensen – zelfs veel die denken dat ze ervaren spirituele studenten zijn – die altijd een goeroe zoeken die het gezag opeist. Dan kunnen ze geloven, door deze goeroe te volgen, dat ze gegarandeerd gered worden.

De verkeerde leraren zijn zich er altijd van bewust dat er mensen zijn die zo graag de verantwoording van zich afschuiven dat ze de aanspraak op superieur gezag geloven. En hoe schandelijker die bewering is, hoe fanatieker mensen die geloven en verdedigen. Dit is al vele malen op aarde gebruikt, in historisch tijden: een paar Romeinse keizers zijn overduidelijke voorbeelden. De Romeinse overtuiging in de goddelijkheid van de keizer werd op mij overgedragen toen de Roomse kerk werd gesticht.

Maar kijk nu eens hiernaar als je uitgaat van het feit dat we het Aquariustijdperk zijn ingegaan. Dit is een tijdperk van gemeenschap van (community – coming into unity) ‘gezamenlijkheid scheppen’. Dit houdt een verticale eenheid in tussen het spirituele en het materiële rijk, maar ook de horizontale eenheid tussen geïncarneerde mensen. En hoe kan er horizontale eenheid zijn onder de mensen die geloven in de dualistische weegschaal die een paar mensen superieur verklaart, een zwart schaap inferieur noemt en de meerderheid ergens in het midden zet?

In het Vissentijdperk had de mensheid niet het bewustzijnsniveau dat de meeste mensen in staat stelde dit in te zien. Daarom werden mijn leringen verdraaid door mij neer te zetten als de uitzondering op de regel. En daarom konden zoveel spirituele leiders in het Vissentijdperk wegkomen met de bewering dat zij superieur waren. En aangezien alles onderworpen wordt aan vrije wil, als mensen zo’n bewering geloven, mag een leraar dat een tijdje doen.

Maar nu zitten wij in het Aquariustijdperk, de cycli zijn geaccelereerd en daardoor ontdekken goeroes die beweren de incarnatie van God te zijn – of zich op een andere manier boven anderen plaatsen – dat hun tijd bekort wordt.

Het belangrijkste probleem bij die bewering dat je de incarnatie van een goddelijk wezen bent, is dat in de geest van de meeste mensen, God volmaakt moet zijn. Wat betekent dat als mensen deze bewering eenmaal geloven, de goeroe met alles kan wegkomen. Wat de goeroe ook doet, zijn of haar volgelingen zullen altijd een excuus vinden, wat inhoudt dat zij al hun Christusonderscheid opschorten wanneer het op het gedrag van de goeroe aankomt.

Als je een aantal van die goeroes zou bestuderen, zie je dat hun volgelingen excuses voor gedrag gevonden hebben die iedereen bewust van het feit zou hebben gemaakt dat deze persoon zich niet van zijn ego heeft bevrijd. Er is letterlijk geen limiet aan hoe zulke goeroes handelingen kunnen verrichten die duidelijk niet spiritueel zijn, maar die ze toch met allerlei kronkels vergoelijken. En dat is natuurlijk waarom je zou kunnen zeggen dat zulke mensen dan geen valse goeroes zijn. Want als de mensen zo lichtgelovig zijn, is de enige manier om hen te laten groeien door een goeroe die steeds boutere beweringen doet, tot de geloofwaardigheid zo ver wordt opgerekt dat de mensen eindelijk beginnen te ontwaken.

Wij, de geascendeerde meesters, vragen ons voortdurend af hoe ver iets moet komen voor de mensen ontwaken en beseffen dat als je beweert dat je de incarnatie bent van een Opperwezen, maar je nog niet eens als een fatsoenlijk menselijk wezen gedraagt, jij niet verlicht kunt zijn. Maar gezien de Wet van Vrije Wil, kunnen we twee soorten leraren onderscheiden:

  • Een plusleraar is één die onderwijst door zijn/haar voorbeeld, door zijn/haar spirituele lering te belichamen en zich nooit bezig te houden met machtsspelletjes.
  • Een minleraar is één die onderwijst door één ding te zeggen en het tegenovergestelde te doen, beweert dat hij oppergezag heeft, maar zijn privileges misbruikt en zich dus bezig houdt met het allergrootste machtsspel.

Je zou kunnen zeggen dat de minleraar een verkeerde leraar is, maar wat is het doel van een spirituele leraar? De student wekken. En als de student niet gewekt wordt door zijn eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken, kan een plusleraar niets doen voor die student. Dus de minleraar die het vertrouwen van de student misbruikt, is misschien wel de enige manier om de student te helpen om uiteindelijk wakker te worden.

Natuurlijk neemt een minleraar die rol nooit willens en wetens op zich. Dergelijke leraren hebben zich zo vereenzelvigd met hun ego dat zij de laatste zijn die hun eigen hypocrisie doorzien. En dan zitten de mensen in deze rol er uiteindelijk zo in gevangen dat ze zich niet aan die rol kunnen onttrekken. Daarom zijn verscheidene van dergelijke mensen door de tweede dood gegaan, omdat ze niet bereid waren toe te geven dat hun overtuiging dat ze een opperleraar of een goddelijke incarnatie waren, gewoon het ultieme egospel was.

Het moet hier gezegd worden dat zelfs de plusleraren het soms moeilijk vinden om zich van hun rol te scheiden na hun leven. Het kan inderdaad moeilijk zijn de overtuiging op te geven dat men hier is om te dienen als leraar om de mensheid te wekken. Maar je moet het opgeven voor jij kunt ascenderen en hoewel dat moeilijk kan zijn, zal een plusleraar vroeg of laat gewoon dit zelfbeeld loslaten en terugkeren naar het zuivere gewaarzijn dat van de Aanwezigheid is afgedaald.

Zoals ik gezegd heb: “Niemand keert naar de hemel terug, behalve degene die uit de hemel afdaalde.” Je bent niet als spirituele leraar afgedaald en daarom ascendeer je ook niet zo als jij jezelf zo beziet. Je moet dat zelfbeeld uitleven, tot je het opgeeft en ascendeert als het zuivere wezen dat oorspronkelijk is afgedaald. Om te ascenderen, moet jij je als de open deur beschouwen – en niets meer dan dat.