Het Christusbewustzijn en wonderen

ONDERWERPEN: Echte wonderen gebeuren niet met mentale vermogens – fenomenen kunnen met je gedachten worden geproduceerd – gedaan door mensen zonder Christusbewustzijn – fenomenen overtuigen ongelovigen niet – innerlijke kennis boven uiterlijk bewijs – gescheidenheid werd niet door God geschapen

Vraag: Mijn Lieve Geliefde Jezus, ik geloof dat ik, als ik jouw bewustzijn in dit leven kan bereiken, wonderen kan verrichten, zoals jij gedaan hebt. Ik probeer soms mijn onderbewustzijn zo af te stemmen dat ik materiële voorwerpen met mijn geest kan laten bewegen, maar ik ben er tot nu toe niet in geslaagd. Daarom geloof ik dat de illusie moeilijker te overwinnen is dan het lijkt. Omdat het duidelijk is, in ieder geval in mijn intellectuele geest, dat ik een deel van God ben en dat God deze illusie van gescheidenheid als een kostbaar geschenk aan ons gegeven heeft.

Maar omdat ik niet in staat ben om zo veel afstemming te krijgen als nodig is om materie met mijn gedachten, aandacht en de wil dat het gebeurt, te veranderen. Het voelt voor mij alsof ik het bewijs krijg, dat ik wel iets fout moet doen… De reden die ik heb om de vaardigheid tot telekinese te willen, is opdat ik de ongelovigen kan bewijzen dat het een illusie is, zoals jij gedaan hebt. Ik wil graag één worden met het Christusbewustzijn, zodat ik verder kan komen op de materiële wereld. Zou je wat specifieke tips kunnen geven om wonderen te verrichten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is juist dat je, als jij mijn bewustzijnsstaat bereikt, wat betekent dat jij je individuele Christusschap manifesteert, zoals ik 2000 jaar geleden heb gedaan, in staat zult zijn om de werken te doen die ik deed zoals ik beloofd heb in de Bijbel. Wat jij echter over het hoofd ziet, is dat de essentiële sleutel om wonderen te verrichten het bereiken van het Christusbewustzijn is en niet het gebruik van je mentale krachten. Dit zeg ik als ik deze uitspraak doe:

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; en al het andere zal u gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn. Door de tijden heen hebben veel mensen geprobeerd om de kracht van de geest te gebruiken om diverse materiële fenomenen te scheppen, van bewegende voorwerpen tot het ombuigen van lepels. Omdat de menselijke geest een machtige kracht is, is het mogelijk de mentale kracht van de geest te gebruiken om diverse eenvoudige fenomenen in het leven te roepen. Toch hebben de meeste van deze fenomenen maar weinig effect op de situatie om het leven voor individuele personen of de mensheid te verbeteren.

Helaas hebben de meeste mensen die in staat zijn om dergelijke fenomenen op te wekken, niet de spirituele volwassenheid gehad om hun bekwaamheden verstandig te gebruiken. Met andere woorden, telekinetische vaardigheden hebben niet beslist iets van doen met Christusschap en de wonderen die verricht worden door een Christuswezen. In feite hebben sommige mensen die de vaardigheid ontwikkeld hebben om die kunstjes uit te voeren totaal geen spirituele talenten. Enkele van hen zijn zelfs verkeerde leraren die deze fenomenen gebruiken om indruk te maken op spirituele zoekers die nog niet het Christusonderscheid hebben ontwikkeld. Dit bedoel ik, als ik zeg:

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (Matteüs 11:12).

Wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, heb je niet alleen de macht om iets wat op wonderen lijkt te verrichten. Je verwerft ook de spirituele volwassenheid die je in staat stelt te weten wanneer jij een zogenaamd wonder moet verrichten en wanneer je dat niet moet doen. Als je mijn leven bestudeert, zie je dat ik niet altijd iedereen genezen heb die ziek was. Noch heb ik lukraak wonderen verricht. Ik heb nooit nutteloze fenomenen geproduceerd, maar enkel werken die het leven van mensen zouden verbeteren.

Je zegt dat je motivatie is dat je aan de niet-gelovigen iets wilt bewijzen. Maar ik kan je ervan verzekeren dat hoeveel bewijzen jij ook geeft, je nooit alle ongelovigen zult overtuigen. Als je de schriftlezingen bestudeert, zie je dat ik geen wonderen verrichtte om de ongelovigen te overtuigen. In tegendeel, in het algemeen weigerde ik te voldoen aan de verzoekingen om de mensen een teken te geven. Bijvoorbeeld, neem de volgende lering over degenen die smachten naar een teken:

1 De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen.
2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: “Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.”
3 En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?
4 Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.” Zo liet hij hen staan en vertrok. (Matteüs 16).

Je kunt ook in de schriftlezingen lezen dat veel mensen die wel getuige waren van verscheidene wonderen of die genezen werden, eigenlijk niet bekeerd werden tot het spirituele pad. Ze belandden uiteindelijk in een materiële levensstijl of ze rationaliseerden weg wat ze gezien hadden. Daarom zei ik:

Jezus zei tegen hem: “Thomas, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” (Joh.20:29)

In deze eeuw is het voor de mensen gemakkelijker dan ooit geworden om hun bewustzijn te verhogen en af te stemmen op hun hogere Zelf en het spirituele rijk. Als je deze innerlijke afstemming hebt, heb je geen bewijs in de buitenwereld nodig om de spirituele kant van het leven te accepteren. In plaats daarvan zul je een innerlijk weten hebben, wat veel van mijn vroege volgelingen Gnosis noemden en waar ik naar verwees als de ‘sleutel van kennis’ die de wetgeleerden hadden weggenomen. Door dit innerlijke weten accepteer je het bestaan van de spirituele kant van het leven, zonder stoffelijk bewijs te zien. Je beseft dan dat er geen stoffelijk bewijs is voor de spirituele werkelijkheid.

Het type mensen dat ik met deze website probeer te bereiken, zijn degenen die al zo volwassen zijn dat ze het punt al voorbij zijn dat ze uiterlijk bewijs nodig te hebben. Ze hebben een zekere mate van afstemming op hun Christuszelf bereikt en door die afstemming kunnen zij de waarheid herkennen wanneer ze die zien. Ze kunnen mijn vibratie herkennen, zelfs al spreek ik door het hart en de geest van één van hun broeders. Dit zijn de ware spirituele zoekers waar ik het elders over heb. Dit zijn de mensen die het potentieel hebben om juist die kracht te worden die de planeet aarde zal veranderen en het bewustzijn van de mensen verhogen in het Aquariustijdperk.

Laat me tot slot nog commentaar geven op jouw opmerking, dat ‘God deze illusie van scheiding als een kostbaar geschenk geeft’. Zoals ik op deze website uitleg, is het gevoel van gescheidenheid van God het belangrijkste probleem op aarde en ik kan je ervan verzekeren dat die niet door God gecreëerd werd als geschenk. Het is een illusie die gecreëerd werd door de dualistische geest en duistere krachten.

Je zou kunnen zeggen dat je individualiteit een geschenk van God is, maar jouw individualiteit hoeft niet beslist tot gescheidenheid te leiden. Alleen wanneer je tot een lagere bewustzijnsstaat vervalt, val je ten prooi aan de illusie van gescheidenheid. En op dat punt beoefen jij niet meer je goddelijke individualiteit. Daarom moet je het Christusbewustzijn verwerven voor je volledig Gods geschenk van individualiteit kunt waarderen en uitdrukken.

Noot: Voor aanvullende leringen over hoe je wonderen verricht, kijk je bij de volgende verhandeling van Moeder Maria en de verhandeling van de Aanwezigheid van Oneindig Licht.