Pas op voor valse profeten

ONDERWERPEN: valse profeten vind je overal in de samenleving – veel religieuze leiders, onder wie christenen – jouw ‘vruchten’ betekent je bewustzijnsstaat – met jouw Christuszelf kun je valse profeten ontmaskeren – liefde of angst – de letter van de wet zonder de geest – blinde leiders zijn vaak goedbedoelende boosdoeners – een wereld waarin God niet bestaat of die een valse god aanbidt – valse profeten ontkennen jouw innerlijke verbinding met God

Vraag: In Matteüs 7:22-23 wordt gesproken over valse profeten. Wie zijn die mensen, wat is hun status, zijn het priesters en christenen, anderen. Verklaar het alsjeblieft nader, antwoord eenvoudig met ja of nee. In de Bijbel staat dat deze mensen boosdoeners zijn, wat voor slechts doen ze dan.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het volledige segment uit Matteüs is:

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.
19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Het eenvoudige antwoord op je vraag of deze mensen priesters en christenen zijn is ja en nee. Deze mensen zijn valse profeten die je in iedere religie of in geen enkele religie ziet, waaronder politieke instellingen, de wetenschappelijke instellingen, de opvoedkundige instellingen en de media-instellingen van de wereld.

Dit zijn degenen die zichzelf aangesteld hebben tot profeten, die de mensen op een dwaalspoor brengen met doctrines, dogma’s en theorieën die niet van de geascendeerde meesters komen. Deze mensen maken zich er niet druk over dat ze jou leringen geven die op de werkelijkheid, de waarheid en de wil van God worden gebaseerd. Zij geven jou leringen die uit de relativiteit van het dualistische denken voortkomen en daardoor niet in overeenstemming zijn met de waarheid. Zulke leringen proberen de wil van de mens te rechtvaardigen en de wil van God te negeren, ontkennen en weg te redeneren.

Veel van deze valse profeten zijn vermomd als religieuze of spirituele leiders en goeroes. In feite kun je een aantal van hen in orthodox christelijke kerken vinden. Uiterlijk lijken het de lammeren van God, omdat ze alle dingen op de juiste manier zeggen en alle juiste dingen doen. Enkele van hen hebben de hemel met geweld genomen en zijn in staat bepaalde kunstjes te vertonen die mensen misschien als wonderen kunnen interpreteren.

Zoals ik zeg, je kunt ze alleen maar aan hun vrucht herkennen. Maar hun vruchten zijn niet alleen hun handelingen in de buitenwereld. Tegenwoordig zijn mensen toe aan een hoger inzicht dan mijn uitspraken in Matteüs. In werkelijkheid is de vrucht iemands bewustzijnsstaat, of de kwaliteit van het hart. Denk aan mijn uitspraak dat zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. De echte vraag is of de persoon het Christusbewustzijn manifesteert of handelt vanuit het menselijke bewustzijn, het dualistische denken.

Dit kan alleen maar door iemand bepaald worden die zijn of haar intuïtieve vermogens gebruikt en dus inzichten van het Christuszelf ontvangt. Zoals in het oude gezegde: ons kent ons. Als je ernaar streeft om afstemming op je Christuszelf op te bouwen, zoals ik op deze website uitleg, kun je de valse profeten leren kennen. Je doorziet hen door de vibratie van hun hart te lezen en in dat opzicht is de belangrijkste zorg of deze mensen liefde bezitten of dat ze angst en haat hebben. Veel van de valse profeten profeteren dat ze Gods werk doen, maar ze zijn óf bang voor God, óf boos op God. Wanneer je Christusonderscheid ontwikkelt, ben je in staat te evalueren of de leringen die door zulke valse profeten worden gegeven, waar zijn of dat ze een verkeerde interpretatie van de ware spirituele leringen die de geascendeerde meesters geven, zijn.

Als je geen Christusonderscheid hebt, word je gemakkelijk om de tuin geleid door deze valse profeten. De reden daarvoor is dat ze het vaak volgens de regels in de buitenwereld goed doen. Ze lijken op de wetgeleerden die ik berispte en zij kennen de letter van de wet, maar hebben niet de geest van de wet. Als je nog geen Christusonderscheid hebt, dan is je beste bescherming om erover na te denken of deze mensen je proberen te bevrijden door een boodschap van liefde te prediken of dat ze proberen je in hun macht te houden door je een angstige boodschap te prediken.

Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat ik kwam om de mensen te bevrijden en de sleutel tot je spirituele vrijheid is de volmaakte liefde van God ontvangen die alle menselijke angst uitbant. Daarom kan geen enkele prediker die een op angst gebaseerde boodschap predikt of probeert mensen in zijn macht te krijgen en door hen angstig te maken, natuurlijk niet volledig op één lijn zitten met mij en mijn ware missie.

Ik zeg nu niet dat elke prediker die een op angst gebaseerde boodschap predikt, opzettelijk een valse profeet is. De reden is dat het christendom al zo lang gedomineerd is door een op angst gebaseerde boodschap en er zijn echt heel veel goedbedoelende predikers die zo’n boodschap prediken zonder dat ze weten wat zij doen. Dit maakt van hen niet beslist valse profeten, hoewel ze handelen als valse profeten en de zaak dienen van degenen die weloverwogen proberen mensen om de tuin te leiden. Deze predikers hebben goede bedoelingen en bedriegen mensen niet willens en wetens. Ze geloven in hun boodschap en zijn daardoor de blinde leiders.

Het is correct dat de Bijbel valse profeten boosdoeners noemt. De oorspronkelijke valse profeet was Lucifer zelf en wat hem tot een valse profeet maakte, is dat hij opzettelijk, willens en wetens, tegen God en Gods bedoeling met de schepping in opstand kwam. Lucifer besloot toen dat hij zich van God wilde afscheiden en een wereld scheppen waarin God niet aanwezig is en waarin Gods wil niet wordt opgevolgd. Daarom probeerde Lucifer te bewijzen dat hij een wereld kon scheppen die op zijn wil werd gebaseerd in plaats van de wil van God. Lucifer probeerde te bewijzen dat God ongelijk had.

Alle boosdoeners en de valse profeten die naar planeet aarde zijn gekomen, waren óf volgelingen van Lucifer, óf ze hadden om andere redenen tegen God gerebelleerd. Dus hebben ze hetzelfde doel, namelijk deze planeet in een planeet veranderen waarin God niet aanbeden wordt en hem zelfs niet kent. Hier komt hun boodschap op neer. Ze proberen een boodschap te brengen die zegt dat God niet bestaat, zoals het wetenschappelijk materialisme, of ze brengen een valse boodschap over God.