Geweldspiralen in de samenleving voortzetten of afbreken

ONDERWERPEN: ascenderen of je comfortabel voelen – zoek naar inconsistenties tussen je overtuigingen en de leringen van de meesters – vastgelopen op het uiterlijke pad – de meesters passen zich niet aan bij de mentale kaders van de mensen – het gevallen bewustzijn – hoe jij medeschept – proberen anderen aan jouw mentale beelden te laten voldoen – jij bent onderworpen aan jouw beeld van God – de wens overwinnen om mentale beelden aan de leraar op te leggen – hoe kun je een geweer hebben en de andere wang toekeren? – karmische spiralen – met geweldloosheid op geweld reageren – een geweldloze impuls naar de kosmische spiegel zenden – in constante angst leven – bedreigingen zitten in de geest – niet erop vertrouwen dat God jou kan beschermen – zelfverdediging is acceptabel als het niet vanuit angst gebeurt – in een Gouden Eeuw heeft men criminaliteit getranscendeerd – wanneer de samenleving de Akashakronieken kan lezen, kan niemand wegkomen met een misdaad – spiritueel bewuste mensen moeten op een geweldloze bewustzijnsstaat overgaan – jij kunt altijd de open deur zijn voor het licht van God – de huidige wapenwetten in de V.S. moeten worden herzien – niet de materie de macht over jouw geest geven

Vraag: Lieve Jezus, dank zij de wens van de nieuwe president (en het congres) om de grens wijd open te zetten in het Zuiden om amnestie te bevorderen, zijn veel Amerikanen gewond geraakt, wreed gemarteld, verkracht of gedood. En zelfs gekidnapt.

De laatste episode die de voorpagina haalt, betreft een incident waarbij ’twee gewetenloze criminelen’ hebben ingebroken in een appartement in Oklahoma en een vrouw beroofd en verkracht. Ze heeft geschreeuwd. En kreeg te horen dat als ze nog eens zou schreeuwen, zij het met de dood moest bekopen. Het slachtoffer had een vuurwapen in haar tas en slaagde erin de tas te pakken te krijgen en trok haar wapen en schoot op de binnendringers. De één werd gedood, de andere gewond.

Ze had later een interview met een online journalist en verklaarde dat ze uit een familie komt die in op jezelf vertrouwen en moed gelooft. Ze zei: “Ik heb ervoor gekozen om in het geheim een vuurwapen bij me te dragen, omdat ik, hoewel ik geweldig dankbaar ben voor de bescherming door onze politie, wel besef dat ze God niet zijn, dus kunnen ze niet overal tegelijk zijn.”

“Dodelijke situaties zoals deze kunnen in een oogwenk gebeuren”, heeft ze gezegd. “Als je niet proactief bent … ben je een kwetsbaar doelwit.”

Als Endowmentlid van de National Rifle Organisation zei ze dat ze al vijf jaar een vuurwapen droeg, maar er nooit aan gedacht had dat ze ooit in een situatie zou komen waarin ze dat zou moeten gebruiken om haar leven te beschermen. Maar ze is blij dat de training die ze al die jaren heen heeft gehad, vruchten heeft afgeworpen op een moment dat het haar van verwondingen, of misschien iets ergers, heeft gered.

Heeft Jezus ook een mening over dit nieuwe regime in D.C. – een regel – of burgers opnieuw meer vuurwapens tot hun beschikking moeten krijgen om zich hun eigen huis te kunnen beschermen? Deze vraag heeft vooral betrekking op spiritueel bewuste mensen die ‘vuurwapens’ hebben, maar die zich ervan bewust zijn dat ze de ‘andere wang’ kunnen toekeren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn drie stadia op het pad. In de lagere stadia is het acceptabel – en onvermijdelijk – dat een student bepaalde mentale beelden over het pad heen legt, zelfs bij de leringen van de geascendeerde meesters. Je moet ergens beginnen en je begint met het pad door het filter van je huidige bewustzijnsstaat te zien. Maar dit brengt je maar tot bepaalde hoogte en er komt een moment op het pad van iedereen dat jij jezelf één serieuze vraag moet stellen: ”Wil ik ascenderen in dit leven of wil ik daar blijven om mij nog een oneindig aantal toekomstige levens comfortabel te voelen?”

Als je beslist dat je wilt ascenderen, dan moet je beseffen dat dit niet kan door je mentale beelden te houden. Je kunt je mentale kader eenvoudig niet meenemen naar de geascendeerde bewustzijnsstaat, omdat de ascensie precies dat proces is van alle mentale beelden transcenderen die het laten lijken alsof je van Gods koninkrijk bent gescheiden. Dus als je echt wilt ascenderen, moet je zelfs verder dan je meest gekoesterde mentale beelden kijken en opnieuw contact maken met de WAARHEID van de geascendeerde meesters.

Dit zal van de meeste mensen vragen een proces te doorlopen van systematisch hun mentale beelden te onderzoeken en die te vergelijken met de WAARHEID die wij onderwijzen. En een onvermijdelijk deel van dit proces is naar inconsistenties zoeken tussen jouw overtuigingen en onze leringen. Het ontdekken – en erkennen – van die inconsistenties kan moeilijk zijn, en pijnlijk. Maar toch staan zowel de moeilijkheid als de pijn in directe verhouding tot de gehechtheid die jij aan je huidige mentale beelden bezit.

Wat ik zeg, is dat er een keerpunt komt, waarop je van het uiterlijke pad op het innerlijke pad moet overstappen. Het uiterlijke pad is dat je onze leringen bestudeert en ze intellectueel gaat begrijpen. Veel studenten op het uiterlijke pad hebben decennia lang onze leringen bestudeerd – en hebben er briljant intellectueel inzicht in – maar zijn toch niet in staat om ze op hun eigen leven toe te passen. Daardoor zijn zulke mensen er vast van overtuigd dat zij tot onze beste studenten behoren, terwijl wij duidelijk zien dat ze nog op het uiterlijke pad vastzitten.

Waarom zijn sommige mensen op het uiterlijke pad vastgelopen? Omdat ze de discrepanties niet willen erkennen tussen de mentale beelden die hen op hun gemak laten voelen en de waarheid van onze leringen. En dan zijn ze niet bereid om de diepere waarheid te erkennen dat jij, om op het innerlijke pad te stappen, de wens moet opgeven dat de geascendeerde meesters jouw mentale beelden bevestigen. Je moet de wens opgeven dat God en de geascendeerde meesters zich aan jou mentale kader aanpassen.

Zoals ik 2000 jaar geleden heb gedemonstreerd – en zoals mijn broeders en zusters op dezelfde manier in hun leven hebben gedemonstreerd – zullen wij ons NOOIT aanpassen aan de mentale kaders van mensen. Want hoe kunnen we jullie bevrijden van je mentale kader door ons eraan aan te passen? We kunnen je ENKEL helpen door jullie een referentiekader te geven – als je de ogen hebt om dat te zien – dat de waarheid buiten je mentale kader ligt en zich er niet aan conformeert.

Als een student bereid is om de pijn te doorstaan door de inconsistenties in zijn of haar mentale beelden toe te geven, dan kan de student op den duur tot het besef komen dat dit de spil is tussen het uiterlijke en innerlijke pad. Dat besef is het feit dat de neiging om mentale beelden aan de Geest op te leggen, nu juist het gevallen bewustzijn is. En je kunt nooit ascenderen, noch geaccepteerd worden als student van de geascendeerde meesters, zolang je gehecht bent aan het gevallen bewustzijn – zelfs probeert ons zover te krijgen dat we het bevestigen.

Let op het subtiele ervan. Je bent geïncarneerd op aarde om je medescheppende vaardigheden te exploreren. Hoe schep je mede? Door een mentaal beeld te vormen en dan de vaardigheid van de geest te gebruiken om dat beeld op het Ma-terlicht te projecteren. Het Ma-terlicht wordt als een veilige omgeving geschapen – een spirituele zandbak – waarin je kunt experimenteren zonder jezelf, andere mensen of het zand, ernstig te verwonden. Daardoor is het volkomen rechtmatig om jouw mentale beelden op het Ma-terlicht te leggen – zelfs als die worden gebaseerd op het dualiteitsbewustzijn. Het Ma-terlicht heeft beloofd om elke willekeurige vorm die op haar wordt geprojecteerd aan te nemen, om je feedback te geven op wat je hebt gecreëerd.

Met andere woorden, het is rechtmatig om mentale beelden op het Ma-terlicht te projecteren. Je zult oogsten wat je hebt gezaaid, maar je zult de Wet van Vrije Wil of de Wet van Eenzijn niet schenden. Wat NIET rechtmatig is, is dat je begint je mentale beelden op andere van zichzelf bewuste wezens met vrije wil te projecteren. Anderen proberen te dwingen aan jouw mentale beelden te voldoen is natuurlijk het gevallen bewustzijn en juist dit gevallen bewustzijn sprak ik aan toen ik tegen Petrus zei: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.”

Wanneer je jouw mentale beelden aan de geascendeerde meesters, aan God, oplegt, schendt je de Wet van Eenzijn, die als de meest basale van Gods geboden tot uitdrukking wordt gebracht, namelijk dat je geen andere goden voor de echte God zult hebben. En wanneer je mentale beelden accepteert – een beeld dat uit noodzaak wel door het gevallen bewustzijn moet zijn gecreëerd – dan wordt die afgod jouw god. En je kunt NOOIT hoger in bewustzijn stijgen dan je beeld van God. Je zult onderworpen zijn aan jouw ‘god’, of het nu een mentaal beeld is of de echte God.

De essentie van het gevallen bewustzijn is dat het een vervorming van de Alpha en Omega van God is. Hij vervormt het Alpha-aspect door de spirituele hoogmoed die wezens laat denken dat God zich in feite wel bij hun mentale beelden zal aanpassen. En het Omega-aspect wordt vervormd door te proberen de mentale beelden aan anderen op te dringen, zelfs te denken dat als hij alle mensen zover kan krijgen dat ze die ideeën bevestigen, God die dan wel moet accepteren.

Ik vertrouw erop dat enkelen mijn punt zullen inzien, terwijl anderen blind zullen blijven door het gevallen bewustzijn en een mentale interpretatie aan mijn woorden geven waardoor het lijkt alsof ZIJ er geen acht op hoeven te slaan. En dan maken ze nog een rondje door het gevallen bewustzijn in plaats van mijn lering echt te internaliseren dat slechts degenen die als kinderen worden, het koninkrijk binnengaan. Als een klein kind zijn betekent de wens opgeven om mentale beelden aan een spirituele leraar op te leggen, jouw leraar jouw huidige overtuigingen te laten bevestigen in plaats van jou te helpen die te transcenderen. Het betekent dat je bereid moet zijn om open vragen te stellen die de waarheid proberen te onderzoeken over wie we zijn in plaats van een mentaal beeld door de vraag heen te projecteren.

Als voorbeeld van dit bewustzijn nemen we de vraag hierboven. In de eerste plaats zijn er een aantal argumenten die duidelijk de bestaande ideeën van de persoon blootlegt, namelijk dat het nodig en goed is om altijd een vuurwapen te dragen. Dan staat er aan het eind een korte vraag, maar het is overduidelijk dat de vraag ENKEL wordt gesteld om mij zover te krijgen de bestaande conclusie van de persoon te bevestigen. Waar is de kinderlijke onschuld die simpelweg iets vraagt voor je tot een conclusie komt? Kan zo iemand door de geascendeerde meesters onderwezen worden? Nu, dat hangt af van de bereidheid van iemand om het pijnlijke besef te verdragen dat het wereldbeeld van de persoon zwaar door het gevallen bewustzijn wordt beïnvloed, wat de grote inconsistenties zelfs in zo’n korte brief verklaart.

Laat mij een inconsistentie aanwijzen die voor de meesten voor de hand zou moeten liggen. Eerst krijgen we uitleg waarom een vrouw die zich bedreigd voelt, haar wapen trok en twee mensen neerschoot, één van hen dodelijk. Maar aan het eind krijgen we een vraag die stelt: “Deze vraag heeft vooral betrekking op spiritueel bewuste mensen die ‘vuurwapens’ hebben, maar die zich ervan gewaar zijn dat ze de ‘andere wang’ kunnen toekeren.”

Dit houdt in dat in de geest van de vragensteller, het mogelijk is dat mensen een vuurwapen dragen en tegelijkertijd de andere wang toekeren, zelfs dat de vrouw die twee mensen neerschoot, in feite de andere wang toe heeft gekeerd door dat te doen.

Als ik hiermee geconfronteerd word, krijg ik het gevoel dat er momenten zijn dat een geascendeerd wezen gewoon bij de aarde vandaan wil lopen en naar de oneindige sporten (van de trap) van Gods wezen terug te keren. En dit kan vooral gebeuren wanneer we zien dat studenten er niet in slagen om onze meest basale leringen te begrijpen. Hoe kan iemand het dragen van een vuurwapen vergelijken met de andere wang toekeren? Hoe is het mogelijk dat mensen NIET de inconsistentie daarvan inzien? Natuurlijk laat ik de aarde niet achter, maar ik wil wel overbrengen dat het zelfs geascendeerde meesters niet aan gevoel ontbreekt, al zijn dit niet dezelfde soort gevoelens als toen we geïncarneerd waren.

Nu erken ik volledig dat mensen vrije wil hebben. Je hebt het recht een vuurwapen te dragen (als jouw land dat legaal maakt). Maar als je dat doet, kom dan niet na deze incarnatie bij mij om te vragen waarom je niet geascendeerd bent. Zie je, om te ascenderen moet je volledig mijn opdracht internaliseren en belichamen om geen weerstand te bieden aan het kwaad, maar de andere wang toekeren. Wat is de lering die ten grondslag ligt aan dit gebod? Dat één van de belangrijkste dingen die mensen ervan weerhoudt om te ascenderen, is dat ze in karmische spiralen verwikkeld zitten die ze steeds maar weer herhalen. In dit voorbeeld heeft de vrouw die het vuurwapen bij zich had, vele levens in veel soortgelijke spiralen gezeten, zelfs met de twee mensen die haar hebben aangevallen – en zij is niet altijd het slachtoffer geweest. Wat heeft ze bereikt door het wapen te trekken en de twee mensen die zij in een vorig leven had aangevallen, neer te schieten? Ze heeft eenvoudig de karmische spiraal voortgezet en moet opnieuw met deze twee zelfde mensen reïncarneren.

Hoe lang moet deze spiraal nog doorgaan, hoe kun je een karmische spiraal doorbreken? De spiraal zal doorgaan tot één kant de beslissing neemt om OP GEWELD TE REAGEREN MET GEWELDLOOSHEID.

Zie je wat ik bedoel? Als je serieus wilt ascenderen, MOET je jouw karmische spiralen doorbreken en de ENIGE manier om dat te doen, is door geen weerstand te bieden aan het kwaad, maar de andere wang toekeren. Mijn gebod werd niet gegeven aan degenen die zich niet druk over maken over naar het spirituele rijk ascenderen. Dat werd gegeven aan de mensen die wel willen ascenderen en die bereid zijn om er alles aan te doen om te ascenderen.

Zeg ik hiermee dat je bereid moet zijn om andere mensen jou pijn te laten doen? Ja, dat zeg ik precies en dat was precies wat ik 2000 jaar geleden heb gezegd. Het feit dat het christendom dit in het algemeen niet heeft begrepen, betekent niet dat het niet hoeft. Als je echt wilt ascenderen, komt je veiligheid, je gerief, zelfs je fysieke leven op de tweede plaats. Je bent letterlijk bereid om te doen wat nodig is om de karmische spiralen te doorbreken en dichter bij de ascensie te komen. Je bent bereid om je leven te geven om het onsterfelijke leven te krijgen.

(Let erop dat ik nu niet zeg dat in dit concrete voorbeeld de vrouw voor haar ascensie in aanmerking was gekomen door haar vuurwapen niet te gebruiken. Ze zou een bepaalde karmische spiraal hebben doorbroken, maar had nog steeds een lange weg te gaan om te ascenderen.)

Nu, door te zeggen dat je BEREID moet zijn je leven te verliezen, zeg ik niet dat jij je leven ZULT verliezen. Want als jij echt dat gebod belichaamt om geen weerstand aan het kwaad te bieden, wat doe je dan? Je zendt een impuls van geweldloosheid naar de kosmische spiegel en wat spiegelt de kosmische spiegel dan naar jou? Tenzij je ernstig karma uit vorige levens hebt, is de omslag in bewustzijn op zich al genoeg een garantie dat je nooit situaties tegenkomt zoals die ene die hier wordt beschreven. Dus zouden we het oude gezegde van Henry Ford kunnen parafraseren: “Of je nu denkt dat je een wapen nodig hebt, of dat je denkt dat je hem niet nodig hebt – jij hebt gelijk!”

Let erop dat de vrouw al vijf jaar een wapen bij zich had gehad en let ook op haar familieachtergrond. Welke impuls had zij naar de kosmische spiegel gezonden? En wat heeft de spiegel naar haar terug gekaatst: Precies wat ze zei wat ze wilde. Dus bestaat er in de bovenstaande vraag nog een inconsistentie, omdat de vragensteller blijkbaar niet onze uitgebreide leringen over de kosmische spiegel had geïnternaliseerd.

Mijn grotere punt is dat wanneer je eraan gehecht bent dat je mening wordt bevestigd – en niet bereid bent om eerlijk zelfonderzoek te ondergaan – jouw geest een gesloten systeem wordt en dit leidt onvermijdelijk tot inconsistenties en je ziet die zelfs bevestigd in bepaalde ideeën of gebeurtenissen – en dan raak je steeds meer gevangen in je mentale kader tot het enige wat je kan bevrijden de tweede wet van de thermodynamica is die een crisis veroorzaakt die zo ernstig is dat je eindelijk besluit om je geest te open te stellen en als een klein kind vraagt.

Kun je begrijpen dat mensen die de epische denkwijze hebben aangenomen en de wereld als een gevaarlijke plek beschouwen, een incident zoals hierboven genoemd wordt, het bewustzijn lijkt te bevestigen waardoor het nodig lijkt dat je een vuurwapen moet dragen? En dit zal alleen maar de boodschap versterken die zulke mensen uitzenden naar de kosmische spiegel. Het zal er ook voor zorgen dat hun geest nog geslotener wordt, zoals je in het voorbeeld ziet van de vrouw die twee mensen heeft neergeschoten. Ik kan je ervan verzekeren dat geen enkel mens iemand anders kan doden zonder de noodzaak te voelen om zijn of haar motieven en daden te onderzoeken. Maar in dit geval kan de impuls tot zelfonderzoek blijkbaar opzij gezet worden door de familieachtergrond van de vrouw en haar filosofie over de NRA.

De vrouw geeft ook een duidelijk voorbeeld van hoe mensen anderen demoniseren om hun eigen handelingen te rechtvaardigen. Is er bewijs dat de twee mannen de vrouw echt wilden verkrachten? Bestaat er eigenlijk wel bewijs dat ze hun dreigement om de vrouw te doden, zouden uitvoeren? De mannen waren kennelijk niet gewapend met vuurwapens, omdat ze dan in staat waren geweest om de vrouw neer te schieten voor zij de twee mannen neerschoot. Dus we zien hier een vrouw die voortdurend in angst leeft. Haar eigen angst heeft de situatie in het leven geroepen waarin zij zich bedreigd voelde. Maar in plaats van die situatie te gebruiken om haar angst onder ogen te zien – en daardoor die te overwinnen – heeft ze haar angst in daden omgezet en twee ongewapende mannen neergeschoten. En daarmee bewezen dat het in haar van angst doordrenkte geest belangrijker is jouw materiële bezittingen te behouden dan de levens van twee medemensen te sparen.

Kun je inzien hoe mensen met een bepaalde houding zich tot elkaar aangetrokken kunnen voelen in een karmische groep die een negatieve spiraal vormt, waardoor de mensen elkaars mentale kader versterken tot iedereen zo erg vastloopt dat de enige manier om daaraan te ontsnappen is dat de school van de harde klappen hen precies geeft waar ze om gevraagd hebben – een gewelddadige confrontatie met mensen die ook in het epische bewustzijn vastzitten? De NRA is een duidelijk voorbeeld – een van de vele in de Amerikaanse samenleving – van een groep die in het leven is geroepen om hoofdzakelijk een karmische spiraal van geweld te rechtvaardigen – en die dus voort te zetten – een karmische geweldsspiraal die in dit geval al vanaf de tijd van Atlantis aan de gang is. Deze zit vast aan de spiraal van de neo-conservatieven die de oorlog in Irak hebben voortgezet, omdat ze het gevoel hadden dat het om vrijheid en democratie – zelfs het Christusschap – op de wereld te verspreiden, allemaal gerechtvaardigd was.

Begrijp jij misschien ook dat ELKE poging om vrijheid en het christendom met geweld te verspreiden niet van mij kan komen of dat ik zoiets kan steunen?

Hoewel ik erop vertrouw dat ik mijn punt in het algemeen heb gemaakt, laat me toch een paar vragen uitdiepen die mensen misschien stellen wanneer ze naar situaties zoals deze kijken. Kijk eens naar de volgende opmerking: “Als je niet proactief bent … ben je een kwetsbaar doelwit.” Dit is een typisch voorbeeld van het zwart-wit denken dat juist de oorzaak is van karmische spiralen. In de geest van deze persoon is de wereld een gevaarlijke plek waar het kwaad om elke hoek op de loer ligt. Daardoor zijn er maar twee opties: Je moet erop voorbereid zijn mensen te doden of je vraagt erom om gedood te worden. Maar de diepere waarheid van de kosmische spiegel is dat jij juist wanneer jij je bedreigd voelt, bedreigd wordt. Met andere woorden, de bedreiging begint in jouw geest en moet door jouw geest overwonnen worden. Wanneer jij de behoefte voelt om ‘proactief’ te zijn, maak jij jezelf tot doelwit, want je zegt tegen de kosmische spiegel dat je in een wereld wilt leven waar het kwaad om de hoek op de loer ligt.

Neem nu deze opmerking: “Ik heb ervoor gekozen in het geheim een vuurwapen bij me te dragen, omdat ik, hoewel ik geweldig dankbaar ben voor de bescherming door onze politie, besef dat ze God niet zijn, dus kunnen ze niet overal tegelijk zijn.” Hoewel ze blijkbaar zegt dat ze in God gelooft, is het niet een God die overal tegelijk kan zijn. Want als ze echt in Gods bescherming geloofde, waarom zou ze dan een wapen moeten dragen? Het dieper gaande punt is natuurlijk dat als je echt in Gods bescherming gelooft, jij geen behoefte voelt om een wapen te dragen. En door het waarachtig te geloven, maak je het mogelijk dat God jou beschermt, terwijl je door de daad om een wapen te dragen, Gods bescherming verliest. De reden is dat je indirect zegt dat je Gods bescherming niet wilt, want je wilt vertrouwen op materiële dingen om je te beschermen. Wat betekent dat je in feite zegt dat je niet erop vertrouwt dat God je tegen een materiële bedreiging kan beschermen.

Ik vertrouw erop dat ik het duidelijk heb gemaakt dat jij, als je een spiritueel bewust persoon bent en als je de lering hebt geïnternaliseerd over de andere wang toekeren, geen noodzaak ziet om een wapen of een ander dodelijk wapen te dragen. En je hoeft geen wapen in je huis ter bescherming.

Dat gezegd hebbende, wij, de geascendeerde meesters, zijn praktische realisten. Dus beseffen we dat er bepaalde omgevingen zijn waarin een hoge concentratie van mensen is met ernstig gestoorde geesten of onzuivere motieven. En hoewel ik aanraad dat spiritueel bewuste mensen zulke omgevingen vermijden, besef ik dat er gevallen kunnen zijn waarin het onderdeel is van je spirituele missie om in zo’n omgeving te werken. Daardoor zou ik aanbevelen dat je er eerst aan werkt om al je angst te overwinnen en waarachtig het bewustzijn te belichamen van de andere wang toekeren. Als je denken eenmaal echt geweldloos is geworden – vooral jouw emotionele lichaam – zou je misschien daadwerkelijk een impuls kunnen voelen om een niet-dodelijk wapen te dragen of een of andere vorm van niet dodelijke verdedigingstechniek leren.

Ik vertrouw erop dat je ziet hoe subtiel het is wat ik overbreng. Ik geef een algemene regel om niet een of ander dodelijk wapen te dragen. Maar ik zeg NIET dat een spiritueel bewust persoon zich nooit hoeft te verdedigen. Ik zeg heel duidelijk dat wanneer jij je verdedigt vanuit een staat van karma, jij karma maakt. Als je echter die angst eenmaal hebt overwonnen, kan het wettig zijn om een niet-dodelijk verdedigingswapen te dragen, omdat dat anderen een les kan leren zonder karma voor jezelf te maken. Maar om te vermijden dat je karma maakt, moet je bevrijd van angst zijn, zodat je duidelijke aanwijzingen van je hogere zelf kunt krijgen in plaats van te denken dat een op angst gebaseerde impuls van je hogere zelf komt. Met andere woorden, alleen nadat je bereid bent de andere wang toe te keren, krijg je het onderscheid om te weten dat er momenten zijn waarop jij niet de andere wang toekeert. De mensen die niet elke neiging willen opgeven om met geweld te reageren, zullen gewoon het onderscheid niet krijgen en daardoor zullen ze karma maken door geweld te gebruiken.

Laat mij duidelijk maken dat behalve in deze speciale gevallen, het veel beter is dat spiritueel bewuste mensen eraan werken om het op angst gebaseerde bewustzijn te ontstijgen en er dan op vertrouwen dat ze geen gewelddadige situaties tegenkomen. En als je toch nog in zo’n situatie belandt, zie het dan als een karmische terugkeer die je de kans geeft te demonstreren dat je het op angst gebaseerde bewustzijn waarin je de noodzaak ziet om geweld niet met geweld te bestrijden, bent ontstegen. Met het dagen van het Aquariustijdperk is het nog belangrijker geworden dat mensen de denkwijze van het Oude Testament achter zich laten van ‘oog om oog, tand om tand’. En zoals gezegd, dit kan ENKEL als je de andere wang toekeert.

Over het Aquariustijdperk gesproken, laat ik mijn broeder Saint Germain het laatste woord geven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Jullie geloven toch niet serieus – wel – dat mensen in de Gouden Eeuw de behoefte voelen om een wapen te dragen? De Gouden Eeuw zal natuurlijk een maatschappij tot stand brengen waarin er geen dreigingen zijn waartegen men zich moet beschermen. En dit houdt in dat we spreken over een maatschappij waarin men criminaliteit heeft getranscendeerd.

Momenteel kan het onmogelijk lijken dat de mensheid criminaliteit kan transcenderen. In werkelijkheid is dit heel goed mogelijk. Eén van de belangrijke ontwikkelingen die criminaliteit zal verwijderen, zijn de technologische middelen waardoor de samenleving de Akashakronieken kan lezen. Die kronieken bevatten de ‘beelden’ of kronieken van alle daden die er ooit gepleegd zijn en wanneer de maatschappij die kan lezen, wordt het onmogelijk om met een misdaad weg te komen, omdat de daden direct op een scherm worden getoond dat iedereen kan zien. En wanneer de mogelijkheid om met een misdaad weg te komen niet meer bestaat, zal de motivatie om een misdaad te plegen dramatisch dalen.

Maar zoals met alle technologie, kan dit ook misbruikt worden, dus het zal pas worden uitgebracht wanneer het bewustzijn significant gestegen is. Zoals Jezus zo welsprekend heeft uitgelegd, worden alle problemen in het bewustzijn van mensen gecreëerd en daardoor moeten de oplossingen ook daar vandaan komen.

Dus wie zijn de mensen waar wij naar kijken als de voorlopers voor een omslag in het collectieve bewustzijn? Dat zijn natuurlijk de spiritueel bewuste mensen, vooral degenen die bereid zijn om meer dan bewust te zijn, die bereid zijn om gewekt te worden. Om de maatschappij die omslag ten opzichte van criminaliteit te laten maken, moet een aantal mensen beginnen hun persoonlijke bewustzijn te veranderen, het bewustzijn ontstijgen dat criminaliteit in het leven roept. En dat betekent dat sommigen moeten durven te leven alsof er geen bedreiging door criminaliteit is.

Enkelen zullen bereid moeten zijn om totaal geweldloos te worden, niet-aanvallend, niet-dwingend, in hun eigen gedachten, zodat ze anderen een referentiekader kunnen bieden dat heel anders is dan de denkwijze die geweld slechts in stand houdt. Ik vertrouw erop dat enkelen van jullie dit als onderdeel van jullie missie zien. En ik vertrouw erop dat enkelen van jullie zullen zien dat jij als dit een praktische demonstratie noodzakelijk maakt door geweld met geweldloosheid tegemoet te treden, dan de kans grijpt. En wat er misschien ook op de materiële wereld gebeurt, jij verder kijkt dan die materiële gebeurtenissen en je richt je erop dat je het licht door jou heen laat schijnen, zelfs in situaties waarin de meeste andere mensen hun licht afsluiten – het gevallen bewustzijn hen ervan overtuigt dat je in een bepaalde situatie niet de open deur voor het licht van God kunt zijn of zou moeten zijn.

De Gouden Eeuw wordt een gemanifesteerde werkelijkheid wanneer een kritieke massa mensen bereid is om te demonstreren dat er GEEN situaties zijn waarin men niet de open deur voor het licht van God kan of zou moeten zijn.

Tot slot wil ik nog zeggen dat als de Verenigde Staten tot de voorlopers van de Gouden Eeuw wil behoren, het onvermijdelijk is dat de huidige wapenwetten aangepast worden. Geen enkel ander democratisch land heeft zoveel vrije toegang tot wapens als de Verenigde Staten. En geen enkele andere democratische natie heeft zoveel wantrouwen ten opzichte van de mensen in hun eigen regering – wat inhoudt dat mensen denken dat ze zelfs wapens nodig hebben om zich tegen hun eigen regering te verdedigen. Er bestaat verband tussen, in die zin dat de Verenigde Staten geen betere regering krijgt tot de mensen ophouden te doen alsof de regering hun tegenstander is en in plaats daarvan zichzelf als onderdeel van die regering zien. De mensen moeten zichzelf als deel van de oplossing zien in plaats van te projecteren dat het probleem uitsluitend buiten hen bestaat.

Zodoende is het onvermijdelijk dat de wapenwetten in de Verenigde Staten een poos strenger moeten worden, zoals je in de meeste andere democratische landen ziet. Ik zie er de noodzaak niet van in dat spiritueel bewuste mensen middelen (geld of mentale energie) besteden aan het bestrijden van deze trend. Je kunt natuurlijk voorbeelden vinden van mensen die de dood of verwondingen vermijden door een wapen te dragen, maar je kunt ook heel wat incidenten vinden waarin mensen als een bezetene tekeer gaan met een wapen. Geef Cesar daarom wat van Cesar is en God wat van God is.

Wat ik bedoel, is dat jij je mentale middelen richt op waar die het krachtigste effect hebben – dat je het op angst gebaseerde bewustzijn transcendeert en het Gouden Eeuwbewustzijn ingaat. In deze gemoedsgesteldheid is de Gouden Eeuw een gemanifesteerde werkelijkheid en leef je ermee in overeenstemming, wat betekent dat je op het licht vertrouwt voor al je noden in plaats van te denken dat er bepaalde taken zijn waarvoor materiële middelen belangrijker zijn dan het Licht van God. Het Gouden Eeuwbewustzijn betekent dat je nooit iemand in de materiële wereld toestaat dat hij jouw Geest in zijn macht krijgt.