Helen door middel van de Heilige Geest of lagere geesten

ONDERWERPEN: Jezus werkt wel met een paar evangelische genezers, maar niet alle – de wijzer van de geest verschuiven – wezens in lagere rijken kunnen fenomenen produceren – niet alles wat in Jezus’ naam wordt gedaan, komt uit het licht – blinde leiders – onderscheidingsvermogen is de sleutel – open geest en hart – de Heilige Geest houdt geen rekening met doctrines die door mensen zijn gemaakt of hun instituties – veel evangelische christenen stellen zich voor lagere geesten open – geef de fundamentalistische aanpak op – ware genezing versus valse genezing – omslag in bewustzijn nodig om te genezen – waarom een ziekte terugkomt na genezing

Vraag: Kan Jezus me zeggen of de helingen die op de evangelische TV getoond worden, genezingen zijn die door jou verricht worden? Zijn ze echt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan je geen algemeen antwoord geven op deze vraag. Het feit wil dat zowel ik als andere leden van de geascendeerde meesters met iedere persoon werken die een bepaald niveau van Christusbewustzijn heeft. Daarom werken we met evangelische dominees en genezers, maar we werken niet met hen allemaal. Zelfs wanneer we met iemand werken, werken we niet beslist steeds met die persoon.

Op diverse plaatsen op deze website heb ik de menselijke geest vergeleken met de afstemknop op een radio-ontvanger. Zoals je aan de knop van de radio kunt draaien om op verschillende stations af te stemmen, kun je ook aan de knop van je geest draaien en afstemmen op verschillende niveaus van werkelijkheid. Enkele van deze niveaus zijn in het spirituele rijk en wanneer je op die niveaus afstemt, word je een instrument voor de geascendeerde meesters en kun je als zodanig op diverse manieren dienen. Het is echter ook mogelijk om je geest op lagere niveaus af te stemmen die niet in de spirituele wereld bestaan. Op deze niveaus heb je lagere wezens en wanneer jij je bewustzijn op die niveaus afstemt, kun je een instrument voor deze wezens worden. Ik heb dit elders enigszins gedetailleerder uitgelegd.

Het probleem dat veel mensen om de tuin leidt, is dat de wezens in de lagere rijken heel bekwaam zijn in het produceren van diverse fenomenen, zoals het spreken in tongen of helingen. Dit is een feit dat niet algemeen bekend is of erkend wordt door evangelische christenen. Veel van deze christenen geloven dat alles wat ze in hun kerkdiensten doen, alles wat ze in naam van mij doen, uit het licht komt. Ze geloven dat elke keer dat er zich een manifestatie van een of ander fenomeen voordoet, het een fenomeen moet zijn van een echte en spirituele werkelijkheid. Dit hoeft niet beslist.

Er zijn een aantal evangelische kerken die diverse technieken gebruiken, waaronder rockmuziek, om hun gemeente in een veranderde bewustzijnsstaat te brengen. Zoals ik heb gezegd, is de menselijke geest net een radio-ontvanger die op verschillende stations kan afstemmen. Het is daarom niet al te moeilijk om de knop van de geest af te stemmen en een veranderde bewustzijnsstaat in te gaan. De vraag is of iemand de geest afstemt op het spirituele rijk of een lager rijk.

Als iemand niet een bepaalde mate van Christusonderscheid heeft, dan zal die persoon het heel moeilijk vinden om te evalueren of hij of zij afstemt op het spirituele of een lager rijk. Deze moeilijkheid neemt nog toe als iemand gelooft dat elke veranderde bewustzijnsstaat uit het licht moet komen. Dit soort blinde acceptatie is heel gevaarlijk en levert heel waarschijnlijk ervaringen en fenomenen op die niet uit het licht komen. Er zijn bepaalde evangelische dominees die de blinde leiders zijn van blinde gemeentes.

Laat me een paar van mijn belangrijkste zorgen over het evangelische christendom delen. Er zijn veel evangelische kerken die beweren dat ze met de Heilige Geest werken. Ze beweren diverse bewustzijnsstaten te ervaren en dat diverse zichtbare fenomenen de manifestatie van de Heilige Geest zijn. De belangrijkste waarheid die je over de Heilige Geest kunt begrijpen, is de uitspraak: “De Heilige Geest waait waarheen hij wil.”

De waarheid van deze uitspraak is dat de Heilige Geest menselijke overtuigingen en meningen niet respecteert wanneer die overtuiging en meningen niet op een lijn liggen met de werkelijkheid en de waarheid van God. Je ziet dan dat er aan twee voorwaarden voldaan moet worden voor iemand oprecht contact met de Heilige Geest kan krijgen. De persoon moet enig inzicht hebben in de waarheid, zodat iemand het onderscheid kan maken tussen de Heilige Geest en lagere geesten. Daarmee bedoel ik een inzicht in de echte waarheid en niet een door mensen gemaakte interpretatie. De persoon moet ook een open geest en hart hebben, zodat hij of zij bereid is om met de geest mee te gaan. Als je stevige en vaststaande overtuigingen over God hebt, en als je de Heilige Geest in een mentaal kader probeert te dwingen, dan werk je waarschijnlijk niet met de echte Heilige Geest.

Wanneer je dit op het evangelische christendom overzet, zie je dat veel van deze mensen beweren met de Heilige Geest te werken, toch hebben ze tegelijkertijd een heel rigide, letterlijke of fundamentalistische aanpak van het christendom. Ze geloven dat de Bijbel het letterlijke woord van God is, wat, zoals ik elders heb gezegd, niet beslist het geval hoeft te zijn. Ze geloven ook dat de Bijbel letterlijk geïnterpreteerd moet worden, wat ik ook elders besproken heb. Dus wat ik nu zeg, is dat veel mensen in de evangelische beweging zulke enge kaders met hun geest hebben gecreëerd dat er letterlijk geen ruimte is om de Heilige Geest binnen te laten.

Veel van die mensen geloven dat ze met de Heilige Geest werken en kunnen dit met allerlei fenomenen staven. Het probleem is dat zij vanwege de enge mentale kaders die deze mensen rondom hun geest opgebouwd hebben, niet openstaan voor het ware onderscheid dat enkel van de Christusgeest komt. Daarom hebben deze mensen niet het echte onderscheid en kunnen zij eenvoudig het verschil niet zien tussen de Heilige Geest en een lagere geest. Het gevolg is dat veel van de fenomenen, waaronder helingen, die zulke mensen verkondigen, niet door de Heilige Geest gedaan worden, maar door lagere geesten die zich als de Heilige Geest maskeren.

Dit baart mij grote zorgen. De reden is dat er veel mensen in de evangelische beweging zitten die echt goedbedoelende spirituele mensen zijn die God zoeken. Helaas zorgt deze beweging, en haar fundamentalistische denkwijze, ervoor dat deze mensen gevangenzitten in een heel klein en rigide mentaal kadertje. Vanwege de beperkingen die door dat mentale kadertje worden opgelegd, kunnen ze geen contact met de Heilige Geest maken. In hun alles verterende verlangen om de geest te ervaren, stellen ze zich voor lagere geesten open. Deze mensen nemen letterlijk de hemel met geweld, omdat ze de Geest willen, maar niet door het proces heen willen van al hun bevooroordeelde meningen en overtuigingen opgeven. Deze overgave aan de Christuswaarheid, in tegenstelling tot de ‘waarheid’ van mensen, is nodig om de machtiging van de Heilige Geest te ontvangen. Als je de Heilige Geest niet wilt laten waaien waarheen hij wil, kun je niet volledig door de Geest gemachtigd worden.

Dat gezegd zijnde, laat mij duidelijk maken dat er veel mensen in de evangelische beweging zitten die wel een bepaalde mate van Christusschap en onderscheid hebben. Deze mensen werken wel met de Heilige Geest en kunnen echte fenomenen opleveren, waaronder helingen. Er zijn ook een paar mensen die de bekwaamheid hebben om zich tijdelijk af te stemmen op de Heilige Geest, toch hebben ze nog niet echt onderscheid ontwikkeld. Dus voor deze mensen is het lukraak. Ze werken soms met de Heilige Geest en soms met lagere geesten.

Ik kan je ervan verzekeren dat er een groot potentieel zit bij de evangelische beweging. Om dat potentieel echter te realiseren, en de beweging een echt instrument van de Heilige Geest en de geascendeerde meesters te laten worden, moet een kritieke massa mensen bereid zijn om de aanpak van religie in de buitenwereld, de fundamentalistische benadering, te laten varen. Ze moeten werken aan het bereiken van Christusonderscheid dat hen in staat stelt om de lagere geesten uit te schakelen en af te stemmen op de echte Heilige Geest.

Als dit zou gebeuren, dan zou je een grote uitstroom van de Heilige Geest zien en je zou zien dat de geascendeerde meesters met veel mensen in de evangelische beweging zouden werken. Zoals het nu staat, drukt de beweging ongeveer 5% van haar feitelijke potentieel uit om het instrument te zijn voor de Heilige Geest. Daaruit zou je kunnen concluderen dat 95% van de helingen en fenomenen die door de evangelische beweging opgeëist worden, niet echt zijn en niet van de Heilige Geest afkomen. Ik zou die getallen liever omgedraaid zien, maar dat zou een verandering in bewustzijn vragen, een verandering in het hart, onder de leden en de leiders van de evangelische beweging. Gaat dat gebeuren? Ik kan die vraag niet beantwoorden.

Wat betreft of die helingen echt zijn, laat me zeggen dat voor echte genezing twee dingen nodig zijn. In de eerste plaats de tussenkomst van de echte Heilige Geest en niet een lagere geest. Het is mogelijk dat een lagere geest fysieke symptomen bij iemand kan verwijderen. Maar volgens mijn norm is dit niet een echte genezing. Het tweede ingrediënt om te helen is dat de persoon op een hoger niveau van bewustzijn moet komen. Toen ik 2000 jaar geleden helingen uitvoerde, kon je in de Bijbel zien dat het geloof van iemand de bepalende factor was om te helen. Je zag dat diverse mensen genezen werden, juist omdat ze zoveel geloof hadden.

Zoals elders wordt uitgelegd, zijn de spirituele cycli verder gegaan. Tegenwoordig is het niet genoeg om geloof te hebben in een kracht van buitenaf. Wat je tegenwoordig nodig hebt, is het inzicht dat alle omstandigheden in je leven weerspiegelingen zijn van een toestand in je bewustzijn. Met andere woorden, een fysieke ziekte vindt haar oorsprong in jouw bewustzijn. Deze omstandigheid kan worden teruggevoerd op een verkeerde overtuiging over jou en God. Om echt heling van het fysieke symptoom, de fysieke ziekte, te ervaren, moet je diep in je onderbewuste graven en de verkeerde overtuiging opruimen.

Dit is nog een reden waarom de evangelische beweging in moeilijkheden komt. Om echt je verkeerde overtuigingen over God op te lossen, moet je verder kijken dan de mentale kaders die over de hele wereld rondzwerven, waaronder de mentale kaders die door de evangelische of fundamentalistische christendom gemaakt worden. Als je niet bereid bent om verder dan die kaders te kijken, kun je niet echt geheeld worden en je voor de Heilige Geest openstellen. Veel mensen stellen zich open voor lagere geesten die er geen probleem mee hebben om een fysieke heling te produceren zonder in het bewustzijn iets op te ruimen. De reden is dat lagere geesten de mensen in hun beperkte overtuigingen willen houden.

Het gebrek aan innerlijke oplossingen verklaart waarom je vaak ziet dat mensen tijdens een kerkdienst geheeld worden, maar dat hun ziekte kort daarna weer terugkomt. Als je niet je psyche wil onderzoeken en de verkeerde overtuiging oplossen die voor de ziekte zorgt, zal de heling niet permanent zijn. Dit is een feit dat in het algemeen door christenen over het hoofd gezien wordt en de reden is dat ze niet verder dan hun mentale kaders willen kijken.

Laat me ook nog zeggen dat veel mensen een ziekte op zich nemen als manier om het evenwicht voor de wereldomstandigheden te handhaven. Zo’n ziekte zal beslist niet geheeld worden, zelfs als iemand oprecht contact met de Heilige Geest heeft en alle verkeerde overtuigingen heeft opgelost. De verklaring is dat de ziel ervoor koos om een bepaalde hoeveelheid negatieve energie voor de wereld te dragen (zoals ik de zonden der wereld droeg) en daarom zal de ziekte niet door de Heilige Geest geheeld worden. Die kan met spirituele technieken geheeld worden, zoals de violette vlam oproepen, zoals elders beschreven wordt. Wanneer een ziekte veroorzaakt wordt door het feit dat de ziel vrijwillig aangeboden heeft om een bepaalde last van vervormde energie voor de wereld te dragen, is de enige manier de vervormde energie in de oorspronkelijke zuiverheid te transformeren.