De vier niveaus van het materiële universum begrijpen

door Kim Michaels

Om de leringen van de geascendeerde meesters te begrijpen, moet je weten dat er vier niveaus in het materiële universum zijn. Met andere woorden, er is ook een spiritueel rijk dat uit vibraties bestaat die veel hoger zijn dan het materiële rijk. Maar zelfs in het materiële rijk zijn vier indelingen, die van successievelijk hogere vibraties worden gevormd.

Het laagste vibratieniveau is het fysieke, wat alle soorten energie betekent die de fysieke materie vormen, zoals planeet aarde en ons fysieke lichaam. De fysieke materie is momenteel tamelijk dicht, zodat er een grote kloof zit in de frequentie tussen het materiële rijk en het laagste niveau van het spirituele rijk. In die kloof zijn drie andere rijken of frequentiespectra die successievelijk hogere vibraties vertegenwoordigen om de reikwijdte tussen het fysieke en het spirituele rijk te overbruggen. De energiegolven van deze drie rijken vormen samen de fysieke materie. De drie niveaus van het materiële rijk corresponderen ook met de drie niveaus van de menselijke geest:

Het etherische of identiteitsrijk
Dit is het hoogste frequentiespectrum in de materiële wereld en het eerste rijk dat het spirituele licht ‘betreedt’ als het in vibratie wordt verlaagd. Dus hier begint het licht de vormen aan te nemen die zich op den duur manifesteren: van sterrenstelsels tot jouw fysieke lichaam. Op dit niveau wordt de blauwdruk van alle materiële fenomenen opgeslagen. De oorspronkelijke en zuivere blauwdruk van planeet aarde ligt nog steeds onveranderd op dit niveau opgeslagen. De zuivere blauwdruk van jouw fysieke lichaam ligt in jouw persoonlijke identiteitslichaam opgeslagen.

Het etherische niveau correspondeert met het hoogste niveau van de geest, de etherische of identiteitsgeest. Zoals de naam zegt, wordt hier jouw identiteitsgevoel verankerd. Omdat dit het hoogste niveau van de geest is, beïnvloedt dat natuurlijk alles wat daarna komt. Als je denkt dat je een zondaar bent, zal dit identiteitsgevoel onherroepelijk jouw gedachten en gevoelens over jezelf beïnvloeden, en dus ook jouw daden.

Het mentale rijk
Dit is het niveau van jouw denken, waar de etherische blauwdruk concreter vorm krijgt. Dit niveau is dichter dan het identiteitsniveau, wat inhoudt dat de vormen die hier bestaan minder vloeibaar zijn en dus moeilijker te veranderen dan wat je hierboven ziet. Jouw gedachten over jezelf zijn moeilijker te veranderen dan jouw identiteitsgevoel. Het mentale niveau is dichter, dus je gedachten zijn steviger en dus moeilijker te veranderen op dat niveau. Het is efficiënter om naar het identiteitsniveau te gaan en jouw identiteitsgevoel te veranderen waardoor automatisch de gedachten die daaruit voortvloeien, worden beïnvloed.

Het emotionele rijk
Dit is vanzelfsprekend het niveau van de gevoelens, maar emoties kunnen ook gezien worden als energie in beweging (e-motion). Dit is het niveau dat direct boven het fysieke ligt, dus de concrete gedachten uit het mentale rijk worden doordrenkt met de energie die op het Ma-terlicht wordt gedrukt en ervoor zorgen dat zij tot een fysieke vorm samensmelten. Hoewel de emoties misschien vloeibaarder en vluchtiger lijken, is het in feite tamelijk moeilijk om je emoties te veranderen op het niveau van de emotionele geest.

Gevoelens volgen gedachten, dus alleen door je gedachten te veranderen, kun je bepaalde gevoelens echt overwinnen. En alleen door je identiteitsgevoel te veranderen, kun je jouw gedachten beheersen.

De bewuste geest
Het laagste niveau van je geest is de bewuste geest en hier neem je bewust beslissingen over hoe je tot fysieke actie overgaat. In veel gevallen zijn jouw acties niet echt het resultaat van vrije, bewuste keuzes, omdat jouw beslissingen worden gebaseerd op wat de bewuste geest vanuit de hogere niveaus van de geest krijgt aangereikt.

Om dit te illustreren, vergelijken we dat met een filmprojector. Je mentale activiteit wordt aangestuurd door een stroom van energie die van jouw spirituele zelf komt. Dit kun je vergelijken met het witte licht dat uit de lamp naar de filmprojector stroomt. Terwijl het licht jouw geest binnenstroomt, gaat dit het eerst langs jouw identiteitsgeest, die je kunt vergelijken met een filmstrook in de projector. Vanzelfsprekend neemt het licht de vorm aan van alle beelden die in jouw identiteitsgeest liggen opgeslagen.

Wanneer het licht de beelden van je identiteit heeft aangenomen, gaat het verder naar jouw mentale lichaam. Het is alsof je een tweede filmstrook hebt toegevoegd aan de filmprojector. Het licht neemt dan de combinatie aan – een interferentiepatroon – van de beelden in jouw identiteits- en mentale geest. Je kunt gedachten krijgen die jouw identiteitsgevoel versterken of je kunt gedachten krijgen die jouw identiteitsgevoel blokkeren. Maar het gecombineerde patroon gaat verder naar het emotionele lichaam, dat op een derde filmstrook lijkt.

Het emotionele lichaam dient als opslagplaats van emotionele energie. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een reservoir aan angst en boosheid in hun emotionele lichaam opgebouwd. Terwijl het licht door die opeenstapeling heen gaat, vormt het een nieuw interferentiepatroon dat vervolgens naar de bewuste geest gaat. Maar tegen die tijd heeft het licht de beelden en gevoelens opgenomen die in de hogere niveaus van de geest liggen opgeslagen en het kan wel op de bewuste geest overkomen als een impuls die zo krachtig is dat de mensen onmiddellijk tot actie overgaan. Zij denken dat zij die niet hoeven tegen te gaan, of zij hebben het gevoel dat ze die niet met hun bewuste geest kunnen tegenhouden. Je zou kunnen zeggen dat één van de belangrijkste doelen van het spirituele pad is dat jij de leiding neemt over jouw mentale proces, zodat jouw leven niet door onderbewuste impulsen wordt aangestuurd, maar dat je bewust keuzes kunt maken – op het niveau van de bewuste geest – over welke handelingen je verricht.

Wat in de drie hogere niveaus van de geest plaatsvindt, heeft ook diepgaand invloed op je fysieke lichaam – dat eigenlijk uit de energie van de identiteits-, mentale en emotionele ‘lichamen’ bestaat. De blauwdruk voor een volmaakt gezond lichaam wordt op het hoogste niveau van het identiteitsrijk opgeslagen, maar naarmate het licht door de lagere niveaus gaat, kan die blauwdruk worden bezoedeld of aangepast aan een sterfelijk identiteitsgevoel, door dualistische gedachten en onzuivere gevoelens. Dus wanneer het licht feitelijk het fysieke lichaam vormt, correspondeert dat niet met de zuivere etherische blauwdruk, maar met het interferentiepatroon dat een combinatie is van de identiteits- mentale en emotionele niveaus van de geest. Het wordt dan duidelijk waarom de drie hogere niveaus van de geest zo’n diepgaande invloed op je gezondheid hebben en waarom je bewust de leiding erover moet nemen en het moet zuiveren van alle imperfecties.