Het verval tot de dualiteit

door Kim Michaels

Het is de bedoeling van het leven om in zelfbewustzijn te groeien. Je begint met een op één punt gelijkend zelfgevoel en jouw potentieel is om tot het niveau van de Schepper uit te groeien. Een van zichzelf bewust wezen groeit door keuzes te maken en dan te zien hoe het Ma-terlicht die keuzes uitvergroot. Met andere woorden, een van zichzelf bewust wezen heeft vrije wil. Dit betekent dat het wezen twee opties heeft:

  • Hij kan beslissen om zijn medescheppende vaardigheden te gebruiken om zijn huidige bewustzijnsniveau te transcenderen, waardoor hij ook de sfeer waarin hij leeft verheft.
  • Hij kan weigeren om een bepaald bewustzijnsniveau te transcenderen, waardoor hij het verheffen van die sfeer tegenwerkt. Hij kan ervoor kiezen om niet te groeien.

In de eerste drie sferen volgden alle van zichzelf bewuste wezens het proces om hun zelfbewustzijn te vergroten, totdat zij eraan toe waren om te ascenderen en hun sfeer op het punt van ascensie hadden gebracht. Maar de sfeer en alle wezen die daar waren, transcendeerden allemaal tegelijkertijd.

De vierde sfeer was dichter dan de vorige drie, wat inhoudt dat het moeilijker voor wezens werd om hun sfeer te verheffen. De dichtheid van de energie die werd gebruikt maakte het ook overtuigender te geloven dat wezens van elkaar, van hun omgeving en hun bron gescheiden konden zijn.

De overgrote meerderheid van de wezens in de vierde sfeer koos er wel voor om hun bewustzijn te verhogen. Maar toen de hele sfeer het punt van ascensie had bereikt, waren een relatief klein aantal wezens er niet aan toe om te ascenderen. Die wezens kregen toen een speciale kans om voor de ascensie te worden voorbereid door een versneld proces. Maar enkele wezens weigerden om van die kans gebruik te maken.

Het werd toen duidelijk dat men een nieuwe aanpak nodig had. Er werd besloten dat de wezens die er niet aan toe waren om met de vierde sfeer te ascenderen, in de volgende sfeer, de vijfde sfeer, mochten blijven incarneren. Dit zou betekenen dat zij bleven bestaan, maar het betekende ook dat zij van de wezens gescheiden moesten worden die zij in de vierde sfeer kenden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat een paar leiders van die wezens gingen redeneren dat er een fout in het plan van de Schepper zat. Zij vonden dat de vrije wil voor de mogelijkheid had gezorgd dat sommige wezens ‘verloren’ konden gaan, het zou beter zijn om die wezens te dwingen met hun sfeer mee te ascenderen. Dit was natuurlijk een redenering die juist de bedoeling van het leven negeerde, namelijk de groei in zélfbewustzijn. Deze groei kan alleen van binnenuit plaatsvinden, namelijk door de keuzes van een wezen zelf. Groei in zelfbewustzijn kan eenvoudig niet van buitenaf worden afgedwongen.

Desondanks besloten de leiders van de niet ascenderende wezens om tegen God in opstand te komen en te bewijzen dat God ongelijk had. Zij besloten ervoor te zorgen om zoveel wezens als mogelijk hun vrije wil te laten gebruiken om groei te negeren. Zij dachten dat als zij genoeg wezens in een neerwaartse spiraal konden krijgen, de Schepper wel gedwongen was om van groei door middel van vrije wil af te zien en in plaats daarvan de niet ascenderende wezens de levensstromen te dwingen om te ascenderen.

Het gevolg was dat een paar leiders het voor elkaar kregen dat een nog groter aantal wezens met hen naar de vijfde sfeer ging. Die gevallen wezens verloren niet hun ervaringen en talenten uit de vierde sfeer, alleen de bewuste herinnering. Dus waren zij veel verfijnder dan de nieuwe medescheppers die naar de vijfde sfeer werden gezonden. De gevallen wezens probeerden zich als leider op te stellen en de nieuwe medescheppers zover te krijgen dat zij naar hen luisterden.

De gevallen wezens slaagden maar matig in dat plan en op den duur was de vijfde sfeer eraan toe om te ascenderen. Opnieuw kwamen een paar van de gevallen wezens hiertegen in opstand en zij slaagden erin om een bepaald aantal wezens mee te nemen naar de zesde sfeer. De zesde sfeer was nog dichter dan de vijfde, dus de gevallen wezens slaagden erin om een groter aantal wezens hen te laten volgen. Niettemin kwam de zesde sfeer op bij het moment van ascensie en een aantal gevallen wezens kwamen weer in opstand. Zij vielen toen naar de zevende sfeer, de sfeer waar wij in leven.

Onze sfeer is de meest dichte tot nu toe, waardoor wij gemakkelijker geloven dat wij gescheiden wezens zijn, gescheiden van elkaar, van Moeder natuur en van God. Maar ondanks dat zijn de gevallen wezens er nog niet in geslaagd om het verheffen van de sfeer als geheel stop te zetten. Onze hele sfeer zit in een ascenderende spiraal hoewel die nog niet het punt van ascensie heeft bereikt.

De gevallen wezens hebben bepaalde planeten waarin de materie zo dicht is dat de illusie van gescheidenheid gemakkelijker geloofd kan worden. De aarde is zo’n planeet, en dat wordt aangetoond door het feit dat de materie zo dicht lijkt dat men kan geloven dat hij op zichzelf bestaat. Op planeten waar men verder ontwikkeld is, is de materie transparanter, en daar wordt het direct zichtbaar dat die uit spiritueel licht wordt gemaakt.

De gevallen wezens op aarde zijn erin geslaagd om zich zoveel mogelijk in posities te plaatsen als dictatoriale en van de mensen misbruik makende leiders die je in de hele geschiedenis ziet. Mensen zoals Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tze Tung, Paul Pot en andere behoren tot die gevallen wezens die ervoor hadden gekozen tegen God te rebelleren. Daarom handelen zij vaak zonder zich om menselijk lijden te bekommeren – zij voelen geen verwantschap met menselijke wezens. Zij hebben het gevoel dat zij een speciaal soort wezens zijn dat ver boven mensen staat en dus het recht heeft om in machtsposities te zitten waar zij kunnen doen waar zij maar zin in hebben.

Er is ook een soort gevallen wezens dat niet met directe, fysieke macht regeert. In plaats daarvan proberen zij te regeren door bedrog door valse religies te maken, politieke filosofieën of andere vormen van bedrieglijke samenzweringen. Deze wezens gebruiken wat de geascendeerde meesters de kromme geest en het dualiteitsbewustzijn noemen om ons te bedriegen zodat wij naar hen luisteren of hun ideeën accepteren. En hoewel de ideeën vaak beweren dat zij aan een hoger doel werken, zelfs voor Gods zaak, dienen zij in plaats daarvan om de hele planeet in voortdurende strijd te houden.

Dit inzicht kan natuurlijk alle gruwelijkheden en onmenselijke daden verklaren die je door de geschiedenis heen op deze planeet tegenkomt. Er zijn veel spirituele mensen die ervoor hebben gekozen om in deze tijd te incarneren om de geascendeerde meesters te assisteren om de planeet naar een hoger niveau te verheffen, die er onder andere uit bestaat dat een bepaalde groep gevallen wezens van de aarde moet worden verwijderd. Het is echter een kosmische wet dat een gevallen wezen pas van de aarde kan worden verwijderd als iemand op aarde hetzelfde niveau als het gevallen wezen heeft gekregen voordat die viel. En dat is iets wat wij kunnen door een hoger bewustzijnsniveau te krijgen, wat de geascendeerde meesters gewoonlijk Christusschap noemen.