Het energieveld van de cliënt en genezer treden met elkaar in wisselwerking

ONDERWERPEN: energievelden wisselen uit tijdens een sessie – heffen de velden het licht van de meesters op? – het bewustzijn van de therapeut bepaalt welke cliënten hij aantrekt – paranormale helers en de druk om resultaten te leveren – gemakkelijk afstemmen op lagere krachten – zorgt er niet voor dat iemand zichzelf kan redden – onderlinge afhankelijkheid – vermijd in het algemeen paranormale helers – gebruikt de heler spirituele bescherming – hoe je een heler uitkiest

Vraag: Lieve Jezus, kun je mij een idee geven over hoe accuraat de readings van paranormale helers zijn waar je naar moet kijken bij een heler?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan je niet een nauwkeurig getal geven, omdat het zinloos is om met getallen te werken. Om te begrijpen waarom, moet jij je realiseren wat er gebeurt in elk proces waarin iemand een sessie krijgt van een psycholoog of elke andere vorm van paranormale of spirituele heler.

Er bestaat altijd onderlinge wisselwerking tussen de cliënt en de heler. Dus het energieveld van de cliënt en het energieveld van de heler beginnen tijdens de sessie informatie uit te wisselen. De vorm van interactie tussen deze twee energievelden hangt heel erg af van de inhoud van de twee velden en hoe ze elkaar versterken of tegen elkaar wegvallen. Wat ik hiermee bedoel, is dat de uitkomst van een helende sessie een individuele zaak is, die van cliënt tot cliënt varieert.

Laten we eens kijken naar het scenario met de beste uitkomst. Stel je eens voor dat we een heler hebben die in staat is om zijn bewustzijn te verhogen en daarom instructies ontvangt, visioenen of licht, hetzij van het Christuszelf hetzij van de geascendeerde meesters. Die instructies kun je vergelijken met een straal wit licht die door het bewustzijn van de heler schijnt. Het bewustzijn van de heler is net een filmstrook en wat de bewuste geest van de heler en de cliënt bereikt, zijn net beelden op een filmscherm.

Wanneer een cliënt het energieveld van de heler binnengaat, overlapt het bewustzijn van de cliënt het bewustzijn van de heler. Met andere woorden, het licht van de geascendeerde meesters moet dan door twee verschillende filmstroken schijnen die bovenop elkaar geplaatst zijn. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat de combinatie van die twee filmstroken tegen elkaar wegvalt of dat er een beetje van wat er van boven komt, wordt vervormd. Alleen een heler met een hoge graad van Christusschap kan vermijden dat zijn/haar inzichten beperkt worden door het energieveld van de cliënt (of van zichzelf).

Voor sommige cliënten zou de combinatie van het energieveld van de cliënt en het veld van de heler nog wel een constructieve sessie kunnen opleveren die het licht niet wezenlijk laat wegvallen of vervormen. Maar in andere gevallen laat de combinatie van de twee energievelden het licht van boven grotendeels wegvallen of heel erg vervormen.

Zie je nu waarom het onmogelijk is een algemene maatstaf voor de effectiviteit van een spirituele of psychologische heler aan te geven? Er zijn gewoon te veel variabelen, afhankelijk van het energieveld van zowel de cliënt als de heler en hoe zij met elkaar omgaan. Toch moet het je duidelijk zijn dat hoe zuiverder het geweten van de heler, hoe zuiverder de impulsen zijn die van boven kunnen worden ontvangen. Daarom is het uiterst belangrijk om een heler te zoeken die de oude vermaning heeft opgevolgd van “Geneesheer, genees uzelf.”

Helaas bepaalt het bewustzijn van de heler welk type mensen tot die specifieke heler zullen worden aangetrokken. Met andere woorden als de heler bepaalde onopgeloste elementen in zijn/haar psyche heeft, zal hij/zij vaak cliënten aantrekken met dezelfde onopgeloste elementen. Het gevolg is, dat zowel de heler als de cliënt verblind worden door hun onopgeloste inhoud en dan geen heldere instructies of heling van boven kunnen ontvangen. Wat er in feite kan gebeuren, is dat de cliënt verschillende aspecten van zijn psyche geneest zonder het onderwerp aan te snijden dat zowel bij de cliënt als de heler onopgelost is. De cliënt zou inderdaad het gevoel kunnen hebben dat hij belangrijk werk heeft verricht, maar toch nog niet het hoofdprobleem heeft aangeroerd.

Laten we nu eens naar een minder ideaal scenario kijken. We hebben dan een heler die niet in staat is zijn bewustzijn te verhogen naar het niveau van zijn Christuszelf, of iemand die niet in staat is om dit constant te doen. Daarom kan de heler niet constant instructies van boven ontvangen. In enkele gevallen heeft dit geen schadelijk effect op de cliënt; het betekent enkel dat de cliënt niet genezen is.

Het probleem begint echter als de helers die zichzelf hebben neergezet als iemand met bepaalde paranormale of spirituele vermogens. Die helers kunnen gemakkelijk verafgood worden door hun cliënten en de heler zou ten prooi kunnen vallen aan deze verafgoding en het gevoel gaan krijgen dat hij bij iedere cliënt een prestatie moet leveren. Deze ambitie om altijd een buitengewone ervaring of inzicht te verschaffen, zal er onvermijdelijk voor zorgen dat de heler zich op krachten afstemt die niet van de geascendeerde meesters komen.

Zulke helers kunnen zich gemakkelijk afstemmen op paranormale machten op lagere niveaus. Die machten zijn heel goed in staat om de heler prachtige visioenen en inzichten te geven, die diepgaand zouden kunnen lijken voor een cliënt die nog niet voldoende onderscheidingsvermogen heeft ontwikkeld. Toch zouden dergelijke inzichten in werkelijkheid subtiele vergissingen kunnen bevatten die ervoor zorgen dat de spirituele groei van de cliënt belemmert.

In mijn verhandeling over channeling leg ik uit, dat sommige channelers afstemmen op machten die niet kwaadwillende geesten zijn, maar gewoon niet zo ontwikkeld als geascendeerde meesters. Veel paranormale helers stemmen zich wel af op dergelijke machten en in sommige gevallen krijgen ze instructies die nuttig zijn. Maar hoewel het algemene thema van deze vormen van genezing de cliënt wel helpt om bepaalde zaken op te lossen, helpen ze niet om de cliënt zelfstandig te maken en in staat om het spirituele pad op eigen kracht te begaan.

Dit is nooit de methodologie geweest die de geascendeerde meesters gebruiken. Ons doel is altijd om de student in eigen onderhoud te laten voorzien en onafhankelijk van een goeroe in de buitenwereld, zodat de student het pad in het licht van zijn innerlijke goeroe, van het Christuszelf, bewandelt en daarom al snel onder de eigen druif en vijgenboom van zijn IK BEN Aanwezigheid gaat zitten.

De dynamiek hier is eenvoudig. Het is altijd moeilijk om als cliënt het niveau van de heler te ontstijgen en het is moeilijk voor een student om het bewustzijn van een goeroe in de buitenwereld te ontstijgen. Als de heler niet in staat is voortdurend naar het niveau van het Christuszelf te stijgen, hoe kan de heler dan de cliënt helpen om zichzelf te redden en het pad op eigen kracht te lopen? In veel gevallen heeft de heler niet het doel de cliënt onafhankelijk te maken, omdat de heler wil dat de cliënt terugkomt, hetzij om zich belangrijk te voelen, hetzij om geld te verdienen. Dit is dus het probleem dat je bij veel paranormale of geestelijke helers ziet, namelijk dat ze een clientèle om zich heen verzamelen, die in een afhankelijke relatie tot de heler komt te staan.

Het is heel goed mogelijk dat die cliënten een poosje echte genezing ontvangen. Toch komt er een moment waarop het de bedoeling wordt dat de cliënt op eigen kracht verder gaat. Als de cliënt niet sterk genoeg is om dit te doen, en als de heler, niet genoeg ontwikkeld is om de cliënt te helpen, zal afhankelijkheid onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit kan in feite de spirituele vooruitgang van de cliënt vertragen of zelfs stop zetten in plaats van de spirituele vooruitgang van iemand helpen. Dit wil ik niet bij iemand zien gebeuren en daarom benadruk ik voortdurend in alle leringen die op deze website gegeven worden het belang van afstemming op je Christuszelf en nooit enige bron in de buitenwereld tussen jou en je Christuszelf in te laten staan.

Het is moeilijk om specifiek advies te geven bij de keuze van een heler, omdat de bekwaamheden van helers van persoon tot persoon variëren. In het algemeen raad ik je aan helers te vermijden die zichzelf paranormaal noemen, omdat zij zich vaak afstemmen op lagere machten. Ik beveel mensen aan met een professionele achtergrond, bijvoorbeeld een psycholoog die new age methoden of spirituele methoden gebruikt. Als je die niet kunt vinden, zoek dan iemand die een diploma heeft van een of andere erkende organisatie of die een professioneel voorkomen en een professionele houding heeft.

Als je een spirituele heler in overweging neemt, vraag dan of hij of zij spirituele bescherming tegen lagere machten gebruikt. Als de heler het bestaan van lagere machten niet erkent of er onverschillig tegenover staat, vermijd die heler dan. Vermijd mensen die denken dat alle paranormale of spirituele fenomenen goedaardig zijn. Wees je ervan bewust dat sommige paranormale mensen zeggen dat zij geen bescherming meer nodig hebben vanwege hun geavanceerde staat. Wees voorzichtig met mensen die dit beweren omdat ze waarschijnlijk (maar niet altijd) zichzelf voor de gek houden.

Voor je naar een heler gaat, gebruik je de spirituele middelen van onze website, zoals elders beschreven. Wees je bewust van elke neiging van de heler om readings of inzichten te geven die goed klinken, maar weinig inhoud hebben. Wees je bewust van de neiging om hoogmoed op te bouwen of je ijdelheid te strelen of het gevoel dat jij heel belangrijk bent. Het is aanvaardbaar dat een heler jou helpt je zelfvertrouwen op te bouwen, maar er zit maar een dunne lijn tussen gevoel van eigenwaarde en hoogmoed.

Zoek altijd informatie bij je Christuszelf en evalueer zorgvuldig in hoeverre jij in je sessies bij een heler vooruitgang boekt. Wees vooral alert op elke subtiele ontwikkeling die neigt tot onderlinge afhankelijkheid, of die nu van jou komt of van de heler. Als jij je hiervan bewust wordt, of jij je er van bewust bent dat de heler onevenwichtig is of onopgeloste problemen heeft, zou je misschien beter naar een andere heler kunnen overstappen. Of neem even pauze en gebruik onze hulpmiddelen een poosje en evalueer daarna hoe jij je voelt.