Was Jezus een occulte leraar?

ONDERWERPEN: Jezus had innerlijke leringen – de gezagsdragers bestempelden hem als een gevaarlijke leraar met occulte kennis – de moderne anti-cultusbeweging zou Jezus tegenwoordig hebben vervolgd – occult is niet beslist duivels – mensen die ideeën een tempel geven, tonen hun bewustzijnsstaat – de Christusgeest laat je onderscheid maken tussen wat licht en duister is – wie probeert de duivel voor de gek te houden? – de duivel kan op twee manieren winnen – voor sommigen is het beter om hun geest af te sluiten – voor de meeste mensen wordt het tijd om zich meer open te stellen – de op angst gebaseerde aanpak van religie loslaten – het dilemma van Jezus

Vraag: Lieve Meester Jezus, Ik heb met mensen gesproken en hen verteld over het boek ‘The Christ Is Born In You’ en deze website. Ik ben heel eerlijk en open tegen hen geweest, maar de meesten hebben me verteld dat ik te doen heb met materiaal dat met het occulte te maken heeft. In de meeste christelijke praktijken wordt het occulte als satanisch gezien en moet worden vermeden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je wel dat je een belangrijke kwestie aansnijdt. Ik heb inderdaad wel ideeën om je over na te laten denken. Laat me beginnen met je de gebruikelijke definitie te geven van het woord occult, zoals het in het woordenboek staat:

Heeft te maken met het omgaan met bovennatuurlijke invloeden of fenomenen.
Het rijk van menselijke waarneming of begrip te boven gaand.
Alleen toegankelijk voor geïnitieerden.
Verborgen voor het normale zicht, verborgen, geheim.

Als je het Nieuwe Testament leest, met deze definitie in je achterhoofd, zie je dat ieder aspect van mijn leringen, zoals in de Bijbel staat, te maken heeft met het bovennatuurlijke. Veel van wat ik zeg, gaat het menselijk begrip te boven en kan niet door de relativiteit van het dualistische denken worden begrepen, wat de normale bewustzijnsstaat is voor de meeste mensen. Je ziet ook dat ik mijn discipelen bepaalde geavanceerde leringen heb gegeven die ik niet aan de grote massa heb verteld. (Marcus 4:34).

Daarom zou je heel goed kunnen zeggen dat alles over mij wat opgeslagen is in de officiële Bijbel, gebruikt kan worden om het stempel van occulte leraar op mij te drukken. Dit hebben de orthodoxe joden inderdaad ook met mij gedaan toen ze mij terecht lieten staan en kruisigden. Natuurlijk hebben ze andere woorden gebruikt, maar hun argument kwam erop neer dat ik buiten de orthodoxe doctrines omging en daarom niet uit de waarheid, niet uit het licht en niet van God kwam. Het gevolg was dat ze me ervan beschuldigden dat ik van de duivel kwam.

Ik kan je ervan verzekeren dat als die terminologie er toen was geweest, de orthodoxe joden mij, Jezus Christus, hadden bestempeld als een heel gevaarlijke cultusleider van de new age. Ze hadden meer dan genoeg munitie voor deze beschuldiging door de uitspraken die ik had gedaan. Ik vertelde mensen dat ze hun baan moesten opzeggen en bij hun gezin weg moesten gaan en mij op de allereerste plaats zetten. Ik had tegen de mensen gezegd dat ze bereid moesten zijn hun leven te verliezen om mijnentwil. Kun je zien hoe de moderne anticultusbeweging zich helemaal had kunnen uitleven op deze uitspraken? Kun je zien hoe ze me zouden hebben verworpen en mij hadden bestempeld als iemand die van de duivel komt?

Kun je ook zien dat de mensen uit het orthodoxe christendom, die beweren mijn vertegenwoordigers op aarde te zijn, een op angst gebaseerde denkwijze hadden gebruikt om het idee te scheppen dat alles wat verder gaat dan de orthodoxe christelijke doctrines, en dat alles wat occult is, van de duivel afkomt? Het is een vergissing te zeggen dat alles wat occult is van de duivel komt. Occult betekent gewoon iets dat boven het normale menselijke begrip ligt en dat geldt ook voor God. Zou je God als duivels bestempelen?

In werkelijkheid is het christendom tot dezelfde op angst gebaseerde religie als de orthodoxe religie gemaakt die mij heeft gekruisigd. De op angst gebaseerde aanpak is zelfs zo ver gegaan dat ik, als ik vandaag in een fysiek lichaam zou verschijnen en mijn echte innerlijke leringen zou onderwijzen, door orthodoxe christenen zou worden vervolgd. Ze zouden me het stempel geven dat ik een duivel was of mij een occulte leider noemen. Zo bestempelen een aantal mensen inderdaad de leringen die ik op deze website naar buiten breng.

Zoals in het boek ‘The Secret Coming of Christ’ wordt uitgelegd, zullen degenen die een op angst gebaseerde aanpak van religie hebben, alles verwerpen wat buiten hun orthodoxe doctrines valt. Ze doen dit door een kunstmatig label te maken en te zeggen dat alles wat buiten hun doctrine valt bij dat label past en dat het dus van de duivel afkomstig is.

Dit is natuurlijk een heel onvolwassen aanpak van religie en het komt uit angst voort. Het komt ook voort uit de weigering om de verantwoording op te pakken om een Christuswezen te worden en afstemming op je Christuszelf op te bouwen, zodat je kunt onderscheiden wat van God komt en wat niet. Het is een triest feit dat veel van de leiders in het orthodoxe christendom denken dat ze mij op aarde vertegenwoordigen, denken dat ze in mijn voetsporen treden, maar toch weigeren ze de Christusgeest aan te nemen en onderscheid te maken tussen de ware innerlijke leringen van Jezus Christus en de doctrines in de buitenwereld die net op gewitte graven lijken die gevuld zijn met de beenderen van dode mensen.

Het is noodzakelijk dat een oprechte spirituele zoeker erkent dat de duivel een heldere bedoeling heeft. Hij probeert degenen die mijn beste dienaren op aarde zijn voor de gek te houden. Hij maakt zich niet druk om de mensen die totaal in het dualistische denken verwikkeld zijn, omdat hij hen al in zijn macht heeft. De belangrijkste zorg voor de duivel is degenen voor de gek te houden die al enige waarheid hebben gevonden, maar nog niet het Christusonderscheid hebben dat het hen mogelijk maakt de subtiele leugens van de duivel te doorzien.

Dit zijn juist de mensen die je bij het orthodoxe christendom ziet. Ze hebben de waarheid in mijn leringen gezien en ze hebben het potentieel om naar een hoger niveau op te klimmen. Maar omdat ze niet bereid zijn hun angsten onder ogen te zien, blijven ze verlamd door die angsten. Hier hoopt de duivel natuurlijk op. In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, weet de duivel dat hij op twee manieren kan winnen. Zijn hoofddoel is verhinderen dat er een groot aantal Christuswezens op deze planeet komen, omdat hij door mijn voorbeeld weet dat hij een Christuswezen niet in zijn macht kan krijgen.

Eén van de manieren is de angst van mensen te gebruiken om hen loyaal te maken aan een traditionele christelijke kerk, die beweert dat ik de enige Zoon van God ben en iemand anders dus nooit het Christusschap kan manifesteren. Zolang de duivel de mensen zo bang kan maken dat ze deze leugen accepteren, heeft hij hen waar hij ze hebben wil. De andere manier waarop hij kan winnen, is door de mensen zover te krijgen dat zij tegen God rebelleren.

Het is triest dat veel christenen weigeren de kracht van hun onderscheidingsvermogen te gebruiken en niet verder kijken dan orthodoxe doctrines. Voor sommige mensen kan dit misschien verstandig zijn. Als je niet eraan toe bent om verantwoording te nemen voor je spirituele pad en een totale poging doet om de afstemming op je Christuszelf te vergroten, zouden ze niet in staat zijn om de subtiele leugens van de duivel te doorzien. En daarom is het misschien veiliger voor hen om een poosje bij een traditionele religie te blijven.

Als je naar mijn verhandeling kijkt over de niveaus van spirituele verworvenheid, zie je dat sommige levensstromen zo verward of gewond zijn dat ze de stabiliteit in de buitenwereld nodig hebben van een traditioneel geloofssysteem om te helen. Maar er zijn in dit tijdperk ook veel levensstromen die hogerop moeten komen om verder vooruit te kunnen. Ze moeten verder naar de fase van spirituele zoeker die open staat voor ideeën die verder gaan dan orthodoxe doctrines.

Als zij deze stap niet nemen, stagneren ze en dan zijn ze in principe de gevangene van de duivel die ze proberen te vermijden door toevlucht te nemen tot een christelijke kerk. Met andere woorden, er komt een moment waarop een levensstroom niet meer vorderingen kan maken als hij in een op angst gebaseerde religie blijft hangen. Om vooruit te komen moet de levensstroom het risico nemen om zijn geest open te stellen voor nieuwe ideeën. Vanzelfsprekend leidt dit tot het risico dat de levensstroom zich openstelt voor verkeerde ideeën. Maar toch is het een basaal feit in het leven dat jij, als je bang bent om te vallen, nooit leert lopen. In een heel belangrijke verhandeling leg ik uit dat elke religie een valkuil kan worden die je verlossing belet.

Vanzelfsprekend ben ik me er heel erg van bewust dat veel levensstromen voor het dilemma staan dat je bij je christelijke vrienden ziet uitvergroot. Ze moeten vooruit gaan en hun geest openstellen voor een hoger inzicht in de spirituele kant van het leven, maar ze kunnen hun op angst gebaseerde religie nog niet helemaal loslaten. Daarom klampen ze zich vast aan het orthodoxe christendom, dat hen een veilige haven lijkt te bieden. Dat is nu juist waarom ik Kim heb gevraagd om deze website te maken en de boeken te schrijven. Het is mijn bedoeling om deze christenen een manier te geven om hun geest open te stellen voor nieuwe ideeën zonder dat zij worden blootgesteld aan verkeerde ideeën. Vanzelfsprekend, gebruiken de geascendeerde meesters ook andere methoden om diverse echte spirituele leringen in deze tijd naar buiten te brengen.

Helaas is er geen enkele manier die succes in het materiële universum garandeert. Mijn dilemma is eenvoudig. Om mensen te helpen hogerop te komen, moet ik hen leringen geven die verder gaan dan orthodoxe doctrines. Maar juist het feit dat de website en de boeken ideeën bevatten die verder gaan dan orthodoxe doctrines, maakt het voorspelbaar dat een aantal christenen deze leringen bestempelt als occult of zelfs duivels. Zelfs ik kan dat probleem niet oplossen. Ik kan me enkel respectvol buigen voor de vrije wil van mensen en wachten tot zij een betere beslissing nemen.

Als jij je innerlijk voelt aangezet om deze mensen te helpen hun geest te openen voor een hoger inzicht, waaronder hen de lering te geven die ik jou net heb gegeven, dan zou ik je hulp hierbij zeer waarderen. Verzeker je er alleen van dat je niet gehecht bent aan de uitkomst, zoals ik uitleg in het laatste deel van ‘The Christ Is Born In You’. Geef de mensen naar beste vermogen de waarheid en laat hen daarna vrij om hun eigen keuzes te maken. Als vertegenwoordiger van Christus moet je nooit proberen de keuzes van mensen te beïnvloeden. Dat doet de duivel sinds zijn rebellie tegen God en dat is nog nooit de manier van de Christus geweest.