Seksueel misbruik in de katholieke kerk

ONDERWERPEN: grote tragedie – de zondebokken straffen of echt het probleem oplossen – religie opgeven – de spiraal van lijden doorbreken – mensen moeten de ware leringen van Jezus gaan begrijpen – tegemoet komen aan de spirituele behoeften in deze tijd – geloof in Jezus moet niet afhangen van een aards instituut – draag de verantwoordelijkheid voor JOUW kerk – seksueel misbruik het gevolg van een veel groter probleem – de organisatie weerspiegelt het bewustzijn van de leden – geen gemakkelijke uitweg – de systeem gebonden problemen waar de kerk voor staat – het pad in de buitenwereld versus het innerlijke pad – het pad van Christus fundamenteel verkeerd begrijpen – de voortdurende menselijke machtsspelletjes – de vieze was buitenhangen – een elitaire cultuur – de katholieken moeten het zelf actief aanpakken – de hervorming moet bij de leden wegkomen – volg jouw hoogste liefde

Vraag: Jezus, zou je alsjeblieft het voortdurende schandaal over het seksueel misbruik in de katholieke kerk willen bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is niet de vraag of deze situatie een grote tragedie is voor iedereen die erbij betrokken is. Het is niet de vraag of de situatie veel lijden en pijn heeft veroorzaakt, vooral bij de onschuldige kinderen die slachtoffer zijn van dit misbruik. Het is niet de vraag of de priesters die dit misbruik hebben gepleegd en de leiders die het toedekten, ernstige fouten hebben gemaakt. Voor zover je aan de minsten van mij hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.

Nu dat gezegd is, zou ik een standpunt over het seksueel misbruik willen geven dat niet wordt beïnvloed door de lagere bewustzijnsstaat en haar normale reactiepatroon. Wanneer mensen horen over een situatie zoals deze, hebben ze vaak de neiging om in één van twee uitersten te gaan. In dit geval is het ene uiterste dat veel mensen zich verontwaardigd over en boos voelen op de priesters die het misbruik hebben gepleegd en de leiders die het toegedekt hebben. Mensen kanaliseren hun boosheid dan door hun medekatholieken tot de zondebok te maken. Ze willen de zondebok straffen in plaats van de situatie echt oplossen.

Het andere uiterste is dat sommige mensen het gevoel hebben dat het seksueel misbruik en vooral het toedekken door het leiderschap, twijfel uitlokt niet alleen over de katholieke kerk, maar over hun geloof in het christendom als geheel. Sommige mensen raken zo ontmoedigd dat ze uit de kerk stappen, het christendom verlaten en zelfs alle religies opgeven.

Vanuit mijn perspectief zijn deze reacties heel erg begrijpelijk, maar toch moet ik zeggen dat ze niet erg constructief zijn. Ik zeg niet dat mensen niet verontwaardigd mogen zijn, ik zeg niet dat mensen hun overtuigingen of de kerk niet mogen onderzoeken. Maar de echte vraag is echter: “Wat doen we ermee?” Waar wil je heen op persoonlijk niveau en waar zou je willen dat het met de kerk naar toe ging?

Wat ik graag wil dat alle mensen begrijpen, is dat wanneer je vast zit in een lagere bewustzijnsstaat, het heel gemakkelijk is om tot uitersten te vervallen. Wanneer je echter ten prooi valt aan deze onevenwichtige reactie, maak je de situatie alleen maar erger. Zie je, in deze situatie heeft iedereen al heel erg geleden. De onevenwichtige reacties van mensen willen bestraffen, of de religie opgeven, doet niets om de spiraal van lijden te verminderen. Dat versterkt die negatieve spiraal alleen maar.

Als geascendeerd wezen, geascendeerde meester, ben ik in de allereerste plaats bezorgd over de spirituele groei van ieder die bij de situatie is betrokken. Daarom zou ik een perspectief willen bieden dat mensen in principe zou kunnen helpen om een positieve spiraal te creëren die tot een constructieve uitkomst zou kunnen leiden.

Ik zou graag willen dat de vele katholieken die momenteel over hun geloof twijfelen, uiteindelijk een zelfs nog sterker geloof in mij en mijn ware leringen krijgen. Ik zou ook graag willen dat de katholieke kerk een periode van hervormingen meemaakt die weer op één lijn kunnen komen met mijn ware leringen en haar zo in staat stellen om aan de spirituele behoeften tegemoet te komen die mensen in deze tijd hebben, spirituele behoeften die in vele opzichten anders zijn dan van de mensen 2000 jaar geleden.

Wat zou dan een positieve verandering, een opwaartse spiraal tot stand brengen? In de eerste plaats moeten mensen terug naar een evenwichtig perspectief in plaats van gevangen te zitten in onevenwichtige en extremistische standpunten. Ik begrijp dat veel mensen ontzettend verontwaardigd zijn, maar ik moedig deze mensen aan om hun woede te kanaliseren tot het vaste voornemen om positieve veranderingen door te voeren en de kerk te hervormen.

Ik begrijp dat veel mensen aan hun geloof twijfelen, niet alleen in de kerk, maar ook in het christendom als geheel. Ik moedig deze mensen aan te beseffen dat hun geloof in mij niet moet afhangen van iets wat er in de buitenwereld van de kerk of de buitenwereld gebeurt. Het hoofdthema, de belangrijkste boodschap, die je op deze website vindt, is dat het mogelijk is dat mensen een innerlijke persoonlijke relatie met mij opbouwen die niet afhangt van iets, en ik bedoel, werkelijk niets, buiten hen.

Ik zou graag willen dat degenen die aan hun geloof twijfelen, beseffen dat je geloof betwijfelen, de eerste stap kan zijn tot een verdieping en versterking van jouw geloof. We leven in een rationele tijd en het wordt tijd dat de mensheid uit deze bewustzijnsstaat komt waarin mensen blindelings geloven in hun leiders of organisaties in de buitenwereld. Als je geloof blind geloof is, volg je waarschijnlijk de blinde leiders die je in de sloot laten belanden.

Vandaag de dag en in dit tijdperk is het belangrijker dan ooit om diep in je hart te kijken en contact te maken met je hogere Zelf, je Christuszelf. Wanneer je dit innerlijke contact maakt, wordt je geloof niet gebaseerd op het drijfzand van de buitenwereld, of zelfs je eigen dagelijkse bewustzijn. Dat wordt op de rots van het Christusbewustzijn gebouwd, van je Christuszelf, waar je rechtstreeks in je hart contact mee legt. Deze website bevat vele leringen en technieken om bewust contact met je Christuszelf te maken. Ik moedig mensen sterk aan om deze hulpmiddelen te gebruiken om innerlijk geloof op te bouwen in plaats van geloof van buitenaf.

Wat ik graag wil, is dat alle mensen de extremistische benadering van de situatie verlaten en een evenwichtig standpunt ontwikkelen. De kern van deze evenwichtige benadering zou juist een duidelijke en onwrikbare erkenning moeten zijn van het onontkoombare feit dat het de tijd wordt, en het al ver over de tijd heen is, dat de katholieke kerk een paar grote veranderingen ondergaat.

De tijden zijn veranderd en tenzij de kerk met haar tijd meegaat, raakt ze onvermijdelijk verouderd en stort onder haar eigen gewicht in. Ik heb elders op de website gedetailleerde leringen gegeven over waarom en hoe de religie moet veranderen.

Wanneer je een evenwichtig standpunt ontwikkelt, besef je dat je door van een paar priesters of leiders de zondebok te maken, het echte probleem niet oplost. Het seksuele misbruik door priesters is niet het ware probleem. Het zijn gewoon de gevolgen van een veel dieper hieraan ten grondslag liggend probleem dat de kern van de katholieke kerk raakt.

Bepaalde mensen tot de zondebok maken en de zondebokken straffen, helpt niet veel om het kernprobleem op te lossen. Dit wijst op een ander aspect van de onevenwichtige bewustzijnsstaat. Deze bewustzijnsstaat zoekt altijd naar een gemakkelijke oplossing, een gemakkelijke uitweg. Wanneer mensen in deze bewustzijnsstaat zitten, willen ze niet echt veranderen. Dus wanneer een probleem opduikt dat op de noodzaak tot verandering wijst, willen ze een snelle en gemakkelijke oplossing vinden voor het probleem opdat het probleem weggaat en ze niet door de diepe, innerlijke veranderingen heen hoeven die vereist zijn om het probleem echt op te lossen.

Ik moet je zeggen dat de reden waarom het seksueel misbruik systematisch is toegedekt door de leiders van de katholieke kerk, juist deze bewustzijnsstaat is. Veel leiders van de katholieke kerk beseffen dat de kerk een paar ernstige problemen heeft. Maar omdat ze niet bereid zijn diep in zichzelf te kijken, en de noodzakelijke persoonlijke veranderingen door te voeren, voelen ze zich machteloos om die problemen op te lossen. Ze hebben letterlijk het gevoel dat er geen oplossing is voor de problemen van de kerk of dat ze machteloos zijn om zulke oplossingen te geven.

Ik moet ook zeggen dat het toedekken van het seksueel misbruik niet alleen de verantwoording van de leiders van de katholieke kerk is. Het is gewoon een feit is dat de leiders van elke organisatie in grote mate de leden van die organisatie weerspiegelen. Er zijn miljoenen katholieken die diep in hun hart beseffen dat de kerk bepaalde problemen heeft. Maar ze zijn niet bereid om openlijk deze problemen te erkennen, omdat zij niet de noodzakelijke persoonlijke veranderingen willen doorvoeren die vereist zijn om de problemen echt op te lossen.

Dus hebben veel katholieken twijfels over hun geloof, maar ze zijn niet bereid om door het moeilijke en soms pijnlijke werk van de levensstroom heen te gaan dat moet gebeuren om deze twijfels op te heffen. Zodoende willen miljoenen katholieken gewoon blijven doen waarmee ze opgegroeid zijn. Zoals ik op veel plaatsen op deze website zeg, bestaat er geen automatische verlossing. Het enig echte pad naar verlossing is het Christusbewustzijn krijgen en dat kan niet als je tot een organisatie in de buitenwereld behoort en blindelings doctrines in de buitenwereld opvolgt.

Dus wanneer een probleem zoals dit seksueel misbruik opduikt, zouden veel katholieken liever het probleem onder de mat vegen en doorgaan met de dagelijkse dingen. Deze neiging onder de leden van de katholieke kerk is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het feit dat de leiders van de kerk inderdaad proberen het probleem onder de mat te vegen – en hier zo lang succes mee hebben gehad.

De essentie van de situatie is dat miljoenen katholieken weten dat er iets mis is en dat de kerk moet veranderen. Maar ze zijn niet bereid om de verantwoordelijkheid voor de situatie te dragen en te beseffen dat elke verandering in een organisatie in de buitenwereld moet beginnen met een innerlijke verandering in het bewustzijn van de leden en leiders van die organisatie.

Als mensen niet bereid zijn om dat proces door te maken om deze verandering in bewustzijn, deze verandering van gedachten, door te voeren, zullen zij zich verstoord voelen wanneer problemen zoals seksueel misbruik boven komen drijven. Ze zullen naar een gemakkelijke oplossing zoeken die het probleem in de buitenwereld laat verdwijnen, zodat zij de noodzaak tot de verandering in bewustzijn kunnen blijven negeren.

Is er een uitweg uit deze impasse? Die is er inderdaad, maar de vraag is of een cruciaal aantal katholieken bereid is om deze weg te volgen, of dat ze de weg blijven volgen die de mens goed toe lijkt.

Ik ben blij dat veel katholieken zijn ontwaakt door het schandaal over het seksueel misbruik. Ik ben tevreden dat zo veel mensen roepen dat de kerk hervormd moet worden en dat er heel veel zijn meer die invloed van de leden op de kerk eisen. Dit is waarachtig een stap in de goede richting en ik moedig deze mensen heel erg aan om door te gaan met deze eisen, zelfs nadat de mediagekte over het schandaal is bekoeld.

Mijn echte zorg is echter of de mensen die vandaag hervormingen en veranderingen eisen, bereid zijn om helemaal naar de wortel van het probleem te gaan. Zullen ze bereid zijn door het proces heen te gaan om een verandering in bewustzijn, een verandering in hun overtuigingen en cultuur, die noodzakelijk is om de kernproblemen van de katholieke kerk op te lossen, door te voeren? Zullen ze bereid zijn om door het proces heen te gaan om uiterlijke veranderingen in de katholieke kerk aan te brengen, een proces dat martelend zal zijn en enorme veranderingen in de kerkcultuur en in de organisatie in de buitenwereld vereist?

Bepaalde hervormers of systeemanalisten zijn getraind om problemen in organisaties aan te wijzen en op te lossen. Deze mensen hebben het vaak over verschillende niveaus van problemen. Enkele zijn oppervlakkige problemen die gemakkelijk op te lossen zijn, terwijl andere de kern van de organisatie raken. Deze laatste worden vaak systeem gebonden problemen genoemd. Ik kan je ervan verzekeren dat het echte probleem met de katholieke kerk niet het seksueel misbruik door priesters is. Dat is maar één van de kleinere problemen die worden veroorzaakt door een probleem, of liever twee problemen, die de kern van de katholieke kerk raken en de cultuur en het overtuigingssysteem waarop de kerk stoelt. Deze problemen zijn zo integraal voor de katholieke kerk dat het oplossen ervan een dramatische verschuiving in de cultuur en het overtuigingssysteem van zowel de leden als de leiders van de kerk vereist.

Er zijn twee systeem gebonden problemen die de katholieke kerk vanaf het begin hebben beïnvloed en zelfs al voor er een katholieke kerk was.
Eén van deze problemen is dat de kerk wordt gebaseerd op het verkeerd begrijpen van mijn ware leringen en het echte pad naar Christusschap. Dit verkeerd begrijpen gaat helemaal terug tot Petrus en zijn ontkenning dat hij één van mijn volgelingen was. Ik heb hier elders gedetailleerder over gesproken.

Een gevolg van dit probleem is dat men bijna vanaf het allereerste begin de neiging had om de uiterlijke organisatie te baseren op de behoefte om het besluit van Petrus om mij niet helemaal na te volgen, te verdedigen. In de eerste eeuwen van de christelijke beweging heeft dit voor talloze subtiele veranderingen in de cultuur en het geloofssysteem van de vroege christenen gezorgd. Het heeft tot de formatie van een orthodoxe kerk geleid die beweerde dat het pad naar verlossing niet een innerlijk, individueel, pad was, maar een pad dat lidmaatschap vereiste en trouw aan een organisatie in de buitenwereld en een uiterlijk geloofssysteem. Dit heeft geleid tot de opkomst van een kerk die beweerde dat de enige weg naar verlossing door de sacramenten was, die in handen waren van de kerk in de buitenwereld.

Dit proces heeft op den duur tot de formatie van de Rooms katholieke kerk geleid met een vaststaande doctrine in de buitenwereld die meer gericht is op het ondersteunen van een organisatie in de buitenwereld dan mensen de ware leringen van Christus te leren begrijpen. Met andere woorden, de uiterlijke organisatie zelf werd plotseling belangrijker dan het echte spirituele doel om mensen te leren het innerlijke pad naar verlossing te ontdekken.

Ik ben niet gekomen om een rigide organisatie in de buitenwereld te beginnen om met de mensen te doen wat joodse tempelpriesters met mensen hadden gedaan. Heb ik niet gezegd: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”? Heb ik niet de joodse leiders bestreden en hebben die leiders niet mijn kruisiging beraamt om mij tot zwijgen te brengen?

Als je eerlijk mijn missie en mijn leringen onderzoekt, ontdek je dat ik niet ben gekomen om een al-machtige kerk te stichten. Ik ben uit liefde gekomen voor de individuele levensstroom en ik ben gekomen om elke levensstroom te helpen om het pad te bewandelen dat naar verlossing leidt. Om de echte kerk van Jezus Christus op aarde te zijn, moet een organisatie gericht zijn op het doel in plaats van de machtsspelletjes van de organisatie in de buitenwereld een doel op zich te laten worden.

Dit brengt ons bij het tweede probleem dat de kern van de katholieke kerk raakt. Ieder die een poging doet om de geschiedenis van de formatie van de Rooms katholieke kerk te onderzoeken, zou ontdekken dat de kerk vanaf het allereerste begin hevig is beïnvloed door menselijke machtsspelletjes, zoals duidelijk wordt uitvergroot in de wisselwerking tussen de vroege kerk en bepaalde Romeinse keizers.

Vanwege deze wisselwerking is de Rooms katholieke kerk, vanaf het allereerste begin, hevig beïnvloed door een elitaire cultuur die een onverzadigbare zucht naar macht en controle had. Deze elitaire, naar macht hongerende, cultuur is verantwoordelijk voor de ergste gruweldaden die door de katholieke kerk zijn begaan, zoals de Inquisitie, de Kruistochten, de boekverbrandingen en het bloedbad van de Katharen. Deze cultuur is ook verantwoordelijk voor het feit dat de Rooms katholieke kerk systematisch mijn ware leringen heeft verdraaid en een cultuur heeft gecreëerd die heel erg ver afstaat van mijn ware leringen en mijn ware bedoeling.

Ik ben blij dat zoveel katholieken de noodzaak inzien dat de leden van de kerk een actievere rol moeten spelen en directer invloed op het werken van de organisatie moeten krijgen. Ik zou deze mensen willen aanmoedigen, maar ik moet een gevoel van praktisch realisme bij de kwestie meebrengen. Als de leden van de katholieke kerk de kans willen krijgen om ooit ware invloed op kerkzaken uit te oefenen, moeten ze het bestaan, de motieven en de modus operandi van deze naar macht hongerende cultuur erkennen. Ze moeten bereid zijn om deze cultuur onder ogen te komen en er heel vastbesloten en vastberaden tegenin te gaan. Dit vereist een zeer vastberaden en zeer kundige inspanning, omdat ik je ervan kan verzekeren dat deze cultuur na 1500 jaar diep in de katholieke kerk zit ingebed.

Ik kan je er ook van verzekeren dat om deze elitaire cultuur te overwinnen, het nodig is om alle vieze was van de organisatie buiten te hangen. Er is gezegd dat alle macht corrumpeert en dat absolute macht absoluut corrumpeert. Het trieste feit is dat katholieken 1500 jaar hebben geloofd dat de kerk de macht heeft om te bepalen of ze naar de hel of de hemel gaan. Daarom hebben ze kerkleiders de absolute macht gegeven op aarde.

Ik kan je ervan verzekeren dat deze absolute macht heeft geleid tot zo’n enorm misbruik van macht dat de meeste mensen het zich maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ik kan je ervan verzekeren dat om de katholieke kerk te transformeren in een moderne organisatie, die aan de noden van spirituele mensen in deze tijd kan voldoen, je bereid moet zijn naar dit machtsmisbruik te kijken, het bloot te leggen voor wat het is en streng te eisen dat het met wortel en al uit de kerk wordt getrokken. Om dit te laten gebeuren, moet je helemaal naar de top van de kerk en de mensen ontmaskeren die deze kerk achter de schermen regeren. Dit zou een enorme inspanning vergen.

Ik besef dat ik een grimmig beeld schets. Maar ik kan je ervan verzekeren dat zowel ik, Moeder Maria en veel andere leden van de geascendeerde meesters heel graag willen dat de katholieke kerk wordt hervormd en getransformeerd in een moderne organisatie. Daarom zijn we maar al te graag bereid iedereen te steunen die een oprechte poging doet om deze hervorming tot stand te brengen. Ik kan je ervan verzekeren dat de gebeden van de gewone katholieken voor oprechte hervormingen van de kerk geweldig effect zouden hebben. Maar een gebed op zich zorgt er niet voor.

Om de katholieke kerk te hervormen, moeten katholieken uit hun passieve bewustzijnsstaat komen waarin ze naar de kerk kijken voor leiderschap. Ze moeten beseffen dat de echte betekenis van ‘kerk’ niet de organisatie of de gebouwen in de buitenwereld zijn, ongeacht hoe machtig een organisatie is of hoe imposant die gebouwen ook zijn. Met andere woorden, niet de organisatie en de gebouwen vormen de kerk; de mensen vormen de kerk.

Daarom moeten de katholieken een geheel nieuwe denkwijze krijgen en beseffen dat om de kerk te hervormen, er een hervorming van binnenuit moet komen. Wat ik nu zeg, is dat God niet de katholieke kerk hervormt. Ik zal de katholieke kerk niet hervormen. De heilige Maagd zal de kerk niet hervormen. En ik kan je ervan verzekeren dat de leiders de kerk niet zullen hervormen, omdat zij als die ook maar enigszins die intentie hadden, het al lang gedaan zouden hebben.

De katholieke kerk kan alleen worden hervormd, als de leden van de kerk een actieve rol spelen om de kerk hervormen. Deze hervorming moet beginnen in het bewustzijn van elk individueel lid van de kerk. De mensen moeten bereid zijn om door deze transformatie in bewustzijn heen te gaan waardoor ze zichzelf als spirituele mensen, als zonen en dochters van God, gaan beschouwen. Ze moeten bereid zijn naar mijn ware leringen op zoek te gaan en die te belichamen.

Ik heb veel leringen op deze website gegeven die specifiek bestemd zijn om mensen te helpen. Katholieken en niet-katholieken, het maakt niet uit, gaan door deze persoonlijke transformatie. Ik ben mij ervan bewust dat veel van deze leringen nogal taaie kost is voor veel katholieken. Als je echter eerlijk kijkt naar hoe enkele van deze leringen opzettelijk uit de katholieke kerk zijn weggelaten, besef je dat wat ik hier zeg geen godslastering of anathema is. Wat ik op deze website zeg, zijn mijn echte leringen. Als je de wens hebt om een kerk te stichten die het in het nieuwe tijdperk overleeft, kan ik je ervan verzekeren dat ze moet worden gebaseerd op de rots van de ware leringen van Christus en niet op het zand van de door mensen gemaakte doctrines en dogma’s.

Ik ben daadwerkelijk Jezus Christus en ik geef deze lering in een poging om iedere katholiek te bereiken die een open geest en hart heeft, iedere katholiek die meer van mij houdt dan de kerk in de buitenwereld. Denk er eens over na wat jouw ware liefde is. Houd je van een organisatie in de buitenwereld met al haar pracht en praal, of houd je van de spirituele leraar die je kent als Jezus Christus?

Als je in je hart weet dat je van mij houdt, volg mij dan. Volg mijn ware leringen op in plaats van de doctrines die uit zucht naar macht en controle in het leven werden geroepen. Ik erken dat dit een krachtige boodschap is die enig speurwerk in de ziel zal vereisen door vele katholieken. Maar als je deze boodschap hebt gelezen, kan het alleen maar zijn omdat je op een bepaald niveau van je wezen toe bent aan deze boodschap.

Ik vraag niet dat je naar leringen in de buitenwereld luistert. Ik vraag je om naar je hart te gaan, contact met mij te maken en dan je innerlijke aanwijzingen opvolgt. Volg je hoogste liefde. Zoek me met een zuiver hart en je zult me vinden. Ik zal je dan tonen wat jij persoonlijk kunt doen om mijn zaak op aarde te dienen, of het nu door een organisatie in de buitenwereld is of op andere manieren.

Ik ben de Goede Herder en ik ben hier om je naar huis te roepen. Je huis is niet een organisatie in de buitenwereld. Je huis is mijn Heilige Hart, en de sleutel om in mijn Heilige Hart te komen, is te ontdekken dat je een portie van mijn Heilige Hart diep in je eigen hart bezit.
Stop met buiten jezelf te kijken.
Ga naar binnen.

Klop op de deur van je hart en de deur naar het Christusbewustzijn zal daadwerkelijk voor je geopend worden.