De spirituele oorzaak van de psychopathische persoonlijkheid

ONDERWERPEN: gebrek aan respect voor de vrije wil – eigenschappen van een psychopaat – ziet geen verschil tussen waarneming en realiteit – schendt anderen om hun licht te stelen – vele levens voor nodig om psychopaat te worden – veel psychopaten zijn niet zo extreem en vermijden zo dat men hen opmerkt – tien procent van de bevolking is psychopaat – mensen in een neerwaartse spiraal kunnen als psychopaten handelen – episch drama verdeelt mensen in groepen: goed en slecht – goede mensen kunnen zich als psychopaten gedragen ten opzichte van slechte mensen – zelfs spirituele mensen kunnen worden bedrogen door de epische denkwijze – alleen de school van de harde klappen kan misschien een psychopaat helpen – kan niet worden bereikt met argumenten of rede – veel psychopaten sterven de tweede dood – probeer psychopaten niet te helpen – het overwinnen van de epische denkwijze laat psychopaten meer opvallen

Vraag: Mijn vraag is wat is de spirituele oorzaak van een psychopathische persoonlijkheid? En is er een manier om iemand met die stoornis te helpen?

Achtergrond: Dit is de Wikipedia definitie:

Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis die als kenmerk heeft gebrek aan empathie. Robert Hare, onderzoeker op dat gebied beschrijft psychopaten als ‘tussensoort roofdier die hun charme, manipulatie, intimidatie, seks en geweld gebruiken om anderen in hun macht te hebben om hun eigen egoïstische behoeften te bevredigen. Gebrek aan geweten en empathie, ze nemen wat ze willen en doen wat zij willen, schenden sociale normen en verwachtingen zonder schuldgevoel of berouw.’ ‘Met andere woorden, wat eraan ontbreekt, zijn juist de kwaliteiten die ervoor zorgen dat een mens in sociale harmonie leeft.’

Psychopaten zijn welbespraakt en oppervlakkig charmant en veel psychopaten zijn uitstekende nabootsers van normale menselijke emoties; sommige psychopaten kunnen onopgemerkt in een diversiteit van omgevingen opgaan, waaronder gezamenlijke omgevingen. Er is noch genezing noch een effectieve behandeling voor psychopathie; er zijn geen medicaties of andere technieken die empathie kunnen bijbrengen en psychopaten die traditionele gesprekstherapie ondergaan worden enkel handiger in het anderen manipuleren. De consensus onder onderzoekers is dat psychopathie afstamt van een specifieke neurologische stoornis die biologisch van oorsprong is en aanwezig vanaf de geboorte. Er wordt geschat dat één procent van de algemene bevolking psychopaat is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben het niet oneens met de definitie dat de psychopathische persoonlijkheid wordt gekenmerkt door gebrek aan empathie. Het is echter niet het volledige inzicht. Want waar wordt gebrek aan empathie door veroorzaakt? Het wordt veroorzaakt door gebrek aan, of respect voor, het leven en de vrije wil van andere mensen. En waar komt dit gebrek aan respect vandaan? Het kan enkel door de staat van blindheid komen die het gevolg is van vele levens omringd te zijn geweest door de epische denkwijze en de epische drama’s.

De persoonlijke drama’s kunnen ervoor zorgen dat mensen grote moeite doen om hun persoonlijke wensen te bevredigen, maar een persoonlijke wens kan er niet voor zorgen dat je alle empathie voor andere mensen verliest. Zelfs als je in nood zit door een niet vervuld persoonlijk verlangen, heb je nog steeds wel het gevoel dat andere mensen ook onvervulde verlangens hebben en dan is er nog wel een restje empathie aanwezig. Het volledige gebrek aan de vaardigheid om de gevoelens van andere mensen te kennen of daarover na te denken kan slechts ontstaan omdat je zo lang bezig bent geweest met de epische drama’s dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Een levensstroom raakt er volledig van overtuigd dat het doel de middelen heiligt. Daardoor worden andere mensen simpelweg gezien als middelen om hun doel te heiligen dat voor jouw specifieke epische drama wordt gedefinieerd. Zoals ik zei, epische drama’s ontstaan uit de geest van wezens die tegen Gods Wet van Vrije Wil rebelleerden en daardoor zijn ze gebaseerd op gebrek aan respect voor de vrije wil en het gebrek aan empathie dat daar onvermijdelijk uit voortvloeit.
  • Een levensstroom is zo verblind geraakt door de epische denkwijze dat hij denkt dat zijn waarneming niet gewoon door zijn eigen mentale staat in het leven wordt geroepen, maar de ultieme werkelijkheid is. Met andere woorden, de levensstroom heeft waarneming met werkelijkheid verward. Een psychopaat is er absoluut van overtuigd dat zijn of haar manier van kijken naar het leven juist is, misschien wel de enig juiste manier. En als andere mensen het er niet mee eens zijn, dan is dat gewoon omdat er iets met hen mis is.
  • Een levensstroom heeft een persoonlijke neerwaartse spiraal gecreëerd die zo intens is geworden dat hij de bewuste geest van iemand overmant, de waarneming kleurt en effectief de vaardigheid neutraliseert om keuzes uit vrije wil te maken. In de extreme vormen van zo’n spiraal erkent iemand geen beperkingen om aan zijn verlangens te voldoen, ongeacht de consequenties daarvan voor andere mensen. Zelfs als een psychopaat niet bereid is fysiek geweld te gebruiken, kan hij nog steeds totale onwil bezitten om de vrije wil van andere mensen te respecteren. Het is gewoon een kwestie van hoeveel iemand anders kan worden aangezet om mee te doen aan de wil van de psychopaat.

Het kan lijken of een psychopaat die vrouwen kidnapt en hen kwelt en verkracht dit doet om aan een persoonlijk verlangen naar seks te voldoen. Maar het onderliggende mechanisme is eigenlijk een episch drama dat op zijn eigen vervormde manier deze extreme maatregel rechtvaardigt om de slachtoffers te dwingen de maximale hoeveelheid licht verkeerd te kwalificeren en los te laten die de psychopaat nodig heeft om het in het fysieke rijk te overleven. Dit wordt gewoonlijk gerechtvaardigd als onderdeel van een groter geheel om vrouwen te straffen om mannen te verleiden of een soortgelijke vorm van vervormde logica.

De bewering dat de oorzaak van psychopathie een neurologische stoornis is, weerspreekt de bewering dat medicatie geen empathie kunnen bewerkstelligen. Als de stoornis een mechanische oorzaak had, zou er ook een mechanische maatregel zijn die zou kunnen herstellen wat duidelijk in de meeste mensen aanwezig is. Dus zit de echte oorzaak in de levensstroom, en men wordt niet psychopaat is één of zelfs een dozijn levens. Er zijn honderden jaren in de epische denkwijze voor nodig om dit niveau van bekrompen geest te bereiken.

Het is helemaal waar dat psychopaten in de maatschappij kunnen opgaan en vaak lange tijd onopgemerkt blijven. Maar wees voorzichtig als je denkt dat psychopaten degenen zijn die extreme maatregelen nemen, zoals geweld. Veel psychopaten gaan niet zover, maar gebruiken psychologische vormen van geweld om de baas te zijn over anderen en hen te manipuleren, en blijven daarin onopgemerkt.

In feite heeft meer dan 1 procent van de bevolking diverse gradaties van een psychopathische persoonlijkheidsstoornis. De allerlaagste 10 procent zou al als geheel ontwikkelde psychopaten beschouwd kunnen worden, omdat ze weinig of geen respect hebben voor de vrije wil en geen empathie voor andere mensen in het algemeen, maar enkel een paar uitverkorenen. Een voorbeeld daarvan is de commandant van een Nazi-doodskamp die van zijn eigen kleine kinderen houdt als een normale vader, maar geen scrupules heeft om de kinderen van andere mensen naar de gaskamers te sturen.

In feite moet je in overweging nemen dat alle mensen in bepaalde omstandigheden ertoe gedwongen kunnen worden om empathie en respect te verliezen voor de vrije wil van andere mensen. Dit is vooral het geval wanneer mensen in een negatieve spiraal komen. Eén van de essentiële ingrediënten voor een neerwaartse spiraal is dat mensen die erin zitten geen verantwoording voor zichzelf nemen en dit wordt gewoonlijk verdedigd door iemand anders of een groep tot zondebok te maken die dan de schuld kan krijgen voor diverse slechte dingen die schijnbaar rechtvaardigen waarom de mensen met de waarneming die gekleurd wordt door de neerwaartse spiraal, geen gewone empathie of respect voor de vrije wil van de zondebok hoeven te hebben. Kijk eens naar de mensen die mij beoordeelden tijdens mijn rechtszitting en die op mij spogen en mij bespotten terwijl ik het kruis door de straten van Jeruzalem droeg. En kijk dan eens hoeveel soortgelijke situaties er in de geschiedenis zijn geweest.

De bepalende eigenschap van de epische drama’s is precies dat het de mensheid verdeeld in twee aparte groepen, gebaseerd op elk willekeurig wereldbeeld of geloofssysteem dat het epische drama rechtvaardigt. Het gevolg daarvan is dat de ‘slechte’ groep gelabeld wordt als geen recht hebbend op normale menselijke rechten, respect of bescherming. Daardoor kunnen degenen in de ‘goede’ groep met die mensen doen wat ze hun eigen mensen nooit zouden aandoen. Door de hele geschiedenis heen is dit gebruikt om allerlei gruweldaden te rechtvaardigen die de mensen die ze begaan, gewoonlijk niet kunnen verdedigen. Daardoor is deze verdeling van de mensheid in twee bepaalde groepen ook de bepalende eigenschap van de psychopathische persoonlijkheidsstoornis. Deze deling kan NOOIT verdedigd worden door de geest van Christus, dat is de reden dat ik zei: “In zoverre ge dit aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.”

Wat gewoonlijk een psychopaat wordt genoemd, is iemand die maar één persoon in de ‘goede’ groep kan hebben (hij of zij) terwijl de meeste of alle mensen zonder empathie kunnen worden behandeld. Maar zoals ik zei, de meeste mensen kunnen ertoe verlokt worden om zo’n indeling in bepaalde omstandigheden als verdedigbaar te zien. Bijvoorbeeld: een groot deel van het Amerikaanse publiek verloor alle empathie voor bepaalde moslimgroepen (misschien wel alle moslims) na het incident op 9-11. Zelfs tegenwoordig zie je het voormalige hoofd van de Homeland Security verklaren dat de persoon die een vliegtuig probeerde op te blazen niet dezelfde rechten verdient als Amerikaanse burgers. Toch is dit de man die gezworen heeft de Grondwet te handhaven die gebaseerd wordt op de Declaration of Independence, die zegt dat ALLE mensen onvervreemdbare rechten hebben.

Zelfs mensen op het spirituele pad kunnen gelokt worden door de epische denkwijze door zo’n neerwaartse spiraal te creëren door andere mensen tot zondebok te maken en hun empathie te verliezen. De hele denkwijze bijvoorbeeld die je hebt om het oordeel te brengen over anderen kan heel gemakkelijk de waarneming van mensen in zoverre vervormen dat ze alle empathie verliezen voor de persoon of personen die geoordeeld moeten worden. Spirituele mensen kunnen – afhankelijk van hun overtuigingssysteem – hun eigen redenen hebben om anderen als slecht te bestempelen. Ze kunnen bijvoorbeeld beschouwd worden als mensen die van de duivel komen, of de antichrist of gevallen engelen zijn, bezeten door demonen of elk willekeurig label dat uit een spiritueel geloofssysteem voortkomt dat nog steeds elementen van het dualisme bezit.

Degenen die denken dat ze geschikt zijn om te oordelen, kunnen niet meer zien dat hun eigen vervuilde waarneming hen laat denken dat zij geschikt zijn om te oordelen en dat andere mensen geschikt zijn om geoordeeld te worden. Ze oordelen op basis van hun vervuilde waarneming, niet gebaseerd op de Christusgeest (hoewel ze misschien beweren dat ze dat wel doen). Daarom zei ik: “Oordeel niet en ge zult niet geoordeeld worden.” Let daarom op mijn leringen over het oordeel die elders gegeven worden.

Is er een of andere manier om iemand te helpen met een psychopathische persoonlijkheidsstoornis? In de meeste gevallen kunnen mensen die tot het meest extreme uiterste gegaan zijn, slechts door de harde leerschool geholpen worden. En dit zal vaak enkel gebeuren wanneer ze uit een omgeving verwijderd zijn waarin ze omgeven worden door levensstromen met hetzelfde lage bewustzijn, zodat ze elkaar de klappen verkopen. Niets anders maakt een kans om hen te wekken, omdat hun waarneming zo vervuild is – en ze zijn er zo zeker van dat het de waarheid is – dat je hen niet kunt bereiken met welke argumenten ook. In zeldzame gevallen kan een waarachtig onschuldig persoon een psychopaat wekken door hem of haar toe te staan zich te laten misbruiken, maar dit zijn uiterst zeldzame gevallen en ik raad niemand aan dit opzettelijk uit te proberen. Een substantieel deel van geheel ontwikkelde psychopaten eindigt met de tweede dood, omdat zelfs de geascendeerde meesters hen niet kunnen bereiken.

Als je een psychopaat in je omgeving herkent, is het in het algemeen beter om uit de buurt te blijven en zowel de Wet van God als de wetten van de maatschappij hun werk te laten doen. Dit wil niet zeggen dat je illegaal gedrag van zo iemand niet aan de autoriteiten zou moeten rapporteren, maar je zou in het algemeen niet moeten proberen hem te helpen, tenzij je een professionele training hebt gehad. En zelfs dan is uiterste behoedzaamheid geboden, want sommige psychopaten zijn zo slim in hun dualistische logica dat enkel iemand met het Christusonderscheid het modderige water kan scheiden en veilig aan de overkant komen. Vanzelfsprekend is dit één van die gevallen waarvoor een gevangenis of mentale instelling noodzakelijk is om andere mensen te beschermen tegen degenen die spirituele roofdieren zijn geworden, die op zoek zijn naar wie ze kunnen verorberen.

Het is het plan van de geascendeerde meesters om de epische drama’s en de epische denkwijze bloot te leggen, wat een verhoogd gewaarzijn tot stand zal brengen dat ervoor zal zorgen dat veel mensen met de epische denkwijze zullen breken en daardoor de overtuiging overwinnen dat de mensheid in twee gescheiden categorieën kan worden ingedeeld. Deze overtuiging is heel verleidelijk en extreem weinig mensen kunnen ermee omgaan zonder te gaan geloven dat ze Gods plan moeten helpen door zich van de mensen te ontdoen die ertegen zijn.

Naarmate het algemene bewustzijn wordt verhoogd en meer mensen de epische denkwijze ontstijgen, zullen de mensen met een psychopathische persoonlijkheidsstoornis meer beginnen op te vallen en gedrag dat tegenwoordig als ‘normaal’ wordt beschouwd of niet opgemerkt wordt, zal duidelijk als psychopathisch worden gezien. En dit zal geleidelijk tot het moment leiden dat de maatschappij middelen zal ontwikkelen om mensen te helpen deze stoornis te overwinnen – als ze ertoe bereid zijn. In de Gouden Eeuw zal er een combinatie zijn van therapie en technologie, met machines die de elektromagnetische eigenschappen van het brein kunnen veranderen en daardoor psychopathische of criminele neigingen feitelijk corrigeren. Dit zal echter pas beschikbaar komen als het risico op misbruik door ‘correcte’ politieke dissidenten minder is geworden.