Wie IS de Goddelijke Moeder?

ONDERWERPEN: De naam van de Goddelijke Moeder voor de aarde – De Goddelijke Moeder staat boven alle gesneden beelden – Ga verder dan monotheïstische religies – Wat is verlossing? – Overwin de illusie dat jij van God gescheiden bent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 maart 2008

Mijn geliefde harten, wie is de Goddelijke Moeder? Wie is het Goddelijke Vrouwelijke? Dat is het vraagstuk dat ik in deze verhandeling poog te beantwoorden. Maar ik loop tegen de moeilijkheid aan dat jij, tenzij jij een paar dingen over jezelf weet, nooit kunt begrijpen wie IK BEN.

Ik vraag jullie te erkennen dat de essentie van het spirituele pad is dat jij transcendeert, dat jij erkent dat elk aspect van jouw situatie in dit materiële universum een weerspiegeling is van jouw innerlijke situatie – omdat jouw bewustzijn jouw materiële werkelijkheid creëert. Daardoor is de essentie van spirituele groei dat jij jouw huidige mentale kader onderzoekt. Je gaat erkennen dat jij door jouw huidige overtuigingen – jouw kijk op de wereld, jouw inzichten of het gebrek eraan – je in een mentaal kader hebt geplaatst dat vervolgens het fysieke kader creëert dat je zou kunnen ervaren als diverse vormen van begrenzingen en beperkingen.

De naam van de Goddelijke Moeder voor de aarde
Dus het spirituele pad begint wanneer een wezen ontwaakt en het feit erkent dat jij je huidige mentale kader moet onderzoeken, dat kader moet vergroten. Je moet dat kader transcenderen voor je echt vooruitgang boekt op het spirituele pad, voor jij in staat bent om het soort leven te creëren dat jij voor jezelf of zelfs voor anderen, of zelfs de hele planeet, wilt.

Dus, mijn geliefden, wens ik dat je tijdens deze verhandeling op je eigen reactie let bij de woorden die ik tegen jullie zeg en hoe die jouw inzicht in de waarheid van de Goddelijke Moeder misschien beperken. Daarom zal ik jullie de naam geven waar ik al heel lang op deze planeet onder bekend sta en die ik ook heel graag in de toekomst wil gebruiken. Het is de naam ‘Moeder Maria’. En je zult wel weten dat dit het Wezen is dat 2000 jaar geleden geïncarneerd was als de Moeder van Jezus. En dit op zich zal al een reactie veroorzaken bij veel mensen, die zullen denken dat ik in verband moet worden gebracht met de katholieke religie, omdat zij mij vereren als de Moeder van Jezus. Maar de katholieke religie eert mij niet of erkent mij niet als de Goddelijke Moeder.

Toch moet ik zeggen dat ik na mijn incarnatie als de Moeder van Jezus, niet gewoon in de hemel werd opgenomen, zoals de katholieken zeggen. Ik ascendeerde echt, net als Jezus. Dus ben ik tegenwoordig een spiritueel Wezen. Ik heb gekozen, vanwege mijn liefde voor de levensstromen op aarde – en mijn liefde voor de planeet aarde zelf – ik heb gekozen bij deze planeet te blijven. En daarom ben ik geascendeerd naar de functie van Goddelijke Moeder, wat betekent dat ik het Vrouwelijke Aspect van God voor alle mensen op deze planeet vertegenwoordig, ongeacht hun religie, of zelfs als ze helemaal geen religie hebben.

De Goddelijke Moeder staat boven alle gesneden beelden
Dit is nog een misvatting – dat zodra je over iets Goddelijks spreekt, veel mensen dan geprogrammeerd zijn te geloven dat dit iets in een mentaal kader moet passen dat door één van de religies die je op aarde hebt, een naam opgeplakt kreeg. Want jullie weten natuurlijk wel dat de eerste twee geboden die Mozes kreeg “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” en “Gij zult u geen gesneden beelden maken”, waren.

De ware betekenis hiervan is dat jij, als je een mentaal beeld creëert van wie God is, gebaseerd op wat jij op de materiële wereld tegenkomt, een gesneden beeld hebt gemaakt en dan aanbid je een valse god in plaats van de echte God. Want de ware God – die we het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Vader, zouden kunnen noemen – staat boven deze wereld. De Schepper staat boven zijn schepping. Dit is logisch wanneer je met je hart denkt, in plaats van de lineaire, analytische geest. En natuurlijk zou jij, als je niet bereid bent om vanuit jouw hart te denken, jezelf niet als een spiritueel iemand beschouwen. Want de lineaire, analytische geest is beperkt in wat het kan onthullen buiten het materiële rijk om.

Het is een feit dat God meer is dan een mentaal kader dat op aarde kan worden gevormd. De Schepper staat boven zijn schepping. God, de Vader – zoals we hem zouden kunnen noemen – staat daarom boven alle beperkingen, alle Bijbelteksten, alle woorden, die je op deze wereld vindt. De God die gekend kan worden, is niet de ultieme God. Want de echte God, de Levende God, staat boven alles wat gevangen kan worden in de woorden en beelden van deze wereld.

En daardoor is zelfs God het Goddelijke Manlijke noemen of de Goddelijke Vader, een misvatting. Want, opnieuw, wanneer je de woorden ‘Goddelijke Vader’ hoort, projecteer jij mentale beelden op dat concept, gebaseerd op jouw ervaring met wat de Vader op aarde vertegenwoordigt. En dit is trouwens de reden dat sommige religies het beeld van God als Vaderfiguur hebben gecreëerd die in de hemel zit op een grote troon, elke beweging van jou volgt en je oordeelt zoals een strenge, straffende Vader op aarde zou doen.

Toch mijn geliefden, staat de werkelijkheid hier ver boven. Want het Goddelijke Manlijke, de transcenderende God, staat boven al die beelden. Je ziet, er is een Manlijk aspect van God, als de Schepper, die het proces in gang heeft gezet dat tot de schepping van deze wereld van vorm waarin jij leeft, heeft geleid. Maar die Schepper is de Oneindige God en die kan nooit iets anders zijn dan de Oneindige God. Dus om een wereld van vorm te scheppen, moet de Oneindige God zich als polariteit van zichzelf manifesteren, door zich als een staat van Zijn te manifesteren die daadwerkelijk een eindige vorm kan aannemen. En daarom is dit Wezen, deze staat van Zijn, van de tot uitdrukking gebrachte God, in werkelijkheid de polariteit van de niet tot uitdrukking gebrachte God. En als wij dan de traditionele term gebruiken voor Vader/Moeder, is de transcenderende, niet tot uitdrukking gebrachte God de Goddelijke Vader, en de tot uitdrukking gebrachte God de Goddelijke Moeder.

Ga verder dan monotheïstische religies
Om echt het Goddelijke Vrouwelijke te begrijpen, moet je boven de traditionele rol, de traditionele beelden van de meeste religies op aarde, gaan staan. Vooral de zogenaamde monotheïstische religies die gebaseerd worden op een mannelijk beeld van God als het verre wezen in de lucht, de Vaderfiguur die op de grote witte troon zit en alle mensen beneden oordeelt. Hoewel er een transcenderende God bestaat die buiten jouw bereik ligt, zolang jij op aarde bent, heeft God nog een aspect, namelijk het Goddelijke Vrouwelijke die niet buiten jouw bereik ligt. Want jij bent een verlengstuk – een uitdrukking, een individualisatie – van die Goddelijke Vrouwelijke. Zo is het ook met alle andere vormen die jij in dit universum ziet. Alles is een uitdrukkingsvorm van het Goddelijke Vrouwelijke. Alles heeft het Goddelijke Vrouwelijke in zich ingebed.

God is nooit van jou gescheiden. Want heus, zoals Jezus zei: Het koninkrijk van God is binnenin jou. Dit betekent dat als jij het Goddelijke Vrouwelijke wilt begrijpen, jij de mentale kaders moet aanvechten die zijn gevormd door de door mannen gedomineerde religies die bij jou de indruk willen wekken dat God alleen een mannelijk figuur is, zoals je die op aarde ziet. En dus kun jij God niet op eigen kracht bereiken; jij hebt een bemiddelaar nodig in de vorm van een religie in de buitenwereld. Wat vervolgens betekent dat die religie in de buitenwereld de macht heeft om jou toegang tot de hemel te verlenen of jou die toegang te weigeren en jou, tot in alle eeuwigheid, naar de hel te sturen.

Wat is verlossing?
Maar toch, de waarheid is dat er geen religie in de buitenwereld bestaat die jou je verlossing kan garanderen of ontzeggen. Want wat is verlossing? Verlossing is de ultieme erkenning van wie jij bent die leidt tot acceptatie van wie je bent, namelijk dat je een uitdrukkingsvorm van God bent – het Vrouwelijke aspect van God, de tot uitdrukking gebrachte God. Totdat je dat besef krijgt – uitgebeeld door de Boeddha, door Krishna, door Jezus, door vele andere spirituele leraren die naar de aarde zijn gezonden – nu, zit je gevangen in de meest voorkomende illusie die je op deze planeet tegenkomt, namelijk dat God gescheiden is van Gods schepping, en daardoor ben jij – hoewel jij door God bent geschapen – gescheiden van jouw bron. Dit slaat natuurlijk nergens op – als jij van jezelf met je hart mag denken, in plaats van de mentale kaders te accepteren die gemaakt werden door de door mannen gedomineerde religies.

De naakte waarheid is dat elke religie die een beeld van God aanprijst, in welke vorm ook, waarbij God gescheiden van jou is, die religie een verkeerd concept van verlossing aanprijst. Je hebt zelfs religies op aarde die God afschilderen als een Vrouwelijk figuur, maar nog steeds zeggen dat dit Vrouwelijke figuur van jou gescheiden is. En dat is ook fout. Ik vraag niet van jou om God als een Vrouwelijk Figuur te gaan zien. Wat ik van je vraag in dit tijdperk – degenen onder jullie die de spirituele mensen zijn, degenen van jullie die weten dat jullie hier zijn met een bedoeling, die weten dat jullie hier zijn om de voorloper te zijn van een nieuw gewaarzijn van God en Spiritualiteit – ik vraag jullie om boven het beeld van de Vrouwelijke en Manlijke te gaan staan.

Ik vraag jullie te transcenderen en de transcendente God die boven de vorm staat en de God die zich uitdrukt als vorm, te erkennen – maar die toch nog steeds de transcendente God is, die niet in een specifieke vorm opgesloten kan worden. En dus zouden jullie – die uitdrukkingsvormen zijn van God – ook niet moeten denken dat jullie vastzitten aan een specifieke vorm of mentaal kader. Je zou moeten herkennen en erkennen dat jullie meer zijn; meer dan jullie fysieke lichaam, meer dan de dagelijkse denkgeest, meer dan het sterfelijke identiteitsgevoel dat in jou geprogrammeerd is en dat jij moet accepteren, zowel in dit leven als daarna, van een maatschappij die wil dat jij aan de norm voldoet, die wil dat je blijft doen wat mensen altijd gedaan hebben, zonder dat te onderzoeken, zonder te vragen waarom, zonder te vragen wat voor zin dit alles heeft.

De bedoeling van deze websites
Dit is onze hele bedoeling met onze websites – om het bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke te verhogen en jullie de praktische hulpmiddelen te geven om dat gewaarzijn in jezelf te verhogen, om nieuwe ideeën naar voren te brengen die het collectieve bewustzijn zullen beïnvloeden en energie brengen die het collectieve bewustzijn zal verhogen. Die energie zuivert de energie die je ziet ten gevolge van het oorlog voeren en andere gruwelen die geleid hebben tot heel veel boosheid en lijden op deze planeet – dat het soms een wonder is dat de planeet nog bij elkaar blijft, in plaats van uit elkaar geblazen te worden door de intensiteit van de negatieve energie die door de mensheid wordt geproduceerd.

Ik vertrouw erop dat jullie op ons aanbod ingaan, jullie zullen zien dat ik jullie de sleutels geef die je nauwelijks ergens anders op aarde tegenkomt. De sleutels om jouw kijk op God te transcenderen en daardoor een relatie met God op te bouwen die gebaseerd wordt op wie God echt is – zowel de transcenderende als de tot uitdrukking gebrachte God. Dat zal het jullie eindelijk mogelijk maken om te beseffen en te accepteren wie jij bent, als uitdrukkingsvorm van de Oneindige God, met het potentieel om je identiteit te verheffen naar het niveau van oneindigheid, omdat jij één wordt met jouw bron en zo erop voorbereid wordt om als verlengstuk van die bron te handelen.

Dan kun je doen wat de transcendente God heeft gedaan door zichzelf tot de allergrootste dienaar te maken van alle van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf door hen de kans te geven om te groeien, door hun vrije wil te gebruiken, de energie van Gods eigen Wezen te gebruiken om elke vorm te creëren die zij visualiseren. En zo uit te vinden of zij verstandig gekozen hebben en daardoor hun zelfgevoel hebben uitgebreid, of onverstandig gekozen hebben en daardoor hun zelfgevoel hebben beperkt.

Overwin de illusie dat jij van God gescheiden bent
Daarom verzoek ik jullie, denk nog eens na over jouw mentale kader van wie jij bent, wie God is, en wat de wereld is. Want zie je, God is Alles en in Alles. God heeft zich tot uitdrukking gebracht als jou. God heeft zich tot uitdrukking gebracht als de wereld van vorm. Daardoor is God overal. God is nooit ver van jou en laat geen enkele macht op aarde jou in de verleiding brengen om die illusie van gescheidenheid te accepteren – dat jij ooit van God gescheiden zou kunnen zijn. Dit is de grootste misvatting op aarde. Dit is de misvatting die ik betwist met onze websites.

En dit is inderdaad de hele bedoeling van het bestaan van de Spirituele leraren van de mensheid – om de leugen van gescheidenheid en alle dualistische leugens te bestrijden die ontstaan uit dat dualiteitsbewustzijn dat het product is van het bewustzijn van gescheidenheid. Want God is Eén. God is onverdeeld. God is ondeelbaar. En je kunt je enkel van God scheiden, wanneer jij de illusie van gescheidenheid in jouw geest wekt.

Want om de illusie te wekken dat jij gescheiden bent van de ene, ondeelbare God, moet je twee tegengestelde polariteiten maken, de deling in twee dualistische extremen. En dan kom je vast te zitten in het eindeloze dualistische spel om van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan, of zelfs in het midden vast komen te zitten, maar nog steeds vast op het niveau van het dualistische spel. Daarom vecht ik dat spel en al zijn leugens aan. En ik daag jullie uit te erkennen dat als je spirituele vrijheid wilt, jij het dualistische spel moet transcenderen. Ik zal jullie de middelen geven. Ik zal jullie de leringen geven. Wij, samen, zullen jou de waarheid geven die je bevrijdt – als je bereid bent het te internaliseren en één te worden met die Geest van Waarheid.